Quyết định số 6202/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 6202/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6202/QĐ-UB về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của Công ty Dịch vụ sản xuất Tiểu thủ công nghiệp Bình Tây thuộc ủy ban nhân dân quận 6 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6202/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 6202/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP BÌNH TÂY THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần; Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần; Xét Biên bản ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Dịch vụ sản xuất - Tiểu thủ công nghiệp Bình Tây; Xét Tờ trình số 8576/TC-TCDN ngày 8 tháng 12 năm 2004 của Sở Tài chính; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Công ty Dịch vụ sản xuất - Tiểu thủ công nghiệp Bình Tây (BITAHACO) thuộc ủy ban nhân dân quận 6 để cổ phần hóa như sau : Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 76.927.910.241 đồng (Bảy mươi sáu tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu chín trăm mười ngàn hai trăm bốn mươi mốt đồng). Trong đó : Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 26.401.515.930 đồng (Hai mươi sáu tỷ bốn trăm lẻ một triệu năm trăm mười lăm ngàn chín trăm ba mươi đồng). Điều 2. Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán) : - Tài sản không cần dùng : 294.755.543 đồng
  2. - Tài sản chờ thanh lý : 0 đồng Điều 3. Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại doanh nghiệp Công ty Dịch vụ sản xuất Tiểu thủ công nghiệp Bình Tây tiến hành hạch toán điều chỉnh sổ sách theo quy định tại Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002, Thông tư số 40/2004/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2004 của Bộ Tài chính và thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét và giải quyết. Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 6, Giám đốc Công ty Dịch vụ sản xuất - Tiểu thủ công nghiệp Bình Tây và Giám đốc các sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận: - Như điều 5 PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC - Văn phòng Chính phủ - Bộ Tài chính - Thường trực UBND/TP - Thường trực Ban ĐMQLDN/TP - Sở Tài chính - Cục Thuế thành phố - VPHĐ-UB : PVP/KT Nguyễn Thiện Nhân - Tổ CNN - Lưu (CNN/K)
Đồng bộ tài khoản