Quyết định số 6204/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
61
lượt xem
6
download

Quyết định số 6204/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6204/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup-2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6204/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T O c l p - T do - H nh phúc ----- --------------- S : 6204/Q -BGD T Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L GI I BÓNG Á SINH VIÊN TOÀN QU C VTC CUP- 2008 B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19/3/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Theo ngh c a V trư ng V Công tác h c sinh, sinh viên và ông T ng Thư ký H i Th thao i h c và Chuyên nghi p Vi t Nam. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l Gi i Bóng á sinh viên toàn qu c VTC Cup-2008. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Công tác h c sinh, sinh viên, Ch t ch H i Th thao i h c và Chuyên nghi p các t nh, thành ph , Giám c các i h c, h c vi n, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng, các ông (bà) Trư ng ban T ch c Gi i, Ban tr ng tài và các thành viên tham d Gi i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - BT. Nguy n Thi n Nhân ( b/c); - B VH,TT&DL; - oàn TN CS H Chí Minh ( p/h); - H i TT H& CN Vi t Nam ( p/h); - L B Vi t Nam ( p/h); - H i Sinh viên Vi t Nam ( p/h); Ph m Vũ Lu n - Lưu VP H i, V CTHSSV. I UL
 2. GI I BÓNG Á SINH VIÊN TOÀN QU C VTC CUP-2008 (Ban hành theo Quy t nh s : 6204 /Q – BGD T ngày 17/9/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) i u 1. M c ích và yêu c u 1.1- M c ích - Chào m ng các ngày l l n c a t nư c năm 2008, i h i i bi u H i sinh viên Vi t Nam l n th VIII nhi m kỳ 2008-2013, i h i TDTT sinh viên ông Nam Á l n th 14- 2008. - Ti p t c duy trì và Ny m nh phong trào rèn luy n thân th theo gương Bác H vĩ i, thư ng xuyên t p luy n, thi u Bóng á nói riêng và các môn th thao nói chung trong sinh viên toàn qu c nâng cao th l c, giáo d c nhân cách và góp ph n giáo d c toàn di n cho sinh viên. - Phát hi n và tuy n ch n nh ng tài năng bóng á sinh viên b sung cho oàn th thao sinh viên Vi t Nam tham d i h i TDTT sinh viên ông Nam Á l n th 14. 1.2- Yêu c u - Ch p hành nghiêm ch nh i u l gi i, Lu t và các văn b n quy nh c a Ban T ch c. - Th c hi n nghiêm túc Ch th s 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c ch ng tiêu c c trong các ho t ng th d c th thao. - oàn k t, h c t p l n nhau, phát huy tinh th n cao thư ng trong th thao và mb o an toàn tuy t i trong quá trình thi u. 1.3- Tên gi i “Gi i Bóng á sinh viên toàn qu c VTC Cup-2008” i u 2. i tư ng và ơn v thi u. 2.1. i tư ng 2.1.1. i tư ng ư c tham d Gi i: - Là sinh viên h chính quy t p trung dài h n, hi n ang h c t p t i các i h c, h c vi n, trư ng i h c, cao ng. - Có xác nh n s c kh e thi u môn Bóng á, do cơ quan có thNm quy n xác nh n. - Có o c t t và h c l c t trung bình tr lên - Có tu i t 18-28 tu i (sinh tõ 1980-1990)
 3. 2.1.2. i tư ng không ư c tham d Gi i: - Là sinh viên ã tham d Gi i chuyên nghi p, Gi i h ng nhì qu c gia và Gi i U21 qu c gia t năm 2005 n nay do Liên oàn Bóng á Vi t Nam t ch c. - Là sinh viên h c các lo i hình ào t o t i ch c, t xa và các lo i hình ào t o không chính quy khác. Giám c các i h c, h c vi n, Hi u trư ng các trư ng có i tham d ch u trách nhi m qu n lý t ch c quá trình t p luy n và thi u, m b o an toàn và hi u qu , có tác d ng giáo d c cao, t o m i i u ki n thu n l i các v n ng viên (sinh viên) ư c tham d ông , úng k ho ch theo quy nh c a i u l Gi i và ch u trách nhi m trư c B trư ng B Giáo d c và ào t o v v nhân s c a oàn mình khi tham d Gi i. 2.2. ơn v thi u - Các i h c, h c vi n và các trư ng thành viên - Các trư ng i h c, cao ng i u 3. Th i gian và a i m thi u 3.1. Vòng khu v c: - Th i gian t ch c t ngày 15/9-2008 n ngày 10/10/2008 - a i m: Do Ban T ch c khu v c quy nh Các H i Th thao i h c và Chuyên nghi p t nh, thành ph ph i h p v i oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh và H i Sinh viên các t nh, thành ph t ch c thi u vòng khu v c. 3.2.Vòng chung k t: - Th i gian: T ngày 15/10/2008 n ngày 30/10/2008 - a i m: T i thành ph H Chí Minh. i u 4. Phân chia khu v c và u nhi m ăng cai t ch c Gi i t i khu v c - Khu v c 1: Do H i Th thao i h c và Chuyên nghi p Thái Nguyên m nhi m t ch c, g m: Các trư ng thu c a bàn các t nh Thái Nguyên, B c K n, Cao B ng, Phú Th , Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Lai Châu, i n Biên, Sơn La. ư c tuy n ch n 01 i vào tham d vòng chung k t. - Khu v c 2: Do H i Th thao i h c và Chuyên nghi p Hà N i m nhi m t ch c, g m: Các trư ng thu c a bàn thành ph Hà N i, B c Ninh, Vĩnh Phúc. ư c tuy n ch n 03 i vào tham d vòng chung k t.
 4. - Khu v c 3: Do H i Th thao i h c và Chuyên nghi p Qu ng Ninh m nhi m t ch c g m: Các trư ng thu c a bàn các t nh Qu ng Ninh, B c Giang, L ng Sơn. ư c tuy n ch n 01 i vào tham d vòng chung k t. - Khu v c 4: Do H i Th thao i h c và Chuyên nghi p H i Phòng m nhi m t ch c, g m: các trư ng thu c a bàn thành ph H i Phòng và các t nh H i Dương, Hưng Yên. ư c tuy n ch n 01 i vào tham d vòng chung k t. - Khu v c 5: Do H i Th thao i h c và Chuyên nghi p Nam ng b ng B c b m nhi m t ch c, g m: Các trư ng thu c a bàn các t nh Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh, Ngh An và Thanh Hóa. ư c tuy n ch n 01 i vào tham d vòng chung k t. - Khu v c 6: Do H i Th thao i h c và Chuyên nghi p Th a Thiên Hu m nhi m t ch c, g m: các trư ng thu c a bàn các t nh Th a Thiên Hu , Qu ng Tr , Qu ng Bình. ư c tuy n ch n 01 i vào tham d vòng chung k t. - Khu v c 7: Do H i Th thao i h c và Chuyên nghi p i h c à N ng m nhi m t ch c: g m các trư ng thu c a bàn thành ph à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi. ư c tuy n ch n 01 i vào tham d vòng chung k t. - Khu v c 8: Do H i Th thao i h c và Chuyên nghi p Nam Trung B và Tây Nguyên t ch c: g m các trư ng thu c a bàn t nh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình nh, Ninh Thu n, Gia Lai, Kon Tum, c L c, Bình Thu n, Lâm ng. ư c tuy n ch n 01 i vào tham d vòng chung k t. - Khu v c 9: Do H i Th thao i h c và Chuyên nghi p thành ph H Chí Minh m nhi m t ch c: g m các i trên a bàn TP. H Chí Minh và các t nh ng Nai, Bình Dương,Tây Ninh, Bà R a - Vũng Tàu, Bình Phư c. ư c tuy n ch n 04 i vào tham d vòng chung k t. - Khu v c 10: Do H i Th thao i h c và Chuyên nghi p C u Long Giang m nhi m t ch c: g m các i thu c a bàn TP. C n Thơ và các t nh Long An, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Ti n Giang, H u Giang, An Giang, ng Tháp, Trà Vinh, B n Tre và B c Liêu. ư c tuy n ch n 02 i vào tham d vòng chung k t. Lưu ý: Các H i Th thao i h c và Chuyên nghi p ư c u nhi m ăng cai t ch c thi u vòng khu v c, có trách nhi m thông báo l ch ón ti p, th i gian h p và b c thăm, x p l ch thi u cho các ơn v thu c khu v c c a mình ph trách. i u 5. Ch o và qu n lý Gi i 5.1. Các cơ quan Ch o Gi i - B Giáo d c và ào t o - Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh 5.2. Các cơ quan t ch c Gi i
 5. - H i Th thao i h c và Chuyên nghi p Vi t Nam - H i Sinh viên Vi t Nam - Liên oàn Bóng á Vi t Nam - T ng Công ty Truy n thông a phương ti n VTC 5.3. Cơ quan thư ng tr c c a Ban T ch c: - Văn phòng H i Th thao i h c và Chuyên nghi p Vi t Nam (49 i C Vi t - Hà N i; T/Fax: 04.8684485 ho c 0912728248) - Văn phòng H i Sinh viên Vi t Nam (62 Bà Tri u, Hà N i; T/Fax: 04.8263874 ho c 0903442677, 0906804306). i u 6. Th th c, Lu t và các quy nh v thi u 6.1. Th th c thi u khu v c - H i Th thao i h c và Chuyên nghi p t nh, thành ph ph i h p v i oàn thanh niên, H i sinh viên căn c vào s lư ng i tham gia quy t nh th th c thi u t i khu v c c a mình. 6.2. Th th c thi u chung k t 6.2.1. Vòng u b ng: 16 i tham gia vòng chung k t s ư c chia thành 04 b ng (A, B, C và D) thi u vòng tròn 1 lư t, tính i m, ch n hai i nh t và nhì m i b ng vào t k t. 6.2.2. T k t: + T k t 1: Nh t b ng A g p nhì b ng B; + T k t 2: Nh t b ng C g p nhì b ng D; + T k t 3: Nh t b ng D g p nhì b ng A; + T k t 4: Nh t b ng B g p nhì b ng C. 6.2.3. Bán k t: - Bán k t 1: Th ng tr n t k t 1 g p th ng tr n t k t 2. - Bán k t 2: Th ng tr n t k t 3 g p th ng tr n t k t 4. 6.2.4. Chung k t: - Th ng tr n bán k t 1 g p th ng bán k t 2
 6. Hai i thua bán k t x p ng h ng ba. 6.3. Cách tính i m x p h ng trong thi u vòng tròn 6.3.1. Cách tính i m: - i th ng: 3 i m - i hoà: 1 i m - i thua: 0 i m 6.3.2. X p h ng: - Tính t ng i m c a m i i t ư c x p h ng - N u có t 2 i tr lên b ng i m nhau, trư c h t tính k t qu c a các tr n u gi a các i ó v i nhau theo th t : + K t qu tr n g p nhau + Hi u s c a t ng bàn th ng và t ng bàn thua + T ng s bàn th ng i nào có k t qu cao hơn x p trên - N u v n b ng nhau thì ti p t c xét k t qu c a toàn b các tr n u trong gi i theo th t sau: + Hi u s c a t ng bàn th ng và t ng bàn thua + T ng s bàn th ng i nào có k t qu cao hơn x p trên - N u v n b ng nhau thì t ch c b c thăm xác nh i x p trên. - Các tr n t k t, bán k t và chung k t: N u sau th i gian thi u chính th c (80 phút) k t thúc mà v n có t s hòa, s t ch c thi u luân lưu 11m xác nh i th ng (không thi u hi p ph ). 6. 4. Lu t thi u và các quy nh khác: - Áp d ng Lu t thi u bóng á hi n hành c a Liên oàn Bóng á Vi t Nam - Các quy t nh c a Ban T ch c Gi i ư c th hi n dư i hình th c thông báo g i t i các thành viên tham gia Gi i và các thành viên tham gia Gi i ph i có trách nhi m th c hi n nghiêm túc các quy t nh c a Ban T ch c.
 7. - Bóng thi u: do Ban T ch c quy t nh. - Th i gian thi u: M i tr n u 2 hi p, m i hi p 40 phút, ngh gi a 2 hi p 15 phút 6.5. Giám sát và Tr ng tài: Do H i Th thao i h c và Chuyên nghi p Vi t Nam, H i sinh viên Vi t Nam ph i h p v i Liên oàn Bóng á Vi t Nam c . 6.6. M t s quy nh i v i các oàn và v n ng viên 6.6.1. Quy nh v ăng ký - M i sinh viên ch ăng ký tham gia m t i tuy n trư ng mình ang theo h c. - M i i bóng ư c quy n ăng ký t i a là 25 thành viên, g m: 20 c u th , 01 trư ng oàn, 01 hu n luy n viên, 01 tr lý hu n luy n viên, 01 cán b y t , 01 săn sóc viên và ư c quy n ăng ký t i a 20 c u th / 1 tr n u (11 chính th c và 9 d b ) và ư c phép thay th 5 c u th trong m i tr n u. - i l t vào vòng chung k t ư c ăng ký thay th t i a 05 c u th , các c u th ư c thay th m b o các yêu c u như i u 2 c a i u l này. - B n ăng ký danh sách tham d gi i ph i ư c Hi u trư ng nhà trư ng ký óng d u. N i dung b n ăng ký chung bao g m: + i v i cán b : H tên, năm sinh, ch c v , nh cá nhân (3x4cm), (theo m u ính kèm). + i v i c u th : H tên, ngày tháng năm sinh, dân t c, khoá h c, khoa, l p, s áo, chi u cao, cân n ng (theo m u ính kèm). - B n gi i thi u i tham gia c a H i Th thao i h c và chuyên nghi p t nh, thành ph , khu v c. - Khi v d thi u các c u th (sinh viên) ph i có: + Th sinh viên. + Ch ng minh thư nhân dân c p trư c ngày 30/7/2008. + 2 nh m u c 12 x 18 cm ch p toàn i m c áo chính và áo ph , hai nh cá nhân c 3 x 4cm ch p năm 2008 ( nh cá nhân 3x4 ư c dán vào b n ăng ký nh theo m u ính kèm). + Phi u thi u c a t ng v n ng viên (sinh viên) theo m u dư i ây:
 8. ơn v ......………. PHI U THI U “Gi i bóng á sinh viên toàn qu c VTC Cup-2008 ” - H và tên sinh viên : nh c 3x 4 - Ngày tháng năm sinh : có d u giáp lai c a trư ng - a ch theo h khNu thư ng trú : Ch ký c a sinh viên - Khoá h c: Khoa: -L p: - H nh ki m : TM/ BCH oàn TNCSHCM trư ng Ch nhi m l p Ban Giám hi u trư ng (Xác nh n và ký, óng d u - Ghi rõ h tên (Xác nh n và ký, óng d u - Ghi rõ h , tên) ) - Danh sách ăng ký ph i ch nh s áo cho t ng c u th trong su t gi i. - Các c u th ph i có xác nh n c a cơ quan y t có thNm quy n xác nh n s c kho thi u môn bóng á. 6.6.2. Th i gian ăng ký - Khu v c: do Ban T ch c khu v c quy nh - Vòng chung k t: ăng ký danh sách thi u và nh làm th trư c ngày 11/10/2008 (theo d u bưu i n), g i v Văn phòng H i Th thao i h c và Chuyên nghi p Vi t Nam, 49 i C Vi t – Hà N i. - Trư ng oàn, hu n luy n viên trư ng ch u trách nhi m trư c Ban T ch c gi i v m i m t c a i bóng mình trong su t quá trình thi u Gi i. 6.6.3.Trang ph c thi u
 9. Trang ph c thi u bóng á: ng ph c theo quy nh c a Lu t thi u Bóng á hi n hành c a Liên oàn Bóng á Vi t Nam * Vòng khu v c: Do ơn v c trang b * Vòng chung k t: - Ban T ch c trang b cho m i v n ng viên tham d gi i 02 b trang ph c thi u khác màu nhau (qu n, áo) s d ng trong su t quá trình gi i. - Giày thi u: Giày da chuyên d ng cho thi u bóng á (không ư c i giày bata) và ph i có b t ng quy n (do ơn v c trang b ). - i có mã s ng trư c là i ư c ưu tiên ch n màu áo -M i i bóng ph i có 2 b t t khác nhau - C u th nào vi ph m trang ph c không ư c vào sân thi u i u 7. Khen thư ng, k lu t và khi u n i 7.1. Khen thư ng - i vô ch: Cúp + C + Huy chương vàng + ti n thư ng 50 tri u ng. - i x p h ng nhì: C + Huy chương b c + ti n thư ng 30 tri u ng - i x p th ba (2 i): C + Huy chương ng +ti n thư ng 20 tri u ng - i o t gi i phong cách: Cúp + C + ti n thư ng 10 tri u ng - T tr ng tài xu t s c nh t. - C u th xu t s c nh t. - Gi i vua phá lư i. - H i Th thao i h c và chuyên nghi p Vi t Nam, H i sinh viên s t ng b ng khen cho t p th các i tham d gi i. 7.2. K lu t 7.2.1. iv i i bóng - i bóng có m t t i sân thi u ch m nh t không quá 30 phút trư c gi thi u mà không có lý do s b x thua v i t s 0 – 3. - i bóng có c u th không h p l vào thi u s b x thua 0 – 3. - i bóng vi ph m nh ng i u sau ây s b tru t quy n thi u kh i gi i:
 10. + i bóng không ch p hành quy t nh c a tr ng tài, t ý d ng tr n u, c tình b cu c. + Trư ng h p i bóng b tru t quy n thi u gi i vòng u b ng: Toàn b k t qu thi u (n u có) c a i bóng khác v i i bóng này u b hu b . + Trư ng h p i bóng b tru t quy n thi u vòng lo i tr c ti p: i th ng là i ang ho c s thi u v i i b k lu t. 7.2.2. i v i c u th - C u th b 2 th vàng b tru t quy n thi u tr n k ti p. M c x lý này cũng áp d ng v i th vàng th 4, th 6, th 8… - C u th b th tr c ti p s b tru t quy n thi u 2 tr n k ti p. - Trong m t tr n u, c u th b th vàng, sau ó l i b th tr c ti p thi s tính c u th b m t th vàng và m t th . N u trư c tr n u ó c u th ã b m t th vàng, thì s tru t quy n thi u ít nh t ba tr n. - Trư ng h p c u th vi ph m nghiêm tr ng: ánh nhau ho c có các hành vi khi m nhã…s b ình ch thi u su t gi i (Ban T ch c Gi i có thông báo c th , i bóng không ư c phép thay th c u th khác) - Th vàng c a các c u th tham d vòng khu v c s không tính vào vòng chung k t. - N u c u th b th thì v n không ư c thi u cho n khi h t giá tr c a th ó. 7.2.3. i v i Trư ng oàn, Hu n luy n viên và các thành viên khác c a i bóng: - Trư ng oàn, Hu n luy n viên và các thành viên khác c a i bóng n bàn Ban T ch c tr n u, giám sát và tr ng tài th tư khi u n i trong khi tr n u ang ti n hành thi s b ph t 500.000 (năm trăm ngàn ng). - Cán b qu n lý, c u th bóng á vi ph n quy nh v ho t ng khu v c k thu t ho c có hành vi không úng m c s không ư c ng i khu v c k thu t. - Hu n luy n viên ho c các thành viên i bóng có hành vi móc n i, dàn x p t s ; mua chu c hu n luy n viên, c u th i b n; h i l tr ng tài thì b ình ch làm nhi m v . - iv i i bóng vi ph m v nhân s thi u thì ngoài các hình th c k lu t c a Ban T ch c, i vi ph m s b ph t 2.000.000 (hai tri u ng) và thông báo toàn qu c. 7.2.4. i v i tr ng tài - Tr ng tài vi ph m o c, b c l y u kém v chuyên môn, có nh ng sai sót làm nh hư ng n k t qu tr n u, vi ph m v tài chính c a Ban t ch c Gi i, nh n h i
 11. l thì tuỳ m c s b x lý k lu t t ình ch i u khi n 1 tr n u hay b ình ch n h t Gi i. - Tr ng tài là cán b , giáo viên c a nhà trư ng có i bóng tham d Gi i thì không ư c tham gia i u khi n các tr n u có i bóng c a trư ng mình thi u. 7.2.5. iv ic ng viên - Các nhà trư ng ph i quán tri t trư c tinh th n k lu t v i c ng viên ơn v tham d và có bi n pháp x lý k lu t i v i nh ng sinh viên c a trư ng làm nh hư ng n công tác t ch c tr n u. - Tùy theo m c và hành vi, vi ph m, Ban T ch c s ngh nhà trư ng có hình th c k lu t thích áng i v i nh ng sinh viên vi ph m theo quy ch c a B Giáo d c và ào t o. -N uc ng viên ơn v nào có hành vi quá khích gây thi t h i s c kh e ngư i khác và cơ s v t ch t nơi t ch c Gi i thì x lý như sau: + Trách nhi m cá nhân c a c ng viên: Ph i ch u trách nhi m n bù và x lý theo quy nh c a pháp lu t. + Trách nhi m i bóng có c ng viên vi ph m: Tùy theo m c mà x lý tr i m phong cách ho c các hình th c k lu t cao hơn. 7.3. Khi u n i - Không ư c khi u n i i v i các quy t nh c a tr ng tài trong tr n u v : bàn th ng hay không bàn th ng, vi t v hay không vi t v , ph t n hay không ph t n. - N u có khi u n i v các v n khác (ngoài quy nh trên) ph i có văn b n g i t i Ban T ch c thông qua giám sát tr n u ch m nh t 2 gi sau khi tr n u k t thúc và kèm theo 500.000 ng (năm trăm ngàn ng). Giám sát ph i báo cáo y v i Ban T ch c Gi i ngay sau khi nh n ư c khi u n i. - Ch có i trư ng trên sân m i có quy n khi u n i v k thu t, chuyên môn. - N u khi u n i không có căn c ho c không úng quy nh, Ban T ch c gi i s xem xét và có th có hình th c x lý i v i i tư ng khi u n i. i u 8. Kinh phí t ch c 8.1. Kinh phí t ch c khu v c: Do Ban T ch c khu v c m nhi m trên các ngu n sau: - Kinh phí óng góp c a các trư ng có i bóng tham gia. - Kinh phí h tr c a H i Th thao i h c và chuyên nghi p Vi t Nam.
 12. - Kinh phí tài tr do Ban T ch c khu v c v n ng. 8.2. Kinh phí t ch c Vòng chung k t và gi i thư ng: Do Ban T ch c gi i m nhi m 8.3. Kinh phí tham gia thi u c a i: do các ơn v có i d thi m nhi m (kinh phí trang ph c thi u, ăn và i l i, trong su t quá trình thi u khu v c và vòng chung k t Gi i). 8.4. Ch b i dư ng t p luy n và thi u: Các trư ng căn c i u ki n c th , t ch c cho i bóng t p luy n thi u có th v n d ng theo ch như sau: - B i dư ng t p luy n: + Khu v c: 20 ngày x 20.000 /ngư i/ngày + Chung k t: 30 ngày x 40.000 /ngư i/ngày - Ti n ăn, ti n và b i dư ng thi u khu v c và chung k t ư c áp d ng Theo Thông tư liên t ch gi a U ban Th d c th thao ( nay là B Văn hoá Th thao và Du l ch) và B Tài chính s : 103/2004/TTLT/BTC- UBTDTT ngày 05 tháng 11 năm 2004 hư ng d n th c hi n ch dinh dư ng i v i v n ng viên, hu n luy n viên th thao và Thông tư liên t ch gi a B Tài chính và U ban Th d c th thao (nay là B Văn hoá Th thao và Du l ch) s : 106/2006/TTLT/BTC- UBTDTT ngày 17 tháng 11 năm 2006 quy nh ch chi tiêu tài chính cho các gi i thi u th thao và s ngày th c t thi u. i u 9. i u kho n thi hành Ban T ch c m i có quy n thay i, b sung i u l này và Ban T ch c ch u trách nhi m thông báo b ng văn b n n các t ch c và các ơn v liên quan. Giám c các i h c Qu c gia và Khu v c, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng có i bóng tham d có trách nhi m t ch c i tham gia thi u y tăng cư ng giáo d c toàn di n và nâng cao i s ng văn hoá th thao cho sinh viên; ng th i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c B Giáo d c và ào t o v nhân s v n ng viên d gi i, qu n lý, t ch c t p hu n và tham gia thi u m b o an toàn, hi u qu , có tác d ng giáo d c cao, t o m i i u ki n cho các cán b , sinh viên tham gia úng k ho ch c a Gi i.
 13. PH L C 2 GI I BÓNG Á SINH VIÊN TOÀN QU C VTC CUP-2008 ĂNG KÝ NH ( LÀM TH V V ) ơn v : …………………………………..................................................... H và tên: H và tên: Ngày, tháng, năm sinh: Ngày, tháng, năm sinh: H và tên: H và tên:
 14. Ngày, tháng, năm sinh: Ngày, tháng, năm sinh: H và tên: H và tên: Ngày, tháng, năm sinh: Ngày, tháng, năm sinh: Tên ơn v : C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : / -------- ................. ngày tháng năm 2008 Kính g i: V Công tác h c sinh, sinh viên B Giáo d c và ào t o DANH SÁCH CÁN B V N NG VIÊN THAM GIA GI I BÓNG Á SINH VIÊN TOÀN QU C VTC CUP-2008 1- Danh sách cán b oàn : TT H VÀ TÊN TU I CH C V ƠN CH C V I N VN I BÓNG THO I
 15. 2- Danh sách sinh viên ( v n ng viên) TT H và tên Ngày, Dân Khoá Khoa L p S Chi u Cân tháng, năm t c áo cao n ng sinh Ban Giám hi u trư ng (ký và óng d u)
Đồng bộ tài khoản