Quyết định số 6212/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 6212/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6212/QĐ-UB về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6212/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 Số: 6212/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY XÂY DỰNG TRANG TRÍ KIẾN TRÚC ADC. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần; Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-UB ngày 22 tháng 4 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước thành viên; Xét Biên bản ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC; Xét Tờ trình số 75/TCT ngày 9 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC để cổ phần hóa như sau : Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 91.810.556.844 đồng (chín mươi mốt tỷ, tám trăm mười triệu, năm trăm năm mươi sáu ngàn, tám trăm bốn mươi bốn đồng), Trong đó : Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 9.381.164.034 đồng (chín tỷ, ba trăm tám mươi mốt triệu, một trăm sáu mươi bốn ngàn, không trăm ba mươi bốn đồng).
  2. Điều 2. Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán) : 16.752.182.006 đồng - Tài sản LD Neetaco : 16.746.560.000 đồng - Tài sản chờ thanh lý : 5.622.006 đồng Bao gồm: a) Tài sản cố định : 5.622.006 đồng b) Tài sản lưu động : 0 đồng Điều 3. Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC tiến hành hạch toán điều chỉnh sổ sách theo quy định tại Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002, Thông tư số 40/2004/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2004 của Bộ Tài chính và thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét và giải quyết. Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Giám đốc Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC và Giám đốc các sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ - Như điều 5 PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC - Văn phòng Chính phủ - Bộ Tài chính - Thường trực UBND/TP - Thường trực Ban ĐMQLDN/TP - Cục Thuế thành phố - Chi cục Tài chính doanh nghiệp TP - VPHĐ-UB : PVP/KT Nguyễn Thiện Nhân - Tổ CNN - Lưu (CNN/K)
Đồng bộ tài khoản