Quyết định số 625/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 625/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 625/2000/QĐ-UB về việc gia hạn đầu tư một số hạng mục lâm sinh tại các dự án ĐCĐC đến năm 2000 đã hết hạn đầu tư được duyệt do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 625/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B CC N c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 625/2000/Q -UB B c C n, ngày 08 tháng 06 năm 2000 QUY T NNH V/V GIA H N U TƯ M T S H NG M C LÂM SINH T I CÁC D ÁN C C N NĂM 2000 Ã H T H N U TƯ Ư C DUY T U BAN NHÂN DÂN T NH B C C N Căn c Lu t T ch c H ND và UBND năm 1994; Căn c Quy t nh s : 661/Q -TTG ngày 29/7/1998 c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng; Căn c Quy t nh s 332/2000/Q -UB ngày 12/4/2000 và Quy t nh s 406/2000/Q -UB ngày 26/4/2000 c a UBND t nh B c C n V/v giao ch tiêu k ho ch chi ti t Chương trình C C-KTM và n nh dân di cư t do t nh B c C n năm 2000; Theo ngh c a s K ho ch- u tư t i t trình s : 162/TT-KH& T V/v gia h n u tư m t s h ng m c lâm sinh t i các d án C C n năm 2000 ã h t h n u tư ư c duy t; QUY T NNH: i u 1. Nay gia h n u tư 2 h ng m c lâm sinh c a 07 d án C C n năm 2000 ã h t h n u tư ư c duy t, g m nh ng ch tiêu sau: 1- B o v r ng: 702 ha Huy n Na Rì : 01 d án di n tích c n b o v : 702 ha. Gia h n thêm 3 năm nh t 2002. 2- Chăm sóc r ng tr ng: 198, 12 ha * H t năm 2000: 49, 58 ha * H t năm 2001: 148, 54 ha C th như sau: - Huy n Na Rì: 01 d án = 91, 38 ha - Huy n Ch n: 01 d án= 24, 58 ha - Huy n B ch Thông: 01 d án = 17, 39 ha
  2. - Huy n Ch M i: 03 d án = 64, 77 ha i u 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c s K ho ch & u tư, Giám c s Tài chính-V t giá, Giám c s Nông nghi p và PTNT, Chi c c trư ng Chi c c C C-KTM, Th trư ng các S , Ngành liên quan và Ch t ch UBND các huy n: B ch Thông, Na Rì, Ch M i, Ch n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH B C Nơi nh n: C N - Như i u 2 (th c hi n). - TT t nh u ( B/c) PHÓ CH TNCH - TT H ND+UBND t nh. - Lưu: VT-TH-NLN. La Th Thính
Đồng bộ tài khoản