Quyết định số 629/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 629/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 629/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2005) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 629/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 629/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 07 năm 2005 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN T CH C NHÀ NƯ C K NI M 60 NĂM NGÀY THÀNH L P L C LƯ NG CÔNG AN NHÂN DÂN VI T NAM (19/8/1945 - 19/8/2005) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; th c hi n Ngh quy t S 35/NQ-TW ngày 09 tháng 02 năm 2004 c a B Chính tr v vi c t ch c các ngày l l n trong năm 2004 - 2005, Căn c Quy t nh s 847/Q -TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Nhà nư c k ni m các ngày l l n trong hai năm 2004 - 2005, Xét ngh c a B trư ng B Công an, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban T ch c Nhà nư c k ni m 60 năm ngày thành l p l c lư ng Công an nhân dân Vi t Nam (19/8/1945 - 19/8/2005), sau ây g i t t là Ban T ch c. i u 2. Ban T ch c Nhà nư c có nhi m v t ch c t t các ho t ng k ni m 60 năm ngày thành l p l c lư ng Công an nhân dân Vi t Nam t i Hà N i và các a phương theo s ch o c a Ban Ch o Nhà nư c k ni m các ngày l l n trong hai năm 2004 - 2005. Nhi m v c a t ng thành viên trong Ban T ch c do ng chí Trư ng Ban phân công c th . i u 3. Ban T ch c Nhà nư c g m: 1. ng chí Nguy n Khánh Toàn, Th trư ng thư ng tr c B Công an - Trư ng Ban. 2. ng chí Nguy n H ng Vinh, Phó Trư ng Ban thư ng tr c Ban Tư tư ng - Văn hóa Trung ương - Phó Trư ng Ban. 3. ng chí Lê Ti n Th , Th trư ng B Văn hóa - Thông tin - Phó Trư ng Ban. 4. ng chí Tr n Quang Tr ng, Quy n T ng c c trư ng T ng c c Xây d ng l c lư ng Công an nhân dân - U viên Thư ng tr c. 5. i di n lãnh o B Tài Chính - U viên. 6. i di n lãnh o B Qu c phòng - U viên. 7. i di n lãnh o B Ngo i giao - U viên. 8. i di n lãnh o B K ho ch và u tư - U viên. 9. i di n lãnh o B Lao ng - Thương binh và Xã h i - U viên. 10. i di n lãnh o U ban nhân dân thành ph Hà N i - U viên. 11. i di n lãnh o Văn phòng Trung ương ng - U viên. 12. i di n lãnh o Văn phòng Qu c h i - U viên. 18. i di n lãnh o Văn phòng Ch t ch nư c - U viên.
  2. 14. i di n lãnh o Văn phòng Chính ph - U viên. 15. i di n Thư ng tr c oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam - U viên. 16. i di n Ban Bí thư Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh - U viên. 17. i di n lãnh o ài Truy n hình Vi t Nam - U viên. 18. i di n lãnh o ài Ti ng nói Vi t Nam - U viên. i u 4. Ban T ch c t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trư ng Ban T ch c, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan tr c thu c Chính ph , Th trư ng các t ch c, cá nhân có liên quan và các thành viên trong Ban T ch c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản