Quyết định số 63/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 63/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2003/QĐ-UB về việc chỉ tiêu kế hoạch vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi vay theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 63/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CH TIÊU K HO CH V N VAY Ư C NGÂN SÁCH H TR LÃI VAY THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ C A THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Thông báo s 524-TB/TU ngày 10 tháng 4 năm 2003 c a Thành y v ti p t c th c hi n chương trình kích c u thông qua u tư ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 1544/KH T-KT ngày 22 tháng 4 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Nay giao ch tiêu k ho ch v n vay (b sung) 5.000 t ng ư c ngân sách thành ph h tr lãi vay theo chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph . i u 2.- Giao Giám c S K ho ch và u tư hàng quý có nhi m v t ng h p danh m c các d án phù h p v i quy nh c a chương trình kích c u thông qua u tư, có nhu c u ư c ngân sách thành ph h tr lãi vay trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh ch trương u tư và giao ch tiêu k ho ch ngân sách h tr lãi vay cho t ng d án. Trong quá trình th c hi n, giao Giám c S K ho ch và u tư ph i h p v i các s -ngành, ơn v có liên quan căn c vào tình hình th c t u tư t ng lĩnh v c, m c tiêu và ch trương u tư phát tri n c a thành ph xu t cho y ban nhân dân thành ph xem xét, i u ch nh ch tiêu k ho ch nói trên cho phù h p. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th thành ph , Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph , Giám c Qu H tr phát tri n - Chi nhánh thành ph H Chí Minh, Giám c các s -ngành, T ng Giám c các T ng Công ty, Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y } CH TNCH
  2. - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP }báo cáo - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - VPH -UB : Các PVP - Các T NCTH, T TH (5b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản