Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
89
lượt xem
14
download

Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN về việc ban hành quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 63/2005/Q -BNN Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN V VI C BAN HÀNH QUY NNH V TIÊM PHÒNG B T BU C V C XIN CHO GIA SÚC, GIA C M B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh nh s 33 /2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v tiêm phòng b t bu c v c xin cho gia súc, gia c m. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 1243/NN-TY-Q ngày 24 tháng 7 năm 1996 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v Ban hành Quy nh c th vi c tiêm phòng b t bu c i v i t ng b nh, t ng lo i ng v t. i u 3. C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
  2. QUY NNH V TIÊM PHÒNG B T BU C V C XIN CHO GIA SÚC, GIA C M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 63/2005/Q -BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng 1. Quy nh này ư c áp d ng i v i gia súc, gia c m trong di n ph i tiêm phòng t i các h gia ình, cá nhân, cơ s chăn nuôi ng v t t p trung. 2. T ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài có ho t ng chăn nuôi gia súc, gia c m trên lãnh th Vi t Nam ph i tuân theo Quy nh này. i u 2. Gi i thích thu t ng 1. Gia súc, gia c m thu c di n tiêm phòng là gia súc, gia c m trong vùng quy nh ph i tiêm phòng và có i u ki n tiêm phòng (không tính gia súc ang m c b nh, có ch a kỳ cu i, gia súc m i sinh). 2. Tiêm phòng nh kỳ là tiêm phòng vào th i gian nh t nh ư c quy nh trong năm tuỳ theo t ng b nh. 3. Tiêm phòng b sung là tiêm phòng ngoài th i gian tiêm nh kỳ i v i gia súc m i sinh n tu i tiêm phòng, gia súc m i nh p àn, gia súc chưa ư c tiêm trong l n tiêm nh kỳ. 4. Tiêm phòng khNn c p là tiêm phòng khi x y ra d ch b nh. i u 3. Các b nh ph i tiêm phòng, t l tiêm phòng 1. Các b nh ph i tiêm phòng b t bu c, bao g m: a) B nh L m m long móng; b) B nh D ch t l n; c) B nh Nhi t thán; d) B nh T huy t trùng trâu bò, l n; ) B nh D i; e) B nh Niu cát xơn; g) B nh D ch t v t.
  3. 2. Nh ng b nh khác: tiêm phòng kh ng ch , thanh toán d ch b nh theo ngh c a C c Thú y. 3. i v i các b nh quy nh t i kho n 1 i u này t l tiêm phòng ph i t 100% gia súc, gia c m trong di n tiêm. Chương 2: TIÊM PHÒNG I V I T NG B NH i u 4. B nh L m m long móng 1. i tư ng tiêm phòng bao g m: trâu, bò, dê, c u, l n nái, l n c gi ng. 2. Ph m vi tiêm phòng: a) Tiêm phòng nh kỳ i v i các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) có biên gi i v i các nư c khác; các xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã) ã x y ra d ch trong vòng 2 năm trư c ó. Tiêm 2 l n trong năm, l n sau cách l n trư c 6 tháng; th i gian tiêm vào tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 hàng năm. b) Tiêm phòng khNn c p khi có d ch x y ra: tiêm gia súc m n c m v i b nh t i các thôn, p, xã, huy n xung quanh nơi x y ra d ch, tiêm t ngoài vào trong. Chi c c Thú y quy t nh vùng tiêm tuỳ theo tính ch t lây lan c a b nh. 3. Ch tiêm phòng: a) i v i vùng biên gi i tiêm liên t c 5 năm. Th i gian tiêm có th kéo dài, vùng tiêm có th thu h p tuỳ theo tình hình d ch b nh t i nơi ó và tình hình d ch b nh nư c láng gi ng. b) i v i vùng d ch cũ (bao g m vùng có d ch và vùng b d ch uy hi p) không thu c vùng biên gi i; tiêm liên t c trong 2 năm, sau ó không tiêm n a n u trong th i gian 2 năm ó không x y ra d ch. c) Nh ng t nh n m trong vùng d ki n thanh toán b nh không ph i tiêm phòng. 4. Li u lư ng, ư ng tiêm, gia súc trong di n tiêm theo hư ng d n c a nhà s n xu t v c xin và C c Thú y. i u 5. B nh D ch t l n 1. i tư ng tiêm phòng: t t c các lo i l n trong di n tiêm phòng. 2. Ph m vi tiêm phòng: Các cơ s chăn nuôi t p trung, chăn nuôi h gia ình trong ph m vi c nư c. 3. Tiêm phòng nh kỳ m i năm 2 l n vào tháng 3 - 4 và 9 - 10 hàng năm.
  4. 4. Tiêm phòng b sung i v i l n m i sinh, m i nh p v chưa ư c tiêm trong th i gian tiêm nh kỳ. 5. Tiêm phòng khNn c p: khi có d ch x y ra, tiêm th ng vào d ch trong ph m vi xã có d ch. 6. Li u lư ng, ư ng tiêm, l n trong di n tiêm theo s hư ng d n c a nhà s n xu t v c xin. i u 6. B nh Nhi t thán 1. i tư ng tiêm phòng: trâu, bò, ng a. 2. Ph m vi tiêm phòng: các t nh có d ch trong th i gian 10 năm tính t d ch cu i cùng. 3. Tiêm phòng nh kỳ m i năm 2 l n vào tháng 3 - 4 và 9 - 10 hàng năm. 4. Tiêm phòng b sung gia súc m i sinh, gia súc thu c di n tiêm phòng m i nh p v . 5. Li u lư ng, ư ng tiêm, gia súc trong di n tiêm theo s hư ng d n c a nhà s n xu t v c xin. i u 7: B nh T huy t trùng 1. i tư ng tiêm phòng: trâu, bò, l n. 2. Ph m vi tiêm phòng: các cơ s chăn nuôi t p trung, chăn nuôi h gia ình trong ph m vi c nư c. 3. Tiêm phòng nh kỳ m i năm 2 l n vào tháng 3 - 4 và 9 - 10 hàng năm. 4. Tiêm phòng b sung gia súc m i sinh, gia súc thu c di n tiêm phòng m i nh p v . 5. Li u lư ng, ư ng tiêm, gia súc trong di n tiêm theo s hư ng d n c a nhà s n xu t v c xin. i u 8. B nh D i 1. i tư ng tiêm phòng: chó, mèo nuôi. 2. Ph m vi tiêm phòng: cá nhân, t ch c trong ph m vi c nư c. 3. Tiêm phòng nh kỳ m i năm 1 l n b ng v c xin t bào. 4. Tiêm phòng b sung cho chó, mèo m i sinh. 5. Li u lư ng, ư ng tiêm, gia súc trong di n tiêm theo s hư ng d n c a nhà s n xu t v c xin.
  5. i u 9. B nh Niu cát xơn 1. i tư ng tiêm phòng: gà các l a tu i. 2. Ph m vi tiêm phòng: các cơ s chăn nuôi t p trung, chăn nuôi h gia ình trong ph m vi c nư c. 3. Tiêm phòng nh kỳ m i năm 2 l n. Tuỳ theo l a tu i gà, lo i v c xin có th nh v c xin vào m t, mũi ho c tiêm i v i chăn nuôi h gia ình, cá nhân. i v i các cơ s chăn nuôi t p trung tiêm phòng theo l ch. 4. Li u lư ng, ư ng tiêm, gia c m trong di n tiêm theo s hư ng d n c a nhà s n xu t v c xin. i u 10. B nh D ch t v t 1. i tư ng tiêm phòng: v t, ngan các l a tu i. 2. Ph m vi tiêm phòng: các cơ s chăn nuôi t p trung, chăn nuôi h gia ình trong ph m vi c nư c. 3. Tiêm phòng nh kỳ m i năm 2 l n, tuỳ theo l a tu i. 4. Li u lư ng, ư ng tiêm, gia c m trong di n tiêm theo s hư ng d n c a nhà s n xu t v c xin. Chương 3: TRÁCH NHI M TH C HI N i u 11. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý nhà nư c v thú y và các t ch c, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia c m 1. T ch c, cá nhân chăn nuôi ng v t ph i nghiêm ch nh ch p hành b n Quy nh này. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m l p k ho ch và t ch c th c hi n vi c tiêm phòng, hư ng d n vi c s d ng, b o qu n v c xin. 3. C c Thú y có trách nhi m hư ng d n vi c tiêm phòng b t bu c v c xin cho gia súc, gia c m khi có d ch b nh x y ra./.
Đồng bộ tài khoản