Quyết định số 63/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định số 63/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 để thực hiện dự án bảo trì, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 63/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2005 TH C HI N D ÁN B O TRÌ, S A CH A, NÂNG C P TR S H I NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xã h i năm 2005 và Ngh quy t s 22/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v d toán và phân b ngân sách thành ph năm 2005 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 1832/2005/KH T-TH ngày 04 tháng 4 năm 2005 ; QUY T NNH i u 1. Giao cho Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2005 ngu n v n ngân sách thành ph th c hi n d án b o trì, s a ch a, nâng c p tr s H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph v i t ng s v n 4,405 t (b n t , b n trăm l năm tri u) ng. i u 2. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : PVP/ T, QT - T T, DA, TM, TH (2b)
  2. - Lưu (TH/LT) Nguy n Thi n Nhân
Đồng bộ tài khoản