Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
83
lượt xem
3
download

Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ do Bộ Giao thông và vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 63/2007/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V V N CHUY N HÀNG SIÊU TRƯ NG, SIÊU TR NG VÀ LƯU HÀNH XE BÁNH XÍCH GÂY HƯ H I M T ĐƯ NG, XE QUÁ T I TR NG, QUÁ KH GI I H N C A ĐƯ NG B TRÊN ĐƯ NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V V n t i và C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh v v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng và lưu hành xe bánh xích gây hư h i m t đư ng, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a đư ng b trên đư ng b ”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo và bãi b : 1. Quy t đ nh s 824/2002/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 03 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy đ nh v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng b ng đư ng b ; 2. Quy t đ nh s 2112/2003/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 07 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c b sung, s a đ i m t s đi u c a Quy đ nh v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng b ng đư ng b (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 824/2002/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 03 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i); 3. Thông tư s 21/2001/TT-BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2001 c a B Giao thông v n t i hư ng d n vi c lưu hành xe quá t i, quá kh và xe bánh xích trên đư ng b . Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng các C c thu c B , Giám đ c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Th tư ng Chính ph (đ b/c); - Các B , CQ ngang B , CQ thu c Chính ph ; - UBND t nh, TP tr c thu c TW; H Nghĩa Dũng - y ban ATGTQG; - Các Th trư ng B GTVT; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo, Website Chính ph ; - Hi p h i V n t i ôtô Vi t Nam; - Lưu: VT, V.T i (5). QUY Đ NH V V N CHUY N HÀNG SIÊU TRƯ NG, SIÊU TR NG VÀ LƯU HÀNH XE BÁNH XÍCH GÂY HƯ H I M T ĐƯ NG, XE QUÁ T I TR NG, QUÁ KH GI I H N C A ĐƯ NG B TRÊN ĐƯ NG B (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 63/2007/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: 12
 2. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy đ nh này quy đ nh v v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng b ng phương ti n cơ gi i đư ng b và vi c lưu hành xe bánh xích gây hư h i m t đư ng, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n an toàn c a đư ng b trên đư ng b . Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Quy đ nh này áp d ng đ i v i cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan đ n vi c v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng b ng phương ti n cơ gi i trên đư ng b , lưu hành xe bánh xích gây hư h i m t đư ng, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n an toàn c a đư ng b trên đư ng b . 2. Trong trư ng h p Đi u ư c qu c t liên quan đ n vi c v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng b ng phương ti n cơ gi i trên đư ng b , lưu hành xe bánh xích gây hư h i m t đư ng, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n an toàn c a đư ng b trên đư ng b mà Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác v i Quy đ nh này thì áp d ng quy đ nh c a Đi u ư c qu c t đó. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong Quy đ nh này các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Hàng không th tháo r i (chia nh ) là hàng d ng ki n còn nguyên k p chì, niêm phong c a cơ quan H i quan, cơ quan An ninh ho c đ i v i thi t b , máy móc n u tháo r i, chia nh s b hư h ng ho c thay đ i công năng. 2. Kh gi i h n an toàn c a đư ng b là kho ng tr ng có kích thư c gi i h n v chi u cao, chi u r ng c a đư ng b đ các xe k c hàng hóa x p trên xe đi qua đư c an toàn. 3. T i tr ng c a đư ng b là năng l c ch u t i c a c u và đư ng. 4. Năng l c ch u t i c a c u đư c xác đ nh theo tiêu chu n thi t k và tình tr ng k thu t th c t c a c u, đư c th hi n qua vi c công b c a cơ quan có th m quy n ho c bi n báo v t i tr ng c a c u. 5. Năng l c ch u t i c a đư ng đư c xác đ nh theo t i tr ng tr c xe tính toán đ thi t k m t đư ng và tình tr ng k thu t th c t c a đư ng, đư c th hi n qua vi c công b c a cơ quan có th m quy n ho c các bi n báo h n ch v t i tr ng trên đư ng b . 6. Ch phương ti n là t ch c, cá nhân đ ng tên s h u ho c s d ng phương ti n. 7. Bên v n t i là bên nh n v n chuy n hàng hóa. 8. Bên ch hàng là bên thuê v n chuy n hàng hóa. Chương 2 V N CHUY N HÀNG SIÊU TRƯ NG, SIÊU TR NG TRÊN ĐƯ NG B Đi u 4. Hàng siêu trư ng, siêu tr ng 1. Hàng siêu trư ng: Là hàng không th tháo r i (chia nh ), khi x p lên phương ti n v n chuy n có m t trong các kích thư c bao ngoài (c a t h p phương ti n và hàng x p trên phương ti n) đo đư c như sau: a) Chi u dài l n hơn 20 mét; b) Chi u r ng l n hơn 2,5 mét; c) Chi u cao tính t m t đư ng b tr lên l n hơn 4,2 mét (tr container). 2. Hàng siêu tr ng: Là hàng không th tháo r i (chia nh ), có tr ng lư ng trên 32 t n. Đi u 5. Phương ti n v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng. 1. Phương ti n v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng ph i có tr ng t i, kích thư c phù h p v i ki n hàng v n chuy n. Trong trư ng h p c n thi t có th gia c tăng cư ng kh năng ch u t i c a phương ti n nhưng ph i theo thi t k đã đư c cơ quan có th m quy n phê duy t. 2. Phương ti n v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng ph i có Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng còn hi u l c. 13
 3. Đi u 6. Trách nhi m c a bên ch hàng. 1. Thông báo cho bên v n t i v tr ng lư ng, kích thư c hàng và đ a đi m x p d hàng. 2. Ch u trách nhi m v nhãn hi u g i hàng (tên, đ a ch nơi g i, nơi nh n tr ng lư ng, kích thư c, phương pháp x p d , yêu c u b o qu n...). Ký hi u dùng cho b o qu n, x p d áp d ng theo thông l qu c t và quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. Ph i h p đ y đ v i bên v n t i gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong khi th c hi n v n chuy n. Đi u 7. Trách nhi m c a bên v n t i. 1. Có đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t và đ đi u ki n kinh doanh theo Ngh đ nh s 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v đi u ki n kinh doanh v n t i b ng ôtô. 2. Có đ đ i ngũ lái xe, cán b k thu t, công nhân lành ngh đ s d ng phương ti n và các thi t b chuyên dùng. 3. Ch trì và ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng phương án v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng b o đ m an toàn cho ngư i, hàng hóa và công trình giao thông. N i dung ch y u c a phương án g m: Kh o sát hành trình ch y xe (tuy n đư ng, đo n đư ng, c u, phà đư c đi); vi trí đ a hình nơi x p d ; yêu c u h tr hư ng d n đ m b o an toàn giao thông trên đư ng khi phương ti n v n chuy n đi qua; t c đ xe đi, gi đi, đi m đ ... Vi c kh o sát, thi t k nh m gia c tăng cư ng năng l c ch u t i và kh năng thông qua c a đư ng b ph i đư c cơ quan qu n lý đư ng b có th m quy n (quy đ nh t i Đi u 14 c a Quy đ nh này) ch p thu n. 4. Th c hi n vi c v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng theo h p đ ng đã ký k t v i bên ch hàng. Đi u 8. Lưu hành trên đư ng b c a phương ti n v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng Vi c lưu hành trên đư ng b c a phương ti n v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng th c hi n theo các quy đ nh v lưu hành xe bánh xích gây hư h i m t đư ng, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a đư ng b trên đư ng b (đư c quy đ nh t i Chương III Quy đ nh này). Chương 3: LƯU HÀNH XE BÁNH XÍCH GÂY HƯ H I M T ĐƯ NG, XE QUÁ T I TR NG, QUÁ KH GI I H N C A ĐƯ NG B TRÊN ĐƯ NG B Đi u 9. Xe bánh xích gây hư h i m t đư ng Xe bánh xích gây hư h i m t đư ng (sau đây g i t t là xe bánh xích) là lo i xe di chuy n b ng bánh xích mà khi ch y trên đư ng, răng c a bánh xích c m xu ng đư ng gây hư h ng m t đư ng, n n đư ng. Đi u 10. Xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a đư ng b 1. Xe quá t i tr ng c a đư ng b (sau đây g i t t là xe quá t i): Là xe có t ng tr ng lư ng (bao g m tr ng lư ng c a xe và tr ng lư ng c a hàng hóa x p trên xe) vư t quá năng l c ch u t i c a c u ho c xe có t i tr ng tr c xe vư t quá năng l c ch u t i c a đư ng. 2. Xe quá kh gi i h n c a đư ng b (sau đây g i t t là xe quá kh ): Là xe theo thi t k c a nhà s n xu t (ho c xe sau khi x p hàng) có m t trong các kích thư c bao ngoài vư t quá kh gi i h n an toàn c a đư ng b ho c có m t trong các kích thư c bao ngoài như sau: a) Chi u dài l n hơn 20 mét ho c l n hơn 1,1 l n chi u dài c a xe trư c khi x p hàng; b) Chi u r ng l n hơn 2,5 mét; c) Chi u cao tính t m t đư ng b tr lên l n hơn 4,2 mét (tr xe chuyên dùng khi ch container). 3. Xe máy chuyên dùng và xe v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng có t ng tr ng lư ng, t i tr ng tr c xe ho c kích thư c vư t quá t i tr ng, quá kh gi i h n an toàn c a đư ng b khi tham gia giao thông cũng đư c coi là xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a đư ng b . Đi u 11. Lưu hành xe bánh xích, xe quá t i, quá kh trên đư ng b 1. Vi c lưu hành c a xe bánh xích, xe quá t i, quá kh trên đư ng b ph i b o đ m an toàn giao thông và an toàn c a đư ng b . 14
 4. 2. T ch c, cá nhân khi lưu hành xe bánh xích, xe quá t i, quá kh trên đư ng b ph i th c hi n các quy đ nh sau: a) Có Gi y phép lưu hành xe bánh xích, xe quá t i, quá kh trên đư ng b do cơ quan qu n lý đư ng b có th m quy n (quy đ nh t i Đi u 14 c a Quy đ nh này) c p cho t ng lo i xe theo m u quy đ nh t i Ph l c 3 và Ph l c 4 kèm theo Quy đ nh này (sau đây g i t t là Gi y phép lưu hành); b) Tuân th các quy đ nh đư c ghi trong Gi y phép lưu hành. Đi u 12. C p Gi y phép lưu hành xe bánh xích, xe quá t i, quá kh 1. Ch c p Gi y phép lưu hành xe bánh xích, xe quá t i, quá kh trên t ng đo n, tuy n đư ng b c th và trong nh ng trư ng h p đ c bi t, khi không còn phương án v n chuy n nào khác phù h p hơn ho c không th s d ng ch ng lo i phương ti n v n t i đư ng b khác phù h p hơn đ v n chuy n trên đo n, tuy n đư ng b đó. 2. Không c p Gi y phép lưu hành cho xe ch hàng có th tháo r i (chia nh ) ho c xe bánh xích không l p gu c xích khi tham gia giao thông. 3. Cơ quan có th m quy n c p Gi y phép lưu hành ph i l a ch n tuy n đư ng h p lý nh t, trên cơ s b o đ m an toàn v n hành cho phương ti n và an toàn cho công trình giao thông đư ng b đ cho phép lưu hành phương ti n. Nghiêm c m c p Gi y phép lưu hành khi xe ch hàng vư t quá t i tr ng cho phép theo thi t k c a nhà s n xu t. 4. Trư ng h p xe bánh xích, xe quá t i, quá kh vư t quá năng l c ch u t i c a c u, đư ng mà ph i gia c thì cá nhân, t ch c có nhu c u lưu hành xe bánh xích, xe quá t i, quá kh trên đư ng b ph i ch u trách nhi m chi phí thi t k gia c và gia c . Cơ quan có th m quy n ch đư c c p Gi y phép lưu hành sau khi đã hoàn thành vi c gia c c u, đư ng đáp ng kh năng ch u t i do xe quá t i, quá kh gây ra. 5. Th i h n có hi u l c c a Gi y phép lưu hành: a) Các xe quá t i, quá kh không thu c lo i xe v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng và khi lưu hành không kèm đi u ki n b t bu c như đi theo làn quy đ nh, có xe d n đư ng, h t ng ho c các đi u ki n tương t khác: - Trư ng h p lưu hành trên tuy n, đo n tuy n đư ng b m i c i t o nâng c p đ ng b : Th i h n là th i gian cho t ng chuy n v n chuy n ho c t ng đ t v n chuy n nhưng không quá 60 ngày; - Trư ng h p lưu hành trên tuy n, đo n tuy n đư ng b chưa c i t o nâng c p ho c c i t o nâng c p chưa đ ng b : Th i h n là th i gian cho t ng chuy n v n chuy n ho c t ng đ t v n chuy n nhưng không quá 30 ngày. b) Các xe quá t i, quá kh khi lưu hành ph i có các đi u ki n b t bu c như đi theo làn quy đ nh, có xe d n đư ng, h t ng ho c đi u ki n tương t khác ho c các xe thu c lo i xe v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng: Th i h n là th i gian cho t ng chuy n v n chuy n ho c t ng đ t v n chuy n nhưng không quá 30 ngày. c) Các xe bánh xích t di chuy n trên đư ng b , th i h n là th i gian t ng lư t đi t nơi đi đ n nơi đ n. d) Th i h n có hi u l c c a Gi y phép lưu hành xe bánh xích, xe quá t i, quá kh quy đ nh t i đi m a, đi m b và đi m c kho n này không đư c vư t quá th i h n có hi u l c quy đ nh trong Gi y ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n. Đi u 13. H sơ và th i gian xét c p Gi y phép lưu hành 1. H sơ đ ngh c p Gi y phép lưu hành. a) Đơn đ ngh c p Gi y phép lưu hành xe bánh xích, xe quá t i, quá kh theo m u t i Ph l c 1, Ph l c 2 kèm theo Quy đ nh này. Kèm theo đơn có v sơ đ xe ghi đ y đ , chính xác các kích thư c bao ngoài (n u xe ch hàng ph i ghi đ y đ , chính xác các kích thư c bao ngoài khi đã x p hàng hóa lên xe ho c lên rơ moóc, sơ mi rơ moóc: chi u cao, chi u r ng, chi u dài), kho ng cách các tr c xe, chi u dài đuôi xe. Đơn đ ngh c p Gi y phép lưu hành là b n chính, rõ ràng, đ y đ , không đư c t y xóa; t ch c, cá nhân đ ng đơn đ ngh ph i là ch phương ti n ho c ch hàng ho c ngư i đi u khi n phương ti n. T ch c, cá nhân đ ng đơn đ ngh ph i ký, ghi rõ h , tên và đóng d u cơ quan, t ch c; trư ng h p đơn đ ngh c p Gi y phép lưu hành không có d u thì ngư i đ ng đơn (ch phương ti n ho c ch hàng ho c ngư i đi u khi n phương ti n) ph i tr c ti p đ n làm th t c và ph i xu t trình thêm gi y phép lái xe ho c ch ng minh thư nhân dân c a ngư i đ ng đơn. 15
 5. b) B n ch p gi y đăng ký ho c gi y đăng ký t m th i (đ i v i phương ti n m i nh n) xe, đ u kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc. c) B n ch p các trang ghi v đ c đi m phương ti n và k t qu ki m đ nh l n g n nh t c a S ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b . Trư ng h p phương ti n m i nh n ch c n b n ch p tính năng k thu t c a xe (do nhà s n xu t g i kèm theo xe). Ngư i đ n làm th t c xin c p Gi y phép lưu hành ph i mang theo các b n chính c a các b n ch p nêu trên đ đ i chi u. 2. Th i gian xem xét c p Gi y phép lưu hành không quá 02 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l . Trư ng h p ph i ki m đ nh c u, đư ng nh m xác đ nh kh năng đ quy đ nh đi u ki n đi ho c gia c c u, đư ng thì th i gian xem xét c p không quá 02 ngày làm vi c k t khi có k t qu ki m đ nh c a t ch c tư v n đ tư cách hành ngh ho c sau khi đã hoàn thành vi c gia c c u, đư ng b o đ m cho xe đi an toàn. Đi u 14. Th m quy n c p Gi y phép lưu hành 1. T ng Giám đ c các Khu Qu n lý đư ng b c p Gi y phép lưu hành cho xe bánh xích, xe quá t i, quá kh k c xe thu c lo i xe v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng ho t đ ng trên m ng lư i đư ng b trong ph m vi c nư c (tr các xe quy đ nh t i kho n 3 Đi u này). 2. Giám đ c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính c p Gi y phép lưu hành cho xe bánh xích, xe quá t i, quá kh k c xe thu c lo i xe v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng ho t đ ng trên m ng lư i đư ng b trong ph m vi đ a phương qu n lý (tr các xe quy đ nh t i kho n 3 Đi u này). 3. C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam c p Gi y phép lưu hành cho các trư ng h p xe quá t i, quá kh đ c bi t mà khi lưu hành ph i th c hi n các đi u ki n b t bu c như đi theo làn quy đ nh, có xe d n đư ng, h t ng ho c ph i gia c c u, đư ng ho c th c hi n các quy đ nh b t bu c v an toàn giao thông khác. 4. Cơ quan c p gi y phép lưu hành ph i ch u trách nhi m v vi c c p Gi y phép lưu hành, b o đ m đúng đ i tư ng, gi i pháp cho lưu hành phù h p v i tình tr ng c a phương ti n, c u đư ng và b o đ m an toàn giao thông. Chương 4: T CH C TH C HI N Đi u 15. Thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m Vi c thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m Quy đ nh này đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m. Đi u 16. T ch c th c hi n 1. C c Đư ng b Vi t Nam th ng nh t qu n lý, hư ng d n, ki m tra th c hi n vi c c p Gi y phép lưu hành và ho t đ ng c a xe bánh xích, xe quá t i, quá kh trên đư ng b . 2. Các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và các Khu Qu n lý đư ng b có trách nhi m: a) Thư ng xuyên ki m tra và thông báo tình hình c u, đư ng trong ph m vi qu n lý, đ ng th i báo cáo C c Đư ng b Vi t Nam đ C c thông báo và ch đ o k p th i các cơ quan c p gi y phép lưu hành th c hi n vi c c p phép phù h p v i kh năng c a c u, đư ng; b) Đ nh kỳ hàng Quý báo cáo tình hình c p Gi y phép lưu hành xe bánh xích, xe quá t i, quá kh v C c Đư ng b Vi t Nam theo m u t i Ph l c 5a, Ph l c 5b, Ph l c 5c và Ph l c 6 kèm theo Quy đ nh này đ C c Đư ng b Vi t Nam t ng h p báo cáo B Giao thông v n t i. 3. Cơ quan c p gi y phép lưu hành xe bánh xích, xe quá t i, quá kh đư c thu và s d ng các kho n phí, l phí liên quan đ n vi c c p Gi y phép lưu hành theo quy đ nh c a B Tài chính./. B TRƯ NG 16
 6. H Nghĩa Dũng PH L C 1 (Kèm theo Quy đ nh v v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng và lưu hành xe bánh xích gây hư h i m t đư ng, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a đư ng b trên đư ng b ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ĐƠN Đ NGH C P GI Y PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ T I, QUÁ KH TRÊN ĐƯ NG GIAO THÔNG CÔNG C NG Kính g i: ………… (tên Cơ quan có th m quy n c p Gi y phép lưu hành) - Cá nhân, t ch c đ ngh : ……………………………………………………………………… - Đ a ch : …………………………………………………… Đi n tho i: ……………..…….…... Đ ngh c p gi y phép lưu hành cho xe quá t i, quá kh v i các thông s sau: PHƯƠNG TI N V N CHUY N - Lo i xe: …………………………………………………………………………………………… - Nhãn hi u xe: ………………………………… Bi n s đăng ký: …………...…………….. - Nhãn hi u sơ mi rơ moóc (ho c rơ moóc): ………………………………………………….. - Bi n s đăng ký c a sơ mi rơ moóc (ho c rơ moóc): ………………………………...…..… - Kích thư c bao c a xe k c sơ mi rơ moóc: Dài x r ng x cao: ………….....….…..… (m) - Kích thư c bao c a rơ moóc: Dài x r ng x cao: ………………………………..……….. (m) - Tr ng t i thi t k c a xe (ho c xe kéo sơ mi rơ moóc): …………………...…………… (t n) - Tr ng t i thi t k c a rơ moóc: ..………………………………………..………………… (t n) - Tr ng lư ng b n thân xe: .… (t n) Tr ng lư ng b n thân sơmirơmoóc (rơmoóc): … (t n) - S tr c c a xe: …….… S tr c sau c a xe: ….… S tr c c a sơ mi rơ moóc: ……………. - S tr c c a rơ moóc: ………………………… S tr c sau c a rơ moóc: …………………… HÀNG HÓA V N CHUY N - Lo i hàng: ………………………………………………………………………….....……………. - Tr ng lư ng hàng xin ch : …………………………………………….…………………………. - Chi u r ng toàn b xe khi x p hàng: ……… (m) Hàng vư t hai bên thùng xe: ….......... (m) - Chi u dài toàn b xe khi x p hàng: ….… (m) Chi u cao toàn b xe khi x p hàng: ….… (m) - Hàng vư t phía trư c thùng xe: …..…… (m) Hàng vư t phía sau thùng xe: …….…..... (m) TUY N ĐƯ NG VÀ TH I GIAN V N CHUY N - Tuy n đư ng v n chuy n (ghi đ y đ , c th tên t ng đo n tuy n đư ng b , các v trí chuy n hư ng, các đi m kh ng ch t nơi đi đ n nơi đ n): ………………………………...……..… - Th i gian lưu hành: T ………………….………… đ n ………………………………………. (Đơn đ ngh c p gi y phép lưu hành ph i kèm ……….… , ngày …… tháng …… năm …...… theo sơ đ xe th hi n rõ các kích thư c: Chi u Đ i di n cá nhân, t ch c đ ngh dài, chi u r ng, chi u cao c a xe đã x p hàng và ký tên, đóng d u kho ng cách gi a các tr c xe, chi u dài đuôi xe) (N u ngư i đ ngh c p gi y phép lưu hành là lái xe ho c ch xe tư nhân thì xu t trình gi y phép lái xe ho c ch ng minh thư nhân dân) 17
 7. PH L C 2 (Kèm theo Quy đ nh v v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng và lưu hành xe bánh xích gây hư h i m t đư ng, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a đư ng b trên đư ng b ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ĐƠN Đ NGH C P GI Y PHÉP LƯU HÀNH XE BÁNH XÍCH T HÀNH TRÊN ĐƯ NG B Kính g i: ………… (tên Cơ quan có th m quy n c p Gi y phép lưu hành) …… - Cá nhân, t ch c đ ngh : ……………………………………………………………………… - Đ a ch : …………………………………………………………………… Đi n tho i: ………… - Đ ngh c p gi y phép lưu hành cho xe bánh xích: ……………………...………………….. - Bi n s đăng ký (n u có): ……………………………………………….………………...…..… - Tr ng lư ng b n thân xe: ………………………………………………………………….. (t n) - Kích thư c c a xe: + Chi u dài: ……………………………………………………………………………………… (m) + Ci u r ng: ……………………………………………………………………………………… (m) + Chi u cao: …………………...….……………………………………………………………… (m) - Lo i xích (nh n ho c b ng): ………..……………………………………………………………… - Chi u r ng bánh xích m i bên: ……………………………………………………………….. (m) - Kho ng cách gi a hai mép ngoài c a bánh: ………………………………………………… (m) - Tuy n đư ng v n chuy n (ghi đ y đ , c th tên t ng đo n tuy n đư ng b , các v trí chuy n hư ng, các đi m kh ng ch t nơi đi đ n nơi đ n): ………………………………...……..… - Th i gian lưu hành: T ………………….………… đ n ……………………………………… (Đơn đ ngh c p gi y phép lưu hành ph i kèm ……….… , ngày …… tháng …… năm …...… theo sơ đ xe th hi n rõ các kích thư c: Chi u Đ i di n cá nhân, t ch c đ ngh dài, chi u r ng, chi u cao c a xe) ký tên, đóng d u (N u ngư i đ ngh c p gi y phép lưu hành là lái xe ho c ch xe tư nhân thì xu t trình gi y phép lái xe ho c ch ng minh thư nhân dân) PH L C 3 (Kèm theo Quy đ nh v v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng và lưu hành xe bánh xích gây hư h i m t đư ng, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a đư ng b trên đư ng b ) CƠ QUAN C P GI Y PHÉP LƯU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HÀNH Đ c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : …./CĐBVN (SGTVT ho c …………….., ngày ….. tháng …… năm ………. KQLĐB…) -GPLH GI Y PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ T I, QUÁ KH TRÊN ĐƯ NG B Có giá tr đ n h t ngày ……. tháng …… năm ………… Căn c kho n 2 Đi u 26 Lu t Giao thông đư ng b ; 18
 8. Căn c Quy t đ nh s … /200.. /QĐ-BGTVT ngày … tháng … năm .… c a B trư ng B GTVT ban hành Quy đ nh v v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng và lưu hành xe bánh xích gây hư h i m t đư ng, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a đư ng b trên đư ng b ; Căn c ……… (các văn b n, gi y t liên quan kèm trong h sơ) ………; Xét đơn đ ngh c p gi y phép lưu hành xe quá t i, quá kh c a …….… (tên t ch c, cá nhân đ ng đơn) …… ngày …… tháng …… năm ……….…, Cho phép lưu hành xe quá t i, quá kh trên đư ng b c th như sau: Xe (mác): …………………………………………… Bi n s đăng ký: ………………………… kéo sơ mi rơ moóc /rơ moóc (mác): …………………... Bi n s đăng ký: ……….………….. C a ………….. (tên t ch c, cá nhân ch xe) …………………………………...…………….. V i các thông s như sau: + Tên hàng hóa: …………..……..… Sau khi đã tháo b t ph ki n (n u có): ……………….. + Kích thư c toàn b xe sau khi x p hàng lên xe: - Chi u dài: … m; Hàng vư t phía sau thùng xe: … m; Hàng vư t phía trư c thùng xe: … m; - Chi u r ng: ….…… m; Hàng vư t ra hai bên thùng xe: ….………………………………… m; - Chi u cao (tính t m t đư ng tr lên): ….…… m. + T ng tr ng lư ng c a xe và hàng hóa x p trên xe: ..… t n (trong đó tr ng lư ng b n thân c a: xe đ u kéo là ..… t n, sơ mi rơ moóc ho c rơ moóc là ...… t n và hàng hóa là …… t n). + Nơi đi …… (ghi c th Km ……/QL (TL) ….., đ a danh) ……………………………….……… + Nơi đ n …… (ghi c th Km ……/QL (TL) ….., đ a danh) ……………………………….…… + Các tuy n đư c đi: ……… (ghi đ y đ , c th tên đo n tuy n đư ng b đư c đi, các v trí chuy n hư ng, các đi m kh ng ch t nơi đi đ n nơi đ n) ……………………………………………… Các đi u ki n quy đ nh khi lưu hành xe trên đư ng b - Ch xe, ngư i đi u khi n xe ph i tuân th các quy đ nh c a Lu t Giao thông đư ng b . - Xe ph i có h th ng hãm đ hi u l c (k c sơ mi rơ moóc ho c rơ moóc kéo theo). H th ng liên k t n i xe đ u kéo v i sơ mi rơ moóc ho c rơ moóc ph i ch c ch n, b o đ m an toàn và đúng quy đ nh c a nhà s n xu t. - Khi qua c u, xe ch y đúng làn ……… v i t c đ ……… đ tránh gây xung kích và tránh gây ra s l ch tâm làm tăng s nh hư ng c a t i tr ng lên h th ng d m m t c u. Nghiêm c m d ng, đ , phanh, hãm xe trên c u. - ………………………… (các đi u ki n quy đ nh c n thi t b o đ m an toàn khác) …………………………………………………………………………………………………………… - Ph i ch u s ki m tra, ki m soát c a các l c lư ng ki m soát giao thông trên đư ng. - Khi có nhu c u xin c p gi y phép lưu hành m i ph i n p l i gi y này./. Lãnh đ o cơ quan c p gi y phép lưu hành (ký, ghi rõ h tên và đóng d u) PH L C 4 (Kèm theo Quy đ nh v v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng và lưu hành xe bánh xích gây hư h i m t đư ng, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a đư ng b trên đư ng b ) CƠ QUAN C P GI Y PHÉP LƯU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HÀNH Đ c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : …./CĐBVN (SGTVT ho c …………….., ngày ….. tháng …… năm ………. KQLĐB…) -GPLH 19
 9. GI Y PHÉP LƯU HÀNH XE BÁNH XÍCH T HÀNH TRÊN ĐƯ NG B Có giá tr đ n h t ngày ……. tháng …… năm ………… Căn c kho n 2 Đi u 26 Lu t Giao thông đư ng b ; Căn c Quy t đ nh s ……/200.. /QĐ-BGTVT ngày .… tháng .… năm .… c a B trư ng B GTVT ban hành Quy đ nh v v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng và lưu hành xe bánh xích gây hư h i m t đư ng, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a đư ng b trên đư ng b ; Căn c ……… (các văn b n, gi y t liên quan kèm trong h sơ) ………; Xét đơn đ ngh c p gi y phép lưu hành xe bánh xích t hành trên đư ng b c a …….… (tên t ch c, cá nhân đ ng đơn) …… ngày …… tháng …… năm ……….…, Cho phép lưu hành xe bánh xích t hành trên đư ng b c th như sau: Xe bánh xích (mác): …………………………………..……… Bi n s đăng ký: …………….. C a ………….. (tên t ch c, cá nhân ch xe) …………………………………...……………. V i các thông s như sau: - Chi u dài: ……………………………………………………………………………………… m; - Chi u r ng….………………………………………………………………………………….. m; - Chi u cao (tính t m t đư ng tr lên): …………………………………………………….. m; - Tr ng lư ng toàn b c a xe:....……………………………………………………………… t n; - Lo i bánh xích (b ng hay nh n): ....……....……....……....……......………………………….. + Nơi đi …… (ghi c th Km ……/QL (TL) ….., đ a danh) …………………….…………….… + Nơi đ n …… (ghi c th Km ……/QL (TL) ….., đ a danh) ………………….………………. + Các tuy n đư c đi: ……… (ghi đ y đ , c th tên đo n tuy n đư ng b đư c đi, các v trí chuy n hư ng, các đi m kh ng ch t nơi đi đ n nơi đ n) …………………………………………..… Các đi u ki n quy đ nh khi lưu hành xe trên đư ng b - Ch xe, ngư i đi u khi n xe ph i tuân th các quy đ nh c a Lu t Giao thông đư ng b . - Ph i b o đ m các đi u ki n an toàn k thu t c a xe và ph i l p gu c cho bánh xích. - Ch y phía bên ph i c a chi u đi, đúng t c đ thi t k c a xe và không quá t c đ quy đ nh trên đư ng; như ng đư ng cho các phương ti n khác. - Khi qua c u ph i đi đúng tim c u, đi m t mình trên c u, trên nh p, t c đ ch m, không d ng, đ trên c u. - ……………………………………………………… (các đi u ki n quy đ nh c n thi t b o đ m an toàn khác) ……………………………………..…..……………………………………………………………… - Ph i ch u s ki m tra, ki m soát c a các l c lư ng ki m soát giao thông trên đư ng. - Khi có nhu c u xin c p Gi y phép lưu hành m i ph i n p l i gi y này./. Lãnh đ o cơ quan c p Gi y phép lưu hành (ký, ghi rõ h tên và đóng d u) PH L C 5A (Kèm theo Quy đ nh v v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng và lưu hành xe bánh xích gây hư h i m t đư ng, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a đư ng b trên đư ng b ) CƠ QUAN C P GI Y PHÉP LƯU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HÀNH Đ c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : …./SGTVT (KQLĐB…) -GPLH …………….., ngày ….. tháng …… năm ………. 20
 10. BÁO CÁO C P GI Y PHÉP LƯU HÀNH CHO XE QUÁ T I (K C XE BÁNH XÍCH) (Tháng ………… năm ………..……) Kính g i: ………………………………………………………… D ng phương T T T T Trong ti n h p h p h p h p đó v n Xe ôtô - ôtô - ôtô - ôtô - chuy n Xe Xe Xe 02 sơ mi sơ mi sơ mi sơ mi T ng hàng Ghi 03 04 bánh tr c rơ rơ rơ rơ c ng siêu chú tr c tr c xích đơn moóc moóc moóc moóc trư ng, (03 04 (05 (06 siêu Tuy n tr c) tr c) tr c) tr c) tr ng đư ng Qu c l … T nh l … … T ng c ng Ghi chú: - C t ghi chú ghi c th xe ng v i d ng phương ti n đã c p có t ng tr ng lư ng c a xe và hàng l n nh t; - S lư ng Gi y phép c p cho các xe có t ng tr ng lư ng l n nh t. Th trư ng cơ quan c p gi y phép lưu hành (ký, ghi rõ h tên và đóng d u) PH L C 5B (Kèm theo Quy đ nh v v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng và lưu hành xe bánh xích gây hư h i m t đư ng, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a đư ng b trên đư ng b ) CƠ QUAN C P GI Y PHÉP LƯU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HÀNH Đ c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : …./SGTVT (KQLĐB…) -GPLH …………….., ngày ….. tháng …… năm ………. BÁO CÁO C P GI Y PHÉP LƯU HÀNH CHO XE QUÁ KH (K C XE BÁNH XÍCH) (Tháng ………… năm ………..……) Kính g i: ………………………………………………………… D ng T T T T Trong phương h p h p h p h p đó v n ti n Xe ôtô - ôtô - ôtô - ôtô - chuy n Xe Xe Xe 02 sơ mi sơ mi sơ mi sơ T ng hàng Ghi 03 04 bánh tr c rơ rơ rơ mi rơ c ng siêu chú tr c tr c xích đơn moóc moóc moóc moóc trư ng, (03 (04 (05 (06 siêu tr c) tr c) tr c) tr c) tr ng Tuy n 21
 11. đư ng Qu c l … T nh l … … T ng c ng Ghi chú: - C t ghi chú ghi c th xe ng v i d ng phương ti n đã c p có kích thư c xe + hàng (dài, r ng, cao) l n nh t; - S lư ng Gi y phép c p cho các xe có kích thư c l n nh t. Th trư ng cơ quan c p gi y phép lưu hành (ký, ghi rõ h tên và đóng d u) PH L C 5C (Kèm theo Quy đ nh v v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng và lưu hành xe bánh xích gây hư h i m t đư ng, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a đư ng b trên đư ng b ) CƠ QUAN C P GI Y PHÉP LƯU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HÀNH Đ c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : …./SGTVT (KQLĐB…) -GPLH …………….., ngày ….. tháng …… năm ………. BÁO CÁO C P GI Y PHÉP LƯU HÀNH CHO XE QU T I VÀ QUÁ KH (K C XE BÁNH XÍCH) (Tháng ………… năm ………..……) Kính g i: ………………………………………………………… D ng phương T T T T Trong ti n h p h p h p h p đó v n Xe ôtô - ôtô - ôtô - ôtô - chuy n Xe Xe Xe 02 sơ mi sơ mi sơ mi sơ mi T ng hàng Ghi 03 04 bánh tr c rơ rơ rơ rơ c ng siêu chú tr c tr c xích đơn moóc moóc moóc moóc trư ng, (03 (04 (05 (06 siêu Tuy n tr c) tr c) tr c) tr c) tr ng đư ng Qu c l … T nh l … … T ng c ng Ghi chú: - C t ghi chú ghi c th xe ng v i d ng phương ti n đã c p có: 22
 12. + Kích thư c xe + hàng (dài, r ng cao) l n nh t; + T ng tr ng lư ng c a xe và hàng l n nh t; - S lư ng Gi y phép c p cho các xe có kích thư c và t ng tr ng lư ng l n nh t. Th trư ng cơ quan c p gi y phép lưu hành (ký, ghi rõ h tên và đóng d u) 23
 13. PH L C 6 (Kèm theo Quy đ nh v v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng và lưu hành xe bánh xích gây hư h i m t đư ng, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a đư ng b trên đư ng b ) CƠ QUAN C P GI Y PHÉP LƯU HÀNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p – T do – H nh phúc ******* S : …./SGTVT (KQLĐB…) -GPLH …………….., ngày ….. tháng …… năm ………. BÁO CÁO T NG H P S LƯ NG C P GI Y PHÉP LƯU HÀNH XE BÁNH XÍCH, XE QUÁ T I, QUÁ KH TRÊN ĐƯ NG B (Tháng ………… năm ………..……) Kính g i: ………………………………………………………… Trong đó V.C hàng siêu trư ng, siêu tr ng Quá t i và TT D ng phương ti n Quá kh Quá t i T ng c ng y quy n thư ng y quy n theo Ghi chú quá kh xuyên chuy n 1 Xe 02 tr c đơn … Xe … tr c … Xe bánh xích … T h p xe 03 tr c … T h p xe …. tr c T ng c ng Ghi chú: - C t ghi chú ghi c th xe ng v i d ng phương ti n đã c p có: + Kích thư c xe + hàng (dài, r ng, cao) l n nh t; + T ng tr ng lư ng c a xe và hàng l n nh t; - S lư ng gi y phép c p cho các xe có kích thư c và t ng tr ng lư ng l n nh t. Th trư ng cơ quan c p gi y phép lưu hành (ký, ghi rõ h tên và đóng d u) 12
Đồng bộ tài khoản