Quyết định số 63/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 63/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2008/QĐ-BNN về việc chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để điều chỉnh Quyết định số 44/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2008/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRIỂN NÔNG THÔN NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 63/2008/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2008/QĐ-BNN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Theo đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vµ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh lại Điều 1 Quyết định số 44/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, như sau: 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phục vụ quản lý nhà nước của Bộ. 2. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (dưới đây gọi tắt là Tạp chí), là cơ quan ngôn luận về khoa học công nghệ, có chức năng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành tựu về khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của Luật Báo chí và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 3. Tạp chí được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng; được giao biên chế sự nghiệp hàng năm; được cấp kinh phí hoạt động bộ máy từ nguồn Ngân sách theo quy định của Nhà nước. Trụ sở chính của Tạp chí đặt tại thành phố Hà Nội.
  2. Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay thế điều 1 Quyết định số 44/2008/QĐ-BNN ngàyy 11 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Tổng biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Cao Đức Phát
Đồng bộ tài khoản