Quyết định số 63/2008/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
4
download

Quyết định số 63/2008/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2008/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2008/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T LNCH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 63/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C X P H NG DI TÍCH QU C GIA B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Lu t Di s n văn hoá và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hoá; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét Công văn s 1164/UBND-VX ngày 07 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân Thành ph H i Phòng và h sơ di tích; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hóa, QUY T NNH: i u 1. X p h ng di tích qu c gia: DI TÍCH LNCH S B N K15 - I M XU T PHÁT Ư NG H CHÍ MINH TRÊN BI N PHƯ NG V N HƯƠNG, QU N SƠN, THÀNH PH H I PHÒNG Khu v c b o v di tích ư c xác nh theo Biên b n và b n các khu v c b o v di tích trong h sơ. i u 2. U ban nhân dân các c p nơi có di tích ư c x p h ng t i i u 1 Quy t nh này trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i di tích theo quy nh c a pháp lu t v di s n văn hóa. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Di s n văn hóa, Ch t ch U ban nhân dân Thành ph H i Phòng, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch Thành ph H i Phòng, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Nơi nh n : - Như i u 4; - Công báo; - C c Ki m tra VBQPPL, B TP; - Lưu: VT; DSVH, N D.18. Tr n Chi n Th ng
Đồng bộ tài khoản