Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 63/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH M C THU L PHÍ NA CHÍNH TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 03/2008/NQ-H ND ngày 03 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph v thu l phí a chính, l phí ăng ký giao d ch m b o và không thu phí d thi, d tuy n trên a bàn thành ph H Chí Minh, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành m c thu l phí a chính trên a bàn thành ph H Chí Minh sau: M c thu S TT N i dung ơn v tính Cá nhân, h gia ình T ch c T i các qu n T i các huy n 1 C p gi y ch ng nh n quy n ng/gi y 25.000 0 100.000 s d ng t 2 Ch ng nh n ăng ký bi n ng/l n 15.000 7.500 20.000 ng v t ai 3 Trích l c b n ho c các văn b n c n thi t trong h sơ a chính: - Trích l c văn b n:
  2. M c thu S TT N i dung ơn v tính Cá nhân, h gia ình T ch c T i các qu n T i các huy n - Trích l c b n : ng/l n 10.000 5.000 20.000 ng/l n 10.000 5.000 20.000 4 C p l i, c p i gi y ch ng ng/l n 20.000 10.000 20.000 nh n quy n s d ng t 5 Xác nh n tính pháp lý c a ng/l n 20.000 10.000 20.000 các gi y t nhà t i u 2. Vi c qu n lý và s d ng l phí a chính th c hi n như sau: Cơ quan thu l phí ư c gi l i 10% s ti n l phí a chính thu ư c và n p ngân sách nhà nư c 90%. Kho n 10% t ng s ti n thu l phí l i, cơ quan thu l phí ư c phép chi theo quy nh t i Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. Th i gian th c hi n t ngày 01 tháng 8 năm 2008. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S Tư pháp, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 4; - B Tài chính; - B Xây d ng; - B Tư pháp; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; Nguy n Thành Tài - TTUB: CT, các PCT; - C c Thu thành ph ; - S K ho ch và u tư; -S N iv ; - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng Chuyên viên, TTCB; - Lưu:VT, ( TMT-Thh) H.
Đồng bộ tài khoản