Quyết định số 632/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 632/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 632/QĐ-VPCP về việc phê duyệt kế hoạch truyền thông đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 632/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 632/Q -VPCP Hà N i, ngày 29 tháng 05 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T K HO CH TRUY N THÔNG ÁN ƠN GI N HÓA TH T C HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C GIAI O N 2007 - 2010 B TRƯ NG, CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 33/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010; Xét ngh c a thư ng tr c T công tác chuyên trách, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch truy n thông án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng có trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP ( b/c); - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, Các V , C c, ơn v tr c thu c; - TCTCT: T trư ng, các T phó; Nguy n Xuân Phúc - Lưu: VT, TCCV. K HO CH TRUY N THÔNG
  2. ÁN ƠN GI N HÓA TH T C HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C GIAI O N 2007 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 632/Q -VPCP ngày 29 tháng 05 năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ) I. Công tác chu n b STT N i dung công vi c Th i gian Th i Cơ quan th c K t qu b t u gian hi n hoàn thành 1 Thi t l p B ph n Tháng 4, ã hoàn TCTCT B ph n chuyên trách truy n thông c a 2009 thành truy n thông ã ư c TCTCT thi t l p v i s phân công nhi m v , trách nhi m rõ ràng 2 Nghiên c u cơ s Tháng 11, ã hoàn TCTCT Báo cáo v i các thông qua ph ng v n 2008 thành xu t, khuy n ngh c sâu các nhóm i th ph c v cho vi c tư ng m c tiêu nh m xây d ng k ho ch xác nh nhu c u truy n thông thông tin và các kênh truy n thông ưu tiên 3 Hoàn t t bi u trưng Tháng 2, Tháng TCTCT ư c Logo và khNu hi u (logo) c a án 30 2009 5, 2009 h tr b i c a án 30 ư c và khNu hi u xuyên công ty hoàn t t và trình su t (slogan). nh v truy n thông phê chuNn bi u trưng án 30 Ogilvy v i các c tính truy n thông c th 4 Thi t l p, c p nh t và Tháng 4, Tháng TCTCT ư c M ng n i b án duy trì m ng n i b 2009 7, 2009 h tr b i 30 c p nh t cho toàn án 30 các chuyên b i ngũ cán b (INTRANET) gia tin h c 5 Xây d ng k ho ch tài Tháng 5, Tháng TCTCT; T K ho ch tài chính chính th c hi n các 2009 6, 2009 thư ký chi ti t ư c hoàn t t ho t ng truy n H TV thông 6 ChuNn b th a thu n Tháng 5, Tháng H TV; Tho thu n h p tác h p tác, xúc ti n s 2009 7, 2009 TCTCT v i các gói quy n l i tham gia c a các nhà tài chính và k thu t tài tr và kh i doanh ư c hoàn t t và công nghi p trong vi c ng khai hóa cùng v i h , h tr cho án danh sách các nhà tài 30 tr ti m năng 7 Hoàn t t b thông Tháng 5, Tháng TCTCT ư c B thông i p ch i p chính s d ng 2009 5, 2009 h tr b i ch t ư c hoàn thành
  3. cho các giai o n công ty và phê chuNn khác nhau c a án truy n thông 30 Ogilvy 8 Xây d ng l i giao Tháng 5, Tháng TCTCT ư c Website án 30 v i di n website án 30 2009 6, 2009 h tr b i giao di n ã ư c phê theo c tính ã ư c công ty chuNn l a ch n truy n thông Ogilvy 9 Xây d ng tài li u Tháng 5, Tháng TCTCT ư c Tài li u hư ng d n hư ng d n TCT các 2009 7, 2009 h tr b i v i các quy chuNn rõ b , ngành, a các chuyên ràng d a trên m c phương, H TV th c gia tư v n th i gian bi u c a hi n công tác truy n án 30 thông án 30 m t cách có hi u qu II. Nh ng ho t ng truy n thông ư c ti n hành thư ng xuyên trong quá trình th c hi n án 30 STT N i dung công vi c Th i gian Th i Cơ quan th c K t qu b t u gian hi n hoàn thành 10 C i ti n n i dung Tháng 5, Liên t c TCTCT, các X p h ng website thông tin website 2009 chuyên gia ư c c i thi n. S án 30. B sung thông tin h c và lư ng ngư i truy c p tin v ti n , ch t truy n thông và nh ng câu h i yêu lư ng chương trình, c u tăng lên. Phi u c i ti n công tác biên ánh giá ch t lư ng t p, tăng cư ng thông n i dung website tin t các b , ngành, a phương 11 Liên k t website Tháng 5, Tháng TCTCT ph i S website liên k t án 30 v i trang c a 2009 12, h p v i các Chính ph 2009 b , ngành, (www.chinhphu.vn) a phương và trang c a các b , và cơ quan ngành, a phương, thông t n báo hi p h i doanh nghi p chí liên quan và m t s cơ quan truy n thông báo chí ư c l a ch n 12 Ph i h p v i các cơ Tháng 5, nh kỳ TCTCT, V Công văn c a Th quan thông t n báo 2009 hàng Báo chí, B tư ng Chính ph và chí trung ương và a tháng Thông tin và cam k t ph i h p c a phương t ch c th c n Truy n các cơ quan báo chí hi n các chương trình 12/2010 thông, các cơ tuyên truy n trên ài, quan thông
  4. TV, báo in và báo t n báo chí i nt trung ương, a phương 13 T ch c h i th o gi i Tháng 5, Tháng TCTCT, Danh sách các phóng thi u các n i dung c n 2009 12, TCT t i các viên, biên t p viên tuyên truy n v án 2010 b , ngành, chuyên trách. Báo 30 cho nhóm báo chí (Theo a phương cáo k t qu th c hi n (bao g m các phóng k và các án. Các nhà báo viên và thành viên ho ch) chuyên gia tư hi u rõ hơn v án ban biên t p) ư c v n truy n 30 chuy n t i ch n l a, cung c p thông trong các bài báo, các các thông tin chính chương trình phát xác và các m c quan sóng trên ài TV. tr ng c n lưu ý trong công tác vi t bài, biên t p 14 Tuyên truy n và Tháng 5, nh kỳ TCTCT, S lư ng phát sóng qu ng bá các k t qu 2009 hàng TCT t i các trên ài, các bài báo th c hi n án 30 tháng b , ngành, v các thông i p c a trên các phương ti n a phương, án 30; Ư c tính s truy n thông i H TV lư ng khán thính gi chúng ti p c n thông tin v án 30 15 T ch c h i th o, t p Tháng 6, Liên t c TCTCT, án 30 ư c nh n hu n thúc Ny nh n 2009 TCT t i các di n t t c các văn di n án 30 trong b , ngành, phòng, cơ quan. S n i b b ng các tài a phương, nh n bi t và quen li u tuyên truy n và H i ng Tư thu c v thương hi u hình nh v án 30 v n c trưng c a án (các tài li u t p hu n, 30 n phNm, pano, tranh nh, áp - phích…) 16 Xây d ng cơ ch Tháng 6, Tháng TCTCT, a ch liên l c thông tin ph n h i t 2009 7, 2009 TCT t i các ( ư ng dây nóng, cơ s , khuy n khích b , ngành, email) c a TCTCT cơ ch ph n h i t a phương ư c ăng t i trên nhóm i tư ng m c website c a án 30 tiêu c bi t là kh i công ch c 17 Ra thông cáo báo chí Tháng 7, T i các Văn phòng Báo cáo giao ban v k t qu th c hi n 2008 cu c Chính ph , hàng tháng có l ng án 30 t i các b , h p TCTCT ghép truy n thông a phương Chính ph 18 Công tác truy n thông Tháng 8, Theo TCTCT; Báo cáo chuy n i ư c l ng ghép trong 2009 l ch TCT b , v i các phân tích, công tác ki m tra vi c công tác ngành, a xu t c th v vi c
  5. th c hi n án 30 t i phương, ôn c, ki m tra. các b , ngành, a H TV phương 19 H p báo nh kỳ Tháng 7, nh kỳ TCTCT; S lư ng các thông nh m chia s báo cáo, 2009 hàng H TV tin ư c n b n và thông tin v án 30. tháng phát sóng chính xác K t h p nhân r ng v án 30. Các k t các gương t t i n qu báo cáo tích c c. hình t i các b , T n su t hi n th c a ngành, a phương án 30 trên các phương ti n thông tin i chúng 20 T n d ng các s ki n Tháng 6, Tháng TCTCT ư c Công chúng và doanh c p qu c gia có m c 2009 12, h tr b i nghi p ư c ti p c n truy n thông r ng 2010 các chuyên các chương trình trên (Di n àn doanh gia tư v n các phương ti n nghi p Vi t Nam, H i thông tin i chúng ngh tư v n các nhà giúp h hi u rõ hơn tài tr ) nh m truy n và nh n di n t t hơn phát v ti n t v án 30 ư cc a án và nh ng cam k t v i công chúng và doanh nghi p III. Nh ng ho t ng truy n thông trong giai o n th ng kê th t c hành chính STT N i dung công vi c Th i gian Th i Cơ quan th c K t qu b t u gian hi n hoàn thành 21 Tri n khai các chương Tháng 5, Thư ng TCTCT, Các i tư ng m c trình truy n thông cho 2009 xuyên TCT các b , tiêu nâng cao nh n các i tư ng, c ngành, a th c v n i dung, các bi t là cán b , công phương chương trình c a ch c h tr , tuyên án 30 và t m quan truy n, thúc Ny và tr ng c a án này quán tri t các n i dung c a án 30 22 H tr công tác truy n Tháng 5, Tháng TCTCT, Thông cáo báo chí, thông cho h i th o 2009 6, 2009 TCT a các bài báo, phóng công b b th t c phương s , tin truy n hình v hành chính chung c p s ki n xã, c p huy n t i các t nh, thành ph tr c thu c TƯ 23 H tr công tác truy n Tháng 8, Tháng TCTCT, Thông cáo báo chí, thông cho L ra m t 2009 9, 2009 TCT b , các bài báo, phóng
  6. cơ s d li u qu c gia ngành, a s , tin truy n hình v v th t c hành chính phương s ki n IV. Ho t ng truy n thông trong giai o n rà soát th t c hành chính STT N i dung công vi c Th i gian Th i Cơ quan th c K t qu b t u gian hi n hoàn thành 24 Tri n khai các chương Tháng 6, Tháng TCTCT, S lư ng các bài báo trình truy n thông cho 2009 5, 2010 TCT các b , và phóng s truy n các i tư ng khác ngành, a hình nhau (ưu tiên cho phương, công chúng tăng ngư i dân và m c nhân bi t v doanh nghi p án 30 và ph n h i thông tin) 25 H tr truy n thông Tháng 7, Tháng TCTCT, Tài li u t p hu n và cho vi c t ch c tri n 2009 5, 2010 TCT các b , tài li u h i th o. S n khai t p hu n ho c (theo K ngành, a phNm truy n thông h i th o v i TCT ho ch) phương, hoàn t t các b , ngành, a H TV phương 26 H tr truy n thông Tháng 8, Tháng TCTCT, Các i tư ng m c t i các m c quan 2009 5, 2010 TCT các b , tiêu trong ó có công tr ng như công b (theo k ngành, a chúng nâng cao nh n ti n và k t qu t ho ch) phương, th c v n i dung, các ư c trong giai o n ngư i dân và chương trình c a này (s lư ng các th doanh nghi p án 30 và t m quan t c hành chính ư c tr ng c a án này rà soát và lư c b ) V. Ho t ng truy n thông trong giai o n th c thi các khuy n ngh STT N i dung công vi c Th i gian Th i Cơ quan th c K t qu b t u gian hi n hoàn thành 27 H tr ph i h p v Tháng 8, Tháng TCTCT; Công b ban hành truy n thông trong các 2009 10, TCT b , ư c bao nhiêu văn h i th o công b các 2009 ngành, a b n th c thi các k t qu c a giai o n phương, khuy n ngh ã ư c rà soát H TV c p có thNm quy n thông qua 28 S d ng báo chí h Tháng 8, Tháng TCTCT; Các chương trình tr tuyên truy n, chú 2009 10, H TV và truy n hình, các tr ng cho các chương 2009 các i tác video clip ng n ghi trình truy n hình vào truy n hình l i nh ng chương gi vàng các video trình ã phát sóng.
  7. clip 1 phút v án Ph n h i c a khán gi 30 trong các chương trình th i s (VTV1) 29 Ph i h p t ch c các Tháng 8, Tháng H TV và Các chương trình h i th o, di n àn trao 2009 11, các thành ư c ghi l i và các i nhi u chi u v i 2009 viên ch ch t xu t, khuy n ngh v vai trò ch oc a th ch , chính sách H TV và các thành viên trong vi c cam k t qu ng bá r ng rãi cho các k t qu c a án 30 VI. Truy n thông v i các nhóm liên quan STT N i dung công vi c Th i gian Th i Cơ quan th c K t qu b t u gian hi n hoàn thành 30 Xúc ti n các chương Tháng 8, Tháng H TV Danh sách thư g i i, trình g i thư thư ng 2009 12, thư ph n h i c a kỳ t i c ng ng 2010 doanh nghi p; S doanh nghi p thúc lư ng các tiêu báo Ny s chia s thông cáo trên các m ng n i tin gi a án 30 v i b và các trang web, c ng ng doanh các báo cáo, … nghi p v các chương trình h p tác 31 T ch c thăm quan Tháng 9, Liên t c H TV, Các bài di n văn c a các mô hình thành 2009 TCTCT lãnh o các b , công c a án 30 ngành, a phương. nh m trao i kinh Các chương trình nghi m v i c ng ng truy n thông i doanh nghi p và hi p chúng v các s ki n, h i doanh nghi p s tham gia c a các thúc Ny s chia s nhà tài tr , doanh thông tin nhi u chi u nghi p. Các báo cáo v ơn gi n hóa th k t qu th c hi n t c hành chính án 30. S lư ng doanh nghi p tham gia ho c ph n h i 32 T ch c các chương Tháng 10, Tháng TCTCT ư c Hi u rõ hơn v án trình trao i cung 2009 12, h tr b i 30 và vai trò c a h ; c p thông tin v các 2010 thành viên Thúc Ny m r ng l i ích và cơ h i mang c a H TV m ng lư i. Báo cáo l ic a án 30 v i ti n trình, m ng lư i c ng ng doanh c ng ng doanh nghi p nghi p tham gia ng h
  8. 33 T ch c các cu c thi Tháng 9, Tháng TCTCT v i Các cu c thi vi t lu n tăng cư ng nh n bi t 2009 6, 2010 s h tr c a và cơ c u gi i v công tác c i cách các c v n thư ng. Nâng cao TTHC và nh ng l i truy n thông nh n th c v công tác ích c a công tác này và ph i h p c i cách th t c hành v i các t chính ch c chính tr xã h i VII. Công tác giám sát ánh giá tác ng STT N i dung công vi c Th i gian Th i Cơ quan th c K t qu b t u gian hi n hoàn thành 34 Rà soát, t p h p và Tháng 6, Liên t c TCTCT v i H th ng file theo phân tích các s n 2009 hàng s h tr c a tháng các bài báo và phNm báo chí hàng tháng m t nhà cung s n phNm truy n tháng c p d ch v thông hàng tháng 35 ánh giá n i dung và Tháng 7, Tháng TCTCT Báo cáo ánh giá hình th c c a trang 2009 8, 2009 trang web; xu t web án 30 tái thi t k n u có; s lư ng ngư i vào thăm trang web. 36 Xây d ng các báo cáo Tháng 8, Liên t c TCTCT và Các báo cáo nghiên giám sát các i 2009 các chuyên c uv i tư ng tư ng truy n thông gia tư v n truy n thông. Cung (s d ng nhóm tr ng c p d li u và thông tâm sau khi b t u tin v hi u bi t và các ho t ng truy n ng h v án 30. thông 6 tháng m t i u ch nh ho t ng l n) truy n thông d a trên nh ng ph n h i và ti n c a chương trình. 37 K t h p v i cu c i u Thư ng TCTCT và C i cách th t c hành tra kh o sát năng l c niên VCCI chính ư c l ng ghép c nh tranh c p t nh trong b ng h i PCI, (PCI) t i 63 t nh thành và báo cáo chi ti t v ph hàng năm, ánh m ng công vi c này giá nh ng ph n h i c a doanh nghi p v tác ng c a án 30 38 ánh giá chi n lư c Tháng 8, Tháng TCTCT, Báo cáo ánh giá truy n thông thông 2009 12, H TV và hi u qu c a công tác qua kh o sát, ph ng 2010 các chuyên truy n thông án v n sâu và th o lu n ( nh kỳ gia truy n 30 nhóm. Ghi l i nh ng 6 tháng thông
  9. bài h c rút ra trong 1 l n) các giai o n c a công tác truy n thông
Đồng bộ tài khoản