Quyết định số 634/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 634/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 634/QĐ-TTg về việc phê duyệt đầu tư dự án xây dựng cầu Bãi Cháy trên quốc lộ 18 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 634/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 634/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 07 năm 1998 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T U TƯ D ÁN XÂY D NG C U BÃI CHÁY TRÊN QU C L 18 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (T trình s 886/TTr-BGTVT ngày 31/03/1998), và ý ki n c a H i ng th m nh nhà nư c v các d án u tư (Công văn s 4534/H T ngày 03/07/1998), QUY T NNH: i u 1. u tư d án xây d ng c u Bãi Cháy trên qu c l 18 v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. V trí xây d ng: Bên c nh b n phà Bãi Cháy hi n t i v phía thư ng lưu. 2. Ph m vi d án: Bao g m c u Bãi Cháy, ư ng hai u c u n i v i qu c l 18 ( i m u t i Ngã ba vào c ng Cái Lân phía Bãi Cháy, i m cu i t i Ngã ba Kênh Liêm phía Hòn Gai), các o n tuy n nhánh n i c u v i các khu dân cư và du l ch trong khu v c thành ph H Long. 3. Quy mô công trình và tiêu chuNn thi t k : a) Ph n c u - Quy mô công trình: + C u xây d ng m i vĩnh c u, toàn c u dài kho ng 800m. + Kh c u: Tùy theo phương án k t c u ph n trên, m b o cho 4 làn xe cơ gi i (4 x 3,5m) + 2 làn xe thô sơ và ngư i i b (2 x 2,5m). + Tĩnh không thông thuy n: H=50m, B=130m (cho tàu 40.000 DWT). - Tiêu chuNn thi t k : + T i tr ng thi t k :
  2. - Ph n xe cơ gi i: 1.25 HS 20 - 44 theo AASHTO (tương ương t i tr ng H 30 - XB 80 theo tiêu chuNn Vi t Nam). - Ph n xe thô sơ và ngư i i b : 300 kg/m2. +C p ng t: C p 7. - K t c u: + Ph n c u chính dài kho ng 640m. C n xem xét k các phương án k t c u l a ch n trong giai o n thi t k , m b o b n v ng c a công trình, thu n ti n trong thi công và duy tu b o dư ng, áp ng yêu c u m quan và ti t ki m. + Ph n c u d n kho ng 160m dùng d m h p khung liên t c bê tông c t thép d ng l c. b) Ph n ư ng: - ư ng vào c u: ư ng ô th c p II, có 4 làn xe cơ gi i; t c thi t k Vtk = 80 km/h. Toàn tuy n dài: kho ng 5 km, trong ó kho ng 0,9 km c i t o nâng c p ư ng cũ và 4,6 km làm m i, bao g m o n phía Bãi Cháy dài 1,8 km và o n phía Hòn Gai dài kho ng 2,8 km. - ư ng nhánh r hai u c u: B r ng n n 9,0 m, b r ng m t 6,0 m, có 2 làn xe cơ gi i, Bao g m các o n: phía Hòn Gai dài kho ng 1,3 km (g m c c u c n dài 120 m), phía Bãi Cháy dài kho ng 0,65 km. Các o n ư ng nhánh này s ư c xem xét thi t k c th phù h p v i quy ho ch c a a phương. 4. T ng m c u tư và ngu n v n: - T ng m c u tư: T ng m c u tư t m tính 1.374 t ng, ư c chuNn xác l i sau khi có k t qu u th u. + Ngu n v n: S d ng v n vay OECF (Nh t B n) và v n i ng c a Vi t Nam t ngân sách nhà nư c. 5. T ch c th c hi n: - Ch u tư: B Giao thông v n t i. - i di n ch u tư: Ban Qu n lý các d án 18. 6. Phương th c th c hi n d án: - Tư v n thi t k và tư v n giám sát thi công: Ch n th u tư v n qu c t có k t h p tư v n trong nư c.
  3. - Thi công: T ch c u th u qu c t . - Ti n th c hi n: T u năm 2000 n năm 2002. i u 2. Phân giao nhi m v : 1. Giao B trư ng B Giao thông v n t i: - Quy t nh phương án k t c u ph n trên và ph n móng c a c u chính. - Ch trì ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh và các B , ngành có liên quan ch o vi c n bù, gi i phóng m t b ng úng ti n . - Ch o tri n khai d án theo quy nh hi n hành. 2. y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh có trách nhi m th c hi n gi i phóng m t b ng và t o i u ki n thu n l i tri n khai d án trong khu v c qu n lý c a a phương. 3. B K ho ch và u tư, B Xây d ng, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các ngành có liên quan th c hi n theo ch c năng và ph i h p v i B Giao thông v n t i trong quá trình àm phán vay v n và tri n khai th c hi n d án theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c, thông l qu c t và úng cam k t v vay, tr n . i u 3. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản