Quyết định số 6363/1998/QĐ-UB-QLĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 6363/1998/QĐ-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6363/1998/QĐ-UB-QLĐT về việc thành lập và ban hành qui chế hoạt động của Trung tâm thông tin lưu trữ tư liệu địa chính - nhà đất thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6363/1998/QĐ-UB-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 6363/1998/Q -UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ BAN HÀNH QUI CH HO T NG C A TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TR TƯ LI U NA CHÍNH - NHÀ T THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; - Căn c quy t nh s 386/Q - C ngày 24/5/1995 c a T ng C c Trư ng T ng C c a chính v vi c ban hành Quy ch và ho t ng nghi p v c a h th ng Thông tin lưu tr tư li u a chính; - Căn c văn b n s 63/HD-VP ngày 25/5/1995 c a Trung tâm Thông tin lưu tr Trung ương v hư ng d n t ch c b máy thông tin lưu tr a chính a phương; - Căn c quy t nh s 3420/1998/Q -UB-NC ngày 01/7/1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a S a chính - Nhà t thành ph ; - Xét ngh c a Giám c S a chính - Nhà t thành ph t i t trình s 4049/TT- C-N ngày 21/9/1998 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i công văn s 182/TCCQ ngày 22 tháng 10 năm 1998; QUY T NNH i u 1. Nay thành l p Trung tâm Thông tin lưu tr tư li u a chính - nhà t thành ph H Chí Minh thu c S a chính - Nhà t thành ph . i u 2. Ban hành kèm theo quy t nh này quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm Thông tin lưu tr tư li u a chính - nhà t thành ph H Chí Minh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S a chính-Nhà t thành ph , Th trư ng các cơ quan có liên quan, Giám c Trung tâm Thông tin lưu tr tư li u a chính - nhà t thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH
  2. - Như i u 4 - T ng c c a chính - Thư ng tr c Thành y - TTUB : CT, PCT/TT, QL T - Các Ban TU : KT, TC, NC - Ban TCCQ/TP, S Tư pháp TP - CATP (PC13), NHNN/TP - Kho b c Nhà nư c, S TC-VG/TP Vũ Hùng Vi t - S KH và T/TP, S Xây d ng TP - KTS trư ng TP, UBND qu n, huy n - VPUB : CPVP - T QL T, NC, TH - Lưu QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TR TƯ LI U NA CHÍNH - NHÀ T THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm quy t nh s 6363 /1998/Q -UB-QL T, ngày 24 tháng 11 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph ). Chương I VN TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N. i u 1. V trí. 1.1/ Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph là ơn v s nghi p thu c S a Chính - Nhà t Thành ph , ng th i là m t t ch c trong h th ng Thông tin - Lưu tr chuyên ngành t Trung ương n a phương. Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph ch u s lãnh o tr c ti p và toàn di n c a S a Chính - Nhà t Thành ph , ng th i ch u s ch o v chuyên môn nghi p v c a Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính Trung ương. Tr s c a Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph t t i 102 ư ng Nguy n Th Minh Khai, phư ng 6, Qu n 3. 1.2/ Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n Kho b c và Ngân hàng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 2. Ch c năng. 2.1/ Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph có ch c năng qu n lý và t ch c th c hi n vi c thu th p, x lý thông tin, b o qu n, Lưu tr khai thác các tư li u, tài li u, b n c a ngành a chính Nhà t theo quy nh c a Nhà nư c. 2.2/ Nghiên c u ng d ng và chuy n giao công ngh tiên ti n, hư ng d n nghi p v , xây d ng l c lư ng viên ch c k thu t v thông tin Lưu tr a chính Nhà t
  3. 2.3/ xu t th c hi n k ho ch xây d ng và phát tri n h th ng thông tin Lưu tr tư li u a chính - Nhà t Thành ph . i u 3. Nhi m v . 3.1/ Trung tâm có nhi m v giúp Giám c S a Chính - Nhà t trong vi c qu n lý công tác tư li u c a ngành t c p Thành ph n Qu n - Huy n, Phư ng - Xã và hư ng d n các phòng, các ơn v tr c thu c S hoàn ch nh các h sơ, tài li u úng theo quy nh Lưu tr , trư c khi giao n p v Trung tâm. 3.2/ H ng năm căn c vào s phân c p qu n lý tài li u Lưu tr gi a Trung ương và a phương có k ho ch n p tài li u v Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính Trung ương và Lưu tr Thành ph , m b o úng th i h n và quy nh c a ngành. 3.3/ T ch c khai thác, cung c p và thông tin v s li u, tài li u a chính - Nhà t và o c B n các lo i theo yêu c u c a các cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t xã h i và cá nhân trong và ngoài nư c theo khuôn kh quy nh c a pháp lu t và c a ngành a chính - Nhà t. 3.4/ Ti p nh n và nghiên c u các công ngh tiên ti n, hi n i v tin h c ng d ng vào công tác qu n lý, Lưu tr tài li u, nh m nâng cao hi u qu công tác thông tin Lưu tr tư li u. 3.5/ nh kỳ th c hi n công tác ch nh lý bi n ng, c p nh t s li u, tài li u, tư li u do phát sinh trong quá trình qu n lý, s d ng t ai và qu n lý nhà t. 3.6/ T ch c b o qu n an toàn tài li u, tư li u v thông tin Lưu tr c a ngành theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph thu th p qu n lý Lưu tr các lo i tài li u sau ây : 4.1/ Các văn b n pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý và s d ng t ai, nhà c a. 4.2/ B n sao b n g c a chính, b n a chính, b n gi i th a, h sơ th a t và các lo i tài li u o c, ch nh lý b sung khác, b n a hình, b n chuyên , phim nh hàng không, tư li u v lư i kh ng ch a chính. 4.3/ H sơ a chính, nhà t g c và các h sơ tài li u ư c thi t l p trong quá trình th c hi n ăng ký t ai, nhà c a trên a bàn thành ph . 4.4/ H sơ giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n như ng t, chuy n i quy n s d ng t. 4.5/ H sơ v nhà, t ai trư c năm 1975 hi n do các cơ quan trong và ngoài ngành a chính- Nhà t lưu gi . 4.6/ H sơ v phân ph i nhà, y quy n qu n lý s d ng nhà , chuy n d ch quy n s h u nhà .
  4. 4.7/ H sơ thanh tra, ki m tra s d ng t và gi i quy t tranh ch p khi u n i v t ai, nhà c a thu c thNm quy n c a S a Chính - Nhà t và c a Thành Ph . 4.8/ S li u ki m kê, th ng kê t ai - nhà c a c a Thành ph , Qu n - Huy n và Phư ng - xã ( nh kỳ). 4.9/ H sơ quy ho ch, k ho ch s d ng t c a Thành ph , Qu n - Huy n, và phư ng - xã. 4.10/ H sơ phân h ng, nh giá t ai, nhà xư ng. 4.11/ H sơ các d án, tài nghiên c u khoa h c chuyên ngành. 4.12/ Các tư li u v phát tri n ngành a chính-Nhà t c p thành ph . 4.13/ H sơ nhà c a Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph . i u 5. Quy n h n c a Trung tâm. 5.1/ ư c quy n yêu c u các phòng, ơn v thu c S , phòng qu n lý ô th các Qu n, phòng a chính các Huy n, cán b a chính - Nhà t Phư ng, Xã, th tr n cung c p tài li u ph c v cho công tác thông tin, Lưu tr - tư li u theo quy nh hi n hành. N i dung và trình t giao n p do Giám c Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph quy nh. 5.2/ ư c quy n c p trích l c, sao l c các tài li u, b n theo yêu c u c a t ch c và cá nhân có nhu c u theo quy nh c a Nhà nư c và theo s phân c p c a Giám c S a Chính - Nhà t. 5.3/ ư c quy n thu các kho n l phí v cung c p thông tin, trích l c, sao l c, các tài li u, b n chuyên ngành theo quy nh. 5.4/ ư c Nhà nư c c p kinh phí ho t ng hàng năm t ngu n v n ngân sách theo quy nh hi n hành. Chương II THU TH P, B O QU N VÀ T CH C S D NG TÀI LI U LƯU TR NA CHÍNH - NHÀ T. i u 6. Thu th p tài li u : 6.1/ Vi c giao nh n tài li u Lưu tr gi a Thành ph v i Trung ương và Qu n - Huy n v i Thành Ph ti n hành t i Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph . Khi giao n p tài li u, bên giao ph i th c hi n vi c l p h sơ, s p x p tài li u theo h th ng, l p th ng kê danh m c tài li u bàn giao. Bên nh n tài li u ph i ki m tra i chi u v i b n th ng kê, yêu c u bên giao ph i gi i quy t nh ng v n t n t i c a tài li u n u có, l p biên b n giao nh n, ăng ký vào S tài li u.
  5. 6.2/ Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph có trách nhi m thu th p các tài li u a chính - Nhà t, các tài li u có liên quan n ho t ng a chính - Nhà t có giá tr hi n còn lưu gi ngoài ngành a chính - Nhà t. Khuy n khích vi c ký g i, t ng tài li u ó vào cơ quan Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t. Trong trư ng h p c n thi t có th mua l i. i u 7. B o qu n tài li u. 7.1/ Tài li u Lưu tr a chính - Nhà t ph i ư c qu n lý theo m t quy trình th ng nh t, s p x p theo các phòng và ơn v b o qu n, th ng nh t v kích c , ch t li u, m u mã, màu s c, nhãn mác c a t ng ch ng lo i h sơ trong h th ng Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t c nư c. 7.2/ Các thi t b cơ b n trong h th ng Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t g m có : 1- Các thi t b b o qu n. 2- Các thi t b tin h c. 3- Các thi t b b o v . 4- Các thi t b ph c v . Giám c Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph quy nh c th nh m m b o các tiêu chuNn k thu t, b o qu n và các i u ki n v phòng cháy, ch a cháy, an toàn và bí m t. 7.3/ Vi c h y các tài li u a chính - Nhà t h t giá tr do Giám c Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph ngh , Giám c S a Chính - Nhà t quy t nh, sau khi có s th ng nh t c a Giám c Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính Trung ương. i u 8. T ch c s d ng tài li u : 8.1/ Sau khi ti n hành các khâu nghi p v i v i tài li u Lưu tr , Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph ph i l p các công c tra c u, b th chuyên ph c v khai thác có hi u qu . 8.2/ Thông tin a chính - Nhà t cung c p cho các i tư ng s d ng ch cung c p b n sao t i Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph . B n sao do Giám c Trung tâm ch ng th c. Các hình th c khai thác khác do Giám c Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph quy nh. 8.3/ T ch c cá nhân ư c cung c p thông tin a chính - Nhà t ph i tr m t kho n ti n cho công vi c này. M c thu do Giám c Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph xu t thông qua Giám c S a Chính - Nhà t và S Tài chánh - V t giá thành ph trình y ban nhân dân thành ph duy t, phù h p v i quy nh c a T ng C c a chính, B Xây d ng và B Tài chính.
  6. Chương III T CH C B MÁY i u 9. Cơ c u t ch c b máy Trung tâm g m có : 9.1/ Lãnh o Trung tâm : Lãnh o Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph có 01 Giám c. Giám c Trung tâm ch u trách nhi m trư c Giám c S a Chính - Nhà t v toàn b k t qu và hi u qu ho t ng c a Trung tâm. Giám c Trung tâm ph i có trình i h c tr lên (chú tr ng tuy n ch n m t trong các ngành Tr c a b n , qu n lý t ai, tin h c ho c Lưu tr ). Ngoài công tác qu n lý, Giám c ph trách m t b ph n nghi p v c a Trung tâm. Trung tâm có 01-02 phó giám c giúp vi c cho Giám c Trung tâm và ch u trách nhi m trư c Giám c Trung tâm v nh ng ph n vi c ã ư c phân công. Giám c và Phó Giám c Trung tâm do Giám cS a Chính - Nhà t b nhi m. 9.2/ B máy giúp vi c c a Trung tâm : Trung tâm có 03 t nghi p v , g m : - T hành chánh - qu n tr : làm công vi c hành chính, văn thư, k toán, kho, qu và t pv . - T nghi p v Lưu tr : thu th p Lưu tr , x lý, l p h sơ Lưu tr , b o qu n và cung c p các thông tin cho yêu c u c a khách hàng. - T x lý thông tin : chuNn hóa và c p nh t tư li u, tài li u vào máy tính, x lý các thông tin ph c v công tác a chính - Nhà t c a ngành và làm các d ch v khác v tin h c. Công ch c, viên ch c c a Trung tâm ph i có nghi p v v Lưu tr và tin h c. N u s d ng ngư i có nghi p v khác thu c ngành a chính - Nhà t thì ph i ư c b i dư ng b túc v nghi p v Lưu tr và k thu t máy tính. Ngoài ch tiêu biên ch ư c giao, Trung tâm ư c quy n ký h p ng lao ng th i v theo quy nh gi i quy t nh ng công vi c c p bách, t xu t khi có nhu c u. Chương IV TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N i u 10. Tài s n : Tài s n c a Trung tâm thu c s h u Nhà nư c. Nhà nư c giao cho t p th lao ng t i Trung tâm qu n lý, s d ng có hi u qu , úng m c ích do Nhà nư c quy nh. Giám c Trung tâm là ngư i ch u trách nhi m cao nh t trư c c p trên v qu n lý, b o qu n và s d ng tài s n t i Trung tâm. Khi thanh lý ho c mua s m m i các tài s n ph i ư c c p có thNm quy n cho phép theo quy nh v qu n lý công s n.
  7. i u 11. Tài chính : Kinh phí ho t ng c a Trung tâm ư c hình thành t ngu n v n ngân sách c p và ngu n thu qua d ch v theo quy nh c a Nhà nư c. V n và ngu n v n ph i ư c th hi n y trong b n cân i tài s n. Trung tâm có trách nhi m th c hi n ch k toán, th ng kê ghi chép ban u, báo cáo quy t toán và n p các kho n thu theo quy nh c a pháp lu t. Hàng năm, hàng quý Trung tâm có trách nhi m l p d toán kinh phí ho t ng và trình c p có thNm quy n xét duy t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương V M I QUAN H CÔNG TÁC i u 12. i v i cơ quan c p trên : 12.1/ iv iS a Chính - Nhà t Thành ph : Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph ch u s qu n lý tr c ti p và toàn di n c a Giám c S a Chính - Nhà t. 12.2/ i v i c p Trung ương, ngành d c : Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph ch u s ch o và hư ng d n nghi p v c a Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính Trung ương và cơ quan qu n lý thông tin Lưu tr c a B Xây d ng. i u 13. i v i các ơn v có liên quan : 13.1/ i v i các phòng, ban, ơn v thu c S . Trung tâm có m i quan h ch t ch v i các phòng, ban, ơn v tr c thu c S a Chính - Nhà t trên tinh th n h p tác, c ng ng trách nhi m cùng nhau hoàn thành nhi m v ư c giao. 13.2/ i v i các ơn v thu c ngành c p a phương. Vi c thu th p, qu n lý tài li u a chính - Nhà t c p Qu n - Huy n do phòng Qu n lý ô th , phòng a chính th c hi n; phân công m t cán b ph trách. Viên ch c này ư c b i dư ng v Lưu tr và tin h c ng d ng, ch u s ch o nghi p v c a Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph . H ng năm qu n, huy n có trách nhi m n p h sơ Lưu tr v Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph theo phân c p qu n lý. Chương VI I U KHO N THI HÀNH
  8. i u 14. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n các quy nh trong quy ch này thì ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c. Ngư i nào vi ph m, tùy theo m c n ng, nh mà x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . i u 15. Quy ch t ch c ho t ng c a Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph g m 6 chương 15 i u. Căn c quy ch này, Giám c S a Chính - Nhà t Thành ph , Giám c Trung tâm Thông tin Lưu tr Tư li u a chính - Nhà t Thành ph ch u trách nh m tri n khai, s p x p t ch c b máy, b trí nhân s c a Trung tâm Lưu tr phù h p v i nhi m v ư c giao. Quy ch này có hi u l c k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u c n s a i, b sung cho phù h p, Giám c S a Chính - Nhà t Thành ph và các ngành ch c năng trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản