Quyết định số 637/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
11
download

Quyết định số 637/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 637/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch năm 2008 và phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các bộ và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 637/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 637/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH NĂM 2008 VÀ PHÂN BỔ NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CHO CÁC BỘ VÀ ĐỊA PHƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết 08/2007/QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3374/TTr-BKH ngày 9 tháng 5 năm 2008 về phương án phân bổ và giao kế hoạch đầu tư năm 2008 từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao kế hoạch và phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 cho các Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề thực hiện các mục tiêu, theo biểu phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ của các Bộ, địa phương như sau: - Tổng mức kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ. - Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (không ghi kế hoạch vốn cụ thể từng dự án). Điều 3. Căn cứ tình hình triển khai cụ thể của từng dự án, các Bộ, ngành địa phương có trách nhiệm phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho từng dự án trong danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đúng nguyên tắc quy định tại Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và một số yêu cầu sau: - Rà soát để bố trí vốn tập trung hơn, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng để giảm bất lợi do phải trả lãi vay, thời gian thi công kéo dài và những biến động của giá cả thị trường. - Đối với các dự án thủy lợi, cần bố trí vốn tập trung hơn cho các dự án chuyển tiếp, khối lượng còn lại không lớn, đang triển khai nhanh bảo đảm tiến độ, chú trọng các dự án thủy lợi miền núi, Tây Nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ thiết thực cho sản xuất nông nghiệp. - Tập trung vốn hoàn thành từng tuyến đường đến trung tâm xã ngay trong năm 2008; đồng thời, bố trí đủ vốn và làm tốt các công việc chuẩn bị đầu tư của các tuyến đường còn lại để bố trí vốn và khởi công sớm ngay đầu năm 2009. - Đối với đường tuần tra biên giới, cần tập trung vốn và ưu tiên đầu tư trước cho biên giới Việt – Trung và biên giới Việt Nam – Cam Pu Chia.
  2. - Đối với bệnh viện huyện đã quyết định khởi công và hoàn thành trong năm 2005, 2006, 2007 thì cần bố trí đủ vốn cho bệnh viện khu vực liên huyện. Các Bộ, ngành, địa phương báo cáo phân bổ vốn cho từng dự án theo đúng danh mục và tổng mức đã được giao, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 6 năm 2008. Đối với các dự án y tế tuyến huyện và các dự án giáo dục đề nghị gửi thêm đăng ký thông báo về Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 4. Để góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân, đưa nhanh dự án, công trình vào sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư, đối với các dự án đẩy nhanh tiến độ thi công vượt kế hoạch, cho phép giải ngân khối lượng hoàn thành vượt mức kế hoạch nhưng không vượt tổng mức vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng Bộ, ngành, địa phương theo từng lĩnh vực. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - CT, các PCT; - Sở KH&ĐT; - PNC - Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, Người phát ngôn của TTg, các Vụ: KTN, KG VX, NC, TTĐT; - Lưu Văn thư, KTTH (5b). BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAO THÔNG, THỦY LỢI, Y TẾ VÀ GIÁO DỤC KẾ HOẠCH NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) Đơn vị: tỷ đồng TT Bộ, ngành, lĩnh vực Kế hoạch dự Kế hoạch điều kiến trình chỉnh theo Quyết định số 390 Tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ 37.000 27.625,6 I Các dự án giao thông vận tải 19.835 14.550 1 Bộ Giao thông vận tải quản lý 11.000 8.000 2 Bộ Quốc phòng quản lý 2.700 1.950 - Đường tuần tra biên giới 1.950 1.450 - Đường Đông Trường Sơn 750 500
  3. 3 Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 6.135 4.600 - Các dự án giao thông cấp bách 3.135 2.350 - Các dự án đường đến trung tâm xã 3.000 2.250 II Các dự án thủy lợi 6.315 4.600 1 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 3.450 2.450 - Các dự án thủy lợi cấp bách 2.392 1.700 - Các dự án thủy lợi miền núi 858 600 - Các dự án thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long 200 150 2 Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý 2.865 2.150 - Các dự án thủy lợi cấp bách 435 350 - Các dự án thủy lợi miền núi 2.000 1.500 - Các dự án thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long 430 300 III Các dự án di dân, tái định cư 1.850 1.850 IV Các dự án y tế tuyến huyện 5.000 3.750 V Các dự án giáo dục 4.000 3.775,6
Đồng bộ tài khoản