Quýêt định số 64/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
1
download

Quýêt định số 64/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quýêt định số 64/2000/QĐ-UB về việc đổi tên Bệnh viện Hai Bà Trưng do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quýêt định số 64/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** 64/2000/Q -UB Hà N i, ngày 07 tháng 03 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C I TÊN B NH VI N HAI BÀ TRƯNG U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph và Giám c S Y t Hà N i, QUY T NNH i u 1: i tên b nh vi n Hai Bà Trưng thành b nh vi n Thanh Nhàn tr c thu c S Y t Hà N i. i u 2: B nh vi n Thanh Nhàn là ơn v s nghi p y t có tư cách pháp nhân, có tài kho n t i ngân hàng và kho b c Nhà nư c và ư c s d ng con d u riêng theo quy nh hi n hành. i u 3: Chánh Văn phòng UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c các S : Y t , K ho ch - u tư, Tài chính - v t giá và Giám c b nh vi n Thanh Nhàn thi hành quy t nh này k t ngày ký./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH H HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản