Quyết định số 64/2000/QĐ-UB-VX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 64/2000/QĐ-UB-VX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/2000/QĐ-UB-VX về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Từ thiện thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/2000/QĐ-UB-VX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 64/2000/Q -UB-VX TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C PHÊ DUY T I U L T CH C VÀ HO T NG QU T THI N THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 177/1999/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a Qu Xã h i, Qu T thi n ; Ti p theo Quy t nh s 5430/1998/Q -UB-VX ngày 16/10/1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c cho phép thành l p Qu T thi n thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr Qu T thi n thành ph H Chí Minh và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph (t trình s 135/TCCQ ngày 20 tháng 10 năm 2000) ; QUY T NNH i u 1.- Nay phê duy t kèm theo quy t nh này i u l t ch c và ho t ng Qu T thi n thành ph H Chí Minh. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b Quy ch t ch c và ho t ng c a Qu T thi n thành ph ư c ban hành kèm theo quy t nh thành l p Qu s 5430/1998/Q -UB-VX ngày 16 tháng 10 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c các S ngành có liên quan, Ch t ch H i ng Qu n lý và Giám c Qu T thi n thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - TT/TU, TT.H ND/TP và các Ban H ND PH - Thư ng tr c UBND/TP KT. CH TNCH - UBMTTQ/TP và các oàn th - S TC-VG/TP, S L -TB và XH PHÓ CH TNCH - S VH-TT/TP, S TD-TT/TP - UB BVCSTE/TP, UBND các qu n-huy n - Công an TP (PC13), Ngân hàng NN/TP - Kho B c NN/TP, H i Ch th p TP - Ban TCCQ/TP, Các Báo, ài TP - VPUB : PVP/KT, VX, T VX, TM - Lưu Ph m Phương Th o Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH
  2. ****** ******** TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2000 I UL T CH C VÀ HO T NG QU T THI N THÀNH PH H CHÍ MINH Phê duy t kèm theo quy t nh s 2000/Q -UB-V T LI U XÂY D NG ngày tháng 11 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph ). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- M c ích - ý nghĩa : Qu T thi n thành ph H Chí Minh ư c thành l p nh m m c ích huy ng ngu n l c xã h i vào vi c giúp nh ng ngư i g p hoàn c nh r i ro, b t h nh, ngư i b nh hi m nghèo, ngư i có hoàn c nh c bi t khó khăn : ngư i già neo ơn, ngư i khuy t t t (mù, câm i c, tâm th n...), tr m côi, tr lang thang không nơi nương t a. Vi c thành l p Qu T thi n không t p trung hay thay th các chương trình tài tr ã có các ngành, các c p mà nh m giúp cho nh ng ngư i g p hoàn c nh khó khăn trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2.- Nguyên t c ho t ng : Qu ho t ng không vì m c ích l i nhu n, theo nguyên t c t t o v n, trên cơ s v n ng tài tr và óng góp hoàn toàn t nguy n c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c nh m m c ích h tr các ho t ng nhân o, t thi n, tương thân, tương ái... Qu t trang tr i chi phí cho ho t ng xã h i, t thi n và ch u trách nhi m b ng tài s n c a mình, không có ngu n v n t ngân sách Nhà nư c. Th c hi n công khai m i kho n thu-chi theo quy nh c a pháp lu t v công khai tài chánh. i u 3.- V trí-Tư cách pháp nhân : Qu T thi n thành ph do y ban nhân dân thành ph ra quy t nh thành l p, ch u s qu n lý c a H i ng Qu n lý Qu . Qu T thi n thành ph là m t t ch c phi Chính ph , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, có tài kho n ti n ng Vi t Nam và ngo i t t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c thành ph . Tr s làm vi c c a Qu t t i tr s c a H i Ch Th p thành ph H Chí Minh : 201 Nguy n Th Minh Khai, qu n 1, thành ph H Chí Minh. i n tho i : 9250876 và 8325729, Fax : 8332885. Chương 2: QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A QU i u 4.- Qu T thi n thành ph H Chí Minh có nh ng quy n h n và trách nhi m sau ây :
  3. 1- T ch c v n ng và ti p nh n các ngu n tài tr do các ơn v s n xu t-kinh doanh, d ch v , các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tài tr h p pháp cho Qu ho c cho các án c th c a Qu ; 2- Xây d ng k ho ch ho t ng hàng năm v thu-chi qu , xác nh quy mô, i tư ng b o tr ; 3- Xây d ng và th c hi n các án tài tr theo tôn ch , m c ích c a Qu ; 4- T ch c các ho t ng gây qu theo quy nh hi n hành. Vi c qu n lý, s d ng tài chánh, tài s n c a qu theo úng tôn ch m c ích c a Qu ; 5- Ch u s qu n lý Nhà nư c v tài chánh, tài s n c a S Tài chánh-V t giá thành ph ; 6- Ch u s thanh tra, ki m tra c a cơ quan Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t ; 7- Báo cáo k t qu ho t ng nh kỳ (hàng tháng, quý, năm) v i y ban nhân dân thành ph , H i ng qu n lý qu . Qu ph i th c hi n công khai m i kho n thu-chi theo quy nh c a pháp lu t v công khai tài chính ; 8- Th c hi n các quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 5.- i tư ng b o tr : 1- Ngư i già neo ơn, ngư i khuy t t t, ngư i b nh hi m nghèo, ngư i b phong, ngư i có hoàn c nh c bi t khó khăn. 2- Tr em m côi, tr khuy t t t, tr lang thang không nơi nương t a ư c nuôi dư ng t i a bàn dân cư và t i các cơ s xã h i. i u 6.- Phương th c và nh m c b o tr : 1- Căn c ch c năng nhi m v và tài chánh c a Qu trong chương trình ho t ng hàng năm, H i ng Qu n lý s quy nh c th v nh m c giúp cho các i tư ng. 2- Phương th c b o tr c a Qu là b o tr thư ng xuyên, có th i h n và t xu t. 3- i v i vi c b o tr thư ng xuyên và có th i h n thì H i ng Qu n lý Qu h p nh kỳ 3 tháng m t l n xét. i v i trư ng h p t xu t, Thư ng tr c H i ng Qu n lý Qu y nhi m cho Giám c Qu xem xét quy t nh m c tr c p cho t ng trư ng h p c th giúp k p th i (chi tr c p t xu t t i a không quá 200.000 (Hai trăm ngàn) ng cho m t trư ng h p). i u 7.- Ngư i b o tr : 1- Ngư i b o tr là các t ch c, cá nhân có óng góp v m t v t ch t và tinh th n cho ho t ng c a Qu theo quy nh c a pháp lu t g m : - Các cá nhân, ơn v s n xu t-kinh doanh, d ch v trong và ngoài nư c. - Các t ch c phi Chính ph (NGO), các tôn giáo... 2- Ngư i b o tr giao quy n s d ng ngu n b o tr c a mình cho H i ng Qu n lý Qu quy t nh ho c ư c quy n yêu c u s d ng ngu n b o tr c a mình cho m t s i tư ng hay m t ơn v c th . 3- Ngư i b o tr ư c m i tham d các bu i t ng k t hàng năm c a Qu , óng góp ý ki n xây d ng ho t ng c a Qu .
  4. 4- Ngư i b o tr có óng góp to l n cho ho t ng c a Qu ư c ghi vào s vàng c a Qu và có th ư c ngh khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 3: T CH C QU N LÝ HO T NG C A QU i u 8.- Thành ph n H i ng Qu n lý Qu g m có : 1- Ch t ch danh d : Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 2- Ch t ch H i ng : Ch t ch y ban M t tr n T qu c thành ph . 3- Phó Ch t ch Thư ng tr c : Ch t ch H i Ch Th p thành ph . 4- Phó Ch t ch : Giám c S Lao ng-Thương binh và xã h i thành ph . 5- y viên H i ng Qu n lý kiêm Giám c Qu : i di n H i Ch th p thành ph . 6- Các y viên H i ng Qu n lý Qu là i di n các ban ngành oàn th , các nhà h o tâm, i di n các doanh nghi p, các doanh nhân và các nhà làm công tác xã h i, t thi n ư c phân công trong các ti u ban như sau : . Ti u ban công tác xã h i. . Ti u ban tuyên truy n v n ng và t ch c gây Qu . . Ti u ban ki m tra, giám sát. i u 9.- H i ng qu n lý Qu : 1- H i ng qu n lý Qu có các nhi m v và quy n h n sau ây : - Xem xét và thông qua phương hư ng k ho ch, ho t ng c a Qu ; - Ban hành các quy nh v qu n lý, s d ng ngu n thu c a Qu ; xây d ng nh m c chi tiêu cho công tác qu n lý Qu ; - Giám sát, ki m tra th c hi n phương hư ng k ho ch ho t ng và i u l c a Qu ; - ChuNn y các k ho ch tài chánh, thNm tra báo cáo quy t toán c a Qu ; -H i ng Qu n lý Qu quy t nh các b ph n chuyên môn c a Qu . 2- H i ng Qu n lý Qu làm vi c theo ch t p th quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n. Thư ng tr c H i ng Qu n lý Qu do Ch t ch và các Phó Ch t ch H i ng m nhi m. Thư ng tr c H i ng Qu n lý Qu có trách nhi m thay m t H i ng qu n lý ho t ng c a Qu và gi i quy t các v n do Giám c i u hành Qu ngh . Quan h v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c v n ng tài tr cho Qu theo quy nh c a pháp lu t.
  5. i u 10.- Giám c Qu và các b ph n ch c năng : 1- Giám c qu là i di n theo Pháp lu t c a Qu , do Ch t ch H i ng Qu n lý Qu b nhi m. 2- Giúp Giám c trong vi c i u hành Qu có các Phó Giám c ph trách m t s lĩnh v c : k toán, th qu và m t s b ph n chuyên môn. Các Phó Giám c Qu do Ch t ch H i ng qu n lý b nhi m theo ngh c a Giám c. Khi c n thi t Giám c có th y quy n cho Phó Giám c Thư ng tr c. - Trư ng, phó các b ph n chuyên môn do Giám c Qu b nhi m. 3- Giúp vi c cho Ban Giám c Qu có các cán b v n ng, tuyên truy n, i ngo i, thư ký, k toán, th qu . 4- Ph trách k toán Qu do Ch t ch H i ng qu n tr Qu b nhi m theo ngh c a Giám c Qu và căn c vào tiêu chuNn do B Tài chính quy nh. i u 11.- Nhi m v và quy n h n c a Ban Giám c Qu : 1- Ch u trách nhi m trư c H i ng qu n lý Qu và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Qu . 2- Tham mưu cho H i ng qu n lý Qu v k ho ch v n ng và s d ng ngu n Qu , t ch c các ho t ng gây Qu . 3- Ti p nh n các ngu n b o tr , các yêu c u b o tr , t p h p và xu t H i ng Qu n lý Qu quy t nh danh sách và m c tr giúp các i tư ng. 4- T ch c các ho t ng b o tr và thông tin c a Qu . 5- i u hành và qu n lý các ho t ng c a Qu , ch p hành các nh m c chi tiêu c a qu theo úng ngh quy t c a H i ng qu n lý. 6- Báo cáo nh kỳ v tình hình ho t ng c a Qu v i H i ng qu n lý và y ban nhân dân thành ph . 7- Ch u trách nhi m qu n lý v n và tài s n c a Qu theo i u l và các quy nh c a Pháp lu t v qu n lý tài chính, tài s n. 8- Ký các văn b n thu c trách nhi m i u hành c a Giám c và ch u trách nhi m v các quy t nh c a mình. i u 12.- Ban Ki m soát Qu : 1- H i ng qu n lý Qu th c hi n ch c năng ki m soát Qu , Ch t ch H i ng qu n lý Qu quy t nh thành l p Ban Ki m soát Qu và b nhi m các thành viên. Ban Ki m soát Qu ph i có ít nh t 3 thành viên g m : Trư ng ban, Phó Trư ng ban và y viên.
  6. 2- Ban Ki m soát Qu ho t ng c l p và có nhi m v sau ây : - Ki m tra, giám sát ho t ng c a Qu theo úng i u l , úng tôn ch m c ích c a Qu và úng pháp lu t. - Báo cáo, ki n ngh v i H i ng qu n lý Qu v k t qu ki m soát các ho t ng và tình hình tài chánh c a Qu . Chương 4: TÀI CHÁNH QU i u 13.- Ngu n thu c a Qu : 1- Thu t s óng góp t nguy n, tài tr c a các cơ quan, t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài. 2- Ti p nh n tài tr có m c ích, có a ch c th th c hi n theo y quy n c a t ch c, cá nhân tài tr . 3- Thu t lãi su t ti n g i c a Qu vào Ngân hàng Thương m i C ph n ho c Ngân hàng Nhà nư c. 4- Thu t các ho t ng gây Qu theo quy nh hi n hành. 5- Các kho n thu h p pháp khác (n u có). i u 14.- Các kho n chi : 1- Tài tr cho các t ch c, cá nhân v nh ng ho t ng phù h p v i tôn ch , m c ích c a Qu : - B o tr cho các i tư ng v y t phí, ti n ăn, ti n qu n áo, trang b b sung cơ s v t ch t nuôi dư ng. - B o tr t xu t trư ng h p khó khăn c bi t. 2- Tài tr theo s y nhi m c a t ch c, cá nhân và th c hi n các d án tài tr có a ch theo quy nh c a pháp lu t. 3- Chi phí t ch c và xây d ng ho t ng phát tri n Qu . Chi cho ho t ng qu n lý Qu không vư t quá 5% t ng s thu c a Qu . i u 15.- ình ch , t m ình ch ho t ng Qu : 1- Qu b ình ch ho t ng khi vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t ho c xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, c a nhân dân. 2- Qu b t m ình ch ho t ng khi :
  7. a) Ho t ng sai tôn ch , m c ích, không úng v i nh ng i u quy nh c a i u l này ; b) Vi ph m các quy nh v qu n lý tài chánh c a Qu và c a Nhà nư c ; c) T ch c qu n lý và i u hành Qu sai quy nh c a pháp lu t hi n hành ; d) S d ng sai có h th ng ho c s d ng sai nghiêm tr ng các kho n tài tr có m c ích c a các t ch c, cá nhân tài tr cho Qu ; ) T ch c v n ng trái pháp lu t. 3- i v i các vi ph m nêu trên, ngoài vi c b ình ch , ho c t m ình ch ho t ng thì tùy theo tính ch t và m c vi ph m, Qu có th b x ph t hành chánh, n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a Pháp lu t. Tùy theo m c vi ph m, nh ng ngư i có trách nhi m qu n lý Qu b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4- y ban nhân dân thành ph quy t nh ình ch ho c t m ình ch và cho phép Qu ho t ng tr l i. i u 16.- X lý tài s n khi gi i th Qu : Qu gi i th khi có quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . Khi gi i th Qu , H i ng qu n lý Qu s ch nh Ban thanh lý tài s n làm nhi m v ki m kê, thanh toán và b o qu n tài s n n khi thanh lý xong. Vi c l p Ban thanh lý ph i báo cáo y ban nhân dân thành ph . Sau khi thanh toán h t các kho n n và chi phí gi i th , toàn b tài s n và ti n còn l i c a Qu ph i ư c n p vào Ngân sách Nhà nư c. Nghiêm c m vi c phân tán ti n và tài s n c a Qu trái pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 17.- Trong quá trình th c hi n i u l t ch c và ho t ng Qu T thi n thành ph , Ban Giám c Qu có trách nhi m theo dõi và xu t các i u kho n m i cho phù h p tình hình ho t ng, thông qua H i ng Qu n lý Qu trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. i u 18.- i u l này có hi u l c k t ngày y ban nhân dân thành ph ký quy t nh phê duy t./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản