Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
71
lượt xem
4
download

Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 64/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 4 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 64/2001/Q -TTG NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài (g i t t là PCP). i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 28/1999/Q -TTg ngày 23 tháng 02 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam, Th trư ng cơ quan Trung ương c a các oàn th và các t ch c nhân dân ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n M nh C m ( ã ký) QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1 NH NG QUY Đ NH CHUNG
  2. i u 1. Quy ch này i u ch nh m i ho t ng thu hút, qu n lý s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài (sau ây g i t t là vi n tr PCP). Vi n tr PCP c p trong Quy ch này ư c hi u là vi n tr không hoàn l i và tr giúp không vì m c ích l i nhu n c a các t ch c phi chính ph nư c ngoài, các t ch c khác và cá nhân ngư i nư c ngoài, k c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài (sau ây g i t t là Bên tài tr ) h tr cho các B , ngành, a phương, các t ch c nhân dân (bao g m các oàn th qu n chúng, các t ch c chính tr - xã h i, các t ch c xã h i - ngh nghi p và m t s t ch c khác) c a Vi t Nam (sau ây g i t t là Bên Vi t Nam) th c hi n các m c tiêu nhân o và phát tri n dành cho Vi t Nam. Vi n tr PCP bao g m các hình th c ch y u sau ây: - Vi n tr thông qua các chương trình, d án. - Vi n tr phi d án (bao g m c kho n c u tr khNn c p). i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Chương trình" là m t t p h p các d án liên quan n nhau, liên quan n nhi u ngành kinh t k thu t, nhi u vùng lãnh th , nhi u ch th khác nhau, c n ư c th c hi n thông qua phương pháp ti p c n liên ngành, th i h n th c hi n tương i dài và phương ti n th c hi n c n ư c huy ng t nhi u ngu n khác nhau, theo nhi u phương th c khác nhau. 2. "D án" là m t t p h p các ho t ng có liên quan n nhau nh m t m t ho c m t s m c tiêu c th ư c th c hi n trong m t th i h n nh t nh, d a trên nh ng ngu n l c xác nh. 3. "Tho thu n v vi n tr PCP" là văn b n ghi nh n ý nh ban u (không ràng bu c v pháp lý) v các kho n vi n tr PCP gi a i di n c a Bên Vi t Nam và Bên tài tr . 4. "Văn ki n chương trình, d án vi n tr PCP" là tài li u chính th c th hi n cam k t gi a i di n c a Bên Vi t Nam và i di n c a Bên tài tr v m t chương trình ho c m t d án c th , trong ó xác nh rõ: m c tiêu, các ho t ng, các k t qu c n t ư c, ngu n l c ư c s d ng, th i h n và k ho ch th c hi n, nghĩa v , quy n l i và trách nhi m c a các bên có liên quan. 5. "Vi n tr phi d án" là các kho n vi n tr không thu c chương trình,d án, cung c p vi n tr dư i d ng hi n v t (hàng hoá, v t tư, thi t b ), ti n m t ho c chuyên gia (k c chuyên gia tình nguy n) cho các m c ích nhân o, t thi n (sau ây g i chung là nhân o). 6. "C u tr khNn c p": là kho n vi n tr thu c vi n tr phi d án ư c th c hi n khNn trương ngay sau khi x y ra các trư ng h p khNn c p (thiên tai, ho c các tai h a khác) và kéo dài t i a là 2 tháng sau khi các trư ng h p khNn c p ch m d t. Sau th i h n trên, n u kho n c u tr này v n ư c ti p t c thì ư c coi là vi n tr kh c ph c h u qu sau khNn c p.
  3. i u 3. Vi n tr PCP ư c s d ng th c hi n các m c tiêu nhân o và h tr th c hi n các m c tiêu ưu tiên phát tri n kinh t - xã h i c a Vi t Nam trong t ng th i kỳ. Chương 2 V N Đ NG, ĐÀM PHÁN, PHÊ DUY T VÀ KÝ K T CÁC KHO N VI N TR PHI CHÍNH PH i u 4. Công tác v n ng vi n tr PCP ư c ti n hành thư ng xuyên, theo nh hư ng và có t ch c: 1. Vi c v n ng vi n tr PCP cho các chương trình, d án ư c th c hi n trên cơ s nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c th , chương trình u tư công c ng, quy ho ch và k ho ch thu hút và s d ng ngu n v n h tr t bên ngoài c a nhà nư c ho c t ng ngành, a phương trong t ng th i kỳ; năng l c ti p nh n (k c ngu n v n i ng)... 2. Vi c v n ng vi n tr cho các m c ích nhân o ph i căn c vào tình hình xã h i và nhu c u th c t c a các B , ngành, a phương, các t ch c nhân dân trong t ng năm ho c t ng th i kỳ. 3. Vi c v n ng c u tr khNn c p ph i căn c vào m c thi t h i c th v ngư i, tài s n, công trình,... i v i t ng vùng, a phương b thiên tai ho c tai ho khác. B Ngo i giao ph i h p v i các cơ quan liên quan xem xét trình Th tư ng Chính ph quy t nh m c kêu g i vi n tr khNn c p v i c ng ng qu c t (trong ó có Bên tài tr quy nh trong Quy ch này). i u 5. Cơ s àm phán và ký k t vi n tr PCP: 1. i v i các kho n vi n tr cho các chương trình, d án, c n ph i có văn ki n chương trình, d án. N u th i gian th c hi n trên 1 năm thì ph i xây d ng k ho ch ho t ng và d ki n ngu n kinh phí c n thi t cho t ng năm, cũng như xác nh rõ ngu n kinh phí mà Bên tài tr ã có s n và ph n kinh phí c n huy ng trong nh ng năm ti p theo. 2. i v i các kho n vi n tr phi d án ph i nêu rõ n i dung vi n tr , i tư ng vi n tr và ti p nh n vi n tr , danh m c c th các hàng vi n tr và ư c tính t ng tr giá n u là vi n tr dư i d ng hi n v t ho c xác nh rõ t ng giá tr vi n tr dư i d ng ti n m t. i v i các kho n c u tr khNn c p, ngoài nh ng yêu c u ư c nêu trên c n nêu rõ m c thi t h i, nh ng nhu c u thi t y u trư c m t c n gi i quy t ngay trong th i gian x y ra trư ng h p khNn c p. 3. Vi c ký k t vi n tr PCP ch th c hi n khi ư c c p có thNm quy n phê duy t nêu t i i u 6 c a Quy ch này. i u 6. ThNm quy n phê duy t các kho n vi n tr PCP quy nh như sau: 1. Th tư ng Chính ph phê duy t:
  4. a) Các chương trình, d án s d ng vi n tr PCP có m c v n t 500.000 USD tr lên. b) M i chương trình, d án có n i dung liên quan n th ch , chính sách, lu t pháp, c i cách hành chính, văn hóa thông tin, tôn giáo, qu c phòng, an ninh. c) Các kho n vi n tr phi d án có giá tr t 200.000 USD tr lên. d) Các kho n vi n tr phi d án h tr các ho t ng có n i dung nêu t i i m b kho n 1 i u 6. e) Các chương trình, d án và các kho n vi n tr phi d án có nh ng m t hàng thu c i n h n ch nh p khNu (ô tô, xe máy, hàng hoá và trang thi t b ã qua s d ng và m t s lo i tân dư c theo danh m c ư c quy nh) theo quy nh c a Chính ph . g) Các kho n c u tr khNn c p không có a ch c th (Bên tài tr không n nh c u tr cho m t a phương c th nào). 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng cơ quan Trung ương c a các t ch c nhân dân (ho c c p có thNm quy n quy t nh thành l p i v i các t ch c không có cơ quan Trung ương) phê duy t: a) Các chương trình, d án có m c v n dư i 500.000 USD (tr kho n 1b và kho n 1e i u 6). b) Các kho n vi n tr phi d án có giá tr dư i 200.000 USD (tr kho n 1d và 1e i u 6). c) M i kho n c u tr khNn c p ã có a ch c th . i u 7. Vi c bán hàng hoá thu c các kho n vi n tr PCP quy nh như sau: 1. Hàng hoá thu c các kho n vi n tr PCP ư c các Bên tho thu n ưa vào Vi t Nam bán th c hi n các m c tiêu ã ra ư c c p có thNm quy n xem xét, quy t nh ng th i v i vi c phê duy t quy nh t i i u 6 c a Quy ch này. 2. Hàng hoá trên ph i ư c t ch c bán u giá theo quy nh t i Ngh nh s 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph v v êc ban hành Quy ch bán u giá tài s n. Chương 3 QU N LÝ NHÀ NƯ C V VI N TR PHI CHÍNH PH i u 8. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c m i ngu n vi n tr PCP t v n ng n àm phán và ký k t vi n tr v i các Bên tài tr , theo dõi giám sát quá trình th c hi n và ánh giá k t qu , hi u qu s d ng các kho n vi n tr PCP. i u 9. B K ho ch và u tư ch u trách nhi m i u ph i và qu n lý các chương trình, d án s d ng vi n tr PCP và t ng h p chung tình hình vi n tr PCP theo nh
  5. kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph . B K ho ch và u tư có các nhi m v : 1. Ch u trách nhi m cùng các cơ quan liên quan hư ng d n các B , ngành, a phương, các t ch c nhân dân xây d ng các chương trình, d án v n ng vi n tr PCP. 2. ThNm nh và t ng h p ý ki n c a các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t các chương trình, d án ư c quy nh t i i m a, b và e kho n 1 i u 6 c a Quy ch này. 3. Tham gia ý ki n v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t i v i các kho n vi n tr phi d án ư c quy nh t i i m c, d và e kho n 1 i u 6 c a Quy ch này. 4. Ph i h p v i B Tài chính b trí v n i ng trong k ho ch ngân sách Nhà nư c hàng năm cho các ơn v thu c i tư ng ư c c p ngân sách th c hi n chương trình, d án ã cam k t v i Bên tài tr theo quy nh c a Lu t Ngân sách và Ngh nh s 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph v vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c. 5. Ph i h p v i B Tài chính, Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam và các cơ quan liên quan t ch c vi c theo dõi, ki m tra tình hình ti p nh n, qu n lý và th c hi n; t ng h p, phân tích và ánh giá hi u qu các kho n vi n tr PCP; x lý nh ng v n liên quan thu c thNm quy n và ki n ngh Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh nh ng v n vư t thNm quy n. 6. Ph i h p v i T ng c c Th ng kê ban hành bi u m u báo cáo i v i các chương trình, d án. i u 10. B Tài chính ch u trách nhi m qu n lý tài chính Nhà nư c v vi n tr PCP và có trách nhi m chính trong vi c i u ph i, qu n lý i v i các kho n vi n tr phi d án. B Tài chính có các nhi m v : 1. Ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng ch qu n lý tài chính i v i các kho n vi n tr PCP theo thNm quy n và ki n ngh Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh các v n vư t thNm quy n. 2. B trí v n i ng trong k ho ch ngân sách Nhà nư c hàng năm như nêu t i kho n 4 i u 9 c a Quy ch này. 3. Theo dõi, ki m tra tình hình ti p nh n, s d ng, qu n lý và th c hi n các kho n vi n tr PCP trong ph m vi chuyên môn c a ngành. 4. T ng h p các kho n vi n tr phi d án; t ng h p quy t toán tài chính c a m i kho n vi n tr PCP; tham gia v i B K ho ch và u tư t ng h p chung tình hình vi n tr PCP theo nh kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. Tham gia thNm nh các chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph .
  6. 6. T ng h p ý ki n trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh i v i các kho n vi n tr phi d án ư c quy nh t i i m c, d, e và g kho n 1 i u 6 c a Quy ch này. 7. Ch u trách nhi m t ch c ti p nh n, phân ph i s d ng các kho n c u tr khNn c p nêu t i i m g kho n 1 i u 6 c a Quy ch này và báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. 8. Ph i h p v i B K ho ch và u tư, T ng c c Th ng kê ban hành bi u m u báo cáo v các kho n vi n tr phi d án. i u 11. B Ngo i giao có nhi m v : 1. Ph i h p v i các cơ quan liên quan trong công tác v n ng và tranh th vi n tr PCP. 2. Ph i h p v i Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam trong công tác kêu g i c u tr khNn c p như quy nh t i kho n 2 i u 5 c a Quy ch này. i u 12. Văn phòng Chính ph có nhi m v : 1. Giúp Th tư ng Chính ph ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy ch này. 2. Tham gia công tác thNm nh và xu t ki n ngh v chính sách, cơ ch ... i v i các chương trình, d án; tham gia ý ki n i v i các kho n vi n tr phi d án thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph trư c khi trình Th tư ng Chính ph . i u 13. Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam ch u trách nhi m chính trong công tác quan h và v n ng vi n tr i v i Bên tài tr . Liên hi p các T ch c h u ngh Vi t Nam có nhi m v : 1. Ph i h p v i B Ngo i giao và các cơ quan liên quan t ch c v n ng vi n tr PCP trên cơ s các lĩnh v c, nh hư ng ưu tiên và chính sách i ngo i chung. 2. Tham gia thNm nh (ch y u là cung c p thông tin và nh n xét v các m t ho t ng c a Bên tài tr ...) các chương trình, d án; tham gia ý ki n v i B Tài chính v các kho n vi n tr phi d án thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph và tham gia theo dõi ho t ng c a các d án vi n tr PCP. 3. Thông báo v i B K ho ch và u tư v tình hình v n ng vi n tr PCP 6 tháng và 1 năm B K ho ch và u tư t ng h p chung báo cáo Th tư ng Chính ph . 4. Ph i h p v i B Ngo i giao ki n ngh v i Th tư ng Chính ph v ch trương v n ng c u tr khNn c p. i u 14. B Công an có nhi m v : 1. Hư ng d n và h tr các cơ quan, t ch c Vi t Nam th c hi n các quy nh v b o v an ninh trong quá trình ti p nh n và s d ng các kho n vi n tr PCP.
  7. 2. Tham gia ý ki n v i B K ho ch và u tư, B Tài chính v các chương trình, d án và vi n tr phi d án liên quan n th ch , chính sách Nhà nư c, pháp lu t, tôn giáo, qu c phòng, an ninh trư c khi trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 15. Ban Tôn giáo c a Chính ph có nhi m v hư ng d n và h tr các cơ quan, t ch c Vi t Nam th c hi n ư ng l i, chính sách tôn giáo c a Nhà nư c trong quá trình ti p nh n và s d ng các kho n vi n tr PCP. i u 16. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan Trung ương c a các t ch c nhân dân có trách nhi m: 1. Xác nh cơ quan, ơn v tr c thu c có năng l c làm u m i và qu n lý vi n tr PCP phù h p v i tình hình th c t c a t ng cơ quan và a phương mình. 2. Ch o các ơn v tr c thu c v n ng, tranh th vi n tr c a Bên tài tr trên cơ s các lĩnh v c, nh hư ng ưu tiên trong k ho ch hàng năm ho c trong t ng th i kỳ c a mình và chính sách i ngo i chung c a Nhà nư c. 3. Ch o các ơn v tr c thu c chuNn b n i dung các chương trình, d án, các xu t vi n tr nhân o, g i các cơ quan qu n lý Nhà nư c nêu t i i u 9, i u 10, i u 11, i u 12 và i u 13 c a Quy ch này làm cơ s v n ng và phê duy t vi n tr PCP. 4. Ph i h p v i cơ quan ch c năng tìm hi u và liên h v i Bên tài tr . 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng cơ quan Trung ương c a các t ch c nhân dân phê duy t các kho n vi n tr PCP nư c ngoài theo thNm quy n ư c quy nh t i i u 6 c a Quy ch này ( i v i các kho n vi n tr PCP liên quan n B , ngành, a phương nào thì c n ph i l y ý ki n c a B , ngành, a phương ó trư c khi phê duy t), ch u trách nhi m v vi c phê duy t, b trí v n i ng và qu n lý th c hi n các kho n vi n tr ó. Quy t nh phê duy t các kho n v ên tr này (kèm theo tài li u, h sơ liên quan) g i n B K ho ch và u tư và B Tài chính, trong th i h n 15 ngày sau khi phê duy t. 6. Ch u trách nhi m Ch o, hư ng d n, ôn c, ki m tra, giám sát các ơn v tr c thu c trong vi c ti p nh n, qu n lý và s d ng vi n tr PCP theo úng các quy nh hi n hành, th c hi n úng cam k t v i Bên tài tr . K p th i phát hi n nh ng sai ph m liên quan n tôn giáo, an ninh, dân t c, quy ch qu n lý... trong quá trình tri n khai công tác ti p nh n vi n tr PCP x lý theo thNm quy n ho c báo cáo v i các cơ quan có liên quan nêu t i i u 10 n i u 15 c a Quy ch này. 7. T ng h p các báo cáo nh kỳ, k t thúc và t xu t (n u có) g i B K ho ch và u tư, B Tài chính và T ng c c Th ng kê v k t qu th c hi n vi n tr PCP c a cơ quan ho c a phương mình. 8. T ng h p báo cáo k t qu ti p nh n, phân ph i s d ng các kho n c u tr khNn c p nêu t i i m c kho n 2 i u 6 c a Quy ch này trình Th tư ng Chính ph và g i B K ho ch và u tư và B Tài chính.
  8. Chương 4 TH C HI N CÁC KHO N VI N TR PHI CHÍNH PH i u 17. V t tư, hàng hoá, máy móc, thi t b và phương ti n v n t i nh p khNu ho c mua trong nư c t ngu n vi n tr PCP ã ư c c p có thNm quy n phê duy t ư c mi n thu nh p khNu và thu tiêu th c bi t, thu VAT (n u có) theo các Lu t Thu hi n hành. i u 18. 1. Không ti p nh n nh ng hàng hoá (bao g m v t tư, thi t b ) thu c danh m c các m t hàng c m nh p khNu theo quy nh c a Chính ph . 2. i v i nh ng hàng hoá ã qua s d ng, cơ quan ti p nh n ch tho thu n ti p nh n n u Bên tài tr có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c Bên tài tr là hàng hoá ó còn ch t lư ng 80% tr lên và ch thông báo cho Bên tài tr g i hàng khi ư c c p có thNm quy n c a Vi t Nam nêu t i i u 6 cho phép ti p nh n. i u 19. Trách nhi m c a ơn v tr c ti p ti p nh n và th c hi n các kho n vi n tr PCP: 1. ơn v ư c giao nhi m v chuNn b chương trình, d án có trách nhi m so n th o văn ki n chương trình, d án, trình các c p có thNm quy n phê duy t trư c khi tri n khai th c hi n. 2. Làm rõ n i dung, m c tiêu, giá tr vi n tr , i tư ng th hư ng i v i các kho n vi n tr phi d án, trình các c p có thNm quy n phê duy t trư c khi ti p nh n, s d ng. 3. Ti n hành các th t c ti p nh n i v i nh ng hàng hóa ã qua s d ng nêu t i kho n 2 i u 18 c a Quy ch này. 4. Cùng các cơ quan liên quan ph i h p v i Bên tài tr ti n hành các công vi c chuNn b và h tr c n thi t. 5. Th c hi n các kho n vi n tr như ã tho thu n, cam k t v i Bên tài tr và phù h p v i các quy nh hi n hành c a Chính ph v qu n lý tài chính, ti n t , xây d ng cơ b n, u th u mua s m và th c hi n úng hư ng d n c a cơ quan c p trên nêu t i kho n 6 i u 16 c a Quy ch này. 6. ChuNn b báo cáo nh kỳ, k t thúc và t xu t (n u có) v tình hình ti p nh n, th c hi n và tài chính các kho n vi n tr PCP c a ơn v mình trình cơ quan ch qu n c p trên t ng h p báo cáo v i các cơ quan ch c năng nêu t i kho n 2 i u 20 c a Quy ch này. i u 20. Ch báo cáo th c hi n các kho n vi n tr PCP ư c ti n hành nh kỳ 6 tháng, hàng năm và khi k t thúc th c hi n: 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan Trung ương c a các t ch c nhân dân ch u
  9. trách nhi m t ng h p báo cáo tình hình th c hi n và báo cáo tài chính m i kho n vi n tr PCP. 2. Ch m nh t là hai tu n sau khi h t 6 tháng và m t tháng sau khi h t năm th c hi n cũng như 3 tháng sau khi k t thúc th c hi n m i kho n vi n tr PCP, các báo cáo ph i ư c g i n B K ho ch và u tư, B Tài chính và T ng c c Th ng kê theo dõi và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. N i dung báo cáo ư c th c hi n theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư và B Tài chính quy nh t i kho n 6 i u 9 và kho n 8 i u 10 c a Quy ch này. i u 21. Ki m tra, thanh tra vi c ti p nh n s d ng vi n tr PCP: 1. Công tác ki m tra, giám sát nh kỳ hàng năm s do B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính ch trì th c hi n. 2. Ki m tra, giám sát t xu t s do t ng cơ quan ch c năng liên quan xu t và t ch c th c hi n theo yêu c u c th . 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng cơ quan Trung ương c a các t ch c nhân dân ch u trách nhi m ch o các cơ quan ch c năng theo dõi, ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các ngành, các c p và các ơn v ti p nh n và s d ng vi n tr PCP ã ư c nêu trong Quy ch này; ti n hành thanh tra i v i các hành vi có d u hi u vi ph m Quy ch này. M i t ch c, cá nhân vi ph m Quy ch này s b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản