Quyết định số 64/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 64/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 64/2002/QĐ-TTg Hà N i, ngày 23 tháng 5 năm 2002 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 64/2002/QĐ-TTg NGÀY 23 THÁNG 05 NĂM 2002 PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH V T LI U N CÔNG NGHI P VI T NAM Đ N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a B Công nghi p t i công văn s 4938/CV-KHĐT ngày 20 tháng 11 năm 2001, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành v t li u n công nghi p Vi t Nam đ n năm 2010 v i các n i dung ch y u sau: 1. Đ nh hư ng phát tri n ngành v t li u n công nghi p đ n năm 2010: V t li u n công nghi p là s n ph m hàng hoá đ c bi t; là lo i hình s n xu t, kinh doanh có đi u ki n do Nhà nư c th ng nh t qu n lý. Phát tri n ngành v t li u n công nghi p ph i đ m b o tính đ ng b cao t khâu nghiên c u, th nghi m, s n xu t đ n khâu cung ng, d ch v n ; nhanh chóng ti p thu công ngh , tiên ti n c a th gi i, k t h p v i công ngh và thi t b hi n có trong nư c đ s n ph m v t li u n công nghi p đ t trình đ công ngh cao, tr thành m t ngành công nghi p hoàn ch nh, nh m ph c v t t yêu c u c a các ngành kinh t và ti n t i xu t kh u; có tính đ n ph c v cho qu c phòng, an ninh. Trong quá trình s n xu t, d tr , v n chuy n, s d ng ph i đ m b o tuy t đ i an toàn, b o v môi trư ng, môi sinh. 2. M c tiêu cơ b n c a quy ho ch phát tri n ngành v t li u n công nghi p đ n năm 2010: - Đ u tư s n xu t Nitratamôn (NH4NO3), là m t trong nh ng nguyên li u cơ b n s n xu t thu c n , đ m b o đ x p và đ tinh khi t > 99,5% đ ch đ ng cung ng cho các cơ s s n xu t thu c n , đ ng th i đ u tư cho nghiên c u nguyên li u khác ph c v s n xu t ph ki n n . - Hoàn thi n, hi n đ i hoá dây chuy n s n xu t thu c n nhũ tương hi n có, t ng bư c lo i b d n đ sau năm 2005 ch s d ng không quá 5 - 10% và ch đư c s d ng
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nh ng nơi có đi u ki n cho phép các lo i thu c n truy n th ng, k c t n d ng s thu c n tái ch t thu c n ph th i qu c phòng (trong thành ph n có TNT). - Nghiên c u đ u tư s n xu t thu c n nhũ tương an toàn ch u nư c, s c công phá m nh cho các m h m lò có khí Metan và b i n ; phát tri n và hoàn thi n phương pháp s n xu t thu c n nhũ tương r i, năng lư ng cao trên xe chuyên dùng t i bãi n . - Nghiên c u đ u tư s n xu t m t s ch ng lo i thu c n và ph ki n n ph c v ngành D u khí. - Đ ng b , hi n đ i hoá dây chuy n s n xu t ph ki n n : các lo i m i n có năng lư ng cao, kíp n và dây phi đi n đ thay th hàng nh p kh u. - Hoàn thi n công tác t ch c s n xu t v t li u n công nghi p, m ng lư i cung ng d ch v n có chuyên môn hoá cao đáp ng k p th i đ i v i các h tiêu th đ m b o tr t t , an toàn xã h i; ch duy trì hai đ u m i doanh nghi p nhà nư c s n xu t và cung ng v t li u n công nghi p như hi n nay. - Chú tr ng phát tri n công tác d ch v n tr n gói, trư c h t t i các vùng công nghi p có nhu c u l n; đ y m nh công tác đào t o ngu n nhân l c và hoàn thi n cơ ch , chính sách qu n lý Nhà nư c đ i v i ngành v t li u n công nghi p. 3. M c s n xu t v t li u n công nghi p: Đáp ng đ v s lư ng và ch ng lo i v t li u n công nghi p v i giá c h p lý. D ki n m c s n xu t và tiêu th thu c n các lo i và ph ki n n (ph l c s 1): - Đ n năm 2005 kho ng 30.240 t n thu c n . - Giai đo n năm 2006 - 2010 kho ng 35.910 t n thu c n . 4. K ho ch phát tri n: - Giai đo n 2002 - 2005 (ph l c s 2): c n s m tri n khai l p báo cáo ti n kh thi và báo cáo nghiên c u kh thi các d án s n xu t nguyên li u Nitratamôn, thu c n nhũ tương an toàn h m lò, nhũ tương r i có năng lư ng cao, v t li u n cho ngành D u khí, nâng c p các lo i thu c n và ph ki n n hi n có. - Giai đo n 2006 - 2010 (ph l c s 3): quy mô và ti n đ tuỳ theo tình hình th c t c a giai đo n 2002 - 2005 s đư c đi u ch nh cho phù h p. 5. Nhu c u v n đ u tư: a) T ng v n đ u tư phát tri n ngành v t li u n công nghi p trong 10 năm ư c tính kho ng 355 t đ ng, trong đó: - Giai đo n 2002 - 2005 kho ng 212 t đ ng. - Giai đo n 2006 - 2010 kho ng 143 t đ ng.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) Ngu n v n đ u tư: - V n vay và huy đ ng các ngu n v n khác đ đ u tư theo danh m c các d án đư c duy t. - H tr v n t ngân sách nhà nư c cho các công tác: nghiên c u khoa h c, công ngh (g m nghiên c u ng d ng, ch t o th nghi m) và d tr qu c gia, b o qu n v t li u n công nghi p. Đi u 2. T ch c th c hi n 1. B Công nghi p, v i ch c năng qu n lý Nhà nư c v v t li u n công nghi p, ch u trách nhi m ch đ o, theo dõi, đôn đ c th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a ngành v t li u n công nghi p ph c v cho n n kinh t qu c dân, t ch c đánh giá đ nh kỳ vi c th c hi n quy ho ch và đ xu t đi u ch nh quy ho ch cho phù h p v i tình hình th c t ; ph i h p v i các B , ngành liên quan ti p t c nghiên c u, hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t và cơ ch chính sách đ phát tri n ngành v t li u n công nghi p theo quy ho ch đư c duy t. 2. B K ho ch và Đ u tư ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u chính sách h tr , cân đ i, b trí ngu n v n cho vi c nghiên c u, ng d ng khoa h c c a ngành v t li u n công nghi p và d tr qu c gia b o qu n v t li u n công nghi p. 3. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i h p v i B Công nghi p, B Qu c phòng đ y m nh ho t đ ng nghiên c u khoa h c công ngh trong lĩnh v c v t li u n công nghi p, nh m ti p thu và t ch c tri n khai ng d ng khoa h c, k thu t tiên ti n c a khu v c và th gi i; ban hành các quy đ nh v công ngh , tiêu chu n k thu t, môi trư ng có liên quan đ n công tác qu n lý, phát tri n ngành v t li u n công nghi p. 4. B Qu c phòng, T ng công ty Than Vi t Nam ch đ o các đơn v tr c thu c s n xu t các lo i thu c n , ph ki n n công nghi p đáp ng đ y đ cho các ngành kinh t qu c dân; nghiên c u, ti p thu công ngh đ s n xu t thu c n , ph ki n n ph c v cho ngành D u khí thay th thu c n , ph ki n n ph i nh p kh u hi n nay và hư ng t i xu t kh u. 5. T ng công ty D u khí Vi t Nam t o đi u ki n cho các đơn v s n xu t v t li u n công nghi p trong nư c nghiên c u, th nghi m đ s n xu t v t li u n công nghi p đ t tiêu chu n, đáp ng cho vi c thăm dò và khai thác d u khí đ thay th cho vi c nh p kh u. 6. B Công an ph i h p v i các B , ngành có liên quan hoàn ch nh các quy đ nh v qu n lý v t li u n công nghi p, k c xu t, nh p kh u và ch ng buôn bán trái phép v t li u n công nghi p. 7. B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ch trì và ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u đi u ch nh, s a đ i các ch đ chính sách đ i v i ngư i lao đ ng trong ngành v t li u n công nghi p; th c hi n vi c ki m tra k thu t an toàn và b o h lao đ ng t i các cơ s s n xu t, b o qu n, cung ng và s d ng v t li u n công nghi p.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 3. Các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, căn c ch c năng, nhi m v c a mình, ch đ o th c hi n nghiêm vi c qu n lý s n xu t, d tr , v n chuy n, s d ng v t li u n công nghi p theo quy đ nh hi n hành. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Đi u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i đ ng qu n tr và T ng giám đ c T ng công ty Than Vi t Nam, Ch t ch H i đ ng qu n tr và T ng giám đ c T ng công ty D u khí Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký) PH L C S 1 NHU C U TIÊU TH V T LI U N CÔNG NGHI P Đ N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 64/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Nhu c u tiêu th theo kh i lư ng Năm T ng nhu c u Đ n * (viên) Thu c n Kíp n ** Dây các lo i * * Kh i m i n (t n) (1.000 cái ) (1.000 m) (1.000 qu ) 2002 68 854 23 070 26 354 19 649 223 2005 90 254 30 240 36 493 27 668 312 2010 126 585 35 915 44 633 31 589 367 Ghi chú: * Riêng c a ngành D u khí ** G m c ngành D u khí 2. Nhu c u tiêu th theo ch ng lo i s n ph m TT Ch ng lo i Đơn v Nhu c u 2002 2005 2010 1 T ng nhu c u thu c n T n 23 070 30 240 35 915
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Zecno T n 3 069 0 0 - ANFO T n 4 674 9 030 10 524 - ANFO ch u nư c T n 3 487 5 175 0 - Nhũ tương r i T n 0 0 6 052 - Nhũ tương th i T n 6 054 10 815 14 587 - Các lo i thu c n truy n T n 4 406 2 944 1 800 th ng - An toàn h m lò AH1 T n 1 380 0 0 - Nhũ tương an toàn h m lò T n 0 2 276 2 952 2 T ng nhu c u đ n (cho ngành Viên 68 854 90 254 126 585 D u khí) - Đ n b n th v a TCP - 89 Viên 36 380 47 687 66 883 - Đ n b n v a Baracuđa - 89 Viên 16 050 21 038 29 507 - Đ n b n v a Baracuđa - 127 Viên 16 050 21 038 29 507 - Đ n b n c t phá các lo i Viên 374 491 688 * 3 T ng nhu c u kíp n 1.000 26 354 36 493 44 633 cái * 4 T ng nhu c u dây n 1.000m 19 649 27 668 31 589 5 T ng nhu c u kh i m i n 1.000 223 312 367 qu Ghi chú: * G m c ngành D u khí Ph l c s 2 DANH M C Đ U TƯ NGÀNH V T LI U N CÔNG NGHI P GIAI Đ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 64/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2002 c a TT Danh m c đ u tư Hình th c đ u tư Năm đ u tư Đađ 1 2 3 4 5 I công ty Hoá ch t m (1á 3 ) 1 Đ u tư cho s n xu t Dây chuy n s n xu t thu c n nhũ tương h m Xây d ng m i 2002á 2003 Qu n lò
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2 Đ u tư cho cung ng - Xây d ng các kho Xây d ng m i 2002á 2005 Sơn Kiên - Thi t b v n t i (ôtô, tàu bi n, xà lan) M i 2002á 2005 Các X - Các đ u tư khác (đư ng ôtô, nhà đi u hành, M i 2002á 2005 m ng vi tính, xư ng cơ khí) - Thi t b d ch v n M i 2002á 2003 - Xe s n xu t và n p ANFO M i 2002á 2005 Ninh 3 Đ u tư cho nghiên c u th nghi m VLNCN - Các trang, thi t b M i 2002á 2004 Qu n II Các nhà máy thu c T ng c c CNQP 1 Đ u tư cho s n xu t - Dây chuy n s n xu t Nitratamôn Xây d ng m i 2002á 2003 Vĩnh - Nâng c p ch t lư ng s n ph m thu c n nhũ C i t o 2003 Thái tương hi n có (Z 131) - Nâng c p ch t lư ng s n ph m thu c n nhũ C i t o 2002 Tuyê tương hi n có (Z113) - Dây chuy n s n xu t m i n năng lư ng cao Xây d ng m i 2002 Thái (Z131 ) - Dây chuy n s n xu t nguyên li u đ s n xu t C i t o 2002 Phú T ph ki n n (Z 121) - Dây chuy n s n xu t ph ki n vi sai, phi đi n C i t o, m r ng 2003á 2004 Tuyê và ph ki n an toàn (Z 121) - Dây chuy n s n xu t v t li u n công nghi p Xây d ng m i 2002á 2004 Thái cho D u khí ( Z115 ) 2 Đ u tư cho cung ng - Xây d ng các kho Xây d ng m i 2002á 2003 Mi n - Ô tô v n t i M i 2002á 2005 Công Ph l c s 3 DANH M C Đ U TƯ NGÀNH V T LI U N CÔNG NGHI P GIAI Đ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 64/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2002 c a
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TT Danh m c đ u tư Hình th c Năm Đ a đi m đ u tư đ u tư xây d ng 1 2 3 4 5 I công ty Hoá ch t m 1 Đ u tư cho s n xu t - Dây chuy n s n xu t thu c n nhũ tương Xây d ng m i 2006 Qu ng Ninh r i 2 Đ u tư cho cung ng - Xây d ng các kho Xây d ng m i 2006á 2010 Ngh an, Khá - Thi t b v n t i (ôtô, tàu bi n, xà lan) M i 2006á 2010 Các XN và ch - Thi t b b c x p c ng M i 2006á 2010 - Các đ u tư khác (đư ng ôtô, nhà đi u hành, M i 2006á 2010 m ng vi tính, xư ng cơ khí) 3 Đ u tư cho d ch v n - Xe s n xu t và bơm nhũ tương r i M i 2007 Qu ng Ninh II Các nhà máy thu c T ng c c CNQP 1 Đ u tư cho s n xu t - Dây chuy n s n xu t thu c n năng lư ng Xây d ng m i 2006 Thái Nguyên cao (Z115) - Nâng c p công ngh , thi t b dây chuy n C i t o 2007 Thái Nguyên nhũ tương hi n có (Z131) - Nâng c p công ngh , thi t b dây chuy n C i t o 2008 Tuyên Quang nhũ tương hi n có (Z113) 2 Đ u tư cho cung ng - Ô tô v n t i M i 2006 Công ty GAE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản