Quyết định số 64/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
90
lượt xem
5
download

Quyết định số 64/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy định về việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban quản lý dự án trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/2007/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 64/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH "QUY NNH V VI C GIAO NHI M V VÀ Y QUY N CHO BAN QU N LÝ D ÁN TRONG QU N LÝ U TƯ XÂY D NG IV I CÁC D ÁN DO B GIAO THÔNG V N T I LÀM CH U TƯ” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006 /N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t xây d ng; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Theo ngh c a C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v vi c giao nhi m v và y quy n cho các Ban qu n lý d án trong qu n lý u tư xây d ng i v i các d án do B Giao thông v n t i làm ch u tư”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, các Ban Qu n lý d án ư c B giao qu n lý d án, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Kinh t TW ( b/c); - Văn phòng Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo ( ăng); H Nghĩa Dũng - Website Chính ph ; - Các Th trư ng; - Các C c qu n lý chuyên ngành; - Lưu: VT,CG (5 b n); QUY NNH V VI C GIAO NHI M V VÀ Y QUY N CHO BAN QU N LÝ D ÁN TRONG QU N LÝ U TƯ XÂY D NG I V I CÁC D ÁN DO B GIAO THÔNG V N T I LÀM CH U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 64/2007/Q -BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. B n Quy nh này quy nh v vi c giao nhi m v và y quy n m t s nhi m v , quy n h n c a ch u tư cho các Ban qu n lý d án thu c B Giao thông v n t i (g i t t là Ban QLDA) i v i các d án do B Giao thông v n t i (B GTVT) làm ch u tư theo hình th c ch u tư tr c ti p qu n lý d án. 2. Vi c qu n lý các d án s d ng v n h tr phát tri n chính th c (sau ây g i t t là d án ODA) do B GTVT làm ch u tư th c hi n theo Quy nh này và tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v qu n lý d án ODA và i u ư c qu c t v ODA ã ký k t. Trong trư ng h p i u ư c qu c t v ODA ã ư c ký k t có quy nh khác v i các quy nh c a Vi t Nam thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. 3. i v i m t s d án có c thù riêng, căn c các i u ki n c th và năng l c c a Ban QLDA, B GTVT s quy t nh các n i dung giao nhi m v và y quy n riêng cho Ban QLDA ngoài các n i dung giao nhi m v và y quy n quy nh t i Quy nh này. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Quy nh này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan n vi c qu n lý d án u tư xây d ng công trình i v i các d án do B GTVT làm ch u tư.
 3. 2. Ban QLDA có trách nhi m th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n theo quy nh c a B GTVT, ng th i ch u trách nhi m trư c B và trư c pháp lu t theo nhi m v , quy n h n ư c B y quy n t i Quy nh này. Chương 2: GIAI O N CHU N BN U TƯ i u 3. B GTVT giao nhi m v và y quy n cho Ban QLDA th c hi n trong công tác chuNn b u tư d án như sau: 1. L a ch n ơn v tư v n l p d án: a) Trư ng h p u th u tuy n ch n nhà th u tư v n l p d án: - L p cương và d toán chi phí kh o sát l p d án u tư, h sơ m i th u, k ho ch u th u và trình B (ho c B trình c p có thNm quy n) phê duy t. - T ch c u th u và trình B phê duy t k t qu u th u. b) Trư ng h p ch nh tư v n l p d án: - Làm th t c xin ch nh tư v n l p d án trình B GTVT (ho c B GTVT trình c p thNm quy n) phê duy t. - Tri n khai và ch o tư v n l p cương và d toán chi phí kh o sát l p d án, thNm nh và trình B phê duy t. 2. i v i công tác l p d án u tư: a) T ch c và tri n khai vi c l p d án u tư c a d án theo t ng giai o n quy nh (Báo cáo u kỳ, gi a kỳ, cu i kỳ…) và ch u trách nhi m v kh i lư ng, ch t lư ng và ti n th c hi n c a d án. b) Th c hi n vi c l y ý ki n tham gia và góp ý cho d án c a các cơ quan ch c năng, các B ngành và a phương theo quy nh, t ng h p ưa vào d án trình B xem xét phê duy t ho c trình Th tư ng Chính ph phê duy t. c) L p báo cáo k ho ch th c hi n v n u tư, báo cáo giám sát ánh giá u tư. 3. V thNm tra, thNm nh d án u tư: a) T ch c ki m tra và ch u trách nhi m v các n i dung và ch t lư ng c a d án trư c khi trình B thNm nh, phê duy t d án. b) Trong trư ng h p Ban không năng l c ho c i v i d án có quy mô l n ho c ph c t p thì xu t trình B ch p thu n v ch trương ti n hành thuê các t ch c ho c chuyên gia tư v n thNm tra d án. 4. i u ch nh d án u tư, t ng m c u tư:
 4. a) Ban QLDA l p báo cáo xu t, trong ó nêu rõ lý do, s c n thi t, n i dung i u ch nh, b sung, ư c tính kinh phí, xu t ngu n v n ... trình B xem xét và cho phép v ch trương th c hi n các th t c b sung, i u ch nh d án ho c i u ch nh t ng m c u tư theo quy nh. b) Trư ng h p b sung, i u ch nh d án mà không làm thay i v v trí, quy mô và không làm tăng t ng m c u tư c a d án, Ban QLDA t ch c th c hi n phê duy t b sung, i u ch nh thi t k theo quy nh t i i u 6 và i u 10 c a Quy nh này. 5. y quy n cho Ban QLDA ký h p ng, nghi m thu và thanh toán v i các nhà th u trong giai o n chuNn b u tư. Chương 3: GIAI O N TH C HI N U TƯ i u 4. B GTVT giao nhi m v và y quy n cho Ban QLDA th c hi n trong quá trình th c hi n u tư như sau: 1. B GTVT y quy n cho các Ban QLDA th c hi n toàn b quy n và trách nhi m c a ch u tư theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư xây d ng, pháp lu t v u th u và các quy nh có liên quan i v i các d án u tư xây d ng công trình do B GTVT làm ch u tư, tr nh ng n i dung quy nh t i i u 5 c a Quy nh này. 2. i v i m t s nhi m v , quy n h n c th , vi c giao nhi m v và y quy n cho Ban QLDA quy nh t i u 6 n i u 13 c a Quy nh này. i u 5. Nh ng n i dung B không y quy n và giao cho Ban QLDA chuNn b th t c, h sơ trình B xem xét quy t nh trong giai o n th c hi n u tư 1. ThNm nh và phê duy t cương, d toán kh o sát thi t k , thi t k k thu t, d toán, t ng d toán ( i v i công trình thi t k 3 bư c), thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán ( i v i công trình thi t k 2 bư c). 2. ThNm nh và phê duy t thi t k b n v thi công i v i các công trình thi t k 3 bư c ã ư c B quy nh c p phê duy t (không ph i là Ban QLDA) trong quy t nh u tư ho c quy t nh phê duy t thi t k k thu t. 3. Ban QLDA ch u trách nhi m y v vi c m b o th t c và ch t lư ng các h sơ trình duy t. i u 6. ThNm nh, phê duy t thi t k b n v thi công, thi t k t ch c thi công i v i công trình thi t k 3 bư c Tr nh ng công trình ã ư c B quy nh c p thNm nh, phê duy t thi t k b n v thi công ( i v i công trình thi t k 3 bư c) t i quy t nh phê duy t thi t k k thu t, B trư ng y quy n cho T ng giám c Ban QLDA t ch c thNm nh, phê duy t thi t k b n v thi công và thi t k t ch c thi công ( i v i công trình thi t k 3 bư c) trên nguyên t c b o m phù h p v i thi t k k thu t ã ư c phê duy t và tuân th các quy nh v i u ch nh thi t k t i i u 10 c a Quy nh này.
 5. i u 7. Công tác gi i phóng m t b ng, tái nh cư, chuNn b m t b ng xây d ng 1. Ban QLDA th c hi n nhi m v , quy n h n c a ch u tư d án theo các quy nh hi n hành i v i công tác gi i phóng m t b ng; Ban QLDA có trách nhi m theo dõi, giám sát, h tr các a phương trong công tác gi i phóng m t b ng, m b o ti n gi i phóng m t b ng th c hi n d án. 2. i v i nh ng d án, gói th u ang th c hi n mà công tác gi i phóng m t b ng chưa ư c tách thành ti u d án c l p: Ban QLDA là y viên thư ng tr c c a H i ng gi i phóng m t b ng có trách nhi m giúp Ch t ch H i ng gi i phóng m t b ng l p phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; m b o y kinh phí chi tr k p th i ti n b i thư ng, h tr và tái nh cư. 3. i v i nh ng d án, gói th u công tác gi i phóng m t b ng ư c th c hi n theo văn b n s 1665/TTg-CN ngày 17 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph (ph n GPMB ư c tách thành ti u d án c l p giao cho a phương th c hi n), Ban QLDA có trách nhi m th c hi n nh ng n i dung sau: a) Cung c p tài li u c n thi t, k ho ch v ti n xây d ng d án và ph i h p trong quá trình a phương th c hi n các th t c xác nh ch trương thu h i t, thông báo, quy t nh thu h i t và c p t cho d án theo quy nh c a pháp lu t. T ch c tri n khai c m m c GPMB bàn giao cho a phương làm cơ s cho vi c l p phương án t ng th GPMB (bao g m vi c ch p thu n và phê duy t cương công tác c m m c GPMB và m c l gi i công trình). b) Xác nh k ho ch phân b v n GPMB hàng năm c a d án làm cơ s chuy n v n GPMB cho a phương; m b o kinh phí a phương k p th i chi tr ti n b i thư ng, h tr và tái nh cư n ngư i b thu h i t. c) L p th t c i u ch nh d án theo quy nh n u trong quá trình th c hi n có phát sinh các kh i lư ng, kinh phí b i thư ng, h tr và tái nh cư vư t ph n kinh phí GPMB ã ghi trong t ng m c u tư d án; T ng h p quy t toán ph n kinh phí GPMB do a phương th c hi n vào quy t toán chung c a d án. 4. i v i nh ng h ng m c, n i dung c thù trong công tác gi i phóng m t b ng (như vi c di d i h th ng thông tin tín hi u ư ng s t, ư ng ng nhiên li u ho c tr c thông tin qu c gia v..v..) c n tách kh i ti u d án gi i phóng m t b ng do vi c giao cho các a phương th c hi n là không phù h p và khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép, B GTVT giao cho Ban QLDA t ch c th c hi n Ny nhanh ti n d án. i u 8. Công tác l a ch n nhà th u trong quá trình th c hi n u tư 1. B giao nhi m v và y quy n cho Ban QLDA th c hi n m t s công vi c trong công tác l a ch n nhà th u như sau: a) Quy t nh thành l p t chuyên gia u th u;
 6. b) i v i u th u r ng rãi: T ch c thNm nh và phê duy t h sơ m i quan tâm, h sơ m i sơ tuy n, danh sách nhà th u m i tham gia u th u và danh sách nhà th u t yêu c u bư c sơ tuy n. c) i v i u th u h n ch : T ch c l a ch n và phê duy t danh sách nhà th u tham gia u th u. d) T ch c thNm nh, phê duy t h sơ m i th u i v i các d ch v tư v n thNm tra, ki m toán, tư v n trong công tác gi i phóng m t b ng, nhà th u b o hi m công trình c a các d án nhóm B, C. ) T ch c thNm nh và phê duy t danh sách nhà th u t yêu c u v m t k thu t, danh sách x p h ng nhà th u. e) Phê duy t h sơ yêu c u i v i các gói th u áp d ng hình th c ch nh th u và chào hàng c nh tranh trong mua s m hàng hóa. f) T ch c thNm nh, phê duy t k t qu l a ch n nhà th u i v i các d ch v tư v n thNm tra, ki m toán, tư v n trong công tác gi i phóng m t b ng, nhà th u b o hi m công trình i v i các d án nhóm B, C. g) Phê duy t k t qu ch nh th u i v i các trư ng h p quy nh t i i m a và i m kho n 1 i u 20 c a Lu t u th u. 2. i v i vi c i u ch nh, b sung th u ph ho c i u chuy n kh i lư ng thi công gi a các nhà th u liên danh ho c gi a nhà th u chính v i nhà th u ph ã kê khai trong h sơ d th u và h p ng trong quá trình thi công: a) Ban QLDA có trách nhi m qu n lý, theo dõi và ki m tra m b o nhà th u th c hi n thi công gói th u, d án úng yêu c u v ti n , ch t lư ng theo i u ki n h p ng ã ký k t và tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư xây d ng công trình. Nghiêm c m vi c t ý thay i, b sung th u ph ho c i u chuy n kh i lư ng thi công gi a các nhà th u liên danh ho c gi a nhà th u chính v i nhà th u ph ã kê khai trong h sơ d th u và h p ng ã ký k t. b) Căn c vào tình hình thi công th c t , n u gói th u c n thi t ph i quy t nh i u ch nh, b sung nhà th u ph ho c i u chuy n kh i lư ng thi công gi a các nhà th u, B GTVT giao nhi m v và y quy n cho Ban QLDA th c hi n: - Xem xét, ch p thu n xu t c a nhà th u v vi c b sung nhà th u ph ho c i u chuy n kh i lư ng h p ng trong trư ng h p kh i lư ng này giá tr nh hơn 10% giá tr ph i t th c hi n c a nhà th u chính (sau khi tr ph n công vi c thu c trách nhi m c a nhà th u ph theo h p ng ban u ã ký k t). - i v i trư ng h p kh i lư ng c n i u ch nh, b sung có giá tr t 10% n 40% giá tr ph i t th c hi n c a nhà th u chính (sau khi tr ph n công vi c thu c trách nhi m c a nhà th u ph theo h p ng ban u ã ký k t): Ban QLDA báo cáo xu t vi c i u ch nh, b sung nhà th u ph ; B y quy n cho Ban QLDA quy t nh
 7. b sung nhà th u ph ho c i u chuy n kh i lư ng h p ng sau khi có văn b n ch p thu n v ch trương c a B . - i v i trư ng h p kh i lư ng c n i u ch nh, b sung có giá tr l n hơn 40% giá tr nhà th u chính ph i t th c hi n (sau khi tr ph n công vi c thu c trách nhi m c a nhà th u ph theo h p ng ban u ã ký k t): Ban QLDA báo cáo xu t phương án i u ch nh b ng cách b sung nhà th u ph ho c ch m d t h p ng l a ch n nhà th u thay th . B y quy n cho Ban QLDA quy t nh vi c i u ch nh, b sung nhà th u ph sau khi có văn b n ch p thu n v ch trương c a B ho c gi i quy t các th t c trình B quy t nh trong trư ng h p ch m d t h p ng l a ch n nhà th u thay th theo quy nh hi n hành. c) Sau khi quy t nh vi c b sung nhà th u ph ho c i u chuy n kh i lư ng gi a các nhà th u, Ban QLDA th c hi n th t c ký b sung ph l c i u ch nh h p ng theo quy nh. 3. Ngoài các n i dung quy nh c th nêu trên, B giao nhi m v và y quy n cho Ban QLDA th c hi n các n i dung khác trong ph m vi quy n và nghĩa v c a ch u tư quy nh tài i u 61 c a Lu t u th u và Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng (sau ây vi t t t là Ngh nh s 111/2006/N -CP) và các quy nh hi n hành trong vi c l a ch n nhà th u. i u 9. Thương th o, hoàn thi n, ký k t h p ng và i u ch nh, b sung h p ng 1. B giao nhi m v và y quy n cho Ban QLDA thương th o, ký k t h p ng v i các nhà th u (tư v n, cung c p, xây d ng…) trên cơ s các quy t nh có liên quan c a c p thNm quy n. Ban QLDA ch u trách nhi m v n i dung h p ng, ký k t h p ng v i nhà th u ư c l a ch n và th c hi n úng cam k t trong h p ng ã ký k t v i nhà th u. 2. i v i vi c i u ch nh, b sung h p ng: B giao nhi m v và y quy n cho Ban QLDA t ch c th c hi n thương th o, ký k t ph l c b sung h p ng v i nhà th u (tư v n, cung c p, xây d ng …) trên cơ s các quy t nh i u ch nh d án, t ng m c u tư, i u ch nh thi t k , d toán và quy t nh ch p thu n i u ch nh h p ng c a B . 3. Ban QLDA th c hi n y quy n c a B v vi c phê duy t i u ch nh thi t k , d toán theo quy nh t i kho n 1 i u 10 c a Quy nh này. ng th i, Ban QLDA ph i t ng h p trình B các th t c thNm nh, phê duy t i u ch nh giá tr h p ng theo quy nh làm căn c th c hi n thanh, quy t toán. i u 10. i u ch nh thi t k , d toán, gi i quy t kh i lư ng phát sinh so v i thi t k ã ư c B phê duy t 1. B giao nhi m v và y quy n cho Ban QLDA t ch c thNm nh, phê duy t các n i dung i u ch nh thi t k k thu t ( i v i công trình thi t k 3 bư c), i u ch nh thi t k b n v thi công ( i v i công trình thi t k 2 bư c), i u ch nh chênh l ch d toán ã ư c phê duy t v i i u ki n nh ng n i dung i u ch nh không làm thay i quy mô, tiêu chuNn k thu t ư c duy t và có giá tr d toán thay i (tăng ho c
 8. gi m) i v i m i thành ph n công vi c tương ng v i m t i u ch nh không vư t quá 10% giá tr c a h ng m c ó trong gói th u và giá tr chênh l ch không vư t quá 1% giá tr gói th u ho c không l n hơn 500 tri u ng. T ng các thay i ã ư c duy t trong m t gói th u b t k vì lý do gì không vư t quá d phòng c a gói th u. K t qu thNm nh các n i dung theo quy nh trên ph i ư c th hi n b ng báo cáo thNm nh do Ban QLDA th c hi n và ư c lưu trong h sơ thNm nh, phê duy t các n i dung i u ch nh. Trư ng h p t ng các thay i ã ư c duy t trong m t gói th u ã vư t quá d phòng c a gói th u, Ban QLDA ph i có văn b n trình B cho phép th c hi n các n i dung ph i i u ch nh kèm theo kinh phí d ki n ( m b o chưa làm vư t t ng m c u tư ư c duy t) và ch ư c th c hi n theo quy nh sau khi B có văn b n ch p thu n v ch trương. Trư ng h p các thay i làm vư t t ng m c u tư d án, Ban QLDA ph i th c hi n các th t c i u ch nh t ng m c u tư trình B phê duy t làm căn c th c hi n các công vi c ti p theo. 2. B giao nhi m v và y quy n cho Ban QLDA t ch c thNm nh, phê duy t b sung kh i lư ng công vi c kh o sát trong bư c thi t k b n v thi công ( i v i công trình thi t k 3 bư c) và hoàn t t các th t c b sung h p ng v i nhà th u th c hi n công vi c này i v i nh ng công trình B ã y quy n cho Ban QLDA thNm nh, phê duy t thi t k b n v thi công t i i u 6 c a Quy nh này. Trư ng h p kh i lư ng kh o sát trong bư c thi t k b n v thi công nêu trên có phát sinh l n ho c phát hi n kh o sát bư c thi t k k thu t chưa ho c chưa chính xác, Ban QLDA ph i báo cáo B cho ý ki n v ch trương Ban t ch c phê duy t b sung kh i lư ng kh o sát theo quy nh. 3. i v i nh ng n i dung thu c thNm quy n quy t nh c a Ban QLDA theo n i dung giao nhi m v và y quy n nêu trên nhưng vi c i u ch nh thi t k , d toán ph c t p c n xin ý ki n c a B , Ban QLDA có văn b n báo cáo B xem xét cho ý ki n trư c khi thNm nh, phê duy t i u ch nh thi t k theo quy nh. 4. i v i các n i dung i u ch nh thi t k không thu c ph m vi giao nhi m v và y quy n nêu trên, Ban QLDA th c hi n các th t c trình B phê duy t theo quy nh. i u 11. V công tác qu n lý tài s n c a d án và quy t toán d án hoàn thành 1. Công tác qu n lý tài s n: Ban QLDA ch u toàn b trách nhi m c a ch u tư theo quy nh c a pháp lu t trong vi c qu n lý tài s n (bao g m tài s n c a Ban QLDA và tài s n c a d án) trong quá trình th c hi n d án và thu h i tài s n khi k t thúc d án. Ban QLDA trình B ho c B trình c p có thNm quy n quy t nh các n i dung v qu n lý tài s n trong quá trình th c hi n d án và x lý tài s n khi k t thúc d án theo quy nh. 2. Công tác quy t toán v n u tư d án hoàn thành: Sau khi d án hoàn thành ưa vào s d ng, B trư ng giao nhi m v và y quy n cho T ng giám c Ban QLDA ch u trách nhi m t ch c th c hi n công tác hoàn thi n y h sơ, l p báo cáo
 9. quy t toán v n u tư d án hoàn thành và trình c p có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t theo quy nh. i u 12. Nghi m thu, hoàn công, quy t nh ưa công trình vào khai thác và b o hành 1. Ban QLDA th c hi n các nhi m v c a ch u tư theo quy nh v nghi m thu, hoàn công công trình xây d ng t i các i u 23 n i u 28 Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng (sau ây vi t t t là Ngh nh 209/2004/N -CP) và các quy nh hi n hành. 2. i v i vi c ưa công trình vào khai thác s d ng, B giao cho Ban qu n lý d án hoàn t t các th t c, ký biên b n nghi m thu hoàn thành h ng m c công trình ho c công trình làm cơ s hoàn t t h sơ, th t c trình B quy t nh ưa công trình vào khai thác s d ng. 3. Ban QLDA th c hi n nhi m v c a ch u tư theo các quy nh v b o hành công trình theo quy nh t i các i u 29 và i u 30 c a Ngh nh s 209/2004/N -CP và các quy nh hi n hành. i u 13. Công tác thanh tra, ki m toán, làm vi c v i các H i ng thNm nh nhà nư c, H i ng nghi m thu nhà nư c, các h i ng và các cơ quan ki m tra v ch t lư ng công trình 1. Ban QLDA ch u trách nhi m báo cáo gi i trình theo yêu c u và làm vi c tr c ti p v i các cơ quan thanh tra, ki m toán i v i các d án có s tham gia ho c yêu c u ph i thanh tra, ki m toán. Trư ng h p c n thi t Ban QLDA có báo cáo, xin ý ki n ch o c a B và s ph i h p c a các cơ quan ch c năng thu c B . 2. Ban QLDA i di n ch u tư làm vi c v i các H i ng thNm nh nhà nư c, H i ng nghi m thu nhà nư c, các h i ng khác và các cơ quan ki m tra v ch t lư ng công trình i v i các d án ư c quy nh ph i có s ki m tra giám sát c a các cơ quan nêu trên. Ban QLDA có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các V , C c tham mưu và k p th i báo cáo B nh ng n i dung, k t qu trong quá trình làm vi c v i các cơ quan nêu trên. i u 14. Ch báo cáo 1. Ban QLDA có trách nhi m hàng quý l p báo cáo giám sát u tư theo quy nh t i Thông tư s 03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003 c a B K ho ch và u tư. Trong các báo cáo giám sát u tư ph i h th ng và c p nh t các quy t nh phê duy t thay i, b sung, phát sinh v thi t k , d toán trong quá trình th c hi n u tư b o m vi c qu n lý ch t ch t ng m c u tư ã ư c phê duy t và xu t i u ch nh k p th i khi ã ho c s vư t t ng m c u tư ư c phê duy t; c p nh t các quy t nh phê duy t trong quá trình u th u trong báo cáo k t qu u th u ( i v i các gói th u B phê duy t k t qu l a ch n nhà th u), các quy t nh i u ch nh, b sung nhà th u, các ph l c b sung h p ng t ng h p báo cáo B .
 10. 2. Ban QLDA có trách nhi m báo cáo k t qu th c hi n các n i dung công vi c ư c giao nhi m v và y quy n nh kỳ hàng quý và t xu t theo yêu c u c a B . 3. Trong quá trình th c hi n các n i dung ư c giao nhi m v và y quy n, Ban QLDA có trách nhi m k p th i báo cáo B nh ng trư ng h p phát sinh tình hu ng c bi t, khNn c p ho c các v n ph c t p khác g p ph i trong quá trình th c hi n có s ch o, ph i h p gi i quy t. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 15. Ki m tra, giám sát c a B và các cơ quan giúp vi c B trư ng B GTVT t ch c vi c ki m tra theo k ho ch và t xu t các d án trong quá trình th c hi n u tư các d án xây d ng giao thông. ki m tra, giám sát vi c th c hi n các n i dung giao nhi m v và y quy n cho các Ban QLDA, B GTVT giao nhi m v cho các cơ quan tham mưu, giúp vi c B trư ng trong qu n lý d án u tư xây d ng công trình i v i các d án do B GTVT làm ch u tư như sau: 1. V K ho ch u tư là cơ quan ch trì t ch c ki m tra giám sát và tham mưu cho B trư ng x lý các n i dung trong quá trình chuNn b u tư các d án, i u ch nh d án u tư. 2. C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông là cơ quan ch trì t ch c ki m tra giám sát và tham mưu cho B trư ng x lý các n i dung trong quá trình th c hi n u tư các d án. 3. V Tài chính là cơ quan ch trì t ch c ki m tra giám sát và tham mưu cho B trư ng x lý các n i dung v b o hi m, ki m toán, quy t toán d án hoàn thành và qu n lý tài s n trong quá trình th c hi n và k t thúc d án. i u 16. T ch c th c hi n 1. Các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan ph i tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, các quy nh c a B GTVT và Quy nh này trong su t quá trình qu n lý d án i v i các d án do B GTVT làm ch u tư,. 2. Ngư i ng u Ban QLDA ch u trách nhi m cá nhân trư c B trư ng và trư c pháp lu t v các n i dung ư c giao nhi m v và y quy n. 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các cơ quan, t ch c, cá nhân k p th i có văn b n báo cáo B GTVT xem xét, hư ng d n, ch nh s a ho c b sung cho phù h p. B TRƯ NG
 11. H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản