Quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
76
lượt xem
5
download

Quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO Đ NG THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p – T do – H nh Phúc ------- --------- S : 64/2008/QĐ-BLĐTBXH Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA V AN TOÀN LAO Đ NG N I HƠI VÀ BÌNH CH U ÁP L C B TRƯ NG B LAO Đ NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh đ nh s 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c vào thông tư 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n xây d ng, th m đ nh và ban hành quy chu n k thu t; Theo đ ngh c a C c trư ng C c An toàn lao đ ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy chu n k thu t qu c gia v an toàn lao đ ng n i hơi và bình ch u áp l c. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2009. Đi u 3. C c trư ng C c An toàn lao đ ng và các cơ quan, t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n QPPL-B Tư pháp; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Công báo, Wedsite Chính ph ; Bùi H ng Lĩnh - Lưu VT, PC, C c ATLĐ. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy chuan
Đồng bộ tài khoản