Quyết định số 64/2008/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
74
lượt xem
6
download

Quyết định số 64/2008/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành quy chế thi đua-khen thưởng ngành văn hoá, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/2008/QĐ-BVHTTDL

 1. B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T LNCH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 64/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 20 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH THI UA-KHEN THƯ NG NGÀNH VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng, ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua-Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua-Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua-Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a Ch t ch H i ng Thi ua-Khen thư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch và V trư ng V Thi ua-Khen thư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Thi ua-Khen thư ng Ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch H i ng Thi ua-Khen thư ng, V trư ng V Thi ua-Khen thư ng, Chánh Văn phòng, V trư ng V K ho ch, Tài chính, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - VP Ch t ch Nư c; - VP Qu c h i; - VPTW và các Ban c a ng; - VP Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao; Hoàng Tu n Anh - Vi n ki m sát nhân dân t i cao;
 2. - H i ng T KTTW; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - T ng Liên oàn L Vi t Nam; - TW oàn TNCSHCM; - TW H i LHPN Vi t Nam; - UBTW M t tr n t qu c VN; - Các B , cơ quan ngang B ; - H ND, UBND và Ban T KT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các cơ quan, ơn v , t ch c thu c B ; - S VHTTDL các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n QPPL B Tư pháp; - Công báo, Website Chính ph ; - Các H i Văn h c Ngh thu t Trung ương; - Liên oàn, Hi p h i Th thao Qu c gia; - Lưu: VT, T KT(2), NBV350. QUY CH THI UA-KHEN THƯ NG NGÀNH VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 64 /2008/Q -BVHTTDL ngày 20 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch) Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v công tác thi ua-khen thư ng trong ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch, bao g m: hình th c, n i dung t ch c phong trào thi ua; danh hi u, tiêu chuNn danh hi u thi ua; hình th c, i tư ng và tiêu chuNn khen thư ng; thNm quy n quy t nh trao t ng, th t c, h sơ ngh khen thư ng; H i ng Thi ua- Khen thư ng các c p; qu thi ua-khen thư ng và x lý vi ph m v thi ua-khen thư ng. i u 2. i tư ng áp d ng 1. i tư ng thi ua: i tư ng thi ua áp d ng theo Quy ch này, bao g m: cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong biên ch và h p ng không xác nh th i h n ; h p ng lao ng xác nh th i h n t 12 tháng tr lên, làm vi c t i các cơ quan, ơn v thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch, S Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i t t là cá nhân); các cơ quan, ơn v thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch, S Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i t t là t p th ). 2. i tư ng khen thư ng: a) Các i tư ng quy nh t i kho n 1 c a i u này;
 3. b) Cá nhân và t p th làm công tác văn hoá, gia ình, th d c, th thao và du l ch các cơ quan, ơn v , doanh nghi p thu c các B , ban, ngành và a phương; c) Cá nhân, t p th ngư i Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nư c ngoài và cá nhân, t p th ngư i nư c ngoài công tác t i các cơ quan i di n ngo i giao, t ch c qu c t trong nư c và ngư i nư c ngoài có nhi u thành tích góp ph n xây d ng, b o v và phát tri n ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch Vi t Nam, góp ph n tăng cư ng h p tác h u ngh gi a Vi t Nam và qu c t . i u 3. M c tiêu thi ua-khen thư ng Công tác thi ua-khen thư ng nh m t o ng l c, ng viên, lôi cu n, khuy n khích và tôn vinh các t p th , cá nhân hăng hái thi ua lao ng sáng t o, vươn lên hoàn thành t t nhi m v ư c giao, góp ph n vào s nghi p phát tri n c a ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch. i u 4. Nguyên t c thi ua-khen thư ng 1. Nguyên t c thi ua: a) T nguy n, t giác, công khai; m b o tinh th n oàn k t, h p tác và cùng phát tri n; b) Xét t ng các danh hi u thi ua ph i căn c vào k t qu phong trào thi ua; c) Cá nhân, t p th tham gia phong trào thi ua ph i ăng ký thi ua, xác nh m c tiêu thi ua, tiêu chí thi ua. Nh ng cá nhân, t p th không ăng ký thi ua s không ư c xem xét, công nh n các danh hi u thi ua. 2. Nguyên t c khen thư ng: a) Chính xác, công khai, dân ch , công b ng và k p th i trên cơ s ánh giá úng hi u qu công tác c a các t p th , cá nhân; coi tr ng ch t lư ng theo tiêu chuNn, không gò ép t s lư ng; vi c khen thư ng i v i t p th , cá nhân không b t bu c theo trình t t hình th c khen thư ng th p n hình th c khen thư ng cao, thành tích t t i âu khen thư ng t i ó. Nh ng thành tích t ư c trong i u ki n khó khăn và có ph m vi nh hư ng l n hơn ư c xem xét, ngh khen thư ng v i m c cao hơn; b) M t hình th c khen thư ng có th t ng nhi u l n cho m t i tư ng; c) m b o th ng nh t gi a tính ch t, hình th c và i tư ng khen thư ng; d) K t h p ch t ch gi a ng viên tinh th n v i khuy n khích b ng l i ích v t ch t; ) Chú tr ng khen thư ng t p th nh và cá nhân tr c ti p th c hi n nhi m v . i u 5. Trách nhi m c a th trư ng cơ quan, ơn v trong công tác thi ua-khen thư ng
 4. 1. Ch t ch H i ng Thi ua-Khen thư ng phát ng và ch o phong trào thi ua trong ph m vi ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch; 2. Kh i trư ng, c m trư ng thi ua, th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (ch u trách nhi m trư c B trư ng và Ch t ch H i ng Thi ua- Khen thư ng) ch ng ph i h p v i Công oàn, oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, Ban Vì s ti n b Ph n cùng c p ch o t ch c phát ng và duy trì thư ng xuyên phong trào thi ua, nhân r ng các phong trào thi ua và các gương i n hình tiên ti n trong ph m vi kh i, c m thi ua và cơ quan, ơn v ch ng phát hi n, l a ch n t p th , cá nhân có thành tích khen thư ng ho c ngh c p trên khen thư ng theo quy nh t i Quy ch này. i u 6. Trách nhi m các cơ quan báo chí c a Ngành Các báo, t p chí c a ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch có trách nhi m thư ng xuyên tuyên truy n công tác thi ua-khen thư ng; ph bi n, nêu gương các i n hình tiên ti n, gương ngư i t t, vi c t t, c ng các phong trào thi ua; phát hi n các cá nhân, t p th có thành tích xu t s c trong phong trào thi ua; u tranh, phê phán các hành vi vi ph m pháp lu t v thi ua-khen thư ng trong ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch. i u 7. Quy n l i và nghĩa v c a cá nhân, t p th ư c khen thư ng 1. Cá nhân ư c t ng các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng ư c c p b ng khen, gi y ch ng nh n và ti n thư ng ho c hi n v t theo quy nh; có quy n lưu gi , trưng bày và s d ng b ng khen, gi y khen, gi y ch ng nh n, hi n v t khen thư ng; ư c xem xét nâng lương trư c th i h n theo quy nh; ưu tiên c i nghiên c u h c t p, công tác, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn trong và ngoài nư c; các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng là m t trong nh ng căn c ánh giá, quy ho ch, b nhi m, b nhi m l i cán b hàng năm. 2. T p th ư c t ng các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng ư c c p b ng khen, gi y ch ng nh n và ti n thư ng ho c hi n v t theo quy nh; có quy n lưu gi , trưng bày và s d ng b ng khen, gi y khen, gi y ch ng nh n ho c hi n v t khen thư ng trên các văn b n tài li u chính th c c a cơ quan, ơn v . 3. Cá nhân, t p th ư c công nh n các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng có trách nhi m phát huy thành tích ã t ư c ti p t c ph n u l p thành tích và danh hi u thi ua cao hơn; b o qu n các hi n v t khen thư ng. Nghiêm c m hành vi: mua, bán, cho thuê, cho mư n, t ng ho c cho hi n v t khen thư ng dư i m i hình th c. Chương II. HÌNH TH C, N I DUNG T CH C PHONG TRÀO THI UA DANH HI U THI UA VÀ TIÊU CHU N DANH HI U THI UA i u 8. Hình th c t ch c thi ua
 5. 1. Thi ua thư ng xuyên: là hình th c thi ua ư c th c hi n hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm nh m th c hi n m c tiêu, ch tiêu và chương trình công tác ra. Ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch t ch c thi ua thư ng xuyên hàng năm và ư c chia theo kh i thi ua (g m các cơ quan, ơn v thu c B ) và c m thi ua (g m S Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c chia theo vùng, mi n) ký k t giao ư c thi ua (có văn b n hư ng d n riêng). 2. Thi ua theo t, theo chuyên : là hình th c thi ua nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác, thi ua ph n u hoàn thành xu t s c nhi m v tr ng tâm, t xu t trong m t th i gian nh t nh, ho c gi i quy t nh ng công vi c khó khăn, b c xúc nh t, nh ng vi c còn y u kém, t n ng. a) Ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch thi ua theo t, theo chuyên nh m ph n u th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t -xã h i 5 năm c a Nhà nư c; Thi ua Ny m nh các phong trào thi ua trong ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch. Các cơ quan, ơn v trong ngành t ch c phát ng thi ua l p thành tích chào m ng ngày truy n th ng c a ngành, cơ quan, ơn v , k ni m ngày thành l p ngành, cơ quan, ơn v vào các năm tròn 5, ch n 10. b) Sơ k t, t ng k t thi ua theo t, thi ua theo chuyên u có ánh giá k t qu , tác d ng c a phong trào thi ua; công khai l a ch n, bình xét, bi u dương, khen thư ng cá nhân, t p th t thành tích xu t s c, tuyên truy n, ph bi n, nhân r ng các gương i n hình tiên ti n trong ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch. i u 9. N i dung t ch c phong trào thi ua 1. Xác nh rõ m c tiêu, ph m vi, i tư ng thi ua, ra các ch tiêu, khNu hi u, n i dung thi ua và th i h n thi ua. Vi c xác nh n i dung và tiêu chí thi ua ph i khoa h c, phù h p v i th c ti n c a t ng cơ quan, ơn v và có tính kh thi. 2. Xác nh bi n pháp t ch c phong trào thi ua; có hình th c t ch c phát ng thi ua phù h p, coi tr ng vi c tuyên truy n ý nghĩa c a t thi ua, phát huy tinh th n trách nhi m. 3. Phát ng, ch o th c hi n phong trào thi ua; có k ho ch tri n khai các bi n pháp t ch c v n ng thi ua, theo dõi quy trình t ch c thi ua, t ch c ch o i m rút kinh nghi m và ph bi n kinh nghi m làm t t cho các i tư ng tham gia thi ua. 4. Sơ k t, t ng k t, ánh giá k t qu thi ua; l a ch n công khai khen thư ng nh ng t p th , cá nhân tiêu bi u, xu t s c trong phong trào thi ua. i u 10. ăng ký danh hi u thi ua; ký giao ư c thi ua 1. u năm, các cơ quan, ơn v t ch c cho cá nhân, t p th ăng ký ph n u th c hi n các ch tiêu thi ua và các danh hi u thi ua; g i b n ăng ký thi ua v V Thi ua-Khen thư ng trư c ngày 25 tháng 2 h ng năm; sau th i h n trên không xem xét khen thư ng.
 6. 2. Quý I hàng năm (ho c d p T ng k t cu i năm) các kh i và c m thi ua t ch c các cơ quan, ơn v , S Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tham gia ký giao ư c thi ua (tr c ti p ho c gián ti p) th hi n quy t tâm hư ng ng, th c hi n phong trào thi ua do Ch t ch H i ng Thi ua-Khen thư ng B phát ng, ng th i ra các ch tiêu, n i dung, bi n pháp t ch c thi ua, th ng nh t b ng ch m i m và g i b n giao ư c thi ua, b ng ch m i m c a kh i, c m thi ua v Thư ng tr c H i ng Thi ua-Khen thư ng B trư c ngày 30 tháng 3 h ng năm theo dõi và làm căn c xét t ng các danh hi u thi ua. i u 11. Danh hi u thi ua 1. Danh hi u thi ua i v i cá nhân: a) Chi n sĩ thi ua toàn qu c; b) Chi n sĩ thi ua c p B ; c) Chi n sĩ thi ua cơ s ; d) Lao ng tiên ti n. 2. Danh hi u thi ua i v i t p th : a) C thi ua c a Chính ph ; b) C thi ua xu t s c c a B ; c) T p th lao ng xu t s c; d) T p th lao ng tiên ti n; ) Thôn, làng, p, b n, t dân ph văn hoá; e) Gia ình văn hoá. i u 12. Tiêu chu n các danh hi u thi ua 1. Các danh hi u thi ua i v i cá nhân: a) Chi n sĩ thi ua toàn qu c: t các tiêu chu n quy nh t i i u 21 Lu t Thi ua, Khen thư ng và i u 15 Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng. b) Chi n sĩ thi ua c p B : t các tiêu chuNn sau:
 7. - Cá nhân có thành tích xu t s c, tiêu bi u trong s nh ng cá nhân có 3 l n liên t c t danh hi u "Chi n sĩ thi ua cơ s "; - Thành tích t ư c có nh hư ng t t trong ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch; Cách th c xét t ng: - T l bình b u không quá 30% trong s cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong cơ quan, ơn v t danh hi u "Chi n sĩ thi ua cơ s "; - M i năm 01 l n vào th i i m k t thúc năm công tác dành xét t ng cho cá nhân công tác t i cơ quan, ơn v thu c B ; - Vào d p i h i thi ua yêu nư c ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch dành xét t ng cho cá nhân công tác trong ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch. c) Chi n sĩ thi ua cơ s : t các tiêu chuNn sau: - Là lao ng tiên ti n; - Có sáng ki n, c i ti n k thu t, qu n lý ho c áp d ng công ngh m i tăng năng su t lao ng, tăng hi u qu công tác, ư c H i ng khoa h c (H i ng sáng ki n) c p cơ s công nh n; tham gia chính tài khoa h c c p B ư c ánh giá x p lo i xu t s c; t gi i thư ng c p qu c gia và qu c t t i các cu c thi, liên hoan, tri n lãm v văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch. Cách th c xét t ng: T l bình b u không quá 70% t ng s cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong ơn v t danh hi u "Lao ng tiên ti n". d) Lao ng tiên ti n: t các tiêu chu n quy nh t i kho n 1, i u 24 Lu t Thi ua, Khen thư ng. Cách th c xét t ng: - Cá nhân là cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng làm vi c trong các cơ quan, ơn v thu c B ph i có ăng ký thi ua hoàn thành t t nhi m v ư c giao (hoàn thành s lư ng và ch t lư ng các công vi c ư c giao, t năng su t, ch t lư ng t t). Ngư i t danh hi u "Lao ng tiên ti n" ư c l a ch n trong s nh ng ngư i hoàn thành nhi m v ư c giao; - Các cá nhân ư c c i h c, b i dư ng ng n h n dư i 01 năm, n u t k t qu h c t p t lo i khá tr lên, ch p hành t t các quy nh c a các cơ s ào t o, b i dư ng thì l y k t qu h c t p v i k t qu công tác t i cơ quan, ơn v bình xét danh hi u Lao ng tiên ti n. Trư ng h p i h c t p, ào t o t 01 năm tr lên, có k t qu h c t p t
 8. lo i khá tr lên thì năm h c ó ư c x p tương ương danh hi u "Lao ng tiên ti n" làm căn c xét t ng các danh hi u thi ua, khen thư ng khác; - Các cá nhân trong 01 năm ngh làm vi c t 02 tháng (t 40 ngày tr lên theo ch làm vi c) thì không thu c di n xem xét, bình b u danh hi u Lao ng tiên ti n. 2. Các danh hi u Thi ua i v i t p th : a) C thi ua c a Chính ph : t các tiêu chu n quy nh t i i u 25 Lu t Thi ua, Khen thư ng và i u 16 Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng. Cách th c xét t ng: - C thi ua c a Chính ph ư c xét t ng hàng năm vào d p t ng k t công tác năm c a B dành cho các t p th tiêu bi u, xu t s c hoàn thành vư t m c toàn di n nhi m v ư c giao trong năm; có nhân t m i, mô hình m i các t p th trong toàn ngành h c t p; ư c bình ch n, suy tôn là t p th xu t s c nh t trong các kh i, c m thi ua. - Hàng năm trên cơ s ăng ký thi ua v i Chính ph (qua Ban Thi ua, Khen thư ng Trung ương), B Văn hoá, Th thao và Du l ch phân b s lư ng C cho các kh i thi ua và xem xét, Hi p y ng trình C Chính ph cho các c m thi ua trong ngành. b) C thi ua xu t s c c a B (ho c tương ương): t các tiêu chuNn sau: - Hoàn thành vư t m c các ch tiêu thi ua và nhi m v ư c giao trong năm; là nh ng t p th tiêu bi u hoàn thành xu t s c nhi m v công tác; - Có nhân t m i, mô hình m i các t p th khác trong ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch h c t p, ư c bình ch n, suy tôn là t p th xu t s c trong các kh i, c m thi ua c a B ; - N i b oàn k t; tích c c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng và các t n n xã h i khác; Cách th c xét t ng: - ư c xét t ng hàng năm vào d p t ng k t công tác năm c a B , dành t ng cho các t p th ; - Hàng năm, căn c qu thi ua-khen thư ng c a B có văn b n hư ng d n c th v phân b s lư ng C thi ua B cho các cơ quan, ơn v thu c B và S Văn hóa, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. c) T p th lao ng xu t s c:
 9. t các tiêu chu n quy nh t i kho n 1, i u 27 c a Lu t Thi ua, Khen thư ng. Cách th c xét t ng: Vi c xét t ng danh hi u "T p th lao ng xu t s c" ph i ư c l a ch n trong s các t p th tiêu bi u, xu t s c t danh hi u "T p th lao ng tiên ti n". d) T p th lao ng tiên ti n: t 4 tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 1, i u 28 Lu t Thi ua, Khen thư ng. ) Danh hi u “Thôn, làng, p, b n, t dân ph văn hoá” và danh hi u thi ua “Gia ình văn hoá” xã, phư ng, th tr n, th c hi n theo quy nh t i các i u 29 và 30 Lu t Thi ua, Khen thư ng và Quy ch công nh n danh hi u “Gia ình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “T dân ph văn hoá” ban hành kèm theo Quy t nh s 62/2006/Q -BVHTT, ngày 23 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Văn hoá-Thông tin. Chương III. HÌNH TH C KHEN THƯ NG VÀ TIÊU CHU N CÁC HÌNH TH C KHEN THƯ NG i u 13. Hình th c t ch c khen thư ng 1. Khen thư ng thư ng xuyên: là hình th c khen thư ng cho t p th , cá nhân ã t thành tích xu t s c sau khi k t thúc th c hi n nhi m v k ho ch hàng năm ho c th c hi n k ho ch nhi u năm. 2. Khen thư ng theo các chuyên : là hình th c khen thư ng cho t p th , cá nhân ã t thành tích xu t s c khi sơ k t, t ng k t th c hi n các chương trình m c tiêu ho c m t chuyên h i thi, liên hoan, tri n lãm, hình th c khen thư ng trên g n li n v i k ho ch ch o tr c ti p c a các v , c c, thanh tra, các ơn v thu c B i v i các ơn v cơ s thu c ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch. 3. Khen thư ng t xu t: là hình th c khen thư ng cho t p th , cá nhân có thành tích t xu t, c bi t xu t s c, có phát minh, sáng ch , công trình khoa h c, tác phNm xu t s c c p Nhà nư c ho c t gi i thư ng cao trong các cu c thi qu c gia, qu c t , có tác d ng nêu gương trong B , ngành, không n m trong ch tiêu thi ua ho c không tham gia ký k t giao ư c thi ua. i u 14. Hình th c khen thư ng 1. Hình th c khen thư ng c a Nhà nư c: Huân chương, Huy chương H u ngh , Danh hi u vinh d Nhà nư c, Gi i thư ng H Chí Minh, Gi i thư ng Nhà nư c, B ng khen c a Th tư ng Chính ph . 2. Hình th c khen thư ng c a B : a) K ni m chương "Vì s nghi p Văn hóa, Th thao và Du l ch"; b) B ng khen B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch;
 10. c) Huy chương Vàng, Huy chương B c, Bông Sen Vàng, Bông Sen B c (và các hình th c tương ương) th c hi n theo Quy ch Khen thư ng trong liên hoan, tri n lãm, h i thi, h i di n các lĩnh v c văn hoá-thông tin ban hành kèm theo Quy t nh s 101/2006/Q -BVHTT, ngày 28 tháng 12 năm 2006 c a B trư ng B Văn hoá- Thông tin; d) Huy chương Vàng, Huy chương B c, Huy chương ng t ng cho các v n ng viên t thành tích xu t s c t i các gi i th thao c p qu c gia, th c hi n theo các Quy nh c a i u l các môn th thao. 3. Hình th c khen thư ng c a th trư ng cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân: - Gi y khen. i u 15. Tiêu chu n các hình th c khen thư ng 1. Huân chương, Huy chương H u ngh , B ng khen c a Th tư ng Chính ph th c hi n theo quy nh t i Chương III Lu t Thi ua, Khen thư ng và Chương III Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph . Tiêu chuNn khen thư ng Huân chương Lao ng, B ng khen c a Th tư ng Chính ph i v i các v n ng viên, hu n luy n viên l p thành tích xu t s c, t xu t t i các gi i th thao qu c t và các ngh sĩ t gi i thư ng cao qu c t t i h i thi, liên hoan, tri n lãm (có văn b n hư ng d n riêng). 2. Danh hi u vinh d Nhà nư c, Gi i thư ng H Chí Minh, Gi i thư ng Nhà nư c th c hi n theo quy nh t i Chương III Lu t Thi ua, Khen thư ng; Chương III Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph và Thông tư s 23/2007/TT-BVHTT, ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a B Văn hoá-Thông tin hư ng d n xét t ng Gi i thư ng H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c, ngh thu t; Thông tư s 24/2007/TT-BVHTT, ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a B Văn hoá- Thông tin hư ng d n v xét t ng danh hi u Ngh sĩ Nhân dân, Ngh sĩ Ưu tú. 3. K ni m chương "Vì s nghi p Văn hóa, Th thao và Du l ch" th c hi n theo Quy ch xét t ng K ni m chương "Vì s nghi p Văn hóa, Th thao và Du l ch" ban hµnh kÌm theo Quy t nh s 46/2008/Q -BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 4. B ng khen c a B trư ng: a) i v i cá nhân: t m t trong các tiêu chuNn sau: - Hoàn thành xu t s c nhi m v và 02 l n liên t c t danh hi u “Chi n sĩ thi ua cơ s ” trư c th i i m ngh ; - L p thành tích xu t s c, ư c bình xét trong các t thi ua theo t, theo chuyên do B Văn hoá, Th thao và Du l ch phát ng;
 11. - L p thành tích c bi t xu t s c t xu t t i các cu c thi, liên hoan, tri n lãm c p qu c gia, qu c t trong lĩnh v c văn hoá, gia ình, th d c, th thao và du l ch; - Có quá trình công tác lâu năm ho c có nhi u c ng hi n i v i s nghi p xây d ng, b o v và phát tri n ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch ư c xét t ng nhân d p K ni m ngày thành l p ngành, cơ quan, ơn v vào các năm tròn 5, ch n 10; - Các trư ng h p khác B trư ng xem xét, quy t nh. b) i v i t p th : t các tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 2 i u 72 Lu t Thi ua, Khen thư ng và m t trong các tiêu chuNn sau: - Hoàn thành xu t s c nhi m v và t 02 l n liên t c danh hi u "T p th lao ng xu t s c", ho c l p tích xu t s c, tiêu bi u ư c bình xét trong các t thi ua theo t, theo chuyên do B Văn hoá, Th thao và Du l ch phát ng; - Xét t ng thư ng vào d p cu i năm t ng k t công tác c a B i v i các cơ quan, ơn v thu c kh i, c m thi ua; các t p th nh thu c các cơ quan, ơn v thu c B ; - L p thành tích xu t s c t xu t t i các cu c thi, liên hoan, tri n lãm c p qu c gia, qu c t trong lĩnh v c văn hoá, gia ình, th d c, th thao và du l ch ho c có thành tích xây d ng, b o v và phát tri n cơ quan, ơn v trên lĩnh v c văn hoá, gia ình, th d c, th thao và du l ch nhân d p cơ quan, ơn v K ni m ngày thành l p vào các năm tròn 5, ch n 10; - Xét khen các cơ quan, ơn v ngoài ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch trong và ngoài nư c có nhi u thành tích xu t s c óng góp cho s nghi p phát tri n ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch. 5. Gi y khen c a th trư ng cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân Tiêu chuNn Gi y khen c a th trư ng cơ quan, ơn v th c hi n theo quy nh t i i u 75 Lu t Thi ua, Khen thư ng và i u 50 Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph và ư c các cơ quan, ơn v c th hoá tiêu chuNn "Hoàn thành nhi m v , k ho ch công tác". Chương IV. TH M QUY N QUY T NNH, TRAO T NG, TH T C, H SƠ VÀ QUY TRÌNH NGHN KHEN THƯ NG M c 1. TH M QUY N QUY T NNH KHEN THƯ NG VÀ L TRAO T NG i u 16. Th m quy n quy t nh t ng danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng 1. Th m quy n quy t nh t ng thư ng: Huân chương, Huy chương, "Gi i thư ng H Chí Minh", "Gi i thư ng Nhà nư c", Danh hi u vinh d Nhà nư c; "C thi ua c a
 12. Chính ph ", "Chi n sĩ thi ua toàn qu c", "B ng khen c a Th tư ng Chính ph ", th c hi n theo quy nh t i các i u 77 và 78 Lu t Thi ua, Khen thư ng. 2. B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch quy t nh t ng: a) Các danh hi u thi ua: C thi ua xu t s c c a B , T p th lao ng xu t s c, Chi n sĩ thi ua c p B , Chi n sĩ thi ua cơ s ( i v i cá nhân hư ng qu lương t i Văn phòng B , trong ó tr Văn phòng B ). b) Các hình th c khen thư ng: K ni m chương "Vì s nghi p Văn hoá, Th thao và Du l ch"; B ng khen c a B trư ng. 3. Th trư ng các cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng quy t nh t ng: a) Các danh hi u thi ua: Lao ng tiên ti n, Chi n sĩ thi ua cơ s ( i v i cá nhân do mình ph trách) và T p th lao ng tiên ti n. b) Hình th c khen thư ng: Gi y khen. i u 17. L trao t ng danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng Vi c công b trao t ng các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng là d p tôn vinh nh ng gương ngư i t t, vi c t t và i n hình tiên ti n. L trao t ng ph i ư c t ch c trang tr ng, thi t th c, ti t ki m, tránh phô trương, lãng phí. 1. T ch c mít tinh, l k ni m; trao t ng và ón nh n danh hi u vinh d Nhà nư c, Huân chương, Huy chương, C thi ua c a Chính ph , B ng khen c a Th tư ng Chính ph ư c th c hi n theo Ngh nh s 154/2004/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph . 2. B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch ư c u quy n c a Lãnh o ng, Nhà nư c trao t ng t i H i ngh t ng k t công tác hàng năm c a c a B i v i các danh hi u C thi ua c a Chính ph (t ng cho các cơ quan, ơn v thu c B ) và tr c ti p trao t ng: C thi ua xu t s c c a B , B ng khen c a B trư ng cho các cơ quan, ơn v tr c thu c B và S Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch u quy n cho th trư ng các cơ quan, ơn v có trách nhi m t ch c trao t ng các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng như sau: a) i v i Huân chương, Huy chương, sau khi nh n ư c thông báo c a V Thi ua- Khen thư ng B cũng như các quy t nh, hi n v t khen thư ng; th trư ng các cơ quan, ơn v l p k ho ch t ch c, ón nh n, trình B trư ng (qua V Thi ua-Khen thư ng B ). Sau khi có ý ki n ch o c a B trư ng, V Thi ua-Khen thư ng B ph i h p v i các cơ quan, ơn v t ch c công b , trao t ng. Vi c t ch c công b , trao t ng nên k t h p v i nh ng chương trình, n i dung thi t th c khác c a cơ quan, ơn v ti t ki m th i gian, chi phí. i v i các trư ng h p c bi t, V Thi ua- Khen thư ng B l p k ho ch t ch c ón nh n trình B trư ng và ch ng t ch c công b , trao t ng.
 13. b) i v i danh hi u "Chi n sĩ thi ua toàn qu c" và hình th c khen thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho cá nhân, t p th , th trư ng cơ quan, ơn v ch ng l p k ho ch, t ch c công b , trao t ng cho cá nhân, t p th ư c khen thư ng c a cơ quan, ơn v mình ph trách và thông báo cho V Thi ua-Khen thư ng B bi t ch o, theo dõi. c) i v i các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng thu c thNm quy n c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch, B trư ng u quy n cho th trư ng cơ quan, ơn v t ch c công b , trao t ng cho cá nhân, t p th thu c cơ quan, ơn v mình qu n lý. d) i v i t p th , cá nhân ư c t ng danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng thu c thNm quy n c a th trư ng cơ quan, ơn v do cơ quan, ơn v t ch c. M c 2. TH T C, H SƠ VÀ QUY TRÌNH NGHN KHEN THƯ NG i u 18. Tuy n trình khen thư ng 1. C p nào ch trì phát ng các t thi ua thì c p ó l a ch n cá nhân, t p th xu t s c khen thư ng ho c ngh c p trên khen thư ng. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B có trách nhi m khen thư ng theo thNm quy n ho c trình c p trên khen thư ng i v i cá nhân, t p th thu c ph m vi qu n lý c a mình. 3. i v i S Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Vi c ngh Nhà nư c khen thư ng các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng c a Nhà nư c do U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xét trình theo các quy nh c a Lu t Thi ua, Khen thư ng, Ngh nh s 121/2005/N - CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n c a U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; b) B Văn hoá, Th thao và Du l ch hi p y khen thư ng i v i các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng c a Nhà nư c theo ngh c a U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c Ban Thi ua, Khen thư ng Trung ương; c) Vi c ngh các danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng theo thNm quy n quy t nh c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch th c hi n như các cơ quan, ơn v thu c B . 4. i v i ơn v ngoài ngành và i ngo i: Th trư ng cơ quan, ơn v có m i quan h công tác xu t các c p có thNm quy n xem xét, ngh B Văn hoá, Th thao và Du l ch khen thư ng theo thNm quy n quy t nh c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch. i u 19. H sơ ngh khen thư ng
 14. 1. V Thi ua-Khen thư ng có trách nhi m ti p nh n h sơ ngh khen thư ng c a các cơ quan, ơn v thu c B , ngành và ngoài ngành. 2. i v i B ng khen và C thi ua xu t s c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch, 01 b h sơ g m có: a) T trình ngh khen thư ng c a Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i v i t p th , cá nhân thu c S ho c th trư ng cơ quan, ơn v thu c B (kèm theo danh sách) (m u s 1); b) Biên b n h p H i ng Thi ua-Khen thư ng c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c biên b n c a H i ng Thi ua-Khen thư ng cơ quan, ơn v thu c B (m u s 2); c) Báo cáo tóm t t thành tích c a t p th (ký và óng d u c a th trư ng cơ quan, ơn v ) và cá nhân (ký, ghi rõ h tên, có xác nh n c a th trư ng cơ quan, ơn v ký tên và óng d u) ư c ngh khen thư ng (các m u s 3 và 4); d) B n sao Quy t nh ho c ch ng nh n phong t ng danh hi u "Chi n sĩ thi ua cơ s ", "T p th lao ng xu t s c" c a c p có thNm quy n; ) Xác nh n sáng ki n, c i ti n, áp d ng công ngh m i, tài khoa h c c a H i ng khoa h c ho c H i ng sáng ki n c a cơ quan, ơn v ; B n sao o t Gi i thư ng qu c gia và qu c t (n u có). 3. i v i danh hi u "Anh hùng Lao ng", h sơ th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 63 Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph ; i m 4 ph n III Thông tư s 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph (các m u s 5, 6, 7 và 8). 4. i v i danh hi u "Chi n sĩ Thi ua toàn qu c", C thi ua c a Chính ph và các hình th c khen thư ng Huân chương, B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Huy chương, h sơ th c hi n theo quy nh t i các kho n 3 i u 53, kho n 3 i u 54, kho n 5 i u 56, kho n 4 i u 57 và kho n 2 i u 60 Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph ; i m 4 ph n III Thông tư s 01/2007/TT- VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph , h sơ g m có: a) T trình ngh (m u s 5); b) Biên b n h p H i ng Thi ua, Khen thư ng (m u s 6); c) B n phô tô quy t nh ho c gi y ch ng nh n ã ư c t ng các danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng c a c p có thNm quy n cho t p th , cá nhân ư c ngh khen thư ng; d) Báo cáo thành tích c a cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng ph i ký và ghi rõ h tên, có xác nh n c a th trư ng cơ quan, ơn v (ký tên, óng d u), các m u s 9, 10 và 11); ) Báo cáo tóm t t thành tích c a cá nhân, t p th (không quá 2 trang A4);
 15. e) Xác nh n sáng ki n, c i ti n, áp d ng công ngh m i c a H i ng khoa h c ho c H i ng sáng ki n c a ơn v ; B n sao t gi i qu c gia và qu c t ; g) Xác nh n hoàn thành nghĩa v n p ngân sách Nhà nư c i v i t p th , cá nhân (c p trư ng) là Th trư ng, cơ quan, ơn v doanh nghi p có nghĩa v n p ngân sách Nhà nư c (có xác nh n hoàn thành nghĩa v thu c a C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương); h) Ý ki n c a y ban nhân dân phư ng, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v các m t ho t ng trên a bàn ( i v i t p th , cá nhân là th trư ng cơ quan, ơn v ); i) i v i các t p th , cá nhân trong ngành (thu c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương), các b , ngành, oàn th Trung ương c n có s hi p y c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch thì ch c n g i báo cáo thành tích kèm theo công văn ngh xin ý ki n hi p y. 5. i v i khen thư ng t xu t, h sơ th c hi n theo quy nh t i các kho n 2 và 3 i u 61 Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph ; i m 4 ph n III Thông tư s 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph , h sơ g m có: a) T trình ngh khen thư ng c a cơ quan, ơn v kèm theo danh sách cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng (m u s 5); b) Báo cáo thành tích do cơ quan, ơn v qu n lý tr c ti p l p, nêu ng n, g n thành tích, công tr ng l p ư c ngh khen thư ng (các m u s 12 và 13). 6. i v i khen thư ng quá trình c ng hi n: h sơ th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph , h sơ g m có: a) T trình ngh khen thư ng c a cơ quan, ơn v qu n lý cán b trư c khi ngh hưu (m u s 5); b) Báo cáo thành tích (m u s 14). 7. Trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày ký quy t nh khen thư ng thu c thNm quy n c a B trư ng và nh n ư c Quy t nh khen thư ng c a các c p có thNm quy n, V Thi ua-Khen thư ng B ph i h p v i các b ph n có liên quan thu c Văn phòng B có trách nhi m thông báo quy t nh khen thư ng trên trang Web n i b c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch. i u 20. Th i gian nh n h sơ 1. Khen thư ng thư ng xuyên i v i t p th , cá nhân thu c thNm quy n c a B : a) i v i khen thư ng thư ng xuyên hàng năm cho các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng thu c thNm quy n c a B trư ng và danh hi u "Chi n s thi ua toàn qu c", "C thi ua c a Chính ph ": Ch m nh t ngày 10 tháng 12 h ng năm (tính theo d u bưu i n).
 16. b) i v i Huân chương, Huy chương, B ng khen c a Th tư ng Chính ph , th i h n nh n h sơ và trình Nhà nư c khen thư ng th c hi n như sau: - Khen kinh t -xã h i hàng năm trình 02 t: t 1: Nh n h sơ n h t ngày 02/01 h ng năm (tính theo d u bưu i n). H p H i ng Thi ua-Khen thư ng t ngày 15-30/01 h ng năm. Hoàn ch nh h sơ trình Nhà nư c trư c ngày 20/02 h ng năm (bao g m c danh hi u "Chi n sĩ thi ua toàn qu c"); t 2: Nh n h sơ n h t ngày 08/5 h ng năm (tính theo d u bưu i n). H p H i ng Thi ua-Khen thư ng t ngày 28/5-10/6 h ng năm. Hoàn ch nh h sơ trình Nhà nư c trư c ngày 30/6 h ng năm. - Khen theo chuyên , niên h n và các hình th c khen thư ng c thù khác h ng năm trình 02 t: t 1: Nh n h sơ n ngày 10/7 h ng năm (tính theo d u bưu i n). H p H i ng Thi ua-Khen thư ng B t ngày 25/7- 08/8 h ng năm. Hoàn ch nh h sơ trình Nhà nư c trư c ngày 05/9 h ng năm (bao g m c trình cho các trư ng thu c B và danh hi u "Chi n sĩ thi ua toàn qu c" các trư ng thu c B ); t 2: Nh n h sơ n ngày 20/11 h ng năm (tính theo d u bưu i n). H p H i ng Thi ua-Khen thư ng t ngày 05/12-15/12 h ng năm. Hoàn ch nh h sơ trình Nhà nư c trư c ngày 31/12 h ng năm. c) i v i danh hi u "Anh hùng Lao ng", không quy nh th i h n nh n h sơ. 2. i v i các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng thu c th m quy n c a th trư ng cơ quan, ơn v , do cơ quan, ơn v quy t nh, ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 16 c a Quy ch này. 3. Khen thư ng t xu t, khen thư ng theo chuyên : g i h sơ ch m nh t trong 07 ngày, k t khi l p ư c thành tích t xu t ho c sau khi k t thúc chuyên công tác. i u 21. Quy trình ngh khen thư ng Sau khi ti p nh n h sơ ngh khen thư ng ho c hi p y khen thư ng, V Thi ua- Khen thư ng B có trách nhi m thNm nh các danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch, t ng h p trình Ch t ch H i ng Thi ua-Khen thư ng quy t nh h p H i ng b phi u bình xét ho c xin ý ki n các thành viên H i ng b ng văn b n. K t qu bình xét c a H i ng ư c l p biên b n trình B trư ng quy t nh. i v i h sơ chưa úng quy nh, V Thi ua-Khen thư ng có thông báo và tr l i ơn v trình trong kho ng th i gian 20 ngày. Quy trình ngh khen thư ng cho các i tư ng c th như sau: 1. i v i hình th c khen thư ng: Huân chương Sao vàng, Huân chương H Chí Minh và Danh hi u Anh hùng Lao ng, V Thi ua-Khen thư ng B báo cáo B trư ng, Ch t ch H i ng Thi ua-Khen thư ng cho ý ki n ch p thu n trư c khi ti n
 17. hành ưa ra H i ng Thi ua-Khen thư ng xét, b phi u tán thành. Trư c khi trình Th tư ng xét trình Ch t ch nư c (qua Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương thNm nh H sơ) ph i thông qua Ban cán s ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. i v i vi c xét t ng danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng cho các cá nhân, t p th thu c các cơ quan, ơn v thu c B , th trư ng cơ quan, ơn v l p t trình, biên b n h i ng thi ua cơ s , báo cáo tóm t t thành tích c a cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng g i v V Thi ua-Khen thư ng B thNm nh, trình H i ng Thi ua-Khen thư ng B xem xét, b phi u. V Thi ua-Khen thư ng B hoàn t t h sơ, biên b n h p H i ng trình B trư ng quy t nh khen thư ng theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph quy t nh (qua Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương) ho c trình Th tư ng Chính ph trình Ch t ch Nư c quy t nh. 3. i v i danh hi u thi ua ngành, C thi ua xu t s c c a B , B ng khen c a B cho các cá nhân và t p th thu c S Văn hoá, Th thao và Du l ch. V Thi ua-Khen thư ng thNm nh, trình H i ng Thi ua-Khen thư ng B h p, xem xét, b phi u. V Thi ua-Khen thư ng hoàn t t h sơ, biên b n c a H i ng và trình B trư ng quy t nh. 4. i v i vi c khen thư ng cho cá nhân, t p th ngoài ngành: Th trư ng cơ quan, ơn v có quan h tr c ti p l p t trình kèm báo cáo tóm t t thành tích c a cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng, g i v V Thi ua-Khen thư ng B thNm nh trình H i ng Thi ua-Khen thư ng xem xét và trình B trư ng quy t nh. i v i vi c khen thư ng cho t p th , cá nhân c a các B , ngành ho t ng trong lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch do B , ngành ch qu n xét có văn b n (kèm theo danh sách và báo cáo thành tích) ngh B Văn hóa, Th thao và Du l ch khen thư ng, g i v V Thi ua-Khen thư ng thNm nh trình H i ng Thi ua-Khen thư ng B xem xét và trình B trư ng quy t nh. 5. V Thi ua-Khen thư ng B có trách nhi m xu t v i H i ng Thi ua-Khen thư ng B xu t Ban cán s , lãnh o B xem xét ngh B trư ng quy t nh khen thư ng và ngh Nhà nư c khen thư ng các danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng i v i lãnh o B . Chương V. H I NG THI UA-KHEN THƯ NG CÁC C P i u 22. H i ng Thi ua-Khen thư ng các c p trong ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch 1. Thành l p H i ng Thi ua-Khen thư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch ch o ho t ng Thi ua-Khen thư ng c a ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. Thành l p H i ng Thi ua-Khen thư ng t i các cơ quan, ơn v thu c B ch o ho t ng Thi ua-Khen thư ng cơ quan, ơn v . i u 23. Th m quy n quy t nh thành l p H i ng Thi ua-Khen thư ng các c p trong ngành Văn hoá, Th thao và Du l ch
 18. 1. B trư ng quy t nh thành l p H i ng Thi ua-Khen thư ng. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân quy t nh thành l p H i ng Thi ua-Khen thư ng c a cơ quan, ơn v mình ph trách. i u 24. Thành ph n H i ng Thi ua-Khen thư ng B th c hi n theo Quy t nh s 1029/Q -BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. i u 25. Thành ph n H i ng Thi ua, Khen thư ng cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân 1. Ch t ch: Th trư ng cơ quan, ơn v . 2. Phó Ch t ch: Ch t ch Công oàn cơ quan, ơn v . 3. y viên Thư ng tr c-Thư ký: Trư ng phòng Hành chính - T ch c - T ng h p ho c cá nhân ph trách công tác Thi ua-Khen thư ng c a cơ quan ơn v . 4. Các y viên: i di n c p y ng, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, Trư ng các b ph n chuyên môn do th trư ng ơn v quy t nh trên nguyên t c s lư ng là 3, 5, 7, 9 ho c 11 thành viên. i u 26. Nguyên t c làm vi c, nhi m v , quy n h n c a H i ng Thi ua-Khen thư ng các c p H i ng Thi ua-Khen thư ng các c p có ch c năng tư v n cho th trư ng cơ quan, ơn v cùng c p v công tác thi ua-khen thư ng, làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch và bi u quy t theo a s . Trư ng h p ý ki n các thành viên H i ng Thi ua-Khen thư ng ngang nhau thì ý ki n c a Ch t ch H i ng là quy t nh. 1. Nguyên t c làm vi c, nhi m v và quy n h n c th c a H i ng Thi ua-Khen thư ng B th c hi n theo Quy ch ho t ng c a H i ng Thi ua-Khen thư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ban hµnh kÌm theo Quy t nh s 42/2008/Q - BVHTTDL ngày 03 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. Nguyên t c làm vi c, nhi m v quy n h n c th c a H i ng Thi ua-Khen thư ng cơ quan, ơn v do th trư ng cơ quan, ơn v quy nh d a trên cơ s Quy ch h at ng c a H i ng Thi ua-Khen thư ng. Chương VI. QU THI UA-KHEN THƯ NG i u 27. Ngu n và m c trích Qu 1. Hàng năm, V trư ng V K ho ch,Tài chính có trách nhi m b trí ngu n chi ph c v cho công tác thi ua- khen thư ng c a B theo quy nh t i kho n 1 i u 66 Ngh
 19. nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph ; Thông tư s 73/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n vi c trích l p, qu n lý và s d ng Qu thi ua-khen thư ng theo Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph . 2. B Văn hoá, Th thao và Du l ch khuy n khích cá nhân, t p th trong và ngoài ngành h tr , óng góp b sung Qu thi ua-khen thư ng h ng năm c a B . i u 28. Qu n lý và s d ng Qu thi ua-khen thư ng. 1. Qu thi ua-khen thư ng c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch: a) V Thi ua-Khen thư ng B ch u trách nhi m qu n lý toàn b Qu thi ua-khen thư ng c a B . Hàng năm V K ho ch, Tài chính B có trách nhi m báo cáo s dư Qu thi ua-khen thư ng c a B cho V Thi ua-Khen thư ng. Cu i năm s dư chưa s d ng h t trong Qu ư c chuy n sang năm sau ti p t c ti p t c s d ng cho công tác thi ua-khen thư ng. b) Qu thi ua-khen thư ng c a B ư c s d ng chi ti n thư ng cho các i tư ng: - Các cá nhân, t p th thu c B ư c Ch t ch Nư c, Th tư ng Chính ph quy t nh khen thư ng; - Các cá nhân, t p th ư c B trư ng quy t nh khen thư ng theo thNm quy n. 2. Qu thi ua-khen thư ng c a các cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân ư c s d ng i v i: - Các cá nhân, t p th thu c cơ quan, ơn v ư c Th trư ng cơ quan, ơn v quy t nh khen thư ng theo thNm quy n. i u 29. Nguyên t c chi thư ng 1. Th tư ng Chính ph và Ch t ch Nư c quy t nh khen thư ng cho cá nhân, t p th thu c B và B trư ng quy t nh khen thư ng cho cá nhân, t p th : ti n thư ng trích t qu thi ua-khen thư ng c a B . 2. Th trư ng cơ quan, ơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân quy t nh khen thư ng cho cá nhân, t p th thu c cơ quan, ơn v mình qu n lý: ti n thư ng trích t Qu thi ua-khen thư ng c a cơ quan, ơn v . 3. M c ti n thư ng c th kèm theo các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng th c hi n theo quy nh t i các i u t 69 n 74 Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n. Chương VII. KI M TRA, X LÝ VI PH M, GI I QUY T KHI U N I, T CÁO
 20. i u 30. Ki m tra công tác thi ua-khen thư ng 1. V Thi ua-Khen thư ng B có trách nhi m giúp H i ng Thi ua-Khen thư ng B ki m tra công tác thi ua-khen thư ng t i các cơ quan, ơn v trong ph m vi toµn ngµnh. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m ki m tra công tác thi ua-khen thư ng t i cơ quan, ơn v do mình qu n lý. 3. Kh i và c m thi ua có trách nhi m ki m tra phong trào thi ua theo Quy ch ho t ng c a kh i và c m thi ua. i u 31. X lý vi ph m và gi i quy t khi u n i, t cáo 1. Cá nhân, t p th gian d i trong vi c kê khai thành tích ư c khen thư ng thì b hu b quy t nh khen thư ng, b thu h i hi n v t và ti n thư ng ã nh n; tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh. 2. Th trư ng cơ quan, t ch c xác nh n sai s th t ho c làm gi h sơ cho ngư i khác ngh khen thư ng thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh. 3. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v công tác thi ua-khen thư ng th c hi n theo i u 98 Lu t Thi ua, Khen thư ng và theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Khi u n i, t cáo. V Thi ua-Khen thư ng có trách nhi m ti p nh n, gi i quy t các khi u n i, t cáo v công tác thi ua khen th ng thu c thNm quy n và ph i h p v i Thanh tra B , các v ch c năng có liên quan kiêm tra, xác minh, báo cáo, trình Ch t ch H i ng Thi ua-Khen thư ng, Lãnh o B Văn hoá, Th thao và Du l ch. Chương XIII. T CH C TH C HI N i u 32. Báo cáo công tác thi ua-khen thư ng 1. nh kỳ quý IV hàng năm, các kh i và c m thi ua, các cơ quan, ơn v thu c B và S Văn hoá, Th thao và Du l ch ti n hành t ng k t, ánh giá công tác thi ua-khen thư ng năm, bình xét khen thư ng và g i báo cáo v V Thi ua-Khen thư ng trư c ngày 15 tháng 12 h ng năm. 2. Khi phát ng thi ua và sau m t t thi ua, các cơ quan, ơn v có trách nhi m sơ k t, t ng k t, bình xét thi ua và g i báo cáo v V Thi ua-Khen thư ng. i u 33. Hư ng d n th c hi n Quy ch 1. H i ng Thi ua-Khen thư ng ch o th c hi n Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản