Quyết định số 64/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 64/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/QĐ-TTg về việc phê duyệt dự án Trang bị phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng, tăng cường năng lực chiến đấu, công tác cho lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý giai đoạn 2002-2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 64/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 1 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 64/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2002 PHÊ DUY T D ÁN "TRANG BN PHƯƠNG TI N NGHI P V CHUYÊN D NG,TĂNG CƯ NG NĂNG L C CHI N U, CÔNG TÁC CHO L C LƯ NG C NH SÁT PHÒNG, CH NG T I PH M V MA TUÝ GIAI O N 2002-2004" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999; Xét ngh c a B trư ng B Công an t i T trình s 950/BCA (E11) ngày 04 tháng 7 năm 2001 và văn b n s 1760/2001/BCA(C17) ngày 08 tháng 11 năm 2001 và ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 7692/BKH-QPAN ngày 13 tháng 11 năm 2001, QUY T NNH: i u 1: Phê duy t d án "trang b phương ti n nghi p v chuyên d ng, tăng cư ng năng l c chi n u, công tác cho l c lư ng c nh sát phòng, ch ng t i ph m v ma tuý giai o n 2002-2004" v i nh ng n i dung cơ b n sau ây: 1- Tên d án: Trang b phương ti n nghi p v chuyên d ng, tăng cư ng năng l c chi n u, công tác cho l c lư ng c nh sát phòng, ch ng t i ph m v ma tuý giai o n 2002-2004. 2- M c tiêu c a d án: u tư m i và nâng c p các lo i phương ti n, thi t b k thu t nghi p v , công c h tr phương ti n thông tin, phương ti n giao thông tác chi n ang có yêu c u c p bách m c t i thi u theo bi u trang b cho l c lư ng c nh sát phòng, ch ng t i ph m v ma tuý. 3- Ch u tư d án: C c C nh sát phòng, ch ng t i ph m v ma tuý thu c B Công an. 4- Ph m vi th c hi n d án: C c C nh sát phòng, ch ng t i ph m v ma tuý thu c B Công an; các phòng, i c nh sát phòng ch ng t i ph m v ma tuý thu c Công an các
  2. t nh, thành ph và các i, T C nh sát phòng, ch ng t i ph m v ma tuý thu c Công an các qu n, huy n, th xã. Trư c h t t p trung cho các ơn v , a bàn tr ng i m. 5- Phương châm u tư: B o m k t h p s d ng t i a các trang thi t b hi n có v i u tư m i có tr ng tâm, tr ng i m t hi u qu cao, ti t ki m. 6- M c u tư: a) V phương ti n k thu t nghi p v và công c h tr : mua hàng s n xu t trong nư c, trư ng h p trong nư c không s n xu t ư c thì m i mua c a nư c ngoài. b) V h th ng vi n thông tin h c: Trên cơ s m ng vi n thông hi n có c a ngành Công an, trang b có kh năng k t n i v i m ng chung (k c v i qu c t khi c n). Ưu tiên u tư xây d ng trung tâm cơ s d li u c a C c C nh sát phòng, ch ng t i ph m ma tuý. c) V phương ti n giao thông tác chi n: trang b các lo i phương ti n thi t th c ph c v yêu c u công tác trinh sát, phù h p v i a bàn ho t ng, áp ng yêu c u nghi p v . 7- T ng m c u tư và ngu n v n: a) T ng m c u tư: 108,687 t ng (m t trăm linh tám t , sáu trăm tám mươi b y tri u ng), trong ó: - Phương ti n k thu t nghi p v : 25.320 tri u ng - Phương ti n vi n thông tin h c : 29.951 tri u ng - Công c h tr : : 6.550 tri u ng - Phương ti n giao thông tác chi n : 40.795 tri u ng - Chi khác : 3.038 tri u ng - D phòng 3% : 3.033 tri u ng b) Ngu n v n: do Nhà nư c c p hàng năm cho Chương trình hành ng phòng, ch ng ma tuý c a Chính ph và t các ngu n khác (n u có). 8- Th i gian th c hi n d án: trong 3 năm t 2002 n h t năm 2004. 9- Qu n lý và th c hi n d án: a) Ch u tư tr c ti p qu n lý d án. b) Hình th c th c hi n u tư: Theo Quy ch qu n lý, u tư và xây d ng và Quy ch u th u hi n hành.
  3. i u 2: B Tài chính, B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình, có trách nhi m ph i h p v i B Công an trong quá trình tri n khai và th c hi n d án. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4: B trư ng các B Công an, K ho ch và u tư, Tài chính, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, C c trư ng C c C nh sát phòng ch ng t i ph m v ma tuý và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản