Quyết định số 642/1998/QĐ-CHK

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
24
lượt xem
2
download

Quyết định số 642/1998/QĐ-CHK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 642/1998/QĐ-CHK về việc ký văn bản hiệp đồng trách nhiệm đảm bảo cung cấp dịch vụ khí tượng giữa các đơn vị không lưu và khí tượng do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 642/1998/QĐ-CHK

  1. C C HÀNG KHÔNG DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T D NG VI T NAM NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 642/1998/Q -CHK Hà N i, ngày 07 tháng 5 năm 1998 QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM S 642/1998/Q -CHK NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 1998 V VI C KÝ K T VĂN B N HI P NG TRÁCH NHI M M B O CUNG C P DNCH V KHÍ TƯ NG GI A CÁC ƠN VN KHÔNG LƯU VÀ KHÍ TƯ NG C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 25/10/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. Nh m tăng cư ng công tác m b o khí tư ng hàng không ph c v ho t ng bay trong nư c và Qu c t và th ng nh t m b o công tác hi p ng ch t ch gi a các ơn v không lưu và khí tư ng trong vi c cung c p d ch v khí tư ng hàng không. Theo ngh c a Ông Trư ng ban Không t i - Không v n, C c HKDD Vi t Nam. QUY T NNH i u 1: Ban hành m u văn b n hi p ng trách nhi m m b o cung c p d ch v khí tư ng áp d ng cho các sân bay Qu c t (Ph l c I) và sân bay a phương (Ph l c II). i u 2: Các cơ quan không lưu và các cơ quan khí tư ng sân bay liên quan có trách nhi m tho thu n ký k t văn b n hi p ng trách nhi m c th , phù h p v i tình hình th c t t i m i sân bay theo m u văn b n th ng nh t nêu trên. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4: Các Ông T ng giám c C c c ng hàng không sân bay mi n B c, Trung, Nam, Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam, Trư ng ban Không t i - Không v n; các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Ti n Sâm ( ã ký) PH L C I
  2. M U VĂN B N HI P NG TRÁCH NHI M M B O CUNG C P DNCH V KHÍ TƯ NG HÀNG KHÔNG GI A TRUNG TÂM QU N LÝ BAY VÀ CƠ QUAN KHÍ TƯ NG SÂN BAY QU C T Căn c Ch th s 2280/CAAV ngày 12/12/1997 c a C c trư ng C c HKDD Vi t Nam v vi c tăng cư ng công tác m b o khí tư ng hàng không ph c v ho t ng bay trong nư c và Qu c t ; Căn c Quy t nh s .../1998/Q -CHK ngày.../.../1998 c a C c trư ng C c HKDD Vi t Nam v vi c ban hành văn b n hi p ng trách nhi m m b o cung c p d ch v khí tư ng gi a các ơn v không lưu và khí tư ng; Trên cơ s các tiêu chu n, phương th c và khuy n cáo th c hành c a ICAO trong Ph ư c 3, 11; cu n thư v hi p ng gi a công tác không lưu và công tác khí tư ng hàng không (Doc 9377/AN/915), Căn c " i u l Công tác khí tư ng hàng không" và các quy nh c a C c HKDD Vi t Nam liên quan n công tác khí tư ng và công tác không lưu, Nh m cung c p các thông tin khí tư ng cho các ơn v s d ng m t cách y , chính xác và k p th i, Trung tâm qu n lý bay.... và cơ quan khí tư ng sân bay qu c t .... th ng nh t ký k t văn b n hi p ng trách nhi m này c th hoá các phương th c cung c p d ch v khí tư ng qua l i gi a các ơn v không lưu và khí tư ng như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG: 1. Các i u kho n quy nh trong văn b n này áp d ng i v i: Các ơn v khí tư ng (dư i ây g i t t bên A), bao g m; - Tr m quan tr c khí tư ng, - Cơ quan khí tư ng t i sân, - T canh phòng th i ti t, và các ơn v không lưu (dư i ây g i t t là bên B), bao g m: - ài ki m soát t i sân bay (TWR), - Cơ quan ki m soát ti p c n (APP), - Trung tâm ki m soát ư ng dài (ACC); 2. T t c các nhân viên ang tr c t i các v trí có liên quan n công tác khí tư ng c a các bên A và B có trách nhi m thi hành các i u kho n c a văn b n này. II. TRÁCH NHI M C A CÁC BÊN: 1. Trách nhi m c a bên A: 1.1. Bên A có trách nhi m cung c p và ph bi n thông tin khí tư ng cho các cơ quan c a bên B theo các chi ti t t i B ng cung c p thông tin khí tư ng dư i ây (b ng I):
  3. B ng I STT Thông tin cung c p Cơ Cơ Gi T n Th i Phương quan quan tr c xu t gian ti n liên phát nh n (ƯTC) hi u l c hành l c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 B n tin sân bay METAR (kèm TREND*) 2 B n tin c bi t/b n tin c bi t ch n l c (SPECI) (kèm TREND*) 3 D báo t i sân TAF hi u l c 18 gi 4 D báo t i sân TAF hi u l c 09 gi 5 D báo h cánh (Landing Forecast) 6 D báo c t cánh (Take-off Forecast) 7 C nh báo sân bay (Aerodrome Warning) 8 D báo gió và nhi t trên cao 9 B n d báo th i ti t nguy hi m (SIG- W Chart) 10 Thông báo SIGMET 11 S li u v tinh 12 S li u ra a th i ti t 13 Báo cáo t t u bay (AIREP) 14 Các thông tin khác (ho t ng núi l a, bão cát...) 1.2. Thông tin khí tư ng ư c cung c p ph i y , chính xác, k p th i và thư ng xuyên ư c Bên A c p nh t.
  4. 1.3. Các thông tin khí tư ng ư c cung c p dư i d ng mã lu t/minh ng /s / th và các t n su t khác nhau ph thu c vào yêu c u công vi c c a t ng ơn v không lưu. 1.4. T t c thông tin ư c cung c p cho các ơn v không lưu có tính n lo i và m t không lưu, cũng như tình tr ng các thi t b u cu i/màn hình ch th hi n có t i các ơn v này. 1.5. Bên A có trách nhi m tư v n và thuy t trình, gi i áp tr c ti p các th c m c, câu h i c a bên B khi có yêu c u b ng i n tho i gi i thích và làm rõ nghĩa hơn các thông tin khí tư ng ư c cung c p. 1.6. Các thông tin chi ti t v các y u t khí tư ng nh hư ng n ho t ng bay ph i ư c cung c p úng theo tiêu chuNn quy nh c a Ph ư c 3 (ICAO). 2. Trách nhi m c a bên B: 2.1. Bên B có trách nhi m chuy n ngay l p t c cho cơ quan khí tư ng liên quan các báo cáo thư ng l và c bi t nh n ư c t tàu bay ang bay. 2.2. Bên B có trách nhi m cung c p cho bên A các thông tin khí tư ng m i nh t quan tr c ư c có th nh hư ng n ho t ng bay, như các hi n tư ng x y ra t i hư ng ti p c n và l y cao lúc c t cánh c a t u bay, s li u ra a v vùng th i ti t x u. 2.3. Bên B có trách nhi m ký nh n vào s ghi chép các thông tin khí tư ng nh n ư c t bên A. III. X LÝ TRONG CÁC TÌNH HU NG C BI T: 1. Khi có s c k thu t ư ng truy n, bên A ch ng c s li u cho bên B b ng i n tho i (ho c các phương ti n thông tin khác). 2. Trong trư ng h p khNn c p c a t u bay, bên A có trách nhi m cung c p càng s m càng t t các thông tin khí tư ng có liên quan theo yêu c u c a bên B. 3. Trong trư ng h p c n c p nh t tin t c khí tư ng cho h sơ bay ã ư c cung c p cho t lái khi t u bay chưa kh i hành, bên A có trách nhi m thông báo ngay cho bên B bên B k p th i truy n các thông tin n t u bay. 4. Các b n tin cung c p cho các cơ quan không lưu (nêu trong b ng I) ph i ư c lưu l i ít nh t là 30 ngày sau khi phát hành và luôn s n sàng ph c v khi ư c yêu c u cho công tác i u tra, nghiên c u. IV. TRANG THI T BN K THU T M B O CUNG C P THÔNG TIN KHÍ TƯ NG: 1. D li u OPMET (METAR, SPECI, TAF, SIGMET...) ư c truy n t bên A t i bên B qua m ng AFTN.
  5. 2. T i ài KSSB, Cơ quan KSTC, Trung tâm KS D ph i ư c trang b thi t b u cu i hi n th s li u quan tr c khí tư ng nh n ư c t h th ng quan tr c khí tư ng t ng..... t i sân. 3. Các thông s k thu t c a các y u t khí tư ng cung c p như quy nh trong ph n..... thông báo NOTAM và ph n.... c a t p san AIP. 4. T i.... ư c trang b màn hình hi n th nh mây v tinh có t n xu t.... gi / nh. 5. Bên.... ư c giao quy n qu n lý phương ti n thông tin liên l c gi a... và.... Bên B có trách nhi m ánh giá, th ng kê tình hình nh n thông tin khí tư ng hàng ngày, khi có s c k thu t ph i thông báo ngay cho bên A k p th i có bi n pháp x lý. Bên.... ch u trách nhi m hoàn toàn v gián o n, m t mát thông tin khí tư ng trao i gi a hai bên do nh ng phương ti n thông tin liên l c này gây ra. V. S A I VÀ B SUNG: Vi c s a i, b sung văn b n này s ư c th c hi n b ng văn b n tho thu n gi a hai bên theo yêu c u c a b t kỳ bên nào. VI. I U KHO N TH C HI N: 1. N i dung văn b n này ph i ư c ph bi n n m i cán b , nhân viên có liên quan c a hai bên th c hi n. 2. Văn b n này ph i ư c T ng giám c C m c ng HKSB.... và T ng giám c Trung tâm QLBDDVN phê duy t. 3. Văn b n hi p ng này b t u ư c th c hi n t lúc... ngày... tháng... năm 1998. I DI N TRUNG TÂM QLB I DI N CƠ QUAN KHÍ TƯ NG ................................ ..................................... PHÊ DUY T C A T NG GIÁM C PHÊ DUY T C A T NG GIÁM C TRUNG TÂM QLBDDVN C M C NG HKSB ................................. ......................................... PH L C II M U VĂN B N HI P NG TRÁCH NHI M M B O CUNG C P DNCH V KHÍ TƯ NG HÀNG KHÔNG GI A ÀI KI M SOÁT T I SÂN BAY VÀ TR M QUAN TR C KHÍ TƯ NG SÂN BAY Căn c Ch th s 280/CAAV ngày 12/12/1997 c a C c trư ng C c HKDD Vi t Nam v vi c tăng cư ng công tác m b o khí tư ng hàng không ph c v ho t ng bay trong nư c và Qu c t . Căn c Quy t nh s ...../1998/Q -CHK ngày..../...../1998 c a C c trư ng C c HKDD Vi t Nam v vi c ban hành văn b n hi p ng trách nhi m m b o cung c p
  6. d ch v khí tư ng gi a các ơn v không lưu và khí tư ng; Trên cơ s các tiêu chu n, phương th c và khuy n cáo th c hành c a ICAO trong Ph ư c 3, 11; cu n thư v hi p ng gi a công tác không lưu và công tác khí tư ng hàng không (Doc 9377/AN//915), Căn c " i u l Công tác khí tư ng hàng không" và các quy nh c a C c HKDD Vi t Nam liên quan n công tác khí tư ng và công tác không lưu, Nh m cung c p thông tin khí tư ng cho các ơn v s d ng m t cách y , chính xác và k p th i, ài ki m soát t i sân và tr m quan tr c khí tư ng sân bay...... th ng nh t ký k t văn b n hi p ng trách nhi m này c th hoá các phương th c cung c p d ch v khí tư ng qua l i gi a các ơn v không lưu và khí tư ng như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG: 1. Các i u kho n quy nh trong văn b n này áp d ng i v i: Tr m quan tr c khí tư ng sân bay (dư i ây g i t t là bên A) và ài ki m soát t i sân (TWR) (dư i ây g i t t là bên B). 2. T t c các nhân viên ang tr c t i v trí có liên quan n công tác khí tư ng c a các bên có trách nhi m thi hành i u kho n c a văn b n này. II. TRÁCH NHI M C A CÁC BÊN: 1. Trách nhi m c a bên A: 1.1. Trong th i gian có các ho t ng bay, Bên A có trách nhi m cung c p và ph bi n thông tin khí tư ng cho các cơ quan c a bên B theo chi ti t sau ây: STT Thông tin cung c p Gi tr c T n Th i gian Phương (ƯTC) xu t hi u l c ti n liên l c 1 2 3 4 5 6 1 B n tin sân bay METAR (kèm TREND*) 2 B n tin c bi t/b n tin c bi t ch n l c (SPECI) (kèm TREND*) 3 D báo t i sân TAF hi u l c 09 gi 1.2. Công tác d báo khí tư ng trên ư ng bay và t i sân bay i v i t u bay n do B ph n khí tư ng c a sân bay n và Trung tâm d báo khí tư ng sân bay.... m nh n. 1.3. Sau khi nh n ư c k ho ch bay, bên A có trách nhi m cung c p b n tin th i ti t sân bay METAR cho bên B ch m nh t là 01 gi trư c gi d ki n kh i hành c a chuy n bay t i sân bay c a a phương.
  7. 1.4. Bên A có trách nhi m thu th p s li u khí tư ng c a các sân bay liên quan và cung c p k p th i cho bên B ph c v cho t bay th c hi n các chuy n bay kh i hành t ...... 1.5. Bên A có trách nhi m tư v n và thuy t trình, gi i áp tr c ti p các th c m c, câu h i c a bên B khi có yêu c u b ng i n tho i/b ng mi ng gi i thích và làm rõ nghĩa hơn các thông tin khí tư ng cung c p. 1.6. Bên A ch h t trách nhi m cung c p tin t c khí tư ng trong ngày sau khi ã nh n ư c thông báo ã ch m d t ho t ng bay c a bên B. 1.7. Trong nh ng ngày không có ho t ng bay, khi có yêu c u, bên A có trách nhi m s n sàng cung c p thông tin khí tư ng c n thi t. 2. Trách nhi m c a bên B: 2.1. Bên B có trách nhi m chuy n cho cơ quan khí tư ng liên quan ngay l p t c các báo cáo thư ng l và c bi t nh n ư c t tàu bay ang bay. 2.2. Bên B có trách nhi m cung c p cho bên A các thông tin khí tư ng m i nh t quan tr c ư c có th nh hư ng n ho t ng bay, như các hi n tư ng x y ra t i hư ng ti p c n và l y cao lúc c t cánh t u bay, s li u ra a v vùng th i ti t x u. 2.3. Bên B có trách nhi m ký nh n vào s ghi chép các thông tin khí tư ng nh n ư c t bên A. III. X LÝ TRONG CÁC TÌNH HU NG C BI T: 1. Trong các trư ng h p vì lý do nào ó mà bên A không th cung c p thông tin khí tư ng cho bên B, cơ quan khí tư ng khác do Giám c sân bay.... ch nh s thay th cơ quan này th c hi n các ch c năng cung c p d ch v khí tư ng và thông báo cho bên A bi t v s thay i t m th i này. 2. Trong trư ng h p khNn c p c a t u bay, bên A có trách nhi m cung c p càng s m càng t t các thông tin khí tư ng có liên quan theo yêu c u c a Bên B 3. S sách ghi chép thông tin khí tư ng ã cung c p ph i ư c lưu l i ít nh t là 30 ngày k t ngày phát hành và luôn s n sàng ph c v khi ư c yêu c u cho công tác i u tra, xem xét. Trong trư ng h p có công tác i u tra c a các cơ quan có thNm quy n, các b n sao ó ph i ư c lưu gi cho n khi công vi c i u tra k t thúc. IV. TRANG THI T BN K HU T M B O CUNG C P THÔNG TIN KHÍ TƯ NG: 1. Thông tin khí tư ng trao i gi a hai bên ư c th c hi n b ng i n tho i. N i dungtrao i ư c ghi l i trên mã ghi âm s ...... 2. Trang thi t b ph c v vi c trao i thông tin khí tư ng qua l i thu c bên nào thì bên y ch u trách nhi m qu n lý.
  8. V. S A I VÀ B SUNG: Vi c s a i, b sung Văn b n này s ư c th c hi n b ng văn b n tho thu n gi a hai bên theo yêu c u c a b t kỳ bên nào. VI. I U KHO N TH C HI N: 1. N i dung văn b n này ph i ư c ph bi n n m i cán b , nhân viên có liên quan c a hai bên th c hi n. 2. Văn b n này ph i ư c Giám c sân bay.... và Giám c Trung tâm QLB... phê duy t. 3. Văn b n hi p ng này b t u ư c th c hi n t lúc... ngày... tháng... năm 1998. I DI N ÀI KI M SOÁT T I SÂN I DI N TR M QUAN TR C KHÍ TƯ NG ................................ ..................................... PHÊ DUY T C A GIÁM C TRUNG TÂM QLB PHÊ DUY T C A GIÁM C SÂN BAY ................................. .........................................
Đồng bộ tài khoản