Quyết định số 645/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 645/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 645/QĐ-TTg về việc triển khai thực hiện một số hạng mục, công trình của Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc trong năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 645/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 645/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 06 năm 1999 QUY T NNH V VI C TRI N KHAI TH C HI N M T S H NG M C, CÔNG TRÌNH C A D ÁN KHU CÔNG NGH CAO HÒA L C TRONG NĂM 1999 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 09 năm 1992; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 04 năm 1997 c a Chính ph v ban hành Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 07 năm 1996 c a Chính ph v ban hành i u l Qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 92/CP ngày 23 tháng 08 năm 1997 c a Chính ph v b sung, s a i m t s i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP; Theo ngh c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (T trình s 973/BKHCNMT ngày 15 tháng 04 năm 1999) và Trư ng Ban qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam; QUY T NNH: i u 1. Cho phép tri n khai th c hi n trong năm 1999 các h ng m c công trình c a bư c 1, giai o n I thu c D án Khu công ngh cao Hòa L c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 198/1999/Q -TTg ngày 12 tháng 10 năm 1998, bao g m: 1. Quy ho ch chi ti t và phân lô các Khu ch c năng trong di n tích 200 ha c a bư c 1; 2. Rà phá bom mìn và v t n trong 200 ha nói trên; 3. Xây d ng nhà “H i th o và tri n khai Khu công ngh cao Hòa L c”. Giao B K Ho ch u tư b trí kinh phí tri n khai th c hi n các h ng m c công trình nói trên trong năm 1999. i u 2. Giao B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì ph i h p v i các B , ngành và chính quy n a phương liên quan khNn trương tri n khai xây d ng k p xúc ti n u tư. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng: B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Trư ng Ban qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam, Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tây và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản