Quyết định số 649/2000/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 649/2000/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 649/2000/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 01/2000/QĐ-BTS ngày 3/1/2000 do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 649/2000/QĐ-BTS

 1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 649/2000/Q -BTS Hà N i, ngày 04 tháng 8 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THU S N S 649/2000/Q -BTS NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY CH KI M TRA VÀ CÔNG NH N CƠ S S N XU T, KINH DOANH THU S N T TIÊU CHU N M B O V SINH AN TOÀN TH C PH M, THAY TH QUY CH BAN HÀNH THEO QUY T NNH S 01/2000/Q -BTS NGÀY 03/01/2000 B TRƯ NG B TH Y S N Căn c Ngh nh 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph qui nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Ngh nh 86/CP ngày 8/12/1995 c a Chính ph phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá. Căn c Quy t nh s 19/2000/Q /TTg ngày 3/2/2000 c a Th tư ng Chính ph v bãi b các lo i gi y phép trái v i quy nh c a Lu t Doanh nghi p; Căn c Thông tư 02 TT/LB ngày 24/5/1996 c a Liên b Khoa h c Công ngh Môi trư ng - Thu s n hư ng d n th c hi n Ngh nh 86/CP ngày 8/12/1995 c a Chính ph ; Theo ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c Công ngh ; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ki m tra và công nh n cơ s s n xu t, kinh doanh thu s n t tiêu chuNn m b o v sinh an toàn th c phNm thay th Quy ch ban hành theo Quy t nh s 01/2000/Q -BTS ngày 3/1/2000 c a B trư ng B Thu s n. i u 2. Các i tư ng sau ây không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy ch này: a. Cơ s ch bi n thu s n quy mô h gia ình bán l ; b. Cơ s bán l th c phNm thu s n, d ch v ăn u ng thu s n; c. Tàu cá có công su t máy chính dư i 90cv; d. Thuy n ánh cá th công; . B n cá (th công); e. Cơ s ch bi n thu s n không dùng làm th c phNm.
 2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Ông V trư ng V Khoa h c Công ngh ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng các V , Thanh tra B , C c trư ng C c B o v Ngu n l i Thu s n, Giám c Trung tâm ki m tra ch t lư ng và v sinh thu s n, Giám c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý thu s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T Quang Ng c ( ã ký) QUY CH KI M TRA VÀ CÔNG NH N CƠ S S N XU T, KINH DOANH THU S N T TIÊU CHU N M B O V SINH AN TOÀN TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 649/2000/Q -BTS ngày 04/08/2000 c a B trư ng B Thu s n) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Quy ch này quy nh trình t , th t c ki m tra và công nh n cơ s s n xu t, kinh doanh thu s n (dư i ây g i t t là cơ s ) t tiêu chuNn m b o v sinh an toàn th c phNm (dư i ây vi t t t là VSATTP). 2. i tư ng thu c ph m vi i u ch nh c a Quy ch này là: a. Các cơ s ch bi n, cơ s óng gói, cơ s b o qu n thu s n dùng làm th c phNm theo phương th c công nghi p. b. Các cơ s ch bi n/sơ ch thu s n theo phương th c th công; các cơ s thu mua thu s n, cơ s làm s ch nhuy n th hai m nh v ; các tàu cá; các c ng cá, các cơ s nuôi thu s n bán thâm canh, thâm canh, công nghi p; các ch bán buôn nguyên li u thu s n; các phương ti n cơ gi i chuyên dùng v n chuy n thu s n. i u 2. Gi i thích thu t ng Trong Quy ch này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Cơ s ch bi n, cơ s óng gói, cơ s b o qu n thu s n theo phương th c công nghi p: cơ s s n xu t thu s n, trong ó các thi t b cơ, nhi t, i n, l nh óng vai trò quy t nh trong dây chuy n công ngh ch bi n, óng gói ho c b o qu n thu s n.
 3. 2. Cơ s ch bi n, cơ s sơ ch theo phương th c th công: cơ s s n xu t thu s n, t i ó các thi t b cơ i n ch óng vai trò ph tr trong dây chuy n công ngh ch bi n, sơ ch thu s n. 3. Cơ s nuôi thu s n bán thâm canh, thâm canh, công nghi p: cơ s nuôi thu s n thương phNm, s d ng v i m c khác nhau gi ng nhân t o, th c ăn công nghi p và các trang thi t b cơ i n th c hi n quá trình công ngh nuôi thu s n. 4. C ng cá: công trình xây d ng chuyên dùng, ư c trang b phương ti n ti p nh n, b c d , x lý, b o qu n nguyên li u thu s n t các tàu cá và cung ng d ch v cho tàu cá. 5. Ch bán buôn nguyên li u thu s n: công trình xây d ng chuyên dùng nh m m c ích t ch c bán buôn nguyên li u thu s n. 6. Tàu cá: phương ti n thu chuyên dùng khai thác, thu gom, b o qu n, v n chuy n nguyên li u thu s n, có trang b ng cơ. i u 3. Căn c ki m tra, công nh n cơ s t tiêu chuNn m b o VSATTP 1. Căn c ki m tra và công nh n cơ s t tiêu chuNn m b o VSATTP là các Tiêu chuNn Vi t Nam. Tiêu chuNn Ngành Thu s n và các quy inh c a B Thu s n v i u ki n m b o VSATTP, bao g m c h th ng qu n lý VSATTP b t bu c áp d ng i v i t ng lo i hình cơ s . 2. Th i h n và các tiêu chuNn b t bu c áp d ng cho t ng lo i hình cơ s nói t i Kho n 2 i u 1 do B Th y s n quy nh cho t ng th i kỳ, theo Ph l c 1 c a Quy ch này. 3. i v i các cơ s ch bi n, óng gói thu s n xu t khNu sang các nư c có yêu c u và tiêu chuNn khác v i quy nh c a Vi t Nam, vi c ki m tra và công nh n i u ki n m b o VSATTP s căn c theo tiêu chuNn và quy nh c a nư c nh p khNu, ư c B Thu s n công nh n và cho phép áp d ng, ho c theo tho ư c gi a Vi t Nam v i các nư c nh p khNu. i u 4. Cơ quan Ki m tra i u ki n m b o VSATTP 1. Cơ quan ki m tra i u ki n m b o VSATTP (dư i ây g i t t là Cơ quan ki m tra) g m 2 c p: Cơ quan ki m tra Trung ương và Cơ quan ki m tra a phương (c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). 2. Cơ quan ki m tra Trung ương là Trung tâm ki m tra ch t lư ng và v sinh thu s n: ch u trách nhi m ki m tra i u ki n m b o VSATTP cho các lo i hình cơ s nêu t i M c a, Kho n 2, i u 1 c a Quy ch này. 3. Cơ quan ki m tra a phương là Chi c c b o v ngu n l i thu s n; a phương không có Chi c c, cơ quan này do S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n ch nh, sau khi có ý ki n ch p thu n c a B Thu s n: ch u trách nhi m ki m tra i u ki n m b o VSATTP cho các cơ s nói t i M c b, Kho n 2, i u 1 Quy ch này.
 4. i u 5. Các hình th c ki m tra và thNm tra 1. Ki m tra l n u, áp d ng cho: a. Cơ s chưa ư c ki m tra và công nh n; b. Cơ s ã ư c công nh n nhưng thay i a i m s n xu t. 2. Ki m tra l i, áp d ng cho: a. Cơ s ã ư c ki m tra, nhưng chưa i u ki n ư c công nh n. b. Cơ s ã ư c công nh n, nhưng sau ó ã: * B trí l i ho c m r ng m t b ng s n xu t; * Thay i thi t b công ngh ch y u; * S n xu t s n phNm khác v i nhóm s n phNm ã ăng ký. c. Cơ s b ình ch công nh n, nhưng ã kh c ph c xong các sai l i. 3. Ki m tra nh kỳ: th c hi n theo k ho ch c a cơ quan ki m tra nh m giám sát vi c duy trì i u ki n m b o VSATTP c a cơ s . 4. Ki m tra t xu t: bi n pháp ư c cơ quan ki m tra th c hi n khi c n, không báo trư c cho cơ s . 5. ThNm tra - bi n pháp do cơ quan công nh n th c hi n: a. Khi cơ s có văn b n khi u n i v k t lu n c a cơ quan ki m tra. b. Trong nh ng trư ng h p c n thi t áp ng yêu c u qu n lý. i u 6. Cơ quan công nh n 1. Cơ quan công nh n cơ s t tiêu chuNn m b o VSATTP (dư i ây g i t t là cơ quan công nh n) g m 2 c p: Trung ương là B Thu s n; t nh/thành ph tr c thu c Trung ương là S Thu s n ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n. 2. B Thu s n công nh n cho các cơ s nêu t i M c a, Kho n 2, i u 1 c a Quy ch này. 3. S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n công nh n cho các cơ s t i a phương nêu t i M c b, Kho n 2, i u 1 c a Quy ch này. i u 7. Hình th c công nh n cơ s t tiêu chuNn m b o VSATTP
 5. 1. Theo ph m vi quy nh t i Kho n 1 ho c Kho n 2 i u 6, cơ quan công nh n ban hành quy t nh công nh n cơ s t tiêu chuNn m b o VSATTP. nh kỳ hàng quý công b danh sách các cơ s nói trên. 2. Trư ng h p doanh nghi p có t 02 cơ s (phân xư ng) c l p tr lên, vi c công nh n ch có giá tr i v i cơ s ư c xác nh rõ trong danh sách nói t i Kho n 1 i u này. 3. M i cơ s ư c công nh n s ư c c p m t mã s . H th ng mã s do B Thu s n quy nh và ư c áp d ng th ng nh t trong c nư c, theo Ph l c 2 c a Quy ch này Chương 2 KI M TRA I U KI N M B O VSATTP i u 8. ăng ký ki m tra 1. Cơ s ph i ăng ký v i cơ quan ki m tra theo s phân c p ư c nêu t i i u 4 ư c ki m tra và công nh n i u ki n m b o VSATTP. 2. H sơ ăng ký ki m tra l n u: Cơ s n p 02 (hai) b h sơ, m i b g m: a. Gi y ăng ký ki m tra; b. Báo cáo v i u ki n m b o VSATTP c a cơ s 3. H sơ ăng ký ki m tra l i: Cơ s n p 02 (hai) b h sơ, m i b g m: a. Gi y ăng ký ki m tra l i; b. Báo cáo thay i i u ki n m b o VSATTP 4. M u gi y ăng ký ki m tra, ki m tra l i, m u cương báo cáo v i u ki n m b o VSATTP c a cơ s , m u cương bác cáo thay i i u ki n m b o VSATTP do cơ quan Ki m tra Trung ương quy nh, áp d ng th ng nh t trong c nư c. i u 9. Xác nh n ăng ký và thông báo ki m tra Khi nh n ư c h sơ ăng ký ki m tra, cơ quan ki m tra có trách nhi m: 1. Xem xét h sơ, hư ng d n cơ s b sung nh ng n i dung còn thi u. 2. Xác nh n ã nh n h sơ ăng ký; 3. Thông báo v th i gian ki m tra (th i gian ó không ư c mu n hơn 30 ngày k t khi nh n y h sơ ăng ký). i u 10. Thành l p oàn Ki m tra/ oàn ThNm tra
 6. 1. Th trư ng cơ quan ki m tra ra quy t nh thành l p oàn Ki m tra i u ki n m b o VSATTP i v i các cơ s ki m tra l n u, ki m tra l i ho c ki m tra t xu t. Vi c ki m tra nh kỳ ti n hành theo k ho ch c a cơ quan ki m tra, không c n ra quy t nh. 2. Th trư ng cơ quan công nh n ra quy t nh thành l p oàn ThNm tra trong các trư ng h p nói t i Kho n 5 i u 5 . 3. Quy t nh thành l p oàn Ki m tra ho c oàn ThNm tra c n nêu rõ: a. Ph m vi ki m tra và trách nhi m c a oàn; b. Tên c a cơ s ư c ki m tra, thNm tra; c. H tên, ch c danh c a trư ng oàn và các thành viên trong oàn. 4. Thành viên c a oàn ki m tra, oàn thNm tra là cán b ã ư c ào t o nghi p v ki m tra, có năng l c th c hi n vi c ki m tra i u ki n m b o VSATTP trong lĩnh v c thu s n. i u 11. N i dung, phương pháp ki m tra 1. N i dung ki m tra ph i phù h p v i quy nh trong tiêu chuNn v i u ki n m b o VSATTP, tương ng v i t ng lo i hình cơ s c n ki m tra (theo quy nh t i Ph l c 1 c a Quy ch này). 2. Phương pháp ki m tra, danh m c các nhóm h ng m c c n ki m tra, phương pháp ánh giá m c sai l i i v i t ng nhóm h ng m c, tiêu chuNn phân lo i áp d ng cho t ng lo i cơ s do cơ quan ki m tra Trung ương xây d ng, trình B Th y s n ban hành áp d ng th ng nh t trên ph m vi c nư c. oàn ki m tra ph i ti n hành ánh giá t t c các n i dung và nhóm h ng m c c n ki m tra theo quy nh t i Kho n 2 c a i u này; sau khi ki m tra ph i x p h ng m c m b o VSATTP c a cơ s theo tiêu chuNn phân lo i: a. Lo i A: t tiêu chuNn m b o VSATTP; b. Lo i B: t tiêu chuNn m b o VSATTP nhưng còn m t s sai l i nh , nh hư ng không áng k n VSATTP c a s n phNm thu s n; c. Lo i C: còn m t s sai l i n ng, có th gây nh hư ng n VSATTP c a s n phNm. d. Lo i D: còn nhi u sai l i nghiêm tr ng, không có kh năng s a ch a trong th i gian ng n, n u ti p t c s n xu t s gây nh hư ng nghiêm tr ng n VSATTP cho s n phNm thu s n. i u 12. T n su t ki m tra 1. T n su t ki m tra nh kỳ cho các cơ s quy nh như sau:
 7. a. i v i các cơ s nói t i M c a, Kho n 2, i u 1: - Cơ s lo i A: 06 tháng/l n - Cơ s lo i B: 03 tháng/l n - Cơ s lo i C: 01 thánhg/1 n b. i v i các cơ s nói t i M c b, Kho n 2, i u 1: - Cơ s lo i A: 12 tháng/l n - Cơ s lo i B: 06 tháng/1 n - Cơ s lo i C: 03 tháng/l n 2. Các cơ s xu t khNu vào th trư ng EU ho c th trư ng khác, yêu c u t n su t ki m tra nh kỳ cao hơn quy nh t i Kho n 1, s th c hi n theo yêu c u ó. i u 13. Biên b n ki m tra 1. M u biên b n ki m tra do cơ quan ki m tra Trung ương xây d ng cho các lo i hình cơ s , trình B Thu s n ban hành, áp d ng th ng nh t. 2. Biên b n ki m tra ph i: a. ư c chi theo m u quy nh, th hi n y và chính xác k t qu ki m tra, ư c làm ngay t i cơ s sau khi k t thúc ki m tra; b. Ghi rõ các n i dung c n ư c s a ch a c a t ng h ng m c không áp ng tiêu chuNn và quy nh (n u có); c. Nêu rõ ý ki n ánh giá t ng h p c a oàn Ki m tra, x p h ng m c mb o VSATTP c a cơ s theo quy nh t i Kho n 3, i u 11; d. Có ch ký c a trư ng oàn ki m tra, ch ký c a ngư i i di n có thNm quy n c a cơ s và óng d u c a cơ s ư c ki m tra (n u có); e. ư c l p thành 02 (hai) b n: 01 b n lưu t i cơ quan ki m tra, 01 b n giao cho cơ s ; trư ng h p c n thi t có th tăng thêm s b n. 3. N u không ng ý v i k t lu n c a oàn ki m tra, i di n c a cơ s có quy n ghi ki n ngh , khi u n i c a mình vào cu i biên b n, trư c khi ký tên và óng d u xác nh n. Biên b n ki m tra v n có giá tr pháp lý trong trư ng h p cơ s không ký tên vào biên b n. Chương 3 CÔNG NH N CƠ S T TIÊU CHU N M B O VSATTP
 8. i u 14. Công nh n 1. i v i cơ s ki m tra l n u ho c ki m tra l i, t lo i A ho c lo i B như quy nh t i Kho n 3, i u 11, trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày sau khi ki m tra, cơ quan ki m tra ph i g i h sơ cho cơ quan công nh n ngh công nh n cơ s t tiêu chuNn m b o VSATTP. 2. H sơ ngh công nh n bao g m: a. H sơ ăng ký ki m tra c a cơ s nêu t i i u 8; b. Biên b n ki m tra. c. Văn b n c a th trư ng cơ quan ki m tra ngh công nh n cơ s t tiêu chuNn m b o VSATTP. 3. Trong th i h n 07 (bNy) ngày sau khi nh n h sơ, cơ quan công nh n ph i ra quy t nh công nh n và c p mã s cho cơ s theo quy nh t i i u 7 c a Quy ch này. Quy t nh ư c làm thành 04 (b n) b n: g i cơ s , cơ quan ki m tra, cơ quan c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho cơ s , và lưu h sơ. 4. Sau khi công nh n, cơ quan công nh n chuy n b h sơ ngh công nh n v cơ quan ki m tra cùng c p lưu tr . i u 15. Các trư ng h p chưa i u ki n ư c công nh n i v i cơ s ki m tra l n u ho c ki m tra l i chưa t tiêu chuNn v i u ki n m b o VSATTP (lo i C và lo i D), căn c biên b n ki m tra, trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày sau khi ki m tra, cơ quan ki m tra và cơ quan công nh n ph i áp d ng các bi n pháp sau ây: 1. i v i cơ s lo i C: a. Th trư ng cơ quan ki m tra g i Thông báo chưa t tiêu chuNn m b o VSATTP cho cơ s . Thông báo ư c làm thành 03 (ba) b n: g i cơ s , cơ quan công nh n (kèm theo b n sao biên b n ki m tra) và lưu h sơ. b. N i dung thông báo: * Lý do x p lo i C; * Th i h n ph i hoàn thành vi c s a ch a các h ng m c; * Thông báo hình th c tăng cư ng ki m soát i u ki n m b o VSATTP. 2. i v i cơ s lo i D a. Cơ quan ki m tra g i văn b n ngh không công nh n, kèm theo h sơ theo quy nh t i i u 14, Kho n 2, M c a và b cho cơ quan công nh n.
 9. b. Ngay sau khi nh n h sơ, Th trư ng cơ quan công nh n xem xét g i thông báo không công nh n. Thông báo ư c làm thành 04 (b n) b n, g i: cơ s , cơ quan ki m tra, cơ quan c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho cơ s , và lưu h sơ. c. N i dung thông báo: * Lý do x p lo i D, nêu rõ s sai l i và m c nghiêm tr ng c a các sai l i; * Quy nh các h ng m c c n ph i s a ch a; * Yêu c u cơ quan c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho cơ s thông báo ình ch có th i h n hi u l c c a gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; * Yêu c u cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng không c p gi y ch ng nh n ch t lư ng cho hàng hoá do cơ s s n xu t k t ngày có thông báo. i u 16. i v i các cơ s ã ư c công nh n nhưng có vi ph m 1. i v i cơ s ã ư c công nh n, nhưng không duy trì t t i u ki n m b o VSATTP, khi ki m tra b x p lo i C thì áp d ng các bi n pháp theo quy nh t i Kho n 1 i u 15. 2. Trong nh ng trư ng h p sau ây, Th trư ng cơ quan ki m tra g i văn b n kèm theo y h sơ cho cơ quan công nh n, ngh ra quy t nh thu h i quy t nh công nh n trư c ây i v i: a. Cơ s b x p lo i D. b. Cơ s b x p lo i C quá 12 tháng mà không có bi n pháp kh c ph c sai l i. c. Cơ s có quá 02 lô hàng trong 6 tháng b cơ quan ki m tra trong và ngoài nư c tr v ho c hu b ; d. Cơ s không th c hi n các khuy n cáo b ng văn b n c a cơ quan ki m tra, vi ph m nghiêm tr ng các quy nh v s d ng mã s . 3. Th trư ng cơ quan công nh n xem xét ra quy t nh thu h i quy t nh công nh n trư c ây i v i cơ s . Quy t nh này ư c làm thành 04 (b n) b n, g i: cơ s , cơ quan ki m tra, cơ quan c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho cơ s và lưu. i u 17. Công nh n tr l i 1. Sau khi kh c ph c sai l i, cơ s nói t i i u 16 ăng ký ki m tra l i theo th t c quy nh t i Kho n 4, i u 8 c a Quy ch này. 2. Cơ quan ki m tra th c hi n vi c ki m tra l i theo quy nh t i Chương 2. N u cơ s ư c x p lo i A ho c B, cơ quan ki m tra g i văn b n ngh cơ quan công nh n ra quy t nh công nh n cho cơ s theo th t c quy nh t i Kho n 2 i u 14.
 10. 3. Trên cơ s xem xét h sơ và ngh c a cơ quan ki m tra, Th trư ng cơ quan công nh n ra quy t nh công nh n cho cơ s theo quy nh t i Kho n 3, i u 14. Chương 4 TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N i u 18. Trách nhi m c a cơ s 1. Th c hi n y các th t c, h sơ quy nh t i i u 8 Quy ch này; 2. T o m i i u ki n thu n l i cho cán b ki m tra khi làm vi c t i cơ s ; 3 . Duy trì thư ng xuyên i u ki n m b o VS ATTP ã ư c công nh n; 4. Th c hi n nghiêm túc vi c s a ch a các sai l i ã nêu trong biên b n ki m tra và các thông báo c a cơ quan ki m tra, cơ quan công nh n. 5. N p phí ki m tra theo quy nh. i u 19. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan ki m tra Trung ương 1. T ch c th c hi n vi c ki m tra i u ki n m b o VSATTP c a các cơ s trong ph m vi ư c phân công t i Kho n 2 i u 4; 2. Xây d ng trình B Thu s n phê duy t các tài li u theo quy nh t i Kho n 2 i u 11 Quy ch này và c p nh t, s a i, b sung các tài li u ó trình B Thu s n phê duy t l i khi c n thi t; 3. Lưu gi có h th ng toàn b h sơ ki m tra c a các cơ s ; cung c p h sơ, gi i trình y và chính xác v k t qu ki m tra khi cơ quan công nh n cùng c p yêu c u; 4. Gi i quy t khi u n i c a cơ s theo quy nh t i Chương 6 Quy ch này trong ph m vi thNm quy n ư c phân công; 5. Hư ng d n chuyên môn, nghi p v cho các cơ quan ki m tra a phương, h tr và ph i h p v i cơ quan ki m tra a phương trong ho t ng qu n lý VSATTP. 6. nh kỳ trư c ngày 15/1 và ngày 15/7 hàng năm, t ng h p các ho t ng qu n lý VSATTP c a các cơ quan ki m tra a phương, cơ s thu c ph m vi qu n lý, báo cáo b ng văn b n cho B Thu s n, xu t các ki n ngh c i thi n công tác này. i u 20. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan ki m tra a phương 1. Th c hi n các nhi m v nêu t i Kho n 1, Kho n 3 và Kho n 4 i u 19 trong ph m vi qu n lý ư c phân công t i Kho n 3 i u 4. 2. nh kỳ trư c ngày 7/1 và ngày 7/7 hàng năm báo cáo t ng h p b ng văn b n cho S Thu s n (ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n) và
 11. cơ quan ki m tra Trung ương v k t qu ki m tra i u ki n m b o VSATTP c a các cơ s thu c ph m vi qu n lý, xu t ki n ngh c i thi n công tác này; 3. Ph i h p v i các cơ quan qu n lý h u quan trên a bàn, t ch c hư ng d n, tuyên truy n giáo d c ki n th c và hi u bi t v m b o VSATTP cho nhân dân a phương và ôn c, ki m tra vi c ch p hành các quy nh t i các cơ s thu c ph m vi qu n lý. i u 21. Trách nhi m và quy n h n c a cán b ki m tra 1. Ki m tra, xem xét, ánh giá s phù h p c a hi n tr ng s n xu t và kinh doanh s n phNm thu s n so v i tiêu chuNn quy nh; 2. L y m u theo quy nh ki m tra i u ki n m b o VSATTP cơ s ; 3. Yêu c u ư c xem xét s sách, tài li u, h sơ liên quan n chương trình qu n lý VSATTP thu s n, ư c sao ch p và ghi chép các thông tin c n thi t. 4. L p biên b n và niêm phong các m u v t trong m t th i gian c n thi t: n u có b ng ch ng kh ng nh vi c cơ s vi ph m Quy ch này và các quy nh khác c a Nhà nư c liên quan n m b o VSATTP; 5. Báo cáo th trư ng cơ quan ki m tra x lý nh ng trư ng h p vư t quá thNm quy n ã quy nh; 6. B o m t các thông tin liên quan n bí m t s n xu t kinh doanh c a cơ s ư c ki m tra, tuân th m i quy nh c a Pháp lu t hi n hành. i u 22. Trách nhi m c a B Thu s n 1. Th ng nh t qu n lý công tác ki m tra và công nh n cơ s t tiêu chuNn m b o VSATTP c a các cơ s s n xu t kinh doanh thu s n trên ph m vi c nư c; 2. Ra quy t nh công nh n, thu h i quy t nh công nh n cơ s t tiêu chuNn m b o VSATTP theo các quy nh c a Quy ch này; 3. Phê duy t các t ch c thu c h th ng các cơ quan ki m tra Trung ương và a phương; 4. Ch o th ng nh t các ho t ng chuyên môn, nghi p v ; qu n lý ho t ng c a các cơ quan i m tra Trung ương, cơ quan ki m tra a phương và cơ quan công nh n a phương; 5. nh kỳ công b danh sách các cơ s ã ư c công nh n 6. Ph i h p các B , Ngành h u quan, U ban nhân dân các t nh, thành ph hư ng d n, ph bi n và ki m tra vi c ch p hành các quy nh v m b o VSATTP c a cơ s trong ph m vi qu n lý. i u 23. Trách nhi m c a S Th y s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n
 12. 1. Ch o, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy ch này trong ph m vi qu n lý ư c phân công t i Kho n 3, i u 6. 2. Ra quy t nh công nh n, thu h i quy t nh công nh n theo các quy nh c a Quy ch này trong ph m vi qu n lý ư c phân công. 3. Hư ng d n, ph bi n và ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a B Th y s n và các hư ng d n v nghi p v chuyên môn c a cơ quan ki m tra Trung ương. 4. Xây d ng cơ s v t ch t và t ch c b máy cán b cho cơ quan ki m tra a phương năng l c ki m tra i u ki n m b o VSATTP c a các cơ s s n xu t kinh doanh th c phNm thu s n thu c ph m vi ư c phân công; 5. Trư c ngày 15 tháng 1 và trư c ngày 15 tháng 7 hàng năm báo cáo b ng văn b n cho B Th y s n và U ban nhân dân t nh, thành ph , danh sách các cơ s ư c công nh n trong kỳ; tình hình công nh n, ki m tra, giám sát, x lý vi ph m trong ph m vi ư c phân công; 6. Ph i h p v i các ngành h u quan a phương ki m tra vi c th c hi n các quy nh v m b o VSATTP c a cơ s thu c ph m vi qu n lý. Chương 5 PHÍ KI M TRA i u 24. Phí ki m tra 1. Cơ quan ki m tra ư c thu phí ki m tra trong các trư ng h p: ki m tra l n u, ki m tra l i, ki m tra nh kỳ. M c phí và vi c s d ng th c hi n theo quy nh và hư ng d n c a B Tài chính. 2. Nghiêm c m cơ quan công nh n, cơ quan ki m tra và các cán b ki m tra thu các kho n l phí và phí khác trái v i quy nh. Chương 6 KHI U N I, GI I QUY T KHI U N I VÀ X PH T i u 25. Khi u n i và gi i quy t khi u n i M i ho t ng khi u n i và gi i quy t khi u n i v các ho t ng ki m tra và công nh n th c hi n theo các quy nh c a Lu t Khi u n i, T cáo ư c hư ng d n t i Ngh nh 67/1999/N -CP ngày 07/8/1999 c a Chính ph . i u 26. X ph t 1. M i hành vi vi ph m Quy ch này t phía cơ s , cơ quan ki m tra, cơ quan ông nh n và các cán b ki m tra, cán b thNm tra s b x ph t theo Ngh nh 57/CP ngày 31/5/1997 c a Chính ph v x ph t hành chính trong lĩnh v c o lư ng và ch t lư ng hàng hoá.
 13. 2. Nh ng vi ph m gây h u qu nghiêm tr ng ho c tái ph m nguy hi m s có th b truy c u trách nhi m hình s theo lu t nh. Chương 7 I U KHO N CU I CÙNG i u 27. S a i quy ch 1. Quy ch này thay th Quy ch ư c ban hành theo Quy t nh s 01/2000/Q -BTS ngày 3/1/2000. T t c các quy nh trư c ây trái v i Quy ch này u b bãi b . 2. M i b sung ho c s a i c a Quy ch này s do B trư ng B Thu s n xem xét và quy t nh b ng văn b n. PH L C 1 DANH M C CÁC TIÊU CHU N V I U KI N M B O V SINH AN TOÀN TH C PH M B T BU C ÁP D NG CHO CÁC LO I HÌNH CƠ S S N XU T, KINH DOANH THU S N TT Lo i hình cơ s Tiêu chuNn b t bu c Th i h n b t áp d ng bu c 1 Cơ s ch bi n thu s n ông l nh 28 TCN 129:1998 1/1/2001 28 TCN 130:1998 2 Cơ s ch bi n h p thu s n 28 TCN 129:1998 1/1/2001 28 TCN 130:1998 28 TCN 137:1999 3 Cơ s ch bi n nhuy n th 2 m nh v 28 TCN 129:1998 1/1/2001 28 TCN 130:1998 28 TCN 136:1999 4 Cơ s ch bi n thu s n ăn li n xu t 28 TCN 129:1998 1/1/2001 khNu và tiêu th n i a 28 TCN 130:1998 28 TCN 138:1999 5 Cơ s ch bi n thu s n khô xu t khNu 28 TCN 129:1998 1/1/2001 28 TCN 130:1998 28 TCN 139:2000
 14. 6 Tàu cá công su t trên 90 CV 28 TCN 135:1999 1/1/2001 PH L C 2 B NG 1. H TH NG MÃ S ÁP D NG CHO CÁC LO I HÌNH CƠ S S N XU T, KINH DOANH THU S N TT Lo i hình cơ s Mã s Ghi chú 1 Cơ s ch bi n thu s n ông DL 000 Áp d ng cho các cơ s quy l nh nh t i i u 1, Kho n 2, m c a c a Quy ch , mã s bao g m: 2 Cơ s ch bi n hàng khô quy HK 000 * Nhóm 2 ch cái ch lo i mô công nghi p hình doanh nghi p 3 Cơ s ch bi n nư c m m NM 000 * Nhóm 3 ch s ch s th xu t khNu t c a doanh nghi p 4 Cơ s ch bi n h p H 000 5 Tàu cá có công su t ng cơ Theo quy nh Áp d ng cho các cơ s quy chính trên 90 cv hi n hành c a nh t i i u 1, Kho n 2, B Th y s n m a b c a Quy ch . Mã s bao g m: 6 Cơ s thu mua nguyên li u, XXX/000 NL * Nhóm 2 n 3 ch cái tên sơ ch thu s n c a t nh, thành ph , theo quy nh hi n hành c a B Tthu s n (theo B ng 2 Ph l c này) 7 Cơ s nuôi tr ng XXX/000 NT * G ch chéo 8 Cơ s ch bi n nư c m m XXX/000 NM * Nhóm s 3 ho c 4 ch s th công ch s th t c a cơ s 9 Cơ s ch bi n hàng khô th XXX/000 HK * Nhóm 2 ch cái ký hi u công lo i hình doanh nghi p 10 Ch bán buôn nguyên li u XXX/000 CH thu s n 11 C ng cá quy mô công nghi p XXX/000 CA B NG 2 QUY Ư C VI T T T TÊN CÁC T NH, THÀNH PH B NG CÁC CH CÁI TƯƠNG NG V I XXX TRONG MÃ S DOANH NGHI P C A B NG 1 TT Tên t nh, thành ph XXX TT Tên t nh, thành ph XXX
 15. 1 An Giang AG 31 Kom Tum KT 2 B cC n BC 32 Long An LA 3 Bình Dương BD 33 Lai Châu LC 4 Bình nh B 34 Lào Cai LCa 5 B c Giang BG 35 Lâm ng L 6 B c Liêu BL 36 L ng Sơn LS 7 B c Ninh BN 37 Ngh An NA 8 Bình Phư c BP 38 Ninh Bình NB 9 B n Tre BT 39 Nam nh N 10 Bình Thu n BTh 40 Ninh Thu n NT 11 Bà R a - Vũng Tàu BV 41 Phú Th PT 12 Cao B ng CB 42 Phú Yên PY 13 Cà Mau CM 43 Qu ng Bình QB 14 C n Thơ CT 44 Qu ng Ninh QN 15 cL c L 45 Qu ng Nam QNa 16 à N ng Na 46 Qu ng Ngãi QNg 17 ng Nai N 47 Qu ng Tr QT 18 ng Tháp T 48 TP. H Chí Minh SG 19 Gia Lai GL 49 Sơn La SL 20 Hoà Bình HB 50 Sóc Trăng ST 21 H i Dương HD 51 Thái Bình TB 22 Hà Giang HG 52 Ti n Giang TG 23 Hà N i HN 53 Thanh Hoá TH 24 Hà Nam HNa 54 Thái Nguyên TNg 25 H i Phòng HP 55 Tây Ninh TN 26 Hà Tĩnh HT 56 Tuyên Quang TQ 27 Hà Tây HTa 57 Th a Thiên Hu TTH 28 Hưng Yên HY 58 Trà Vinh TV 29 Kiên Giang KG 59 Vĩnh Long VL 30 Khánh Hoà KH 60 Vĩnh Phúc VP
 16. 61 Yên Bái YB
Đồng bộ tài khoản