Quyết định số 6499/1999/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 6499/1999/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6499/1999/QĐ-UB-KT về giao kế hoạch đầu tư các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6499/1999/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 6499/1999/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 1999 QUY T NNH V GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ CÁC D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ C A THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Ngh nh s 52/1999/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ; - Căn c Thông báo s 857/TB-TU ngày 20/8/1999 c a Ban Thư ng v Thành y v ch trương kích c u thông qua u tư các d án b c xúc phát tri n kinh t -xã h i trên a bàn thành ph ; - Căn c Ngh quy t s 05 và s 06/N -H ngày 22 tháng 01 năm 1999 c a H i ng nhân dân thành ph khóa V, kỳ h p l n th 14 v nhi m v k ho ch kinh t -xã h i và thu chi ngân sách c a thành ph năm 1999 ; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 2322/TT-KH T-TH ngày 28 tháng 9 năm 1999 ; QUY T - NNH i u 1.- Giao k ho ch u tư các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph theo danh m c d án kèm theo quy t nh này. i u 2.- Chính sách ưu ãi i v i các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư như sau 1- Các d án u tư thu c lĩnh v c giáo d c- ào t o : + ư c vay v n c a các t ch c tín d ng trong nư c u tư. Th i gian vay v n c a t ng d án ư c xác nh trong danh m c d án kèm theo quy t nh này. S Tài chánh- V t giá b trí ngân sách thành ph h tr 100% lãi vay trong th i gian vay c a t ng d án theo ti n gi i ngân c a ngân hàng. + Các d án u tư t i các trư ng ph thông và m m non ho t ng theo ch trư ng bán công ; các d án u tư t i các trư ng ti u h c ho t ng theo ch trư ng bán trú ; các d án u tư t i các trư ng trung h c chuyên nghi p ho t ng theo ch t cân i trang tr i chi phí. i v i các trư ng nêu trên ư c thu h c phí, chi phí bán trú và ti n s d ng cơ s v t ch t theo hư ng d n c a S Giáo d c- ào t o và S Tài chánh- V t giá. Thu ti n s d ng cơ s v t ch t ch tr n vay u tư xây d ng trư ng. Sau khi trư ng ã tr xong n vay u tư thì trư ng ch thu ti n s d ng cơ s v t ch t m c b o dư ng trư ng không xu ng c p. 2- Các d án thu c lĩnh v c y t : + ư c vay v n c a các t ch c tín d ng trong nư c u tư. Th i gian vay v n c a t ng d án ư c xác nh trong danh m c d án kèm theo quy t nh này. S Tài chánh- V t giá b trí ngân sách thành ph h tr 100% lãi vay trong th i gian vay c a t ng d án theo ti n gi i ngân c a ngân hàng. + Ch u tư các d án ư c thu vi n phí ph c v theo yêu c u c a b nh nhân hoàn tr v n g c ã vay. M c thu và các kho n chi vi n phí do S Y t và S Tài chánh- V t giá hư ng d n th c hi n.
  2. 3- Các d án u tư h t ng k thu t không có ngu n thu, do ngân sách thành ph tr toàn b n g c và lãi vay : + ư c vay v n c a các t ch c tín d ng trong nư c u tư. Th i gian vay v n c a t ng d án ư c xác nh trong danh m c d án kèm theo i u 1 quy t nh này. + S Tài chánh- V t giá b trí ngân sách thành ph tr lãi vay và n g c trong th i gian vay c a t ng d án theo ti n gi i ngân c a ngân hàng. 4- Các d án u tư h t ng k thu t có ngu n thu tr v n g c và lãi vay : + ư c vay v n c a các t ch c tín d ng trong nư c u tư. Th i gian vay v n c a t ng d án ư c xác nh trong danh m c d án kèm theo i u 1 quy t nh này. Ch u tư các d án này ph i ch u trách nhi m hoàn tr v n g c và lãi vay phát sinh trong su t th i gian vay v n. + Ngu n thu tr v n g c và lãi vay ư c quy nh c th trong quy t nh u tư c a t ng d án ư c c p thNm quy n phê duy t. 5- Các d án u tư i m i công ngh : + ư c vay v n c a các t ch c tín d ng trong nư c u tư. Th i gian vay v n c a t ng d án ư c xác nh trong danh m c d án kèm theo i u 1 quy t nh này. + Doanh nghi p (ch u tư) ph i ch u trách nhi m tr n g c và lãi vay 6%/năm ; S Tài chánh- V t giá b trí ngân sách thành ph c p h tr ph n lãi su t chênh l ch còn l i ch u tư tr lãi vay theo ti n gi i ngân c a ngân hàng. 6- Các d án u tư xây d ng nhà xư ng di d i vào khu công nghi p, khu quy ho ch. + ư c vay v n c a các t ch c tín d ng trong nư c u tư. Th i gian vay v n c a t ng d án ư c xác nh trong danh m c d án kèm theo i u 1 quy t nh này. + Doanh nghi p (ch u tư) ph i ch u trách nhi m tr n g c và lãi vay 6%/năm ; S Tài chánh- V t giá b trí ngân sách thành ph c p h tr ph n lãi su t chênh l ch còn l i khi vay c a các t ch c tín d ng doanh nghi p tr lãi vay trong th i gian 2 năm. 7- Các d án xây d ng nhà cho ngư i có thu nh p th p và công nhân làm vi c trong các khu ch xu t, khu công nghi p : + ư c vay v n c a các t ch c tín d ng u tư. Th i gian vay v n c a t ng d án ư c xác nh trong danh m c d án kèm theo i u 1 quy t nh này. Ch u tư các d án ch u trách nhi m v vi c hoàn tr n g c và lãi vay phát sinh trong su t th i gian vay v n. Ngân sách thành ph u tư xây d ng h t ng k thu t v giao thông, c p nư c, thoát nư c và cơ s phúc l i cho các d án xây d ng các khu nhà h tr m t ph n chi phí u tư, gi m giá thành cho các căn h . Nh ng kho n u tư h tr này ph i l p thành d án riêng thông qua S K ho ch và u tư trình y ban nhân dân thành ph xét duy t. i u 3.- Giám c các S qu n lý chuyên ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, ch u tư d án có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph ; k p th i báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph nh ng tr ng i ngoài thNm quy n gi i quy t c a các S và y ban nhân dân các qu n-huy n. i u 4.- Giao Giám c S K ho ch và u tư thành ph hư ng d n các ch u tư l p d án và thông qua S K ho ch và u tư trình y ban nhân dân thành ph xét duy t.
  3. i u 5.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c các S : S K ho ch và u tư thành ph , S Tài chánh- V t giá thành ph , S Y t , S Giáo d c- ào t o, S Công nghi p, S Giao thông công chánh, C c trư ng C c u tư Phát tri n, T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và ch u tư các d án ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản