Quyết định số 65/1998/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 65/1998/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/1998/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết - Tỷ lệ 1/500 - Khu vui chơi giải trí Hồ Tây (Phường Nhật Tân - quận Tây Hồ - Hà Nội) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/1998/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 65/1998/Q -UB Hà N i, ngày 18 tháng 11 năm 1998 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T - T L 1/500 - KHU VUI CHƠI GI I TRÍ H TÂY (PHƯ NG NH T TÂN - QU N TÂY H - HÀ N I) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 322/BXD - T ngày 28/2/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành qui nh l p các án qui ho ch xây d ng ô th ; Căn c quy t nh s 4758/Q - UB ngày 18/11/1998 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t t l 1/500 Khu vui chơi gi trí H Tây (phư ng Nh t Tân - qu n Tây H - Hà N i). Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph , QUY T Đ NH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t - t l 1/500 Khu vui chơi gi i trí H Tây (phư ng Nh t Tân - qu n Tây H - Hà N i). i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch & u tư, Xây d ng, a chính, Giao thông công chính, Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Ch t ch y ban nhân dân qu n Tây H , Ch t ch y ban nhân dân phư ng Nh t Tân, Giám c Công ty u tư khai thác H Tây; Giám c, Th trư ng các S , ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: HÀ N I - Như i u 3, - Ch t ch UBND Thành ph ( b/c) KT. CH TNCH - B Xây d ng PHÓ CH TNCH - V5, XD, TH - Lưu.
  2. Hoàng Ân ĐI U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU VUI CHƠI GI I TRÍ H TÂY Ban hành kèm theo quy t nh s :65/1998/Q - UB ngày 18/11/1998 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng c i t o, tôn t o, b o v , s d ng các công trình theo ùng án quy ho ch chi ti t t l 1/500 ã ư c phê duy t. i u 2. Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu vui chơi gi i trí H Tây còn ph i tuân theo các quy nh pháp lu t khác c a Nhà nư c có liên quan. i u 3. Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i d a trên cơ s i u ch nh ò án quy ho ch chi ti t 1/500 ư c c p có thNm quy n quy t nh. i u 4. Ki n trúc sư trư ng Thành ph và Ch t ch UBND qu n Tây H th c hi n vi c qu n lý xây d ng t i Khu vui chơi gi i trí H Tây theo úng v i quy ho ch chi ti t t l 1/500 ư c duy t. Chương 2: QUY NNH V QUY HO CH VÀ KI N TR C i u 5. 5.1 Ranh gi i Khu vui chơi gi i trí H Tây ư c xác nh: Khu tn m phía Tây - B c H Tây, ư c gi i h n: - Phía Tây - Nam và ông - Nam giáp H Tây; - Phía ông - B c giáp khu t 10ha (Khu ao cá còn l i) và Khu m BNy; - Phía Tây - B c giáp khu nhà t m và tr s c a Công ty u tư Khai thác H Tây; - Phía Tây - B c là ư ng d o ven h ã ư c UBND Thành ph xác nh. 5.2 T ng di n tích khu t: 64.200 m2.
  3. 5.3 Khu t thu c a gi i hành chính phư ng Nh t Tân, qu n Tây H , Thành ph Hà N i. ư c xác nh b i các m c gi i A, B, C,D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R trong b n v ch gi i ư ng t l 1/500 do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p, ư c Ki n trúc sư trư ng thành ph ch p thu n ngày 13/1/1998. i u 6. 6.1 Vi c u tư xây d ng các công trình trong Khu vui chơi gi i trí H Tây ph i tuân theo các ch tiêu kinh t - k thu t chính: - Di n tích xây d ng các công trình chính (có mái che) = 6.227 m2 - Di n tích cây xanh, th m c , h nư c ... = 37.878 m2 - Di n tích giao thông n i b , bãi xe, sân chơi .. = 20.094 m2 6.2 Các ch tiêu: -M t xây d ng = 9,7% - H s s d ng t = 0,19 l n T NG H P QUY HO CH S D NG T Ư C TH HI N TRONG B NG SAU: M t T ng Di n T l H s s xây Di n tích cao STT Lo i t tích chi m d ng t d ng sàn (m2) trung (m2) t (%) (l n) (%) bình Khu công 1 35.565 55,40 0,82 290 0,0082 1,0 viên nư c Khu vui 2 chơi trên 12,030 18,74 9,70 2.698 0,2240 2,5 c n Khu câu 3 8.160 13,40 51,20 8.370 0,9700 1,7 l cb Khu bãi 4 xe, 7.995 12,46 4,42 610 0,0760 1,8 c ng vào T ng 64.200 100,00 11.968 0,19 c ng i u 7. Khu vui chơi gi i trí H Tây ư c phân chia thành 4 khu sau ây: 7.1 Khu Công viên nư c ký h ê (I) trên b n v QH - 02B có di n tích 35.565 m2. Công trình có các h ng m c thi t b trò chơi chính như sau:
  4. . B t o sóng nhân t o: di n tích x p x 1.500 m2 . Dòng sông lư i: chi u dài x p x 900 m2, r ng x p x 3m . Các ư ng trư t b ng ng kín và ng h . . ư ng trư t 6 làn . ư ng trư t xo n . ư ng trư t cao t c . Sân kh u di ng . Nhà d ch v trung tâm . Khu b l n và các trò chơi nư c . Khu b v y tr em . Sân chơi thi u nhi . Cây xanh, th m c .... . Thác nhân t o, ti u c nh .... . Nhà WC di ng. 7.2 Khu vui chơi trên c n và th d c th thao ký hi u (IIA) và (IIB) trên b n v QH - 02B có di n tích 12.030 m2. Bao g m các h ng m c chính như sau: a/ Công viên V ng trăng: các trò chơi ngoài tr i như: u quay, oàn tàu tr em, ĩa quay c ng .. nhà ôtô âm nhau, sân Minigolf. b/ Khu d ch v và th d c th thao: . Nhà Bowling - d ch v gi i trí 3 t ng, k t c n dàn thép không gian di n tích t xây d ng x p x 765 m2 cao 15m, di n tích sàn xây d ng x p x 2.295 m2 t. Bao g m các d ch v : Bowling, trò chơi i n t , bida, phòng chi u phim không gian 3 chi u, siêu th ... c/ Khu sân tennis có di n tích x p x 2025 m2 có 1 sân xi măng và 1 sân c , ki t d ch v ... 7.3 Khu Câu l c b ký hi u (III) trên b n v QH - 02B có di n tích 8.610 m2 bao g m các h ng m c chính:
  5. 7.3.1 Nhà d ch v k thu t xe 2 t ng, di n tích t xây d ng 3.980 m2, cao 11,8 m, di n tích sàn xây d ng 7.740 m2 bao g m: - B bơi nư c nóng có mái che. - Phòng chơi tr em, khu th d c th hình, v t lý tr li u ... - Khu thay , WC - Khu v c l p t máy móc thi t b i n, nư c. - Khu văn phòng, y t . - Nhà xe ch a x p x 80 xe ôtô. - 3 sân tennis trên mái. - 2 phòng chơi Squash và nhà chơi bóng bàn. 7.3.2 Nhà Câu l c b 2 t ng, di n tích xây d ng x p x 485 m2, cao 12m, di n tích sàn xây d ng x p x 930 m2 g m khu l tân, bán lưu ni m, các b p và phòng ăn Âu, á, phòng h p a năng, khu WC ..... 7.4 Khu bãi xe, c ng vào ký hi u (IV) trên b n v QH - 02B di n tích 7.995 m2, g m: 7.4.1 Bãi các lo i xe. 7.4.2 Nhà ón ti p: bán vé, giao d ch, b o v , c a hàng bán lưu ni m di n tích sàn 610m2. 7.4.3 Bi n qu ng cáo. i u 8. Các công trình h t ng k thu t 8.1 H th ng giao thông 8.1.1 ư ng t L c Long quân vào khu t Khu vui chơi gi i trí có m t c t 22,5m (v a hè m i bên 3m). ư ng phía Tây b c giáp khu t c a Khu vui chơi gi i trí có m t c t 13,5m (vìa hè m i bên 3m). 8.1.2 ư ng vi n quanh thu c khu t Khu vui chơi gi i trí: k t c u ư ng bê tông ho c ư ng c p ph i. M t c t t 3 - 5m. 8.1.3 ư ng d o, sân chơi: lát g ch ho c b ng bê tông, m t c t t i thi u 2m. 8.1.4. Kè ven H Tây: dùng hai lo i kè.
  6. Kè lo i 1: Ngăn cách gi a khu t v i nhau. K t c u là t m ch t có h s K = 0,95 mái ta luy theo t l 1/1,5 (k t h p rãnh thoát nư c). Kè lo i 2: Ngăn cách khu t v i H Tây. Kè v a ngăn t l i v a kè h , cao trung bình c a kè là 3,50m, tránh ư c m c sóng cao nh t c a h sao cho không tràn lên khu t. 8.2 H th ng thoát nư c mưa: Hư ng thoát nư c chính c a khu v c ư c thoát vào ư ng c ng thoát nư c c a Thành ph d c theo ư ng L c Long Quân. Giai o n u chưa có ư ng c ng thoát nư c c a Thành ph nư c mưa ư c thoát vào mương th y l i phía B c khu t Khu vui chơi gi i trí sau khi qua h th ng ga l ng. Kích thư c ư ng ng t D400 n D800 có chi u dài 2729m. Các công trình b trí trên tuy n thoát nư c là các gi ng thu, gi ng thăm, ga thu hàm ch. Trư c khi ch y ra H Tây qua các mi ng x chính c n ư c x lý qua b l ng theo quy nh hi n hành. 8.3 H th ng thoát nư c th i H th ng thoát nư c th i c a Khu vui chơi gi i trí có h th ng c ng riêng, tuy n chính và tuy n nhánh, d n nư c th i vào b x lý ư c t ng m t i phía ông B c khu t Khu vui chơi gi i trí, bên c nh mương thoát nư c hi n có. Nư c th i ư c x lý, m b o các ch tiêu quy nh theo TCVN 5945 - 1995 r i ư c d n vào h th ng thoát nư c chung c a Thành ph . Trong khi chưa có h th ng nư c th i c a Thành ph , nư c th i sau khi ư c x lý úng tiêu chuNn v sinh môi trư ng cho phép ư c thoát t m ra h . 8.4 H th ng c p nư c s ch Khu vui chơi gi i trí H Tây s u tư xây d ng m t h th ng c p nư c riêng b ng phương th c khoan nư c ng m và có tr m x lý t i ch . Tr m x lý nư c s ch s t t i phía Tây Nam c a Công viên nư c v i công su t t i a d ki n là 1.000 m3/ngày. Tiêu chuNn c p nư c trong Khu vui chơi gi i trí: + Lư ng nư c c n b sung cho Công viên nư c: 300 m3/ngày. + Lư ng nư c ph c v Câu l c b : 30 m2/ngày. + Lư ng nư c công c ng ph c v khách hàng: 30 m2/ngày. + Lư ng nư c tư i r a: 90 m3/ngày. + Lư ng nư c d phòng (25%) 100 m3/ngày. 8.5 Cung c p i n Xây d ng m t tr m bi n áp m i phía ông B c ô t c a Khu vui chơi gi i trí v i công su t c a tr m bi n áp là 560 KVA 22/6,6/0,4 KV cung c p i n cho toàn b khu vui chơi. M i h ng m c công trình và các dãy èn chi u sáng công c ng ư c c p i n c l p t t i n h th tương ng v i 1 trong 3 h dùng i n (Khu câu l c b , Khu vui chơi trên c n, Khu vui chơi dư i nư c).
  7. Toàn b h th ng m ng lư i c p i n v i các h ng m c công trình và chi u sáng công c ng dùng cáp i n i trong rãnh cáp chôn ng m dư i t. 8.6 Phòng cháy, ch a cháy Toàn b Khu vui chơi gi i trí s t 6 h ng ch a cháy t i các v trí thích h p, lưu lư ng m i h ng ch a cháy là 2,5l/s. Tr ch a cháy là tr n i. Các ư ng ng c p nư c ch a cháy dùng ư ng ng c p nư c riêng t tr m bơm chính. Ngu n nư c ư c l y t H Tây và các b ch a. 8.7 Rác th i H th ng các thùng gom rác ư c t t i các khu d ch v , khu các trò chơi và trên toàn h th ng giao thông n i b và sau ó ư c thu gom và chuy n ra các thùng rác l n ư c t phía sau tr m i ne. Công ty s ký h p ng v i Công ty Môi trư ng ô th v n chuy n các thùng rác này n i m t p k t rác th i c a Thành ph . 8.8 San n n San n n theo phương pháp ư ng ng m c v i chênh gi a 2 ư ng ng m c h = 0,05m, d c n n i >= 0,005. Cao san n n th p nh t c a Khu vui chơi gi i trí H Tây là + 7,4 m v phía ông Nam. 8.9 Thông tin bưu i n Trong Khu vui chơi gi i trí s t t cáp ph c v các lo i thuê bao là 50 ôi. Ngoài các thuê bao s t1s i m i n tho i dùng th . Chương 3: QU N LÝ XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH i u 10. Vi c xây d ng các công trình trong Khu vui chơi gi i trí ư c ti n hành theo 2 giai o n: - Giai o n I: (1998 n 6/1999): xây d ng h th ng h t ng k thu t toàn khu, m t ph n Khu công viên nư c và Khu vui chơi gi i trí trên c n. - Giai o n II (6/1999 n 6/2000): Hoàn ch nh Công viên nư c, l p t thi t b vui chơi trên c n, xây d ng nhà Bowling, Cinema và các công trình còn l i. Các t ch c có tư cách pháp nhân và ư c phép hành ngh xây d ng có năng l c s ư c ch n th u xây d ng các h ng m c công trình trong Khu vui chơi gi i trí bao g m: San l p m t b ng, xây d ng các công trình h t ng k thu t, các công trình vui chơi gi i trí. i u 11. Ch u tư s ký h p ng thuê công ty tư v n có năng l c giám sát toàn b qúa trình d u tư xây d ng c a Khu vui chơi gi i trí.
  8. i u 12. Các thi t b vui chơi gi i trí ph i là thi t b hi n i an toàn cho ngư i s d ng. Ch u tư l a ch n trong các nhà cung c p thi t b tiên ti n trên th gi i sau khi ư c công ty tư v n thNm nh, ư c UBND Thành ph cho phép và tuân theo các quy nh hi n hành. i u 13. Các h ng m c trò chơi c a khu công viên nư c, khu vui chơi trên c n và xây d ng k thu t h t ng ph i theo úng quy ho ch chi ti t ư c phê duy t. Trong trư ng h p c n thi t có th ư c i u ch nh v trí, th lo i song không ư c làm thay i các ch tiêu kinh t c a Khu vui chơi gi i trí. Vi c i u ch nh c c b ph i ư c KTST Thành ph th a thu n và UBND Thành ph ch p thu n b ng văn b n. i u 14. Vi c xây d ng các h ng m c chi ti t trong khu v c Khu vui chơi gi i trí ư c ti n hành theo úng i u l qu n lý u tư xây d ng, song trong qúa trình u tư có th t ng bư c khai thác c c b các h ng m c công trình. i u 15. Phương án thi t k ki n trúc các công trình trong ranh gi i Khu vui chơi gi i trí ph i m b o các yêu c u v quy ho ch, thNm m ki n trúc, an toàn v phòng cháy ch a cháy, b o v môi trư ng và c nh quan ô th . i u 16. Khi thi công các công trình nơi ông dân cư, ơn v thi công có bi n pháp che ch n rác b i và m b o an toàn giao thông, sinh ho t công c ng. M i phương ti n giao thông chuyên ch v t li u vào thành ph ph i tuân th Ngh nh 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph . i u 17. Các công trình xây l p ã hoàn thành u ph i l p b n v hoàn công và nghi m thu theo quy nh, các vi ph m trong xây d ng cơ b n ph i ư c x lý theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 18. i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 19. Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c trên án quy ho ch chi ti t và i u l này có quy nh c th hư ng d n th c hi n i u l này. i u 20. M i vi ph m các i u kho n c a i u l này s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo qui nh c a pháp lu t. i u 21. B n i u l qu n lý xây d ng này và án quy ho ch chi ti t 1/500 ã phê duy t ư c lưu gi t i Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , Kíen trúc sư trư ng Thành ph , S a chính, và Ch u tư ng th i thông báo các cơ quan và nhân dân có liên quan bi t th c hi n.
Đồng bộ tài khoản