Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
87
lượt xem
5
download

Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005 - 2010) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 65/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 65/2005/Q -TTG NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2005 V VI C PHÊ DUY T ÁN "CHĂM SÓC TR EM M CÔI KHÔNG NƠI NƯƠNG T A, TR EM BN B RƠI, TR EM TÀN T T N NG, TR EM LÀ N N NHÂN C A CH T C HÓA H C VÀ TR EM NHI M HIV/AIDS D A VÀO C NG NG GIAI O N 2005 - 2010" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t b o v , chăm sóc và giáo d c tr em ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Quy t nh s 23/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 02 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình Hành ng qu c gia vì tr em Vi t Nam giai o n 2001 - 2010; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án "Chăm sóc tr em m côi không nơi nương t a, tr em b b rơi, tr em tàn t t n ng, tr em là n n nhân c a ch t c hóa h c và tr em nhi m HIV/AIDS d a vào c ng ng giai o n 2005 - 2010" (sau ây g i t t là án "Chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn d a vào c ng ng giai o n 2005 - 2010") v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu c a án: a) M c tiêu t ng quát: Ti n t i tr giúp t t c tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn hòa nh p c ng ng, n nh cu c s ng và có cơ h i th c hi n các quy n c a tr em theo quy nh c a pháp lu t; t ng bư c thu h p kho ng cách chênh l ch v m c s ng gi a tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn v i tr em bình thư ng t i nơi cư trú trên cơ s huy ng các ngu n l c xã h i, phát tri n các hình th c chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn d a vào c ng ng. b) Các m c tiêu c th n năm 2010: - S tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn ư c hư ng tr c p xã h i, ư c chăm sóc thay th t i c ng ng và ư c tr giúp v y t , giáo d c tăng t 30% lên 65% (bình quân m i năm tăng thêm 15000 tr em).
  2. - S tr em tàn t t n ng ư c ch nh hình ph c h i ch c năng tăng t 40% lên 70%. - Thí i m chuy n 1000 tr em m côi không nơi nương t a, tr em tàn t t n ng ang ư c chăm sóc t i các cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c v chăm sóc c ng ng thông qua các hình th c gia ình ho c cá nhân nh n nuôi dư ng, nh n u, nh n nuôi con nuôi và chăm sóc t i Nhà xã h i. - Thí i m chuy n i hình th c chăm sóc t p trung t i các cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c sang chăm sóc t i các "gia ình quy mô nh " t i 10 cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c. i v i nh ng n i dung m i c a án, như Nhà xã h i t i c ng ng và chuy n i hình th c chăm sóc t p trung t i các cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c sang chăm sóc t i "gia ình quy mô nh " t i các cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c, th c hi n thí i m giai o n 2005 - 2007; nhân r ng mô hình giai o n 2008 - 2010. 2. i tư ng và ph m vi c a án: a) i tư ng c a án bao g m: - Tr em m côi không nơi nương t a. - Tr em b b rơi. - Tr em tàn t t n ng. - Tr em là n n nhân c a ch t c hoá h c. - Tr em nhi m HIV/AIDS. b) Ph m vi c a án: án ư c th c hi n trên ph m vi toàn qu c, nhưng có bư c i phù h p v i t ng vùng và t ng a phương. 3. Nhi m v c a án: a) Nâng cao nh n th c, trách nhi m c a ngư i dân, cán b , công ch c, viên ch c các c p, các ngành v chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn d a vào c ng ng. b) Ti p t c th c hi n có hi u qu chính sách tr c p xã h i, tr giúp y t , giáo d c, k t h p v i v n ng c ng ng h tr và chăm sóc thay th tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn. Trong giai o n 2005 - 2010, bình quân m i năm tăng thêm 15000 tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn ư c hư ng tr c p, tr giúp xã h i t i c ng ng, thông qua các hình th c sau ây:
  3. - Gi i quy t tr c p xã h i t i c ng ng, ng th i tr giúp y t , giáo d c cho 11000 tr em/năm. - V n ng c ng ng chăm sóc thay th 4000 tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn/ năm dư i các hình th c gia ình ho c cá nhân nh n nuôi dư ng, nh n u, nh n nuôi con nuôi và chăm sóc t i Nhà xã h i. c) H tr tr em tàn t t n ng ư c ch nh hình và ph c h i ch c năng. - Hoàn thi n cơ ch , chính sách khuy n khích ch nh hình ph c h i ch c năng cho tr em tàn t t, c bi t cho tr em tàn t t n ng các trung tâm ch nh hình ph c h i ch c năng, k t h p v i ph c h i ch c năng c ng ng theo m t quy trình liên thông. - V n ng các nhà tài tr trong và ngoài nư c tr giúp s n xu t d ng c ch nh hình, ph u thu t và ph c h i ch c năng cho tr em tàn t t n ng. d) H tr tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn h c ngh , vi c làm. - Hoàn thi n cơ ch , chính sách tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn h c ngh , vi c làm t i gia ình và nơi cư trú. - Xây d ng mô hình h tr tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn h c ngh g n v i t o vi c làm; liên k t v i doanh nghi p, v n ng các nhà tài tr h tr th nghi m mô hình này m t s a phương. ) Tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn ti p c n các d ch v văn hóa. - T o i u ki n cho tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn ti p c n các d ch v văn hoá. i v i tr em tàn t t, t o i u ki n có l p h c, khu năng khi u, n phNm văn hoá và chương trình th thao riêng. - Xu t b n m t n phNm văn hoá ph c v c gi là tr em khi m th , s n xu t m t b phim ho t hình và xây d ng mô hình i m trư ng năng khi u có tr em tàn t t theo h c. e) Thí i m chuy n tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn ang ư c nuôi dư ng trong các cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c v nuôi dư ng t i c ng ng thông qua các hình th c gia ình ho c cá nhân nh n nuôi dư ng, nh n u, nh n nuôi con nuôi và chăm sóc t i Nhà xã h i. g) Xây d ng mô hình i m Nhà xã h i chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn c p xã. Nhà xã h i là m t mô hình m i v chăm sóc tr em, do U ban nhân dân c p xã qu n lý, c cán b kiêm nhi m ho c s d ng tình nguy n viên qu n lý Nhà xã h i. i v i Nhà xã h i, ngân sách a phương h tr m t ph n chi phí chăm sóc, nuôi dư ng tr em, còn l i, kinh phí ch y u huy ng t c ng ng. Ngân sách Trung ương h tr xây d ng Nhà xã h i trong th i gian tri n khai thí i m.
  4. h) Tri n khai thí i m vi c chuy n i phương th c chăm sóc t p trung tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn t i các cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c sang chăm sóc t p trung t i mô hình "gia ình quy mô nh " các cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c. i) Th c hi n t p hu n cán b làm công tác chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn, c bi t là cán b c p cơ s , v n i dung, phương pháp chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn d a vào c ng ng, công tác xã h i, phương pháp và k năng công tác xã h i. 4. Các gi i pháp: a) Tăng cư ng s lãnh o c a các c p y ng, s ch o c a chính quy n các c p và s tham gia c a các t ch c oàn th , t ch c xã h i trong vi c t ch c th c hi n có hi u qu các chính sách i v i tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn, t o phong trào chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn, c bi t t i nh ng vùng có ông i tư ng, vùng ng bào các dân t c thi u s . b) Rà soát, phân lo i i tư ng và nghiên c u s a i, hoàn thi n chính sách, cơ ch chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn c ng ng và t i các cơ s b o tr xã h i. Nâng cao năng l c thu th p, x lý và cung c p thông tin, d li u v tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn, áp ng yêu c u ánh giá k t qu th c hi n án; tham mưu, ho ch nh chính sách v tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn. c) Ny m nh xã h i hoá công tác chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn d a vào c ng ng theo hư ng: Huy ng m i ngu n l c t i ch , l ng ghép v i các chương trình phát tri n kinh t - xã h i t i a phương và khuy n khích các ho t ng t nguy n, nhân o vì tr em. V n ng các t ch c, gia ình và cá nhân nh n chăm sóc thay th tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn. d) Tăng cư ng s giám sát, ánh giá c a các t ch c oàn th và nhân dân trong vi c th c hi n chính sách, pháp lu t v chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn d a vào c ng ng t i các a phương. ) T ch c ki m tra, thanh tra các a phương trong vi c th c hi n các chính sách i v i tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn và các n i dung c a án. e) Nghiên c u, t ng k t, ánh giá th c ti n hoàn thi n chính sách tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn, góp ph n nâng cao hi u qu c a công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. g) Ny m nh h p tác v i các t ch c qu c t , bao g m các t ch c a phương, song phương và các t ch c phi Chính ph trên c ba lĩnh v c k thu t, kinh nghi m và tài chính tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn. 5. Kinh phí: Kinh phí th c hi n án ư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành và huy ng t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. T ch c th c hi n
  5. 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i U ban Dân s , Gia ình và Tr em và các B , ngành có liên quan: - Hư ng d n tri n khai th c hi n án; ch o th c hi n các n i dung c a án trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c giao. - Ch o cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i các c p tham mưu giúp Ch t ch U ban nhân dân cùng c p t ch c tri n khai th c hi n các nhi m v c th trong án; theo dõi, ki m tra vi c th c hi n án. - T ch c sơ k t nh kỳ, t ng k t và báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình th c hi n án. 2. U ban Dân s , Gia ình và Tr em ch o Qu B o tr tr em Vi t Nam trong vi c Ny m nh các ho t ng nh m h tr th c hi n các m c tiêu c a án, hư ng vào vi c phòng ng a và ngăn ch n tr em lâm vào hoàn c nh c bi t khó khăn. 3. B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan ch o cơ quan thông tin các c p Ny m nh công tác thông tin, truy n thông v chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn d a vào c ng ng. 4. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan tri n khai chương trình giáo d c hòa nh p cho tr em tàn t t; hoàn thi n chính sách và ch o các trư ng th c hi n vi c mi n, gi m h c phí, các kho n óng gúp xây d ng trư ng cho tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn. 5. B Y t ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan ch o các cơ s y t ti p t c th c hi n vi c mi n, gi m vi n phí cho tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn; khám b nh, ch a b nh, ph c h i ch c năng d a vào c ng ng cho tr em tàn t t. 6. B Tài chính có trách nhi m b trí kinh phí cho các B , ngành có liên quan và các a phương tri n khai th c hi n án theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành; ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n, ki m tra vi c s d ng kinh phí th c hi n án. 7. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành, a phương có liên quan huy ng các ngu n v n trong nư c, v n vi n tr và các ngu n v n khác cho công tác chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn. 8. B Tư pháp Ny m nh công tác giáo d c, tuyên truy n pháp lu t v chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn; nghiên c u, hoàn thi n pháp lu t hôn nhân và gia ình theo hư ng t o i u ki n thu n l i cho các cá nhân trong và ngoài nư c nh n nuôi con nuôi là tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn; ngăn ng a các hành vi l i d ng vi c nuôi con nuôi tr c l i. 9. ài Truy n hình Vi t Nam và ài Ti ng nói Vi t Nam ph i h p v i các ài truy n hình, ài phát thanh, ài phát thanh - truy n hình a phương xây d ng các chuyên m c, chuyên v chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn d a vào c ng ng phát trên sóng truy n hình, phát thanh qu c gia và a phương.
  6. 10. Các B , ngành khác có liên quan ch ng xây d ng và tri n khai th c hi n k ho ch chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn d a vào c ng ng theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 11. ngh M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n tích c c tham gia tri n khai th c hi n án này trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a cơ quan, t ch c mình. 12. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m: a) Ch o tri n khai th c hi n các n i dung, gi i pháp c a án trên a bàn a phương; b) Xây d ng các m c tiêu chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; c) B trí kinh phí, nhân l c và cơ s v t ch t th c hi n án. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản