Quyết định số 65/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 65/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy tắc các nội dung thi trong Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh học sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/2008/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI TNAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 65/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY T C CÁC N I DUNG THI TRONG H I THAO GIÁO D C QU C PHÒNG – AN NINH H C SINH TRUNG H C PH THÔNG B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O - Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các b , cơ quan ngang b ; - Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; - Căn c Quy t nh s 79/2007/Q -BGD T ngày 24 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o Ban hành Chương trình Giáo d c qu c phòng- an ninh c p trung h c ph thông; - Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c Qu c phòng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy t c các n i dung thi trong H i thao Giáo d c qu c phòng – an ninh h c sinh trung h c ph thông. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c Qu c phòng, V trư ng V Giáo d c Trung h c, th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Giám c các s giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n: - B trư ng Nguy n Thi n Nhân ( b/c); - H i ng GDQP-AN Trung ương; - B Qu c phòng ( ph i h p); - B Tư pháp (C c Ki m tra VBQPPL); - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B GD& T; Bành Ti n Long - Như i u 3 ( th c hi n); - Lưu VT; V GDQP; V PC.
 2. QUY T C CÁC N I DUNG THI TRONG H I THAO GIÁO D C QU C PHÒNG - AN NINH H C SINH TRUNG H C PH THÔNG (Ban hành theo Quy t nh s 65/2008/Q -BGD T ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh Quy t c này quy nh v các n i dung thi c a h i thao giáo d c qu c phòng - an ninh (GDQP-AN) h c sinh trung h c ph thông (THPT), bao g m: i tư ng và thành ph n tham gia h i thao; n i dung, hình th c, phương pháp t ch c, i u ki n và quy t c c a t ng n i dung thi trong h i thao; cách ánh giá k t qu và x p h ng thành tích c a h i thao. 2. i tư ng áp d ng Quy t c này ư c áp d ng t ch c h i thao GDQP-AN cho h c sinh THPT trong các trư ng THPT, các s giáo d c và ào t o. i u 2. M c ích, yêu c u t ch c h i thao 1. M c ích a) Góp ph n nâng cao ch t lư ng GDQP-AN, g n li n h c t p v i ho t ng th c ti n. b) Góp ph n nâng cao trình qu n lý, t ch c th c hi n n i dung, chương trình môn h c GDQP-AN cơ s ; Ny m nh phong trào thi ua h c t p, rèn luy n gi a các nhà trư ng và a phương. c) Qua h i thao phát hi n nh ng cơ s t thành tích cao trong h c t p và rèn luy n; t ó có k ho ch nhân r ng i n hình, ra nh ng gi i pháp thi t th c ti p t c ch o th c hi n t t nhi m v GDQP- AN nh ng năm ti p theo. 2. Yêu c u a) Các n i dung thi ph i n m trong chương trình GDQP-AN c p THPT ban hành theo Quy t nh s 79/2007/Q -BGD T ngày 24/12/2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. b) T ch c h i thao ph i nghiêm túc, khách quan, trung th c và an toàn.
 3. c) Qua h i thao các s giáo d c và ào t o, các trư ng THPT rút kinh nghi m v phương pháp và n i dung gi ng d y GDQP-AN, có k ho ch t ch c t t h i thao nh ng năm ti p theo. i u 3. i tư ng và thành ph n tham gia h i thao 1. i tư ng: Là h c sinh THPT thu c các lo i hình trư ng (công l p và ngoài công l p). 2. Thành ph n: M i ơn v tham gia h i thao c m t i tuy n (s lư ng do ban t ch c h i thao quy nh) g m h c sinh c a c 3 kh i l p (10, 11, 12) d thi các n i dung theo quy nh. i u 4. Yêu c u i v i h c sinh tham gia h i thao 1. Trang ph c: Qu n âu s m m u, áo sơ mi b trong qu n, th t lưng, i giày v i, i mũ c ng, eo th c a h i thao có dán nh. 2. Ngư i tham gia h i thao ph i có m t trư c ngày t ch c h i thao ki m tra và làm công tác chuNn b . Thí sinh ph i có m t trư c gi thi 20 phút tr ng tài làm công tác ki m tra; n gi thi thí sinh v ng m t s m t quy n d thi. 3. Quá trình tham gia h i thao ph i tuy t i tuân th quy nh c a quy t c và hư ng d n c a ban tr ng tài. 4. M i thí sinh không ư c d thi quá 3 n i dung (ngoài 2 n i dung thi b t bu c). Chương II N I DUNG, HÌNH TH C VÀ PHƯƠNG PHÁP T CH C CÁC N I DUNG H I THAO i u 5. N i dung 1. M t s hi u bi t chung v qu c phòng- an ninh (n i dung thi b t bu c); 2. i ngũ (n i dung thi b t bu c); 3. Tư th , ng tác v n ng trên chi n trư ng; 4. B n súng AK bài 1b; 5. Ném l u n trúng ích; 6. Tháo, l p súng AK ban ngày; 7. Băng bó, c u thương. i u 6. Hình th c
 4. H i thao GDQP-AN h c sinh THPT ư c t ch c hàng năm các trư ng THPT ho c các s giáo d c và ào t o. T ch c thi lý thuy t trong phòng h c; các n i dung thi th c hành ư c t ch c ng th i sân, bãi t p theo yêu c u v i u ki n c a t ng n i dung thi. i u 7. Phương pháp 1. C p t ch c h i thao ra quy t nh thành l p ban t ch c, ban tr ng tài và t thư ký h i thao. M i n i dung thi thành l p 1 ti u ban tr ng tài (ho c giám kh o) i u hành, giám sát, ánh giá k t qu c l p. 2. Tuỳ theo h i thao ư c t ch c c p nào mà ban t ch c có th quy t nh thi t 5 n 7 n i dung i u 5 (trong ó có 2 n i dung thi b t bu c). Riêng n i dung thi b n súng AK bài 1b, n u t ch c c p trư ng thì thay b ng máy b n t p. 3. Tuỳ theo tính ch t c a t ng n i dung thi t ch c b c thăm th t d thi c a các oàn ho c các thí sinh theo s i u hành chung c a ban t ch c. 4. Ph i h p ch t ch v i cơ quan quân s a phương trong quá trình t ch c h i thi, c bi t là trong vi c b o m an toàn tuy t i cho n i dung thi b n n th t. Chương III QUY T C CÁC N I DUNG THI i u 8. Thi m t s hi u bi t chung v qu c phòng- an ninh 1. i u ki n Căn c vào s lư ng thí sinh b trí s phòng thi. Tuỳ theo i u ki n c a t ng a phương có th làm thi tr c nghi m khách quan, t lu n ho c k t h p. 2. Quy t c - Thi vi t v i th i gian t 60 n 120 phút (tuỳ theo tính ch t c a thi); - H c sinh l p 10 và l p 11 thi chung m t , n i dung thi là ki n th c trong sách giáo khoa GDQP-AN l p 10 c a B Giáo d c và ào t o; - H c sinh l p 12 thi riêng, n i dung thi là ki n th c trong sách giáo khoa GDQP- AN l p 12; - T ch c ánh s báo danh, r c phách trư c khi ch m bài theo quy nh; i u 9. Thi i ngũ 1. i u ki n - N i dung thi ư c ti n hành sân, bãi t p m b o cho các ng tác i ngũ ơn v v i i hình ti u i;
 5. - Tuỳ theo quy mô c a h i thi m i a phương quy nh s lư ng thí sinh tham gia c a m i oàn; - Thi m t s n i dung trong bài “ i ngũ t ng ngư i không có súng” và “ i ngũ ơn v ” trong sách giáo khoa GDQP-AN l p 10. 2. Quy t c M i oàn c m t thí sinh làm ti u i trư ng ch huy ti u i th c hi n th t các bư c sau: - D n ti u i ra v trí quy nh c a h i thi; - Báo cáo tr ng tài s n sàng tham gia h i thi; - Khi ư c tr ng tài cho phép, ti n hành t p h p i hình m t hàng d c, ch nh n hàng ngũ, gi i tán; - T p h p i hình m t hàng ngang quay m t v phía tr ng tài, i m s , ch nh n hàng ngũ, quay trái, quay ph i, quay ng sau, gi m chân t i ch , i u, ng l i, ch nh n hàng ngũ, báo cáo ã h i thi xong, v v trí. T t c hành ng c a ngư i ch huy và toàn oàn th c hi n như n i dung trong sách giáo khoa GDQP-AN l p 10. i u 9. Thi tư th ng tác v n ng trên chi n trư ng 1. i u ki n a) Thí sinh tham gia ư c trang b súng ti u liên AK (súng t p); b) Bãi t p có chi u r ng kho ng 5 mét, chi u dài l n hơn 80 mét (xem sơ v n ng trong ph l c), th t b trí các mô hình và phương ti n như sau: - C u h p: Dùng 10 viên g ch ch x p n m d c theo ư ng th ng, m i viên cách nhau 1,2m chôn chìm xu ng t 2/3 và n i 1/3 viên; - Kho ng cách cho các ng tác v n ng i khom, lê cao, trư n a hình b ng ph ng là 25m; - Hào ch chi: Dùng 6 ôi c c c m so le nhau t o thành o n hào ch chi r ng 0,6m, dài 20m, kho ng cách gi a các c c li n k là 4m, chi u cao c a c c là 0,7m tính t m t t. Dư i d t dùng vôi tr ng n i các chân c c, kho ng gi a các c c và u các c c ư c n i v i nhau b ng dây th ng. 2. Quy t c Thí sinh vào v trí xu t phát, khi có l nh c a tr ng tài: “Ti n”, thí sinh th c hi n th t các ng tác sau:
 6. - Ch y qua c u h p 12m; - V n ng 5m sau ó th c hi n ng tác i khom 5m, lê cao 5m, trư n a hình b ng ph ng 5m; -V n ng ti p 5m r i ch y qua hào ch chi; -V n ng v ích. T ng chi u dài v n ng (t i m xu t phát qua c u h p n ích) là 70m. i u 10. Thi b n súng AK bài 1b 1. i u ki n b n - Trư ng b n m b o an toàn tuy t i theo quy nh; - M c tiêu b n: Bia s 4a c nh; - C ly b n: 100m; - Tư th b n: N m b n có b tỳ; -S n b n: 3 viên b n tính i m (b n phát m t); - Th i gian b n: 5 phút; - T ch c b c thăm s t b n và b b n cho t t c các thí sinh tham gia; - Ch huy trư ng b n ph i ph bi n “N i quy trư ng b n” cho t t c các thí sinh trư c khi thi b n. 2. Quy t c b n - Thí sinh vào tuy n chuNn b b n cách tuy n b n 30m; khi nghe th y tr ng tài g i tên mình thì hô “có”; khi có l nh c a tr ng tài công b v trí b n b s ….thì hô “rõ”, sau ó vào nh n n và v n ng lên tuy n b n cách b b n kho ng 3m. - Khi nghe l nh “vào v trí b n”, thí sinh ti n lên b b n theo s c a mình; khi nghe l nh “N m chuNn b b n”, thí sinh làm ng tác n m chuNn b b n, l p n vào súng, ki m tra thư c ng m, h c hi u màu . - Khi có l nh “M c tiêu bia s 4a, c ly 100m, n 3 viên, th i gian 5 phút, b n”, thí sinh làm ng tác b n, b n xong c m c hi u và báo cáo: b s …b n xong. - Khi nghe l nh “Thôi b n, tháo n, khám súng”, thí sinh làm ng tác khám súng, tr ng tài tr c ti p ki m tra và thu n th a (n u có); khi có l nh “ ng d y”, thí sinh t súng t i b , làm ng tác ng d y ch báo k t qu . K t qu b n ư c báo ngay sau khi k t thúc t b n (báo i m b ng chuỳ, c ).
 7. 3. X lý vi ph m qui t c a) Thí sinh vi ph m nh ng i m sau ây s b tru t quy n d thi: - N súng khi chưa có l nh c a tr ng tài; - L p quá s n quy nh. b) M i hành ng gian l n: S a ch a súng, i súng sau khi ã ki m tra ho c vi ph m quy t c an toàn, tuỳ theo l i n ng, nh mà tr ng tài nh c nh , c nh cáo ho c tru t quy n d thi. i u 11. Thi ném l u n trúng ích 1. i u ki n ném a) Bãi ném b o m an toàn theo quy nh và có mâm ném ư ng kính 1m b ng tôn; thí sinh ném l u n có trang b súng; b) L u n t p Φ-1 (không có ngòi n ), n ng 450 gam; c) ích ném: 07 vòng tròn ng tâm có ư ng kính 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 3m, 3,5m, 4m; các ư ng gi i h n r ng 0,5cm n m phía vòng trong (xem sơ bãi ném l u n trong ph l c); d) C ly ném: - i v i nam: 30m tính t v ch gi i h n n tâm vòng tròn; - i v i n : 20m tính t v ch gi i h n n tâm vòng tròn; ) S qu ném: 07 qu (02 qu ném th và 05 qu ném tính i m) e) Th i gian ném: 5 phút. 2. Quy t c ném - Sau khi nghe khNu l nh c a tr ng tài: “Vào tuy n ném”, thí sinh v n ng vào v trí và làm công tác chuNn b ; khi nghe khNu l nh “ 2 qu ném th , ném”, thí sinh th c hi n ng tác ném và không b t bu c ph i ném h t 2 qu . i m rơi ư c báo ngay sau m i qu ném; - Khi chuy n sang ném tính i m, thí sinh ph i báo cáo: S … xin ném tính i m và khi tr ng tài phát l nh: “05 qu ném tính i m, ném”, V V th c hi n ng tác ném. i m rơi ư c báo ngay sau m i qu ném; - Khi ném, m t tay c m súng k p ngang hông; có th ng t i ch ho c ch y l y à ném. 3. X lý vi ph m
 8. -T ng ném trư c khi có l nh c a tr ng tài s b tru t quy n thi u môn ném l u n; - Có hành vi gian l n như i ngư i, i trang b … tuỳ theo l i n ng, nh mà tr ng tài nh c nh , c nh cáo, tr i m ho c tru t quy n thi u. i u 12. Thi tháo, l p súng AK ban ngày 1. i u ki n tháo, l p - Tháo, l p súng ti u liên AK ban ngày có bàn tháo, l p theo quy nh; - M i thí sinh tháo, l p m t khNu súng, tính th i gian nhanh nh t; - Không tháo, l p ng ng ph tùng. 2. Quy t c tháo, l p a) Thí sinh khám súng, ki m tra súng, sau khi chuNn b xong thì báo cáo tr ng tài: “S …. ã s n sàng”, khi có l nh c a tr ng tài: “Tháo súng”, thí sinh làm ng tác tháo súng theo th t sau: - Tháo h p ti p n (sau khi tháo h p ti p n xong ph i khám súng ki m tra n trong bu ng n); - Tháo thông nòng; - Tháo n p h p khoá nòng; - Tháo b ph n Ny v ; - Tháo b khoá nòng và khoá nòng (tháo r i khoá nòng ra kh i b khoá nòng) - Tháo ng d n thoi và p lót tay trên; Khi k t thúc ng tác tháo p lót tay trên, thí sinh ph i báo cáo: “xong”, sau ó chuNn b s n sàng l p súng. b) Khi có l nh c a tr ng tài: “L p súng”, thí sinh th c hi n th t các ng tác sau: - L p ng d n thoi và p lót tay trên; - L p khoá nòng vào b khoá nòng sau ó l p b khoá nòng vào h p khoá nòng; - L p b ph n Ny v ; - L p n p h p khoá nòng, ki m tra chuy n ng c a súng; - L p thông nòng;
 9. - L p h p ti p n. Khi k t thúc ng tác l p h p ti p n, thí sinh ph i báo cáo: “xong”. *Lưu ý: Trong quá trình tháo súng ph i s p t các b ph n c a súng theo th t tháo t bên ph i sang bên trái c a ngư i tháo. i u 13. Thi băng bó, c u thương 1. i u ki n thi - Môn thi ư c ti n hành sân, bãi t p m b o ư c cho ng tác v n ng ng n và v trí băng bó thu n l i cho thí sinh; - M i oàn c m t t g m 3 thí sinh tham gia (2 nam và 1 n ), trang b 2 khNu súng AK t p và 1 túi c u thương; - Thi n i dung băng c ng tay (trái và ph i) và băng c ng chân (trái và ph i) theo k thu t băng v t thương trong sách giáo khoa GDQP-AN l p 10. 2. Quy t c thi - Khi có l nh c a tr ng tài: “vào v trí”, c t v n ng n v trí v ch xu t phát và nghe tr ng tài ra tình hu ng b thương c a thương binh (v trí v t thương c n băng bó) ho c có th b c thăm trư c tình hu ng b thương; - Khi có l nh c a tr ng tài, c t cùng v n ng n v trí băng bó (t v ch xu t phát n v trí băng bó là 5 mét); m t ngư i gi làm thương binh, m t ngư i th c hành băng bó (n ) và m t ngư i v a h tr v a c nh gi i; - Khi băng bó xong, m t ngư i dìu thương binh, ngư i còn l i mang vũ khí và túi c u thương cùng v n ng v ích (v ch xu t phát); - Th i gian thi ư c tính t khi xu t phát n khi v ích. Chương IV CÁCH TÍNH K T QU VÀ X P H NG THÀNH TÍCH i u 14. Cách tính k t qu 1. i m thi M t s hi u bi t chung v qu c phòng- an ninh i m thi tính theo thang i m 10, l y tròn s n 01 ch s th p phân; t 0,05 i m tr lên ư c tính là 0,1 i m. Thí sinh có hành ng gian l n trong khi thi tuỳ theo l i n ng, nh s b tr n 5 i m ho c b tru t quy n d thi. 2. i m thi i ngũ
 10. - Hoàn thành môn thi toàn oàn ư c 60 i m, trong ó: Hành ng c a ngư i ch huy ư c 15 i m, hành ng c a toàn oàn ư c 45 i m. - Trang ph c c a m i thí sinh không úng quy nh b tr 0,5 i m; - M i khNu l nh sai tr 0,5 i m, m i ng tác ch huy sai tr 1 i m, ch huy làm thi u m t bư c tr 2 i m, m i thí sinh th c hành sai m t ng tác tr 0,5 i m. 3. i m thi B n súng - i m thi b n súng căn c vào i m ch m trên bia, c ng i m ch m c a 3 viên tính i m. Khi b n nh m coi như ã b n ra ngoài, thí sinh có bia b b n nh m ư c tính i m 3 viên có i m ch m cao nh t. - Thí sinh nào có s i m cao hơn x p h ng trên, n u b ng nhau thì thí sinh nào có nhi u i m ch m vòng trong cao hơn x p h ng trên, n u v n b ng nhau thì x p ng h ng. 4. i m thi Ném l u n trúng ích - L u n rơi trúng vòng nào ư c tính i m vòng ó; Th t i m t vòng tâm (có ư ng kính 1m) n vòng ngoài cùng (có ư ng kính 4m) là: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ( i m). - L u n rơi ngoài lăn vào không ư c tính i m. Khi ném, không b t kỳ b ph n nào c a ngư i và trang b ch m vào v ch gi i h n, n u vi ph m thì qu ném ó ư c tính là 0 i m. Khi ư c l nh ném, n u l u n rơi bên ngoài v ch gi i h n coi như ã ném và qu ném ó ư c tính là 0 i m. - Căn c vào k t qu ném, c ng i m c a 5 qu ném tính i m nhân v i h s 0,5 tính i m. Thí sinh nào có s i m cao hơn x p h ng trên, n u b ng nhau thì thí sinh nào có s i m vòng trong cao hơn x p h ng trên, n u v n b ng nhau thì x p ng h ng. 5. Thi Tư th , ng tác v n ng trên chi n trư ng tính th i gian v n ng nhanh nh t và ư c quy i ra i m tính thành tích (theo B ng quy i thành tích). Thí sinh s b c ng th i gian trong nh ng trư ng h p sau: Trang ph c không úng: c ng 5 giây; m i l n ch m dây, c c, chân ch m t khi qua c u h p, sai ng tác v n ng, làm c c, t dây: c ng 2 giây. 6. Thi Tháo, l p súng AK ban ngày tính th i gian tháo, l p nhanh nh t và ư c quy i ra i m tính thành tích (theo B ng quy i thành tích). Thí sinh vi ph m các l i sau thì m i l i c ng thêm 05 giây: Tháo, l p không úng ng tác, x p t không úng th t ; không khám súng trư c khi tháo, l p; không tháo r i khoá nòng ra kh i b khoá nòng; không ki m tra chuy n ng c a súng khi l p xong n p h p khoá nòng. Thí sinh t ý tháo, l p khi chưa có l nh c a tr ng tài ho c báo cáo “xong” khi chưa k t thúc ng tác cu i cùng thì tuỳ l i n ng, nh mà tr ng tài nh c nh , c nh cáo, c ng th i gian ho c tru t quy n thi u;
 11. 7. Thi Băng bó, c u thương tính th i gian và ư c quy i ra i m tính thành tích (theo B ng quy i thành tích). Thí sinh s b c ng th i gian trong nh ng trư ng h p sau: B quên 01 trang b khi v n ng v ích c ng 10 giây; băng bó sai ng tác, làm t t băng, n p c nh sai quy cách, m i l i c ng 05 giây. B NG QUY I THÀNH TÍCH 3 N I DUNG THI TÍNH TH I GIAN Tư th , ng tác v n Tháo, l p súng AK Băng bó, c u ng trên chi n trư ng ban ngày thương Ghi Th.gian Th.gian chú Th.gian (giây) i m i m i m (giây) (giây) 20 21,0 20 21,0 105 61,0 21 20,8 21 20,8 106 60,8 22 20,6 22 20,6 107 60,6 23 20,4 23 20,4 108 60,4 24 20,2 24 20,2 109 60,2 25 20,0 25 20,0 110 60,0 26 19,8 26 19,8 111 59,8 27 19,6 27 19,6 112 59,6 28 19,4 28 19,4 113 59,4 29 19,2 29 19,2 114 59,2 30 19,0 30 19,0 115 59,0 31 18,8 31 18,8 116 58,8 32 18,6 32 18,6 117 58,6 33 18,4 33 18,4 118 58,4 34 18,2 34 18,2 119 58,2 35 18,0 35 18,0 120 58,0 36 17,8 36 17,8 121 57,8 37 17,6 37 17,6 122 57,6 38 17,4 38 17,4 123 57,4 39 17,2 39 17,2 124 57,2 40 17,0 40 17,0 125 57,0 41 16,8 41 16,8 126 56,8 42 16,6 42 16,6 127 56,6 43 16,4 43 16,4 128 56,4 44 16,2 44 16,2 129 56,2
 12. 45 16,0 45 16,0 130 56,0 46 15,8 46 15,8 131 55,8 47 15,6 47 15,6 132 55,6 48 15,4 48 15,4 133 55,4 49 15,2 49 15,2 134 55,2 50 15,0 50 15,0 135 55,0 i u 15. X p h ng thành tích 1. Thành tích cá nhân Thành tích cá nhân ư c tính cho t ng n i dung thi sau: M t s hi u bi t chung v qu c phòng- an ninh; Tư th , ng tác v n ng trên chi n trư ng; B n súng AK bài 1b; Ném l u n trúng ích; Tháo, l p súng AK ban ngày. Thí sinh có s i m cao hơn ư c x p h ng trên. 2. Thành tích t p th Thành tích t p th ư c tính cho t p th (ho c nhóm) các thí sinh tham gia các n i dung thi i ngũ và Băng bó, c u thương. T p th có s i m cao hơn ư c x p h ng trên. 2. Thành tích toàn oàn Thành tích toàn oàn là t ng s thành tích c a các cá nhân và t p th trong m i oàn, căn c vào t ng i m c a các cá nhân, t p th các n i dung thi. oàn nào có t ng i m cao hơn s x p h ng trên; n u có nhi u oàn b ng i m nhau thì oàn nào có t ng i m n i dung thi “M t s hi u bi t chung v qu c phòng- an ninh” cao hơn s x p h ng trên; n u v n b ng nhau thì x p ng h ng.
Đồng bộ tài khoản