Quyết định số 65/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 65/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 65/2008/QĐ-BTC Hà N i, ngày 4 tháng 8 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR QU C GIA Đ I V I THÓC B O QU N Đ R I RONG ĐI U KI N ÁP SU T TH P” B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Ngh đ nh s 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Xét đ ngh c a C c trư ng C c D tr qu c gia, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy chu n k thu t qu c gia v d tr qu c gia đ i v i thóc b o qu n đ r i trong đi u ki n áp su t th p”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau sáu tháng, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. C c trư ng C c D tr qu c gia, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan đ n vi c qu n lý, nh p, xu t và b o qu n thóc theo phương pháp b o qu n đ r i trong đi u ki n áp su t th p ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Các cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Vi n KSNDTC; - Tòa án NDTC; - Ki m toán NN; - Công báo; Ph m S Danh - C c KTVB (B Tư pháp); - Các DTQG khu v c; - Các đơn v thu c B ; - Website Chính ph ; - Website B TC; - Lưu: VT, C c DTQG.
  2. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 1: 2008/BTC QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR QU C GIA Đ I V I THÓC B O QU N Đ R I TRONG ĐI U KI N ÁP SU T TH P National technical regulation on national reserve of bulked paddy in low pressure condition HÀ N I - 2008
  3. L I NÓI Đ U QCVN 1: 2008/BTC do D tr qu c gia khu v c Đông B c so n th o, C c D tr qu c gia trình duy t và đư c ban hành theo Quy t đ nh s 65/2008/QĐ-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính. QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR QU C GIA Đ I V I THÓC B O QU N Đ R I TRONG ĐI U KI N ÁP SU T TH P 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Ph m vi đi u ch nh Quy chu n này quy đ nh yêu c u k thu t, quy trình b o qu n và công tác qu n lý đ i v i thóc b o qu n đ r i trong đi u ki n áp su t th p thu c ngành D tr qu c gia. 1.2. Đ i tư ng áp d ng Quy chu n này áp d ng đ i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân có ho t đ ng liên quan đ n thóc b o qu n đ r i trong đi u ki n áp su t th p thu c ngành D tr qu c gia. 1.3. Gi i thích t ng Trong Quy chu n này, thóc b o qu n đ r i trong đi u ki n áp su t th p là thóc đư c b o qu n trong môi trư ng kín, lô thóc luôn đư c duy trì m t áp su t âm (áp su t nh hơn 760 mmHg) trong ph n l n th i gian b o qu n. 2. QUY Đ NH K THU T 2.1. Yêu c u đ i v i kho b o qu n Thóc b o qu n đ r i trong đi u ki n áp su t th p có th tri n khai trong t t c các lo i hình kho hi n có c a h th ng kho d tr (kho cu n, kho A1, kho ti p...) Kho dùng b o qu n thóc ph i đ m b o các đi u ki n sau: - N n kho cao ráo, tr n tư ng không b th m d t, nư c mưa không h t vào trong kho. - M t n n kho và tư ng trong c a kho đ m b o ph ng, nh n, không b ngưng t m. - Đ m b o thoáng khí đ ng th i gi đư c kín khi th i ti t di n bi n b t l i. - Ngăn ng a đư c s lây nhi m ho c xâm nh p c a côn trùng, chim, chu t gây h i. 2.2. Yêu c u đ i v i v t tư, thi t b , d ng c 2.2.1. Túi b o qu n b c kín lô thóc g m túi chính và hai l p túi b o v - Túi chính đư c gia công t màng PVC (Polyvinylclorua). Yêu c u màng PVC có đ dày (0,5 ± 0,03) mm; đ m b o trong su t, không có b t khí, không có khuy t t t (ph ng r p, l n t p ch t, v t s c, v t xư c). Màng PVC đư c g n k t v i nhau b ng keo dán PVC ho c b ng các thi t b dán chuyên d ng. - Túi b o v đ gi cho túi chính không b xây xư c, rách th ng trong quá trình nh p, b o qu n và xu t thóc. Túi b o v đư c gia công t các ch t li u m m, d o, càng x p, nh càng t t và không gây nh hư ng x u đ n ch t lư ng thóc trong quá trình b o qu n. 2.2.2. H th ng ng d n, hút khí - ng d n khí: Đư c đ t g n trong lô thóc nh m t o các kho ng tr ng, thoáng và lưu thông khí khi hút. ng d n khí thư ng làm t ng nh a PVC c ng có đư ng kính t 100 mm đ n 200 mm; các l thoáng đư c t o (b ng cách khoan ho c x rãnh) su t chi u dài c a thân ng v i m t đ và kích thư c l phù h p đ m b o hút khí thu n l i đ ng th i không đ h t thóc l t vào trong ng. - ng hút khí: Dùng đ chuy n dòng khí trong kh i thóc ra ngoài. ng hút khí thư ng làm t ng nh a PVC c ng; m t đ u ng n i v i ng d n khí b ng cút thu, ph n ng bên ngoài lô thóc t o thành c a hút khí dài kho ng 30 cm có g n van khóa khí cách c a hút t 10 cm đ n 15 cm. C a hút khí có đư g kính phù h p đ m b o đ kín khít khi n i v i thi t b hút khí. Tùy theo kích thư c kho và kh i lư ng thóc ch a có th b trí m t ho c hai c a hút khí cho m t lô thóc.
  4. H th ng ng d n, hút khí đ m b o không b gãy, b p và bi n d ng dư i tác đ ng c a quá trình nh p, xu t, b o qu n; d gia công (c t, khoan l , ghép n i...). 2.2.3. Thi t b hút khí và thi t b xác đ nh đ kín khí - Thi t b hút khí: Thư ng là máy hút b i có công su t đ m b o hút đư c không khí trong lô thóc đ t áp su t âm t i thi u là 1000 Pa (Pascan). - Thi t b xác đ nh đ kín khí: B ng áp k (manomet) có c u t o là m t ng thu tinh ho c ng nh a trong su t đư c u n theo hình ch U. M i nhánh dài t 30 cm đ n 35 cm, đư ng kính 5 mm. Gi a hai nhánh đ t m t thư c chia v ch t i mm. Đ nư c đ n gi a thân ng; v trí m c nư c thăng b ng gi a hai thân ng tương ng v i v ch s 0 c a thư c (nên pha màu vào nư c đ d quan sát). Toàn b ng và thư c đư c g n c đ nh trên t m g có giá đ ho c có móc đ treo. 2.2.4. Các d ng c thi t b khác Xiên l y m u, thi t b đo nhi t đ và đ m lô thóc, ... 2.3. Yêu c u đ i v i thóc nh p kho b o qu n Là thóc m i thu ho ch và đ m b o các yêu c u v ch t lư ng theo quy đ nh t i Tiêu chu n ngành TCN 04:2004 Thóc d tr qu c gia – Yêu c u k thu t do B Tài chính ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 c a B trư ng B Tài Chính (Tiêu chu n ngành TCN 04:2004 Thóc d tr qu c gia – Yêu c u k thu t do B Tài chính ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 c a B trư ng B Tài Chính s chuy n đ i thành QCVN). 3. PHƯƠNG PHÁP TH 3.1. L y m u M u đư c l y đ xác đ nh các ch tiêu ch t lư ng thóc trư c khi nh p và trư c khi xu t kho th c hi n theo quy đ nh c a TCVN 5451-1991: Ngũ c c - L y m u d ng h t. 3.2. Phương pháp th 3.2.1. Các ch tiêu ch t lư ng c a thóc đư c xác đ nh theo các phương pháp sau: - Các ch tiêu c m quan, t l h t vàng, đ m theo Tiêu chu n ngành TCN 04: 2004 Thóc D tr qu c gia - Yêu c u k thu t do B Tài chính ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004. - T l xay xát theo 10TCN 592-2004: Ngũ c c và đ u đ - Thóc t - Yêu c u k thu t và Phương pháp th và 10TCN 689-2006: Thóc - Yêu c u k thu t và phương pháp th . - Ch t lư ng n u nư ng theo 10TCN 590-2004: G o xát - Đánh giá ch t lư ng c m quan cơm b ng phương pháp cho đi m. - Đ chua theo TCVN 6127-96: Phương pháp xác đ nh đ chua. - T ng s bào t n m men-m c theo TCVN 6265-97: Phương pháp xác đ nh t ng s bào t n m men- m c. - Hàm lư ng Protein theo TCVN 3705-90: Th y s n - Phương pháp xác đ nh hàm lư ng nitro t ng s và protein thô. - Hàm lư ng Gluxit theo TCVN 4594-88: Đ h p - Phương pháp xác đ nh đư ng t ng s , đư ng kh và tinh b t. - Hàm lư ng Lipit theo TCVN 3703-90: Th y s n - Phương pháp xác đ nh hàm lư ng m . - Hàm lư ng Vitamin B1 theo phương pháp chu n c a Hi p h i các nhà hóa h c phân tích (AOAC) ban hành năm 1997. 3.2.2. Th đ kín lô thóc - G n áp k vào ng gel nh a (đã đư c n i thông v i lô thóc đ nh lô và kéo dài xu ng chân lô), ng gel có đư ng kính phù h p đ m b o kín khít khi g n vào nhánh áp k . - Cho máy hút khí ho t đ ng và thư ng xuyên theo dõi m c nư c áp k , khi đ chênh l ch m c nư c trên áp k đ t 100 mm (tương đương v i áp su t âm 1000 Pa) khoá van c a hút khí đ ng th i t t máy.
  5. - Theo dõi ghi chép: + Sau khi khoá van, ch 5 phút đ n đ nh, ghi l i m c c t nư c trên áp k và b m đ ng h theo dõi th i gian di chuy n c a c t nư c. + Xác đ nh kho ng th i gian đ chênh c t nư c gi m xu ng còn 1/2. Kho ng th i gian đó đ t m c t 40 phút tr lên thì lô thóc đư c coi là đ m b o đ kín, n u m c dư i 40 phút thì c n ti n hành các bi n pháp ki m tra x lý. Vi c th đ kín lô thóc ti n hành l p l i 3 l n. - Ki m tra và x lý màng b th ng, h : Đ dò tìm các đi m th ng, h gây l t khí c n ch n th i đi m yên tĩnh; hút khí t i m c cho phép; t p trung l ng nghe ho c có th dùng các thi t b khuy ch đ i âm thanh thông thư ng đ ki m tra phát hi n, x lý. Trư c h t ph i ki m tra l i toàn b các v trí l di n xung quanh lô thóc (c n chú ý ki m tra các m i dán ghép, c a hút n p khí, van khóa). Trư ng h p sau khi ki m tra v n không phát hi n đư c đi m rò th ng thì ti n hành b c d t ng ph n lô thóc đ tìm phát hi n ch h , x lý làm kín. 4. QU N LÝ CH T LƯ NG Quy trình b o qu n thóc đ r i trong đi u ki n áp su t th p 4.1. Chu n b kho và v t tư, thi t b , d ng c 4.1.1. Chu n b kho - C i t o kho phù h p, thu n ti n cho vi c đ nh hình lô hàng,
  6. - Làm nh n n n kho, tư ng kho. - Hoàn thi n h th ng ch ng chim, chu t. - V sinh và sát trùng kho. 4.1.2. Chu n b v t tư, thi t b , d ng c Theo các n i dung quy đ nh t i kho n 2.2. 4.1.3. Đ nh hình gia công túi chính và túi b o v - Túi chính: Màng PVC đư c gia công hoàn ch nh thành túi có 5 m t ho c gia công thành t ng ph n (g m các m t xung quanh và đáy lô thóc) đ ti n đi u ch nh. Chi u dài và chi u r ng túi chính theo đúng kích thư c kh i h t; riêng chi u cao túi l n hơn t 20 cm đ n 30 cm so v i chi u cao kh i h t. - Túi b o v có 5 m t g m 2 l p (l p túi b o v ngoài ti p xúc v i tư ng, n n kho; l p túi b o v trong ti p xúc v i thóc). Kích thư c túi b o v ngoài và túi b o v trong phù h p v i kích thư c túi chính, đ m b o l ng khít túi chính gi a, chi u cao túi b o v b ng chi u cao lô thóc. - T m ph : Đư c g n kín lô thóc sau khi hoàn thành th t c nh p đ y lô. Kích thư c t m ph b ng b m t kh i h t đư c đánh d u s n v trí các đi m l y m u thóc. M t đ u ng gel nh a đ n i v i áp k đư c g n s n vào t m ph t i kho ng gi a phía ngoài đ nh lô. 4.2. Kê lót, l p đ t ng d n khí và ng hút khí 4.2.1. Đi u ch nh, c đ nh các l p túi b o qu n - Túi b o v ngoài: Treo và c đ nh lên tư ng kho (ch a l i m t trư c đ thu n ti n cho vi c nh p thóc). - Túi chính: Đ t trên túi b o v ngoài; đi u ch nh và c đ nh mi ng túi chính vào v trí đã đ nh tư ng kho (dán kín m t đáy vào thành túi n u trư c đó đ r i t ng b ph n). Ki m tra đ kín toàn b túi chính và x lý nh ng ch h , rách th ng, xư c. - Túi b o v trong: Đ t bên trong túi chính và c đ nh theo các v trí tương ng c a túi chính. 4.2.2. B trí l p đ t ng d n khí và ng hút khí Tuỳ thu c v trí đ t các ng hút khí và các ng d n khí, có th l p đ t trư c khi đ thóc ho c sau khi thóc đư c đ t i đ cao đã đ nh r i l p đ t. - Các ng d n khí và ng hút khí có th l p đ t trong ph m vi 1/3 chi u cao phía dư i lô thóc. S lư ng ng d n khí và ng hút khí tuỳ thu c vào kích thư c lo i hình kho tương ng v i kh i lư ng thóc nh p. Có 2 ki u đ t ng d n khí: Ki u song song và ki u xương cá (xem hình v mô t ). + Ki u song song: Các ng d n khí đư c đ t song song v i tư ng kho hư ng ra phía c a. Đ dài m i ng nh hơn chi u dài lô thóc 2 m (cách tư ng m i đ u 1 m). ng hút khí đ t cách tư ng bên t 1 m đ n 1,5 m, các ng cách nhau kho ng 3 m. + Ki u xương cá (ít ph bi n hơn): Yêu c u các ng đư c l p đ t phân b tương đ i đ u theo m t ph ng ngang. - L p đ t ng hút, t o c a hút khí: ng hút khí đư c n i thông v i ng d n khí b ng cút thu. L p van khóa khí vào ph n ng hút ph n ngoài lô cách c a hút t 10 cm đ n 15 cm. Các lô thóc có tích lư ng t 200 t n tr lên có th b trí hai c a hút khí đ ti n cho vi c hút khí gi i phóng nhi t, m ra kh i lô thóc trong quá trình b o qu n.
  7. MÔ HÌNH H TH NG NG D N, HÚT KHÍ TRONG CÁC KHO Hình 1: Mô hình ki u song song m t c a hút khí Hình 2: Mô hình ki u song song 2 c a hút khí Hình 3: Mô hình ki u xương cá dùng cho các lo i kho.
  8. 4.3. Cân nh p thóc 4.3.1. Ki m tra ch t lư ng thóc và cân nh p thóc th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 7, 8, 9 c a Quy ph m b o qu n thóc d tr qu c gia, ban hành kèm theo Quy t đ nh s 34/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 c a B trư ng B Tài Chính (Quy ph m b o qu n thóc d tr qu c gia, ban hành kèm theo Quy t đ nh s 34/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 c a B trư ng B Tài Chính s chuy n đ i thành QCVN). Trong th i gian nh p kho c n thư ng xuyên chú ý b o v túi chính, túi b o v , các ng d n khí và các ng hút khí. 4.3.2. Hoàn thành th t c nh p đ y ngăn kho Khi thóc đã nh p đ y ngăn kho, th c hi n các n i dung theo quy đ nh t i Đi u 11, 12, 13 c a Quy ph m b o qu n thóc d tr Qu c gia, ban hành kèm theo Quy t đ nh s 34/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 c a B trư ng B Tài Chính. 4.4. Làm kín lô thóc, hút khí, ki m tra và x lý đ kín 4.4.1. Làm kín - T i các đi m đã đánh d u đ l y m u thóc trên t m ph , khoét l đ t các đo n ng nh a c ng dài t 10 cm đ n 30 cm, đư ng kính ng t 40 cm đ n 50 cm đ m b o thu n ti n cho vi c l y m u và ki m tra, x lý khi lô thóc có s c . M t đ u ng c m vào lô thóc; đ u trên nhô lên kh i m t t m ph kho ng 3 cm có n p ch p ho c t o cút ren, đ m b o đ kín khí. - Làm kín túi chính (dán t m ph vào các m t xung quanh), ki m tra k các đư ng dán. - L p áp k (manomet). - Sau khi nh p đ y kho, lô thóc c n ti p t c đư c hút khí thông thoáng c trư c và sau khi dán kín không đ lô thóc x y ra hi n tư ng b c nóng. 4.4.2. V n hành máy hút khí 4.4.3. Th đ kín c a lô thóc Th c hi n theo đi m 3.2.2 c a Quy chu n này và x lý các đi m rò r khí. L p bi u ghi l i di n bi n c t nư c trên áp k theo th i gian và th i đi m áp k tr l i v trí cân b ng. 4.5. B o qu n 4.5.1. Hút khí trong quá trình b o qu n - Ba tháng đ u b o qu n: Hút khí lô thóc đ t chênh l ch c t nư c trên áp k là 100 mm và thư ng xuyên duy trì áp su t âm trong lô thóc t i thi u là 10 mm c t nư c (tương đương áp su t âm 100 Pa). - T tháng th tư đ n tháng th chín: Khi m c nư c tr v thăng b ng thì sau 3 ngày hút l i m t l n t i áp su t âm 1000 Pa.
  9. - Các tháng ti p theo: Khi m c nư c tr v thăng b ng thì c sau 7 ngày ti p t c hút l i m t l n như trên. 4.5.2. Di t trùng thóc b o qu n trong đi u ki n áp su t th p Trong c chu kỳ b o qu n (kho ng th i gian t lúc nh p t i lúc xu t kho): T i đa ch ti n hành m t l n bi n pháp phòng ng a, tr di t sâu m t h i b ng hóa ch t. Tùy thu c kh năng, m c đ phát sinh phát tri n c a sâu h i đ l a ch n lo i hóa ch t, th i đi m x lý phù h p: - Ho c s d ng d ng thu c ti p xúc phun tr n cho kh i h t t th i đi m nh p kho đ n trư c khi ph kín lô thóc; - Ho c x lý b ng thu c B o v th c v t d ng xông hơi khi phát hi n có sâu m t phát tri n trong quá trình b o qu n. X lý b ng xông hơi ph i đ m b o th i gian thu c ít nh t 5 ngày. Danh m c thu c và li u lư ng s d ng theo quy đ nh. 4.5.3. Hàng tháng theo dõi, ghi chép các ch s nhi t đ , đ m không khí bên ngoài và trong lô thóc; trư c m i l n hút khí ghi chép m c đ chênh l ch c t nư c. 4.5.4. Hàng quý l y m u và phân tích đánh giá ch t lư ng thóc theo các ch tiêu: C m quan, đ m, t l h t vàng. Riêng t l xay xát, ch t lư ng n u nư ng, ch tiêu dinh dư ng th c hi n trong trư ng h p c n thi t theo yêu c u. Ba tháng đ u, m i tháng l y m u xác đ nh đ m m t l n. 4.5.5. X lý ch ng đ ng sương, ch ng m c trong quá trình b o qu n: Đ phòng nhi t đ môi trư ng xu ng th p đ t ng t, trư c khi có gió l nh ti n hành đóng kín các c a kho (c a thông gió và c a ra vào), tìm các bi n pháp làm tăng nhi t đ trong ngăn kho đ ng th i tăng cư ng hút khí nóng, m t trong kh i thóc ra ngoài. Trư ng h p phát hi n lô thóc có hi n tư ng b c nóng đi m, t i các đi m l y m u tuơng ng trên b m t lô thóc c m các ng hút khí và n i v i máy hút khí, tăng cư ng hút khí. Thư ng xuyên ki m tra, k p th i x lý không đ trình tr ng đ ng sương kéo dài gây men m c. Trư ng h p thóc có hi n tư ng b m c, ph i chuy n ngay s thóc m c ra ngoài x lý đ ng th i áp d ng các bi n pháp k thu t đ đưa kh i thóc v tr ng thái an toàn. 4.6. Th i gian lưu kho Thóc b o qu n đ r i trong đi u ki n áp su t th p có th i gian lưu kho đ n 24 tháng. 4.7. Xu t kho 4.7.1. L y m u ki m nghi m trư c khi xu t kho Th c hi n các n i dung theo quy đ nh t i Đi u 24 c a Quy ph m b o qu n thóc d tr qu c gia ban hành kèm theo Quy t đ nh s 34/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 c a B trư ng B Tài chính. 4.7.2. M van khóa khí đ cân b ng áp su t không khí trong và ngoài lô thóc. 4.7.3. C t t m màng PVC xung quanh tư ng kho ph trên đ nh lô hàng (c t theo đư ng dán). 4.7.4. Căn c ti n đ xu t hàng, H i đ ng t nh kho t ch c giám sát, l p biên b n t nh kho vào th i đi m xu t d c kho. 4.7.5. Quá trình xu t thóc chú ý b o v các l p túi và h th ng ng d n, hút khí không b hư h ng. Sau khi xu t h t thóc thu g n các v t li u kê lót, d ng c ; túi chính và túi b o v c n lau s ch, g p g n và c t gi đúng nơi quy đ nh n u còn tái s d ng; quét d n kho s ch s . 5. PHÒNG CH NG CHÁY N VÀ AN TOÀN LAO Đ NG 5.1. Phòng ch ng cháy n L p phương án phòng ch ng cháy n , phòng cháy ch a cháy và l c lư ng ng c u khi có tình hu ng x y ra. Trang b , t ch c công tác phòng ch ng cháy n theo Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph và Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 c a B Công an. 5.2. An toàn lao đ ng Th kho b o qu n đư c trang b đ y đ trang thi t b b o h lao đ ng theo đúng quy đ nh; L n hút khí ngay sau khi x lý di t trùng ph i c nh báo và không đ ngư i đ n g n khu v c x khí. 6. TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN 6.1. M t tháng sau khi k t thúc nh p kho, D tr qu c gia khu v c báo cáo ch t lư ng thóc nh p kho v C c D tr qu c gia.
  10. 6.2. Hàng tháng T ng kho báo cáo D tr qu c gia khu v c tình hình ch t lư ng thóc b o qu n. 6.3. Hàng quý D tr qu c gia khu v c t ng h p và báo cáo C c tình hình ch t lư ng thóc b o qu n vào ngày 20 tháng cu i quý. Trư ng h p đ t xu t đơn v g i báo cáo riêng. 6.4. Ch m nh t m t tháng sau khi k t thúc xu t kho, D tr qu c gia khu v c g i báo cáo tình hình hao h t thóc v C c D tr qu c gia. 7. T CH C TH C HI N 7.1. C c D tr Qu c gia có trách nhi m hư ng d n và ki m tra th c hi n Quy chu n này. 7.2. Trong trư ng h p các tiêu chu n, hư ng d n quy đ nh t i Quy chu n này có s thay đ i, b sung ho c đư c thay th thì th c hi n theo quy đ nh t i văn b n m i; C c D tr qu c gia có trách nhi m hư ng d n c th ./.
Đồng bộ tài khoản