Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
81
lượt xem
13
download

Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND về việc công bố định mức thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 65/2008/QĐ-UBND Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B Đ NH M C THU GOM, V N CHUY N VÀ X LÝ CHÔN L P RÁC TH I ĐÔ TH THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 c a Chính ph v s n xu t và cung ng s n ph m, d ch v công ích; Căn c Thông tư s 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n qu n lý chi phí d ch v công ích đô th ; Căn c văn b n s 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 c a B Xây d ng v vi c công b Đ nh m c d toán thu gom, v n chuy n và x lý chôn l p rác th i đô th ; Căn c Quy t đ nh s 36/2006/QĐ-UB ngày 27/3/2006 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c ban hành quy ch đ u th u, đ t hàng các d ch v đô th trên đ a bàn Thành ph Hà N i; Theo đ ngh c a Liên S : Xây d ng, Tài chính, Lao đ ng Thương binh và Xã h i t i T trình s 4296/TTr-LS ngày 29/12/2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b t p Đ nh m c d toán thu gom, v n chuy n và x lý chôn l p rác th i đô th Thành ph Hà N i. Đ nh m c d toán thu gom, v n chuy n và x lý chôn l p rác th i đô th Thành ph Hà N i là cơ s đ các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan tham kh o xác đ nh chi phí thu gom, v n chuy n và x lý chôn l p rác th i đô th đ a bàn Thành ph Hà N i. Đi u 2. Trên cơ s đ nh m c d toán công b t i Quy t đ nh này S Tài chính có trách nhi m ph i h p v i S Xây d ng và các đơn v có liên quan l p đơn giá d toán và thanh, quy t toán kh i lư ng công tác thu gom, v n chuy n và x lý chôn l p rác th i đô th trên đ a bàn Thành ph Hà N i. Trong quá trình tri n khai th c hi n, hàng năm, S Xây d ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i S Tài chính và các đơn v có liên quan thư ng xuyên rà soát, ki m tra Đ nh m c d toán thu gom, v n chuy n và x lý chôn l p rác th i đô th Thành ph Hà N i đ báo cáo y ban nhân dân Thành ph xem xét, đi u ch nh phù h p v i các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và th c ti n công tác thu gom, v n chuy n và x lý chôn l p rác th i trên đ a bàn Thành ph Hà N i. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày 01/01/2009 và thay th Đ nh m c d toán thu gom, v n chuy n và x lý chôn l p rác th i đô th Thành ph Hà N i ban hành kèm theo Quy t đ nh s 30/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám đ c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n, Th xã và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH T CH - Như Đi u 3; PHÓ CH T CH - TT TU, TTHĐNDTP; (đ báo cáo); - Đ/c Ch t ch UBND TP (đ báo cáo); - Đ/c PCT Nguy n Văn Khôi; - Đ/c PCT Hoàng M nh Hi n; - B XD; - VPUB: GT (6b ), KT, TH; Nguy n Văn Khôi - Lưu: VT.
 2. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Đ NH M C D TOÁN THU GOM, V N CHUY N VÀ X LÝ CHÔN L P RÁC TH I ĐÔ TH TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I (Công b kèm theo Quy t đ nh s : 65/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) Hà N i, tháng 12/2008
 3. Chương 1. CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC TRÊN HÈ, ĐƯ NG PH B NG TH CÔNG MT1.01.00 Công tác duy trì v sinh đư ng ph ban ngày b ng th công Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c lao đ ng và trang b b o h lao đ ng. - Đ y xe d c tuy n đư ng, nh t h t các lo i rác, các lo i ph th i trên hè ph , xúc h t rác trên đư ng ph trong ph m vi đư ng đư c phân công trong ca làm vi c. - Đ y xe gom rác đ n đ a đi m c u rác chuy n sang xe chuyên dùng. - C nh gi i đ m b o an toàn giao thông - D n s ch rác t i các đi m c u sau khi chuy n sang xe chuyên dùng. - Tuyên truy n v n đ ng nhân dân gi gìn v sinh - V sinh d ng c , phương ti n t p k t v nơi quy đ nh. B ng s 1 Đơn v tính: 1 km Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng MT1.01.00 Công tác duy trì v sinh Nhân công đư ng ph ban ngày b ng - C p b c th bình Công 2,00 th công quân 4,25/7 Ghi chú: - Đ nh m c t i b ng s 1 áp d ng cho các tuy n ph có yêu c u duy trì v sinh đư ng ph ban ngày b ng th công, áp d ng cho công tác quét, gom rác đư ng ph ban ngày b ng th công v i quy đ nh th c hi n 2 bên l . - Đ nh m c t i b ng 1 quy đ nh hao phí nhân công công tác duy trì v sinh đư ng ph ban ngày b ng th công c a đô th lo i đ c bi t. Đ i v i các đô th khác, đ nh m c đư c đi u ch nh theo các h s sau: + Đô th lo i I: K = 0,95 + Đô th lo i II: K = 0,85 + Đô th lo i III - IV K = 0,80 MT1.02.00 Công tác quét, gom rác đư ng ph b ng th công Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c lao đ ng và trang b b o h lao đ ng. - Di chuy n xe gom đ n nơi làm vi c. - Quét rác trên đư ng ph , v a hè, gom thành t ng đ ng nh ; - Quét nư c đ ng trên đư ng (n u có); - Thu gom rác đ ng trên đư ng ph , v a hè. - H t xúc rác, cát b i vào xe gom rác đ y tay. - V n chuy n xe gom v đi m c u đ chuy n sang xe chuyên dùng. - D n s ch rác t i các đi m c u sau khi chuy n sang xe chuyên dùng. - V sinh d ng c , phương ti n thu gom rác, c t vào nơi quy đ nh. B ng s 2 2 Đơn v tính: 10.000m
 4. Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng MT1.02.00 Công tác quét, gom rác Nhân công đư ng ph b ng th công - C p b c th bình Công 2,50 quân 4,25/7 Ghi chú: - Th i gian làm vi c t 18h00 ÷ 6h00 sáng hôm sau. - Đ nh m c t i B ng trên áp d ng cho công tác quét, gom rác đư ng ph b ng th công v i quy trình nghi m thu kh i lư ng di n tích quét, gom rác trên toàn b v a hè và 2m lòng đư ng m i bên đư ng k t mép ngoài c a rãnh thoát nư c. - Đ nh m c t i b ng trên quy đ nh hao phí nhân công công tác gom rác đư ng ph b ng th công c a đô th lo i đ c bi t. Đ i v i các đô th khác, đ nh m c đư c đi u ch nh theo các h s sau: + Đô th lo i I: K = 0,95 + Đô th lo i II: K = 0,85 + Đô th lo i III - IV K = 0,80 MT1.03.00 Công tác duy trì v sinh d i phân cách b ng th công Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c lao đ ng và trang b b o h lao đ ng. - Di chuy n xe gom đ n nơi làm vi c; - Đ t bi n báo công tác. Dùng ch i quét s ch đư ng sát d i phân cách có chi u r ng là 1,5m - Vun g n thành đ ng, xúc lên xe gom. Đ i v i d i phân cách m m: lu n ch i qua k các thanh ch n quét s ch c ph n đư ng đ t d i phân cách. - Đ y xe gom rác v đi m c u chuy n sang xe chuyên dùng. - C nh gi i đ m b o an toàn giao thông. - D n s ch rác t i các đi m c u sau khi chuy n sang xe chuyên dùng. - V sinh d ng c , phương ti n thu gom rác, c t vào nơi quy đ nh. B ng s 3 Đơn v tính: 1km Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng MT1.03.00 Công tác duy trì v sinh d i Nhân công phân cách b ng th công - C p b c th bình Công 1,0 quân 4,25/7 Ghi chú: - Th i gian làm vi c t 18h00 và k t thúc vào 6h00 sáng hôm sau. - Đ nh m c t i B ng trên áp d ng cho công tác duy trì d i phân cách khi có yêu c u duy trì d i phân cách b ng th công trên đư ng ph (d i phân cách c ng, d i phân cách m m) - Đ nh m c t i b ng trên quy đ nh hao phí nhân công công tác duy trì v sinh d i phân cách b ng th công c a đô th lo i đ c bi t. Đ i v i các đô th khác, đ nh m c đư c đi u ch nh theo các h s sau: + Đô th lo i I: K = 0,95 + Đô th lo i II: K = 0,85 + Đô th lo i III - IV K = 0,80 MT1.04.00 Công tác tua v a hè, thu d n ph th i g c cây c t đi n, mi ng c ng hàm ch. Thành ph n công vi c:
 5. - Chu n b d ng c lao đ ng và trang b b o h lao đ ng. - Dùng x ng, ch i tua s ch thành v a và v a. Dùng ch i gom rác mi ng hàm ch và dùng x ng gom, xúc rác mi ng hàm ch; 3 - D n s ch rác, ph th i g c cây, c t đi n (kh i lư ng ph th i < 0.5m ) (n u có); b m nh c xung quanh (n u có); phát cây 2 bên v a hè (n u có), xúc rác lên xe gom. - Đ y xe gom rác v đi m c u chuy n sang xe chuyên dùng. - D n s ch rác t i các đi m c u sau khi chuy n sang xe chuyên dùng. - V sinh d ng c , phương ti n thu gom rác, c t vào nơi quy đ nh. B ng s 4 Đơn v tính: 1km Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng MT1.04.00 Công tác tua v a hè, thu Nhân công d n ph th i g c cây, c t - Đ i v i v a ư t, khu Công 1,20 đi n, mi ng c ng hàm ch. ph c : C p b c th bình quân 4,25/7 - Đ i v i v a khô, vát, Công 0,80 đư ng 1 chi u: C p b c th bình quân 4,25/7 Ghi chú: - Đ nh m c t i b ng trên quy đ nh hao phí nhân công công tác tua v a hè, thu d n ph th i g c cây, c t đi n, mi ng c ng hàm ch c a đô th lo i đ c bi t. Đ i v i các đô th khác, đ nh m c đư c đi u ch nh theo các h s sau: + Đô th lo i I: K = 0,95 + Đô th lo i II: K = 0,85 + Đô th lo i III - IV K = 0,80 MT1.05.00 Công tác duy trì v sinh ngõ xóm b ng th công Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c lao đ ng và trang b b o h lao đ ng. - Đ y xe gom rác d c ngõ, gõ k ng và thu rác nhà dân. - Thu nh t các túi rác hai bên ngõ, đ ng đ i ngư i dân b túi rác lên xe gom. - Dùng ch i, x ng xúc d n các mô rác d c ngõ xóm (n u có) lên xe gom và đ y xe gom v v trí quy đ nh. - Đ i v i nh ng ngõ r ng, có v a hè, rãnh thoát nư c, dùng ch i, x ng tua v a, rãnh và xúc lên xe gom; dùng ch i quét, gom rác trên hè, trên ngõ. - Đ y xe gom v đ a đi m quy đ nh. - Đ m b o an toàn giao thông - V n đ ng, tuyên truy n nhân dân đ rác đúng gi , nơi quy đ nh, các quy đ nh v v sinh môi trư ng. - V sinh d ng c , phương ti n thu gom rác, c t vào nơi quy đ nh. B ng s 5 Đơn v tính: 1km Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng
 6. MT1.05.00 Công tác duy trì v sinh Nhân công ngõ xóm b ng th công - C p b c th bình Công 1,50 quân 4,25/7 Ghi chú: - Đ nh m c t i B ng trên áp d ng cho công tác duy trì v sinh ngõ xóm có chi u r ng ≥ 1,5m. - Đ nh m c t i b ng 5 quy đ nh hao phí nhân công công tác duy trì v sinh ngõ xóm b ng th công c a đô th lo i đ c bi t. Đ i v i các đô th khác, đ nh m c đư c đi u ch nh theo các h s sau: + Đô th lo i I: K = 0,95 + Đô th lo i II: K = 0,85 + Đô th lo i III - IV K = 0,80 MT1.06.00 Công tác xúc rác sinh ho t t i các đi m t p k t rác t p trung lên xe ô tô b ng th công. Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c lao đ ng và trang b b o h lao đ ng. - Cào rác t b ch a rác ho c đ ng rác, xúc lên xe gom di chuy n ra đi m c u lên ô tô, quét d n xung quanh b rác và đ ng rác, ph b c kín trư c khi xe ch y. - Cu i ca v sinh d ng c , phương ti n xúc rác, c t vào nơi quy đ nh. B ng s 6 Đơn v tính: 1 t n Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng MT1.06.00 Công tác xúc rác sinh ho t Nhân công t i đi m t p k t rác t p - C p b c th bình Công 0,80 trung lên xe ô tô b ng th quân 4/7 công Chương 2. CÔNG TÁC THU GOM, V N CHUY N RÁC SINH HO T, PH TH I XÂY D NG VÀ RÁC Y T B NG CƠ GI I MT2.01.00 Công tác thu gom rác sinh ho t t các xe thô sơ (xe đ y tay) t i các đi m t p k t lên xe ép rác, v n chuy n đ n đ a đi m đ rác v i c ly bình quân 20 km Thành ph n công vi c - Chu n b phương ti n, d ng c lao đ ng và trang b b o h lao đ ng. - Di chuy n phương ti n đ n đi m thu gom rác. - N p rác t xe thô sơ (xe đ y tay) vào máng h ng, ép vào xe. - Thu gom, quét d n rác rơi vãi lên xe. - Đi u khi n xe đ n đ a đi m thu gom k ti p, tác nghi p đ n lúc rác đ y xe ép. - Đi u khi n xe v đ n bãi đ rác. - Cho xe vào cân xác đ nh t ng tr ng t i xe, đi u khi n xe lên đ vào ô chôn l p, v n hành h th ng chuyên dùng đ đ rác theo đúng quy đ nh trong bãi. - Đi u khi n xe qua h th ng r a xe đ đ m b o v sinh xe trư c khi ra kh i bãi, đi u khi n xe qua cân đ xác đ nh t i tr ng xe (xác đ nh kh i lư ng rác v n chuy n). - Di chuy n xe v bãi t p k t. - H t ca v sinh phương ti n, giao ca.
 7. B ng s 7 Đơn v tính: 1 t n rác Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao Đơn Lo i xe ép phí v 4t n 7t n 10 t n MT2.01.00 Công tác thu gom Nhân công rác sinh ho t t các - C p b c th công 0,245 0,227 0,200 xe thô sơ (xe đ y bình quân 4/7 tay) t i các đi m t p k t lên xe ép rác, Máy thi công: v n chuy n đ n đ a đi m đ rác v i c - Xe ép rác ca 0,0840 0,0653 0,0466 ly bình quân 20 km Ghi chú: Khi c ly thu gom và v n chuy n bình quân thay đ i thì đ nh m c hao phí nhân công và hao phí máy thi công đư c đi u ch nh v i các h s sau: C ly (km) H s 20 < L ≤ 25 1,11 25 < L ≤ 30 1,22 30 < L ≤ 35 1,30 35 < L ≤ 40 1,38 40 < L ≤ 45 1,45 45 < L ≤ 50 1,51 50 < L ≤ 55 1,57 55 < L ≤ 60 1,62 60 < L ≤ 65 1,66 MT2.02.00 Công tác thu gom rác sinh ho t t thùng rác bên đư ng và rác sinh ho t t i các cơ s y t , v n chuy n đ n đ a đi m đ rác v i c ly bình quân 20 km Thành ph n công vi c - Chu n b phương ti n, d ng c lao đ ng và trang b b o h lao đ ng. - Di chuy n phương ti n đ n đi m thu gom rác. - Kéo thùng trên v a hè, đi m t p k t thùng t i cơ s y t , n p rác t thùng vào máng h ng, ép vào xe. - Thu gom, quét d n rác rơi vãi lên xe. - Đi u khi n xe đ n đ a đi m thu gom k ti p, tác nghi p đ n lúc rác đ y xe ép. - Đi u khi n xe v đ a đi m đ rác. - Cho xe vào cân xác đ nh t ng tr ng t i xe, đi u khi n xe lên đ vào ô chôn l p, v n hành h th ng chuyên dùng đ đ rác theo đúng quy đ nh trong bãi. - Đi u khi n xe qua h th ng r a xe đ đ m b o v sinh xe trư c khi ra kh i bãi, đi u khi n xe qua cân đ xác đ nh t i tr ng xe (xác đ nh kh i lư ng rác v n chuy n). - Di chuy n xe v bãi t p k t. - H t ca v sinh phương ti n, giao ca. B ng s 8 Đơn v tính: 1 t n rác
 8. Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao Đơn Lo i xe ép phí v 2t n 4t n 7t n 10 t n MT2.02.00 Công tác thu V t tư, v t li u gom rác sinh - Thùng rác nh a cái 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 ho t t thùng rác bên Nhân công đư ng, v n chuy n đ n - C p b c th công 0,416 0,278 0,198 0,188 đ a đi m đ bình quân 4/7 rác v i c ly Máy thi công: bình quân 20 km - Xe ép rác ca 0,2604 0,1748 0,1309 0,0980 01 02 03 04 Ghi chú: Khi c ly thu gom và v n chuy n bình quân thay đ i thì đ nh m c hao phí nhân công và hao phí máy thi công đư c đi u ch nh v i các h s sau: C ly (km) H s 20 < L ≤ 25 1,11 25 < L ≤ 30 1,22 30 < L ≤ 35 1,30 35 < L ≤ 40 1,38 40 < L ≤ 45 1,45 45 < L ≤ 50 1,51 50 < L ≤ 55 1,57 55 < L ≤ 60 1,62 60 < L ≤ 65 1,66 MT2.03.00 Công tác thu gom, v n chuy n ph th i xây d ng t i các đi m nh l b ng xe t i v bãi đ v i c ly bình quân 10 km Thành ph n công vi c - Chu n b d ng c lao đ ng và trang b b o h lao đ ng. - Di chuy n phương ti n đ n đ a đi m thu gom ph th i xây d ng. - Xúc ph th i xây d ng lên thùng xe. - Thu gom, quét d n ph th i rơi vãi lên xe. - Đi u khi n xe đ n đ a đi m thu gom k ti p, tác nghi p đ n lúc đ y xe. - San, cào ph th i xây d ng đ y kín thùng xe. - Xác đ nh kh i lư ng và đ ph th i xây d ng t i bãi đ . - Đi u khi n xe v bãi t p k t. - H t ca v sinh phương ti n, giao ca. B ng s 9 Đơn v tính: 1 t n ph th i xây d ng Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao Đơn T i tr ng c a xe phí v 1,2 t n 2t n 4t n MT2.03.00 Công tác thu gom, Nhân công v n chuy n ph th i - Công nhân ph công 0,431 0,431 0,431 xây d ng t i các
 9. đi m nh l b ng xe thông: c p b c t i v bãi đ v i c th bình quân ly bình quân 10 km 4/7 Máy thi công: - Xe t i ca 0,247 0,149 0,114 01 02 03 Ghi chú: Khi c ly thu gom và v n chuy n bình quân thay đ i thì đ nh m c hao phí nhân công và hao phí máy thi công đư c đi u ch nh v i các h s sau: C ly (km) H s L < 10 0,82 10 < L ≤ 15 1,18 15 < L ≤ 20 1,40 20 < L ≤ 25 1,60 Chương 3. CÔNG TÁC X LÝ RÁC MT3.01.00 Công tác chôn l p rác t i bãi chôn l p rác, công su t bãi < 500 t n/ngày Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c lao đ ng và trang b b o h lao đ ng. - Ti p nh n rác, hư ng d n xe qua cân đi n t , ghi chép s li u và hư ng d n ch đ cho các xe t p k t. - Đ , cào rác t trên xe xu ng, đ m b o khi xe ra kh i khu v c đ không còn rác trên xe. - Hư ng d n cho xe ra kh i bãi b o đ m không gây ùn t c, sa l y. - San i rác t các đ ng thành bãi ph ng và đ m nén đ ôtô có th liên ti p vào đ rác. - Phun x t ch ph m vi sinh (EM) và r i Bokashi đ kh mùi hôi, x t nư c ch ng b i. - Sau m t l p rác v a san i l i ph m t l p đ t, ti n hành đ m nén trư c khi đ l p rác khác lên. - R c vôi b t và phun m t s hóa ch t đ di t tr ru i, mu i. - San i rác đ n khi h t ca làm vi c. - Quét đư ng, r a đư ng (ngoài bãi rác) d n vào bãi rác. - Quét d n đ m b o v sinh khu v c bãi, khu v c cân đi n t , tr m r a xe. - Duy trì cây xanh khu v c bãi. - Cu i ca san l p đ t o m t b ng bãi, t o đ d c thoát nư c, gia c n n đư ng đ xe vào bãi an toàn. - H t ca v sinh phương ti n, t p trung v nơi quy đ nh, giao ca. Yêu c u k thu t: - Đ dày l p rác khi đ m nén đ ph đ t là 2m. - Đ dày l p đ t ph là 0,15 đ n 0,20 m. B ng s 10 Đơn v tính: 1 t n rác Mã hi u Lo i công tác H ng m c Đơn v Đ nh m c MT3.01.00 Công tác chôn l p V t li u
 10. 3 rác t i bãi chôn l p Đ t ph bãi m 0,232 rác, công su t bãi < Hóa ch t di t ru i lít 0,00204 500 t n/ngày EM th c p lít 0,70000 Bokashi kg 0,2460 3 Nư c thô m 0,200 2 B t ph bãi m 0,0350 Nhân công B c th bình quân 4/7 công 0,10 Máy thi công Máy i 170CV ca 0,0025 3 Xe b n 6m ca 0,00396 Máy bơm xăng 5CV ca 0,0010 3 Máy đào 0,4m ca 0,0005 Máy bơm đi n 0,35 kw ca 0,00003 Máy bơm nư c s ch ca 0,00896 ch y đi n 7,5 KW MT3.02.00 Công tác x lý rác t i bãi chôn l p, công su t bãi > 1.500 t n/ngày Thành ph n công vi c: - Chu n b phương ti n, d ng c lao đ ng và b o h lao đ ng. - Ghi chép kh i lư ng và hư ng d n ch đ cho các xe. - Đ rác theo phương pháp đ l n và chi u dày l p rác là 2m, riêng l p rác đ u tiên ph i t o đư ng d n xu ng đáy bãi. Xi nhan cho xe ra kh i bãi đ m b o không ùn t c và sa l y. - Các xe ôtô vào đ rác thành t ng đ ng theo đúng v trí do công nhân đi u hành bãi hư ng d n, đư c máy i xích san g t và máy đ m chuyên dùng đ m t 8 – 10 l n t o thành các l p rác ch t. - S d ng máy i san g t b m t bãi, đ m b o ôtô ch rác có th đi l i d dàng trên b m t. - Sau khi t o l p rác đ y đúng tiêu chu n ph i ph đ t lên trên m t (đ nh và taluy) toàn b di n tích rác đã đ , đ t ph ph i đư c san đ u trên b m t rác và đ m nén k trư c khi đ l p rác khác lên phía trên. - Ki m tra san l p các khu v c b lún, l trên toàn khu v c bãi; San g t t o m t b ng mái, t o đ d c thoát nư c s a ch a l i n n đư ng. - X lý rác b ng EM và Bokashi theo quy trình k thu t tiêu chu n. - Đ m b o công tác duy trì thông thoát khí ga đ i v i các ô b t đ u và đang trong quá trình chôn l p rác cũng như các ô khi đóng bãi t m th i. - Bơm hút nư c rác t ô chôn l p v h sinh h c đ x lý. - Đ p b ao, làm đư ng công v vào đ rác đ đ m b o cho xe vào đ rác. - X lý hóa ch t trên ph m vi toàn bãi cũng như khu dân cư lân c n theo đúng quy đ nh, r c vôi b t t i các v trí nh m h n ch phát sinh ru i mu i. - Nh t rác, làm v sinh đo n đư ng vào bãi xe ô tô, tư i nư c ch ng b i các khu v c bãi, đư ng d n vào bãi. - V sinh các phương ti n, d ng c , r a bánh xe trư c khi ra kh i bãi t p k t v đ a đi m quy đ nh. Yêu c u k thu t:
 11. - Bãi chôn l p có yêu c u k thu t cao, có h th ng x lý nư c c a rác theo phương pháp sinh h c. - Đ dày l p rác sau khi đ m nén đ ph đ t là 2m. B ng s 11 Đơn v tính: 1 t n rác Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng MT3.02.00 Công tác chôn l p rác V t li u t i bãi chôn l p rác Vôi b t t n 0,0011 v i k thu t h p v sinh, công su t bãi > Đ t ph bãi m3 0,2784 1.500 t n/ngày Hóa ch t di t ru i (Icon) lít 0,00210 EnChoice lít 0,0025 Bokashi kg 0,24600 3 Đá dăm c p ph i m 0,0009 3 Đá 4x6 m 0,00278 2 B t ph d a m 0,035 3 Nư c thô m 0,13810 Nilong tách nư c mưa m 0,0216 ng nh a D100 m 0,0024 ng kèm 40 d n EM m 0,00067 ng kèm 50 m 0,00034 ng cao su ch u áp l c phi 26 m 0,00014 Nhân công B c th bình quân 4/7 công 0,09342 Máy thi công Máy i 170CV ca 0,00380 Máy đ m 335CV ca 0,001 3 Máy đào 0,8m ca 0,001304 Máy lu 10T ca 0,00001 Máy đ m 9T ca 0,0001 Ô tô 2T ca 0,00036 Ô tô t i 10T ca 0,00242 Xe b n 6m3 ca 0,0018 Xe b n 10m3 ca 0,0012 Bơm xăng 5,5CV ca 0,001 Bơm đi n 22 kw ca 0,002 Bơm đi n 5 kw ca 0,0012 Bơm đi n 3 kw ca 0,002 Bơm đi n 2,5 kw ca 0,00100 Bơm 1,25 CV ca 0,0012
 12. MT3.03.00 Công tác x lý ph th i xây d ng t i bãi chôn l p v i công su t bãi < 500 t n/ngày Thành ph n công vi c: - Chu n b phương ti n, công c lao đ ng và b o h lao đ ng. - Ghi chép kh i lư ng và hư ng d n ch đ cho các xe t p k t. - Hư ng d n cho xe ra vào bãi, b o đ m không gây ùn t c và sa l y. - Xe i rác th i xây d ng thành đ ng đ ô tô có th liên ti p vào đ rác th i xây d ng. - Phun x t nư c ch ng b i hàng ngày. - San i rác th i xây d ng đ n khi h t ca làm vi c. - Quét đư ng, r a đư ng (ngoài bãi rác) d n vào bãi rác. - Cu i ca san l p đ t o m t b ng bãi, t o đ d c thoát nư c, gia c n n đư ng đ xe vào bãi an toàn. - H t ca v sinh phương ti n, t p trung v nơi quy đ nh, giao ca. B ng s 12 Đơn v tính: 1 t n rác Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng MT3.03.00 Công tác x lý ph th i Nhân công: xây d ng t i bãi chôn - C p b c th bình quân 4/7 công 0,0420 l p v i công su t bãi < 500 t n/ngày Máy thi công: - Máy i 140 CV ca 0,00185 3 - Xe b n nư c 16 m ca 0,00190 MT3.04.00 Công tác x lý phân bùn b ph t Thành ph n công vi c: - Ti p nh n phân bùn qua cân đi n t - X vào b l ng, b sung VSV. - Hút nư c trong vào b x c khí b ng xe bơm hút - Dùng máy khu y 7,5 kw khu y đ u - Trong quá trình s c và khu y đ n giai đo n cu i, hút khí th i c a quá trình s c khu y b ng máy hút khí. - Ph n khí th i đư c đưa vào x lý qua bình ch a dung d ch sút. Ph n khí chưa x lý h t đư c đưa qua bình 2 ch a dung d ch thu c tím đư c kh tri t đ , khí sau khi x lý đư c x ra môi trư ng xung quanh. - K t thúc quá trình s c, khu y và x lý khí th i đ l ng 24 gi . - Dùng máy bơm nư c hút nư c đưa vào ph n rác h u cơ đã đư c phân lo i đ x lý làm phân compost. - K t thúc m 1 b sung các lo i vi sinh v t: Bokashi, vi sinh v t h u cơ. - Quy trình m ti p theo đư c l p l i như trên - Sau 3 m x lý ph n bùn còn l i và n o vét b ng th công. - X lý bùn c n b ng phương pháp y m khí có men vi sinh. - Ph n bùn c n sau x lý đư c đưa đi chôn l p. - Phun thu c kh trùng xung quanh khu v c x lý. - B o dư ng s a ch a các thi t b máy móc theo quy đ nh.
 13. B ng s 13 Đơn v tính: 1 t n ch t th i Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng MT3.04.00 Công tác x lý phân V t tư, v t li u: bùn b ph t EM th c p Lít 0,01 Vi sinh v t Kg 0,01 Bokashi Kg 0,005 Dung d ch sút Lít 0,05 Dung d ch thu c tím Lít 0,05 Nhân công: B c th bình quân 4,5/7 công 0,08 Chi phí máy Ôtô bơm 4-5 t n ca 0,004 Máy bơm 3KW ca 0,004 Máy khu y 7 KW ca 0,004 Máy s c khí 4,5 KW ca 0,004 Qu t gió 1 KW ca 0,004 MT3.05.00 Công tác x lý nư c rác bãi Nam Sơn Thành ph n công vi c: - Chu n b đi u ki n làm vi c. - Ki m tra toàn b các máy móc, thi t b ngoài th c t t i các b c a nhà máy: B l ng cát, b l ng sơ c p, b ph n ng sinh h c, b l ng cu i, b kh trùng … theo dõi lưu lư ng và các thông s thi t b , l p báo cáo, ch nh biên tài li u, đi n báo s li u. - Ki m tra các thi t b ph tr : Song ch n rác, h th ng kh trùng, h th ng hút mùi, h th ng tách nư c. - Phân tích, đánh giá ch t lư ng nư c đ u vào, ra các ch tiêu phân tích ch t lư ng nư c đ u vào và ra t i nhà máy. - V n hành tr m x lý nư c th i. - B o dư ng hàng ngày các thi t b máy móc, v t rác, v t th i t i h bơm truy n t i nư c th i, cào rác t i các song ch n rác đ n các đi m quy đ nh. - Kh c ph c s a ch a khi g p s c . B ng s 14 3 Đơn v tính: 1 m Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng MT3.05.00 Công tác x V t li u lý nư c rác Phèn s t Kg 1,8200 t i bãi Nam Sơn Vôi b t Kg 6,0000 Acid Sunphuric (H2SO4) Kg 1,2000 Polymer (tr keo t PAA – 101) Kg 0,0050 R đư ng Kg 0,0800
 14. Javen Ca(OCL2) Kg 0,0500 Bã bia Kg 0,1500 Than ho t tính Kg 0,0800 Cát th ch anh M3 0,0008 Oxy già H2O2 Kg 1,0000 Xút NaOH Kg 0,6000 Nhân công Công nhân ph tr b c th 4/7 công 0,00278 Máy thi công Tr m x lý nư c rác ca 0,00425 Máy th i khí h sinh h c công su t 22 ca 0,0028 Kw 3 Xe hút bùn th i 5m ca 0,00195 MT3.06.00 Công tác duy trì v n hành tr m r a xe t i khu LHXLCT Nam Sơn. Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c lao đ ng và trang b b o h lao đ ng. - Ki m tra thi t b , tình tr ng h th ng đi u khi n t đ ng, máy bơm, bép phun cao áp. - C p nư c vào b r a l p. - Hư ng d n cho xe ra vào tr m t c đ t i đa 2 Km/ gi , cho xe qua tr m r a thân xe, nh c nh lái xe kh n trương đi u khi n lên tránh ùn t c xe. - Thư ng xuyên v sinh t i khu v c tr m r a xe, n o vét đ t, rác rãnh thoát nư c và khu v c t tr m cân đ n tr m r a xe. - Thau b r a l p xe: m van x đáy x toàn b nư c trong b ra b l ng, dùng d ng c như cào, x ng, k t h p v i vòi nư c áp l c m nh đ đ y bùn rác v phía rãnh thu, xúc bùn, rác t rãnh thu lên xe gom cho đ n khi h t bùn đ t, đóng van x đáy l i đ m b o kín nư c. - N o vét bùn đ t h ga: s d ng x ng, cào ba răng xúc toàn b bùn đ t, rác trong h ga vào xe gom v n chuy n lên bãi đ . - Thau r a b l ng: M van x đáy x toàn b nư c trong b , dùng x ng, cào xúc bùn, rác t h thu lên xe gom cho đ n khi h t bùn đ t, đóng van x đáy l i đ m b o kín nư c. - Thư ng xuyên ki m tra máy bơm áp l c cao và máy bơm c p nư c vào téc nư c khi th y máy bơm có hi n tư ng l ho c ch y không n đ nh. - Ki m tra các bép phun, n u th y bép phun nào y u ho c không phun ph i thông t c ho c tháo ra lo i s n gây t c bép. - H t ca v sinh phương ti n, t p trung v nơi quy đ nh, giao ca. Yêu c u k thu t: - Duy trì r a h t 100% xe ra kh i bãi hàng ngày, h n ch th p nh t lôi kéo đ t rác t trong bãi ra đư ng. - Đ m b o v sinh toàn b khu v c tr m r a xe. - Đ m b o tuy t đ i an toàn lao đ ng, an toàn giao thông. B ng s 15 Đơn v tính: 1 t n rác Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng
 15. MT3.06.00 Công tác duy trì v n Nhân công: hành tr m r a xe t i - Công nhân ph thông: c p ca 0,003370 Khu LHXLCT Nam Sơn b c th bình quân 4/7 Máy thi công: - Máy bơm 18,5 kw ca 0,000964 - Máy bơm 3,5 kw ca 0,001060 MT3.07.00 Công tác qu n lý v n hành cân đi n t 60 t n t i khu LHXLCT Nam Sơn Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c lao đ ng và trang b b o h lao đ ng. - Ki m tra thi t b , tình tr ng h th ng đi u khi n t đ ng, đ u đo, bàn cân … - Đi u hành xe ra vào tr m cân: + C m các bi n báo giao thông và các bi n ch d n di đ ng t i nh ng đi m nguy hi m m i phát sinh trên trư c và sau tr m cân. + Hư ng d n, đi u hành cho xe vào lên bàn cân s 1 cân xe có t i và lên bàn cân s 2 đ cân xe không t i. - Ki m tra, v n hành h th ng chi u sáng, các đèn tín hi u t 18h00 đ n sáng trong khu v c. - Công tác duy trì v sinh và b o trì b o dư ng h th ng cân: + S d ng x ng n o vét bùn đ t và dùng ch i quét s ch khu v c c u cân, g m c u cân, xúc bùn đ t lên xe gom và chuy n đ t i bãi chôn l p. + Dùng vòi r ng phun r a s ch m t bàn cân, g m c u cân và các đ u đo. + Dùng x ng khơi rãnh thoát nư c đ m b o thông thoáng đo n t tr m cân t i h ga t i khu v c tr m r a xe. - Công tác b o dư ng s a ch a. + B o dư ng hàng tháng. + B o dư ng hàng năm: - V n hành h th ng cân xe có t i và không t i 3 ca liên t c. Yêu c u ch t lư ng: - Duy trì cân h t 100% kh i lư ng rác vào Bãi. - Đ m b o v sinh toàn b khu v c tr m cân. - Đ m b o tuy t đ i an toàn lao đ ng, an toàn giao thông B ng s 16 Đơn v tính: 1 t n rác Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng MT3.07.00 Công tác qu n lý v n V t li u: hành cân đi n t 60 Gi y A4 Gam 0,0001758 t n t i khu LHXLCT Nam Sơn Bút xóa Chi c 0,0000159 Bút bi Chi c 0,0000143 Băng m c in Băng 0,0000767 Nhân công Công nhân ph tr b c th Công 0,0029 4/7
 16. Máy thi công Tr m cân 60 t n Ca 0,0012 MT3.08.00 Công tác x lý rác làm phân compost Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c và trang b phòng h lao đ ng. - Ghi chép kh i lư ng và hư ng d n ch đ cho các xe t p k t. - N p rác vào máng rác nhà tuy n l a. - B sung EM th c p và phun thu c ru i. - Xé túi ni lông, nh t tách rác vô cơ kh i dây truy n tuy n l a. - lên men rác h u cơ đã thu h i t i dây truy n nhà tuy n l a. - chín: b sung đ m đ o tr n th c hi n quá trình phân gi i các ch t h u cơ b ng vi sinh. - Nh t tách phân lo i ch t vô cơ, ni lông t i dây truy n nhà tinh ch . - Sàng tinh ch l n 1 đ l y mùn thô - Sàng tinh ch l n 2 đ l y mùn tinh - Ph i tr n mùn h u cơ v i các ph gia, đóng gói thành bao … - V n chuy n phân compost thành ph m vào kho. - C r a d ng c , c t d ng c và d n d p s ch s nơi làm vi c. B ng s 17 Đơn v tính: 1 t n phân Compost Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng MT3.08.00 Công tác x lý rác làm V t tư, v t li u phân compost EM th c p Lít 2,00 Vi sinh v t phân h y Xenlulô Kg 1,00 R đư ng Kg 2,200 Nhân công Công nhân ph thông b c 4,25/7 Công 5,000 Máy thi công Máy xúc l t Ca 0,250 Máy bơm 4,5Kw Ca 0,100 Dây truy n s n xu t phân đ ng Ca 0,028 b MT3.09.00 Công tác s n xu t EM th c p Thành ph n công vi c - Ti p nh n EM g c (sơ c p) ki m tra đ pH EM g c ≤ 3,5 b ng máy đo. 0 - B o qu n EM sơ c p trong phòng thí nghi m hóa h p v sinh, nhi t đ dư i 30 C. - Th i gian s d ng EM g c không quá 6 tháng (tính t khi ch t o). - Chu n b thùng nh a 2 l p đ nhân gi ng EM: làm v sinh s ch trong và ngoài thùng nh a. - Chu n b v t tư EM g c, r đư ng theo công th c: 1 lít EM sơ c p + 5 lít r đư ng + 94 lít nư c s ch = 100 lít EM th c p 0 - Pha ch r đư ng v i nư c m t 40 – 60 C, sau đó đ ngu i đ vào thùng nh a.
 17. - N p nư c s ch đ m b o (đ pH t 7 – 7,5). - Đ dung d ch EM g c cùng v i nư c s ch vào thùng nh a 200 lít cách m t trên là 5 cm, v n nút đ đ m b o vi sinh v t ho t đ ng y m khí. - Ki m tra đ pH sau 24 gi , 48 gi , 72 gi . - B sung 2 kg th c ăn r đư ng sau 48 gi . - Ki m tra sau 96 gi đ pH ≤ 3,5 - 4 đ quy t đ nh đưa vào s d ng. - Ki m tra đ pH xem có đ t yêu c u không. B ng s 18 Đơn v tính: 1 Lít EM th c p Mã hi u Lo i công tác H ng m c Đơn v Đ nh m c MT3.09.00 Công tác s n xu t EM V t li u th c p EM sơ c p Lít 0,01 R đư ng kg 0,07 Nư c s ch Lít 0,94 Đi n năng đun nư c Kwh 0,015 Nhân công Nhân công ph thông b c Công 0,007 4,25/7 Máy thi công Máy bơm 0,125 kw Ca 0,03 Máy bơm 1,2 kw Ca 0,0003 MT3.10.00 Công tác s n xu t Bokashi Thành ph n công vi c - Ph i tr n mùn compost thô, cám g o, r đư ng và nư c m thành m t h n h p đ u. T l pha ch : 85 kg mùn phân compost thô + 10 kg cám g o + 5 lít r đư ng + 5 lít dung d ch EM th c p = 100 kg Bokashi - Vi c đ o tr n đư c ti n hành 3 – 4 l n. - Đ m c a h n h p b ng 30% - 40%, có th ki m tra b ng cách dùng tay bóp. M i khi dùng tay bóp nó c n gi nguyên m t kh i, không b tơi đen. Tuy nhiên khi ta đ ng tay vào đó thì nó d 0 dàng tơi ra. N u nhi t đ cao quá 45 C thì ta ph i giàn m ng đ thoáng khí và đư c đo l i nhi t đ b ng máy đo. Yêu c u ki m tra 5 gi 1 l n. - Cho h n h p vào túi nilong kín, không cho không khí vào (lo i túi nilong 10 kg b ng polime). Đ t túi đó vào m t túi polime khác (túi nilong đen) đ ch ng không đi vào. B ng s 19 Đơn v tính: 1 t n Bokashi Mã hi u Lo i công tác H ng m c Đơn v Đ nh m c MT3.10.00 Công tác s n xu t V t li u Bokashi Mùn h u cơ kg 850 EM th c p Lít 50 Cám g o kg 100
 18. R đư ng kg 50 Túi nilon Túi 100 Đi n năng Kwh 0,075 Nhân công Nhân công ph thông b c 4/7 Công 2 Chương 4. CÔNG TÁC QUÉT ĐƯ NG PH VÀ TƯ I NƯ C R A ĐƯ NG B NG CƠ GI I MT4.01.00 Công tác quét đư ng ph b ng cơ gi i Thành ph n công vi c: - Chu n b phương ti n, d ng c và b o h lao đ ng. - Xe ôtô quét hút theo đúng l ch trình quy đ nh, t i đi m quét đ cách mép v a 0,2m – 0,3m, b t đèn công tác, ki m tra các thông s trư c khi cho xe v n hành. - Đ m b o t c đ xe khi quét hút đ t t 4 km/h – 5 km/h. - Ki m tra khi h t nư c ph i đi l y ngay đ m b o ch t lư ng quét hút. - Khi rác đ y thì ti n hành đ ph th i đúng nơi quy đ nh. - H t ca v sinh phương ti n, t p k t v đ a đi m quy đ nh. B ng s 20 Đơn v tính: 1 km quét hút Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Lo i xe 3 3 3 3 2m – 3m 5m – 7m MT4.01.00 Công tác quét V t tư, v t li u đư ng b ng Ch i xe quét hút b 0,0056 0,004 xe quét hút 3 Nư c s ch m 0,0648 0,15 Máy thi công: Ôtô quét hút Ca 0,04 0,050 01 02 Ghi chú: - Đ nh m c t i b ng 1 quy đ nh hao phí nhân công và hao phí máy thi công công tác quét đư ng b ng xe quét hút c a đô th lo i đ c bi t. Đ i v i các đô th khác, đ nh m c đư c đi u ch nh theo các h s sau: + Đô th lo i I: K = 0,95 + Đô th lo i II: K = 0,85 + Đô th lo i III - IV K = 0,80 MT4.02.00 Công tác tư i nư c r a đư ng Thành ph n công vi c: - Chu n b phương ti n, d ng c và trang thi t b b o h lao đ ng. - Xe l y nư c vào đúng v trí quy đ nh, các van ph i đư c khóa, vòi phun ph i đư c thông và đ v trí cao. - Đ mi ng téc đóng h ng nư c, khi téc đ y khóa van h ng nư c, đ y n p téc nư c, khóa ch t. 0 2 - Xe ô tô đ n đi m r a đi v i t c đ 6km/gi , bép ch ch 5 , áp l c phun nư c 5KG/cm .
 19. - Sau khi x h t téc nư c xe v đi m l y nư c và l p l i thao tác như trên. - Sau khi hoàn thành công vi c xoay bép lên phía trên đ tránh v khi g p gà. - V sinh xe và bàn giao phương ti n cho b o v đơn v . Đi u ki n áp d ng: 3 - Dung tích xe ô tô 7 m 3 - B ng m c quy đ nh r a m t làn bình quân 7m /km. B ng s 21 3 Đơn v tính: 1 m Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng MT4.02.00 Công tác tư i nư c V t li u r a đư ng 3 Nư c thô m 1 Máy thi công Ôtô tư i nư c ca 0,0286 MT4.03.00 Công tác v n hành h th ng cung c p nư c tư i nư c r a đư ng Thành ph n công vi c: - Chu n b phương ti n, d ng c . - Ki m tra c u dao, h th ng đư ng ng, téc ch a nư c, đ ng h đo lưu lư ng nư c, máy bơm b o đ m tr ng thái ho t đ ng t t. - Đóng c u dao đi n bơm nư c lên téc. - Đóng m van x nư c khi xe đ n l y nư c. - Đ nh kỳ b o dư ng đ ng cơ máy bơm, téc ch a nư c, h ng hút, đ ng h đo lưu lư ng nư c. - H t ca v sinh phương ti n, giao ca. B ng s 22 3 Đơn v tính: 100 m nư c Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng MT4.03.00 Công tác v n hành h Nhân công: th ng bơm nư c cung c p nư c r a đư ng - C p b c th bình quân 4/7 công 0,450 Máy thi công: Máy bơm 24 kw ca 0,133 Chương 5. CÔNG TÁC DUY TRÌ NHÀ V SINH CÔNG C NG MT5.01.00 Công tác quét d n nhà v sinh công c ng (xây g ch) Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c và b o h lao đ ng. - Dùng x ng, ch i quét d n trên ph m vi qu n lý. - D i nư c trên m t b ng t ng h và máng ti u (n u có). - Quét m ng nh n, d n rác, ph th i xung quanh nhà v sinh công c ng và trên đư ng vào nhà v sinh. - V y thu c sát trùng và d u x . - Khi trong nhà v sinh có bơm kim tiêm dùng kìm g p cho vào xô nh a
 20. - H t ca v sinh phương ti n, t p k t v đ a đi m quy đ nh. B ng s 23 Đơn v tính: 1 h /ca Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng MT5.01.00 Công tác duy trì ph c V t tư, v t li u v nhà v sinh công Vôi b t kg 0,0500 c ng (xây g ch) Vôi nư c kg 0,3000 D ux kg 0,0005 Thu c sát trùng kg 0,0010 Đi n th p sáng kw 0,1600 3 Nư c s ch m 0,300 Nhân công C p b c th bình quân 4/7 công 0,150 MT5.02.00 Công tác thu d n phân xí máy Thành ph n công vi c: - Chu n b phương ti n, d ng c và b o h lao đ ng. - Đưa xe hút đ n đ a đi m thu d n, ki m tra m t b ng khu v c h xí đ đ t ng hút cho thích h p. - Dùng xà beng c y l thăm b ph t, n u không đ thì đ thêm nư c, dùng cào đ o đ u h n h p phân đ m b o đ loãng đ bơm hút d dàng. - Cho đ u ng hút c a vòi bơm vào b ph t và cho máy bơm chân không ho t đ ng, luôn di chuy n đ u vòi bơm trong b ph t. - Khi hút h t phân thì r a vòi bơm và tháo vòi đ t vào xe. - Trát v trí đ c l y phân, ki m tra phương ti n. - Quét d n v sinh s ch s khu v c thu d n phân. - H t ca v sinh phương ti n, t p k t v đ a đi m quy đ nh. B ng s 24 Đơn v tính: 1 t n phân Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng MT5.02.00 Công tác thu d n V t tư, v t li u: phân xí máy Vôi nư c kg 0,3100 Cát đen m3 0,0009 Xi măng kg 0,134 Nhân công - Công nhân ph thông c p Công 0,43 0,143 b c th bình quân 4/7 Máy thi công Ôtô hút phân ca 0,222 0,078 Xe 1,5 Xe 4,5 t n t n MT5.03.00 Công tác duy trì nhà v sinh lưu đ ng
Đồng bộ tài khoản