Quyết định số 650/BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 650/BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 650/BYT/QĐ về việc tổ chức lại Công ty xuất nhập khẩu y tế Hà Nội thành Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu y tế Hà Nội trực thuộc Công ty xuất nhập khẩu y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 650/BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 650/BYT/Q Hà N i, ngày 25 tháng 6 năm 1986 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 650-BYT/Q NGÀY 25-6-1986 V VI C T CH C L I CÔNG TY XU T NH P KH U Y T HÀ N I THÀNH CHI NHÁNH CÔNG TY XU T NH P KH U Y T HÀ N I TR C THU C CÔNG TY XU T NH P KH U Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 153-CP ngày 5-10-1961 c a H i ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t nh s 264-BYT/Q ngày 30-3-1985 c a B Y t thành l p Công ty xu t nh p kh u y t Hà N i thu c Liên hi p các Xí nghi p dư c Vi t Nam; Sau khi trao i th ng nh t v i B Ngo i thương và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Tài v , T ng giám c Liên hi p các Xí nghi p dư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1.- Nay t ch c l i Công ty xu t nh p khNu y t Hà N i thành Chi nhánh Công ty xu t nh p khNu y t Hà N i (g i t c là Vimedimex Hà N i Brach) t tr c thu c Công ty xu t nh p khNu y t (VIMEDIMEX). Chi nhánh Công ty xu t nh p khNu y t Hà N i i di n cho Công ty xu t nh p khNu y t t i Hà N i và t i các t nh phía B c là m t t ch c kinh t có tư cách pháp nhân, ho t ng theo ch h ch toán kinh t c l p, ư c c p v n, ư c m tài kho n (ti n g i, ti n vay) t i Ngân hàng (k c tài kho n ngo i t Ngân hàng Ngo i thương), ư c dùng con d u riêng, có a ch i n tín, i n tho i và Telex giao d ch trong ph m vi trách nhi m dư c quy nh theo úng lu t pháp Nhà nư c, b o m hoàn thành các nhi m v , ch tiêu k ho ch ư c giao. i u 2.- Chi nhánh Công ty xu t nh p khNu y t Hà N i do 1 Giám c ph trách và có t 1 n 2 Phó giám c giúp vi c. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. i u 4.- Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b B Y t và các v có liên quan, T ng giám c Liên hi p các Xí nghi p dư c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. ng H i Xuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản