Quyết định số 653/2001/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
67
lượt xem
10
download

Quyết định số 653/2001/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 653/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 653/2001/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 653/2001/Q -NHNN Hà N i, ngày 17 tháng 5 năm 2001 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 653/2001/Q -NHNN NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUI CH T CH C TH C HI N NH NG NHI M V V QU N LÝ D TR NGO I H I NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 86/1999/N -CP ngày 30/8/1999 c a Chính ph v qu n lý D tr ngo i h i Nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V qu n lý ngo i h i, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này "Qui ch t ch c th c hi n nh ng nhi m v v qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các Quy t nh sau ây c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c: Quy t nh s 208/Q - NH7 ngày 26/7/1995 ban hành Quy nh v qu n lý Qu ngo i t c a Ngân hàng Nhà nư c; Quy t nh s 216/Q -NH7 ngày 07/8/1995 ban hành Quy ch qu n lý và i u hành Qu vàng c a Ngân hàng Nhà nư c; và các quy nh liên quan n vi c qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c (Qu d tr ngo i h i và Qu bình n t giá và giá vàng) trong quy ch qu n lý ngo i t c a Ngân hàng Nhà nư c nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t nh s 373/1999/Q -NHNN13 ngày 20/10/1999. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Qu n lý ngo i h i, V trư ng V Chính sách ti n t , Gi m c S Giao d ch, V trư ng V K toán Tài chính, V trư ng V T ng ki m soát, V trư ng V T ch c cán b và ào t o, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê c Thuý ( ã ký) QUY CH
 2. T CH C TH C HI N NH NG NHI M V V QU N LÝ D TR NGO I H I NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 653 ngày 17/5/2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này qui nh: 1. Nhi m v c a Ban i u hành qu n lý D tr ngo i h i Nhà nư c (dư i ây g i là "Ban i u hành"), nhi m v c a các V ch c năng có liên quan và S Giao d ch t i Ngân hàng Nhà nư c trong vi c t ch c th c hi n nh ng nhi m v c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v qu n lý d tr ngo i h i nhà nư c ư c quy nh t i Ngh nh s 86/1999/N -CP ngày 30/8/1999 c a Chính ph ; 2. M t s n i dung c th c a Ngh nh s 86/1999/N -CP ngày 30/8/1999 c a Chính ph v qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c. i u 2. Nguyên t c qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c 1. B o m an toàn D tr ngo i h i nhà nư c theo nguyên t ho c hi n kim, h ch toán theo năm tài chính; 2. B o m tính thanh kho n cao s n sàng áp ng các nhu c u ngo i h i khi c n thi t; 3. Sinh l i thông qua các nghi p v u tư. i u 3. Qu d tr ngo i h i, Qu bình n t giá và vàng D tr ngo i h i nhà nư c ư c thành l p thành hai Qu : Qu d tr ngo i h i và qu bình n t giá và giá vàng. 1. Qu d tr ngo i h i ư c s d ng m b o kh năng thanh toán qu c t , i u hoà ngu n ngo i h i v i Qu bình n t giá và giá vàng khi c n thi t, th c hi n các nghi p v u tư; t m ng cho Ngân sách Nhà nư c áp ng các nhu c u ngo i h i t xu t c p bách c a Nhà nư c theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Qu bình n t giá và giá vàng ư c s d ng can thi p th trư ng ngo i t và th trư ng vàng trong nư c nh m n nh t giá và giá vàng theo m c tiêu c a chính sách ti n t , i u hoà ngu n ngo i h i v i Qu d tr ngo i h i khi c n thi t và th c hi n các nghi p v u tư ng n h n. i u 4. Xây d ng, phê duy t m c D tr ngo i h i nhà nư c hàng năm
 3. Vi c xây d ng và trình Th tư ng Chính ph phê duy t m c D tr ngo i h i nhà nư c d ki n hàng năm ư c th c hi n theo quy nh sau ây: 1. Căn c xây d ng m c D tr ngo i h i nhà nư c d ki n hàng năm: a. Tình hình th c hi n cán cân thanh toán và d ki n cho năm k ho ch b. M c tiêu chính sách ti n t năm k ho ch; c. M c D tr ngo i h i nhà nư c t i thi u c n thi t m b o an toàn thanh toán qu c t theo thông l qu c t ; d. D báo t giá và giá vàng trong nư c năm k ho ch và s ngo i h i c n thi t can thi p th trư ng ngo i h i trong nư c. 2. V qu n lý ngo i h i ch trì, ph i h p v i V Chính sách ti n t d ki n m c D tr ngo i h i nhà nư c cho năm k ho ch trình Th ng c theo quy trình nêu t i Kho n 1, i u 19 Qui ch này trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Chương 2 QU N LÝ HO T NG U TƯ D TR NGO I H I NHÀ NƯ C i u 5. Nghi p v u tư D tr ngo i h i nhà nư c 1. D tr ngo i h i nhà nư c ư c u tư thông qua các nghi p v : a. G i ngo i t và vàng trong và ngoài nư c; b. Mua, bán ngo i t và vàng nư c ngoài; c. Mua, bán h i phi u, gi y nh n n , ch ng khoán n b ng ngo i t do Chính ph các nư c, Ngân hàng nư c ngoài, t ch c ti n t ho c ngân hàng qu c t phát hành ho c b o lãnh. 2. Các nghi p v u tư khác ngoài các nghi p v nêu t i Kho n 1 i u này do S Giao d ch xu t và trình Th ng c phê duy t theo quy trình nêu t i Kho n 1, i u 19 Quy ch này trình Th tư ng Chính ph . i u 6. Xây d ng tiêu chuNn, h n m c u tư D tr ngo i h i nhà nư c 1. nh kỳ 6 tháng m t l n ho c khi c n thi t, V Qu n lý ngo i h i ch trì, ph i h p v i S Giao d ch ánh giá l i tiêu chuNn, h n m c u tư D tr ngo i h i nhà nư c c a kỳ trư c, xây d ng tiêu chuNn và h n m c m i và trình Th ng c quy t nh theo qui trình nêu t i Kho n 1, i u 19 Qui ch này nh ng n i dung sau ây: a. Tiêu chuNn l a ch n t ch c i tác u tư D tr ngo i h i nhà nư c; b. H n m c ngo i t và vàng u tư t i m t t ch c i tác;
 4. c. Tiêu chuNn l a ch n h i phi u, gi y nh n n , ch ng khoán n b ng ngo i t u tư D tr ngo i h i Nhà nư c; d. T l u tư vào h i phi u, gi y nh n n , ch ng khoán n b ng ngo i t trên t ng D tr ngo i h i nhà nư c. 2. Trư ng ban i u hành ch o các V ch c năng có liên quan và S Giao d ch t ch c th c hi n tiêu chuNn, h n m c u tư D tr ngo i h i nhà nư c theo qu t nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 7. Xây d ng phương án, quy t nh, th c hi n u tư D tr ngo i h i nhà nư c 1. Phương án u tư D tr ngo i h i nhà nư c ư c xây d ng trên cơ s : a. Cơ c u qu d tr ngo i h i và cơ c u Qu bình n t giá và giá vàng ã ư c quy t nh; b. Tiêu chuNn l a ch n t ch c i tác u tư; h n m c u tư t i m t t ch c i tác; tiêu chuNn l a ch n h i phi u, gi y nh n n , ch ng khoán n b ng ngo i t u tư D tr ngo i h i nhà nư c; t l u tư vào h i phi u, gi y nh n n , ch ng khoán n b ng ngo i t trên t ng D tr ngo i h i nhà nư c ã ư c Th ng c quy t nh. 2. nh kỳ 3 tháng 1 l n ho c khi c n thi t, S Giao d ch ch u trách nhi m xây d ng phương án u tư D tr ngo i h i nhà nư c trên cơ s nêu t i kho n 1 i u này trình Trư ng Ban i u hành quy t nh. 3. ThNm quy n quy t nh u tư. a. Giám c S Giao d ch ư c phép quy t nh th c hi n các kho n u tư có giá tr tương ương dư i 20.000.000 USD (hai mươi tri u ô la M ); b. Trư ng ban i u hành quy t nh các kho n u tư có giá tr tương ương t 20.000.000 USD (hai mươi tri u ô la M ) tr lên. 4. S Giao d ch ch u trách nhi m t ch c th c hi n các phương án u tư; theo dõi di n bi n ho t ng u tư hàng tháng ho c t xu t khi th trư ng có bi n ng báo cáo Th ng c, Trư ng Ban i u hành và xu t phương án u tư m i phù h p. 5. nh kỳ 6 tháng m t l n ho c khi c n thi t, S Giao d ch ch u trách nhi m ánh giá tình hình th c hi n các tiêu chuNn, h n m c, t l u tư ã nêu t i i u 6 Quy ch này. Ph i h p v i V Qu n lý ngo i h i xây d ng và i u ch nh các tiêu chuNn, h n m c, t l u tư cho phù h p v i tình hình th c t m b o an toàn và hi u qu trong quá trình u tư. Chương 3 QU N LÝ QU D TR NGO I H I i u 8. Xây d ng, quy t nh cơ c u Qu d tr ngo i h i
 5. 1. Cơ s xây d ng cơ c u Qu d tr ngo i h i a. T tr ng các lo i ngo i t s d ng trong thanh toán xu t, nh p khNu hàng hoá và d ch c a Vi t Nam; b. T tr ng các lo i ngo i t s d ng trong ho t ng vay tr n nư c ngoài c a Vi t Nam; c. D báo xu hư ng bi n ng t giá các lo i ngo i t d tr , giá vàng trong và ngoài nư c; d. Xu hư ng bi n ng t tr ng c a m t s lo i ngo i t trong d tr qu c t và thanh toán qu c t c a các nư c trên th gi i. 2. Cơ c u Qu d tr ngo i h i bao g m: T l d tr b ng ngo i t và b ng vàng; lo i ngo i t và t l c a các lo i ngo i t , t l c a u tư ng n h n, trung h n và dài h n. 3. nh kỳ 6 tháng m t l n ho c khi c n thi t, V Qu n lý ngo i h i ch trì, ph i h p v i S Giao d ch ánh giá cơ c u d tr hi n có và xây d ng cơ c u Qu d tr ngo i h i cho phù h p v i tình hình m i trình Th ng c quy t nh theo qui trình nêu t i kho n 1, i u 19 qui ch này. 4. Trong trư ng h p có bi n ng trên th trư ng ngo i h i trong và ngoài nư c, S Giao d ch có nhi m v báo cáo Trư ng Ban i u hành, có thông báo g i V Qu n lý ngo i h i xem xét, xu t phương án i u ch nh cơ c u qu d tr ngo i h i trình Th ng c quy t nh theo qui trình nêu t i Kho n 1, i u 19 Quy ch này. 5. Th ng c quy t nh ho c u quy n cho Trư ng Ban i u hành quy t nh cơ c u Qu d tr ngo i h i trong t ng th i kỳ. i u 9. Nguyên t c i u chuy n ngo i h i Vi c i u chuy n ngo i h i t Qu d tr ngo i h i sang Qu bình n t giá và giá vàng ư c th c hi n theo quy nh sau ây: 1. Trong trư ng h p s ngo i h i c a Qu bình n t giá và giá vàng không áp ng yêu c u can thi p, V Qu n lý ngo i h i xu t vi c i u chuy n ngo i h i t Qu d tr ngo i h i sang Qu bình n t giá và giá vàng và trình Th ng c theo quy trình nêu t i Kho n 1, i u 19 Qui ch này trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, S Giao d ch th c hi n vi c i u chuy n ngo i h i t Qu d tr ngo i h i sang Qu bình n t giá và giá vàng theo Quy t nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 10. T m ng t Qu d tr ngo i h i cho Ngân sách Nhà nư c Vi c t m ng t Qu d tr ngo i h i cho Ngân sách Nhà nư c, theo dõi và thu h i t m ng ư c th c hi n như sau:
 6. 1. V Qu n lý ngo i h i d th o Quy t nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà Nư c v vi c trích t m ng t Qu d tr ngo i h i cho ngân sách Nhà nư c trình Th ng c ký ban hành khi có y các căn c pháp lý sau ây: a. Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c t m ng t Qu d tr ngo i h i cho Ngân sách Nhà nư c. b. Công văn c a B Tài chính g i Ngân hàng Nhà nư c ngh t m ng cho Ngân sách Nhà nư c; 2. S giao d ch trích t m ng t Qu d tr ngo i h i cho Ngân sách Nhà nư c theo Quy t nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 3. S giao d ch h ch toán, theo dõi và thu h i các kho n ã t m ng cho Ngân sách Nhà nư c. Chương 4 QU N LÝ QU BÌNH N T GIÁ VÀ GIÁ VÀNG i u 11. Xây d ng, quy t nh cơ c u Qu bình n t giá và giá vàng 1. Cơ s xây d ng cơ c u Qu bình n t giá và giá vàng: a. D báo bi n ng t giá trong và ngoài nư c c a các lo i ngo i t d tr ; b. D báo bi n ng giá vàng trong và ngoài nư c; c. Lo i ngo i t s d ng can thi p. 2. N i dung c a cơ c u Qu bình n t giá và giá vàng bao g m: T l d tr b ng ngo i t và b ng vàng, t l vàng v t ch t c t tr trong nư c và g i nư c ngoài, lo i ngo i t và t l c a các lo i ngo i t , t l g i không kỳ h n và có kỳ h n (dư i 1 năm). 3. nh kỳ 6 tháng m t l n ho c khi c n thi t, V Qu n lý ngo i h i xây d ng cơ c u Qu bình n t giá và giá vàng trình Trư ng Ban i u hành quy t nh. i u 12. Xu t, nh p khNu vàng Tiêu chuNn qu c t 1. Căn c vào nhu c u can thi p th trư ng vàng trong nư c, yêu c u an ninh qu c gia, cơ c u Qu bình n t giá và giá vàng, V Qu n lý ngo i h i xác nh kh i lư ng vàng tiêu chuNn qu c t c n xu t, nh p khNu trình Th ng c quy t nh theo qui trình nêu t i Kho n 1, i u 19 Qui ch này. 2. S Giao d ch th c hi n vi c xu t, nh p khNu vàng theo quy t nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và báo cáo tình hình th c hi n v i Th ng c ng g i Trư ng Ban và các thành viên Ban i u hành. i u 13. Xây d ng, th c hi n phương án can thi p th trư ng ngo i h i
 7. 1. Ngân hàng Nhà nư c th c hi n can thi p th trư ng ngo i h i trong nư c thông qua các nghi p v : a. Mua ngo i h i b ng ng Vi t Nam; b. Bán ngo i h i thu ng Vi t Nam. 2. Căn c bi n ng t giá và giá vàng trong nư c, m c tiêu c a chính sách ti n t , chính sách t giá t ng th i kỳ, V Qu n lý ngo i h i xu t phương án can thi p mua ho c bán ngo i h i trình Trư ng Ban i u hành. 3. N i dung c a phương án can thi p mua ho c bán ngo i h i g m: Th i i m can thi p lo i ngo i t can thi p, t giá ho c giá vàng can thi p, s lư ng ngo i t ho c vàng can thi p, hình th c can thi p (spot, swap, forward và các hình th c giao d ch ngo i h i khác) và i tác th c hi n can thi p. 4. Trư ng Ban i u hành thông qua phương án can thi p trình Th ng c phê duy t. 5. S Giao d ch th c hi n phương án can thi p và báo cáo Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và Trư ng Ban i u hành. 6. Khi có bi n ng trên th trư ng ngo i h i trong và ngoài nư c, S Giao d ch thông báo k p th i v i Trư ng Ban i u hành ng g i V Qu n lý ngo i h i tình hình cung c u ngo i t ho c vàng, di n bi n ho t ng trên th trư ng làm căn c i u hành và xu t phương án can thi p k p th i. i u 14. V n hành th trư ng ngo i t liên ngân hàng 1. S Giao d ch có trách nhi m v n hành th trư ng ngo i t liên ngân hàng; Theo dõi các di n bi n v t giá và quan h cung c u trên th trư ng xu t vi c mua bán ngo i t hàng ngày c a Ngân hàng Nhà nư c trình Trư ng Ban i u hành quy t nh. 2. S Giao d ch có trách nhi m thông báo cho V Qu n lý ngo i h i doanh s ngo i t ã mua ho c ã bán c a Ngân hàng Nhà nư c hàng ngày trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng V Qu n lý ngo i h i so n th o báo cáo trình th ng c ký trình Th tư ng Chính ph . i u 15. i u chuy n ngo i h i t Qu bình n t giá và giá vàng sang Qu d tr ngo i h i. Mu n nh t là ngày 10 c a tháng u m i quý, khi Qu bình n t giá và giá vàng vư t quá h n m c c a Qu ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, S Giao d ch xu t vi c i u chuy n ph n d tr ngo i h i vư t m c sang Qu d tr ngo i h i và th c hi n vi c i u chuy n ngo i b i sau khi ư c Trư ng Ban i u hành phê duy t. Chương 5 TH M QUY N QU N LÝ D TR NGO I H I NHÀ NƯ C
 8. i u 16. N i dung thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph : 1. M c D tr ngo i h i nhà nư c d ki n hàng năm do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c trình; 2. H n m c ngo i h i c a Qu bình n t giá và giá vàng; 3. i u chuy n t Qu d tr ngo i h i sang Qu bình n t giá và giá vàng theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; 4. T m ng t Qu d tr ngo i h i cho Ngân sách Nhà nư c áp ng các nhu c u t xu t c p bách c a Nhà nư c do B trư ng B Tài chính trình; 5. Các hình th c, nghi p v u tư d tr ngo i h i m i. i u 17. N i dung thu c thNm quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 1. Ban hành Quy t nh th c hi n vi c trích t m ng t Qu d tr ngo i h i cho Ngân sách Nhà nư c theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; 2. Quy t nh vi c xu t, nh p khNu vàng tiêu chuNn qu c t thu c D tr ngo i h i nhà nư c; 3. Quy t nh phương án can thi p th trư ng ngo i h i trong nư c; 4. Quy t nh cơ c u c a Qu d tr ngo i h i; 5. Quy t nh tiêu chuNn, h n m c u tư D tr ngo i h i nhà nư c; 6. Duy t và ký trình các c p có thNm quy n các báo cáo nêu t i Kho n 2, i u 21 Qui ch này. i u 18. N i dung thu c thNm quy n c a Trư ng Ban i u hành 1. Quy t nh cơ c u c a Qu bình n t giá và giá vàng; 2. Quy t nh cơ c u c a Qu d tr ngo i h i trong t ng th i kỳ theo u quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; 3. Quy t nh phương án u tư, các kho n u tư có giá tr tương ương t 20.000.000 USD (Hai mươi tri u ô la M ) tr lên; 4. Quy t nh vi c mua bán ngo i t hàng ngày c a Ngân hàng Nhà nư c trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng như quy nh t i i u 14 Qui ch này; 5. Ch o các V ch c năng có liên quan và S Giao d ch t ch c th c hi n tiêu chuNn, h n m c u tư D tr ngo i h i nhà nư c theo quy t nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c;
 9. 6. Quy t nh i u chuy n ngo i h i t Qu bình n t giá và giá vàng sang Qu d tr ngo i h i trong trư ng h p m c ngo i h i c a Qu bình n t giá và giá vàng vư t h n m c ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 19. Quy t nh v qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c 1. i v i nh ng n i dung thu c thNm quy n phê duy t ho c quy t nh c a Th ng c: Các V ch c năng có liên quan và S Giao d ch chuNn b n i dung theo nhi m v ư c giao theo qui nh trong Qui ch này thông qua Ban i u hành trình Th ng c phê duy t ho c quy t nh. 2. i v i nh ng n i dung thu c thNm quy n c a Trư ng Ban i u hành: Các V ch c năng có liên quan và S Giao d ch chuNn b n i dung theo nhi m v ư c giao trình Trư ng Ban i u hành quy t nh. Chương 6 CH CUNG C P THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO i u 20. Cung c p thông tin Vi c cung c p thông tin ph c v công tác qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c ư c th c hi n như sau: 1. V Chính sách ti n t cung c p cho V Qu n lý ngo i h i: a. Mu n nh t ngày 25 tháng cu i m i quý: S li u ư c tính v th c hi n cán cân thanh toán trong quý và d ki n cho quý ti p theo; b. Mu n nh t vào ngày làm vi c cu i cùng c a tháng u m i quí: S li u và tình hình th c hi n cán cân thanh toán th c t c a quý trư c, s li u ti n t toàn ngành và c a Ngân hàng Nhà nư c c a quý trư c; c. Mu n nh t ngày 20 tháng 11 hàng năm: S li u ư c tính v th c hi n cán cân thanh toán trong năm và d ki n cho năm k ho ch; d. Mu n nh t ngày 10 tháng 02 hàng năm: S li u và tình hình th c hi n cán cân thanh toán th c t c a năm trư c, s li u ti n t toàn ngành và c a Ngân hàng Nhà nư c c a năm trư c. 2. S Giao d ch cung c p cho V Qu n lý ngo i h i, V Chính sách ti n t và V T ng ki m soát: a. Mu n nh t ngày 5 hàng tháng: S li u v Qu d tr ngo i h i và Qu bình n t giá và giá vàng c a tháng trư c (theo m u 01, 02, 03 và 04 ính kèm);
 10. b. Hàng ngày, cung c p cho V Qu n lý ngo i h i s li u v tình hình ho t ng trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng c a ngày hôm trư c và ánh giá cung - c u ngo i t trên th trư ng. 3. Mu n nh t vào ngày 20 tháng u m i quí ho c khi c n thi t, S Giao d ch cung c p cho V Qu n lý ngo i h i tài li u ánh giá x p h ng các ngân hàng i lý quý trư c bao g m: Tài li u ánh giá c a S Giao d ch (căn c theo tiêu chuNn ánh giá c a các công ty x p h ng tín d ng qu c t như: Moody's Investors, Standard and Poor's ho c Intemational Ban Credit Agency - IBCA) và tài li u c a các t ch c x p h ng qu c t nêu trên. 4. V Qu n lý ngo i h i và S Giao ch cung c p cho V T ng ki m soát các thông tin c n thi t v D tr ngo i h i nhà nư c theo yêu c u v ki m soát n i b . i u 21. Ch báo cáo 1. V Qu n lý ngo i h i báo cáo Th ng c và Trư ng Ban i u hành v tình hình qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c hàng tháng, quý, năm và d ki n cho năm k ho ch ( ng g i V Chính sách ti n t , V T ng ki m soát) theo th i h n sau: a. Mu n nh t ngày 10 tháng sau i v i báo cáo tháng; b. Mu n nh t ngày 15 tháng u quý sau i v i báo cáo quý; c. Mu n nh t ngày 25 tháng 01 c a năm sau i v i báo cáo năm. 2. Hàng năm ho c khi c n thi t, V Qu n lý ngo i h i ch trì, ph i h p v i V Chính sách ti n t , S Giao d ch, V K toán tài chính xây d ng và trình Th ng c phê duy t trình các c p có thNm quy n theo qui trình t i Kho n 1, i u 19 Qui ch này các báo cáo sau: a. "Báo cáo tình hình th c hi n vi c qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c; tình hình th c t s d ng D tr ngo i h i nhà nư c" trình Th tư ng Chính ph ( ng g i B Tài chính); b. "Báo cáo tình hình bi n ng D tr ngo i h i nhà nư c" trình Chính ph và U ban Thư ng v Qu c h i. 3. Mu n nh t ngày 15 tháng 02 hàng năm ho c khi có yêu c u, Ngân hàng Nhà nư c ph i trình Th tư ng Chính ph và U ban Thư ng v Qu c h i các báo cáo nêu t i Kho n 2 i u này. Chương 7 T CH C TH C HI N i u 22. Ban i u hành qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c 1. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c thành l p Ban i u hành qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c g m 05 thành viên: 01 Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c làm Trư ng Ban, V
 11. trư ng V Qu n lý ngo i h i, V trư ng V Chính sách ti n t , Giám c S Giao d ch và 01 Thư ký Ban. 2. Ban i u hành có ch c năng: a. Tham mưu cho Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v các n i dung qui nh t i i u 16, i u 17 Qui ch này; b. i u hành vi c th c hi n các nhi m v v qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c theo qui nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 3. Nhi m v và Qui ch ho t ng c a Ban i u hành do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c qui nh. i u 23. Trách nhi m c a các V và S Giao d ch 1. V Chính sách ti n t ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan trình Th ng c lư ng ti n cung ng t ng th i kỳ cho m c tiêu tăng D tr ngo i h i nhà nư c. 2. V K toán tài chính ch u trách nhi m hư ng d n c th vi c h ch toán k toán D tr ngo i h i nhà nư c theo hai qu trình Th ng c quy t nh. 3. S Giao d ch ch u trách nhi m: a. Xây d ng các nguyên t c qu n lý n i b t ch c th c hi n qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c theo các qui nh t i Qui ch này; b. T ch c th c hi n vi c h ch toán các nghi p v phát sinh liên quan n D tr ngo i h i nhà nư c theo qui nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 4. V T ch c cán b và ào t o ch trì, ph i h p v i V Qu n lý ngo i h i d th o Quy t nh thành l p Ban i u hành D tr ngo i h i nhà nư c và Qui ch ho t ng c a Ban i u hành trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành. 5. V T ng ki m soát ch u trách nhi m nh kỳ ho c t xu t ki m tra vi c th c hi n qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c c a các V , S Giao d ch theo các nhi m v ư c giao và vi c ch p hành các qui nh t i Ngh nh s 86/1999/N -CP ngày 30/8/1999 c a Chính ph v qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c và t i Qui ch này. i u 24. Vi c s a i, b sung Qui ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh.
Đồng bộ tài khoản