Quyết định Số: 653/QĐ-BNN-BVTV CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
72
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 653/QĐ-BNN-BVTV CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DỊCH BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TỪ QUẢNG NGÃI TRỞ RA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 653/QĐ-BNN-BVTV CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 653/QĐ-BNN-BVTV Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DỊCH BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TỪ QUẢNG NGÃI TRỞ RA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 8 tháng 8 năm 2001 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định Điều lệ Bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ Quản lý thuốc bảo vệ thực vật; Căn cứ vào tính chất nguy hiểm và tình hình thực tế của bệnh lùn sọc đen hại lúa; Căn cứ đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Ngãi trở ra.
  2. Điều 2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Ngãi trở ra có trách nhiệm: 1. Chỉ đạo công tác giám sát để phát hiện kịp thời, công bố và khoanh vùng dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa trên địa bàn của địa phương; thành lập Ban chỉ đạo các cấp. 2. Tổ chức thực hiện công tác phòng, trừ dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa tại địa phương theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên tinh thần huy động sự tham gia của nông dân, ngành nông nghiệp, tổ chức chính quyền và hệ thống chính trị các cấp và chủ động nguồn kinh phí địa phương để phòng, trừ dịch. 3. Tổ chức tuyên truyền cho nông dân về tác hại bệnh lùn sọc đen hại lúa và biện pháp phòng trừ. 4. Thực hiện các chính sách hỗ trợ phòng, trừ dịch theo quy định. 5. Báo cáo thường xuyên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan về tình hình dịch tại địa phương và kết quả công tác phòng, trừ dịch. Điều 3. Các Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: 1. Cục Bảo vệ thực vật chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật các cấp tổ chức tốt công tác dự tính dự báo tình hình rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ, diễn biến bệnh lùn sọc đen và thông báo kịp thời, hướng dẫn các cấp và nông dân biết để chủ động phòng, trừ và dập tắt dịch; kiểm tra công tác phòng, trừ dịch tại các địa phương. 2. Cục Trồng trọt phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nông dân các biện pháp về sử dụng giống, bố trí mùa vụ, kỹ thuật làm mạ, gieo thẳng, quản lý dinh dưỡng, quản lý nước tưới để giúp lúa chống, chịu bệnh tốt.
  3. Điều 4. Các tổ chức khoa học và chuyển giao công nghệ có liên quan có trách nhiệm: a) Tham gia xét nghiệm xác định bệnh và thực hiện các nghiên cứu về bệnh lùn sọc đen hại lúa. b) Thực hiện công tác khuyến nông về phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 5; - Lưu: VT, TH, Cục BVTV Cao Đức Phát

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản