Quyết định số 657/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
5
download

Quyết định số 657/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 657/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 657/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 657/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (Tờ trình số 213/TTr-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 và Tờ trình số 242/TTr-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 534/TTr-BTĐKT ngày 05 tháng 5 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 11 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Hưng Yên; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 657/QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên; 02. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; 03. Nhân dân và cán bộ xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; 04. Đài Truyền thanh thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; 05. Công ty Thị chính Hưng Yên, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc; 06. Ông Doãn Thiện Duyệt, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên; 07. Ông Đặng Ngọc Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên; 08. Ông Nguyễn Hải Triều, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên; 09. Ông Đặng Minh Ngọc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên; 10. Ông Hoàng Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; 11. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; 12. Ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; 13. Ông Bùi Xuân Bài, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên; 14. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Hưng Yên; 15. Ông Phạm Văn Hướng, Phó Giám đốc Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên;
  3. 16. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên; Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản