Quyết định số 658/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 658/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 658/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Đẩy mạnh phát triển và Ứng dụng Công nghệ sinh học (CNSH) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 658/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG TRN c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 658/Q -UBND ông Hà, ngày 11 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN Y M NH PHÁT TRI N VÀ NG D NG CÔNG NGH SINH H C TRÊN NA BÀN T NH QU NG TRN N NĂM 2015 Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG TRN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 188/2005/Q -TTg ngày 22 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c Th c hi n Ch th s 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 c a Ban Bí thư Trung ương ng v vi c y m nh phát tri n và ng d ng Công ngh sinh h c ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; Căn c Ch th s 06/CT-TU ngày 01 tháng 8 năm 2006 c a Ban Thư ng v T nh y Qu ng Tr v vi c y m nh phát tri n và ng d ng Công ngh sinh h c ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa; Xét ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh t i T trình s 51/TTr-KHCN ngày 20 tháng 02 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t “ án Ny m nh phát tri n và ng d ng Công ngh sinh h c (CNSH) trên a bàn t nh Qu ng Tr n năm 2015” (Sau ây g i t t là án) v i nh ng n i dung ch y u sau ây: I. M C TIÊU C A ÁN 1. M c tiêu t ng quát - Ny m nh vi c t ch c tri n khai ng d ng các thành t u thu c lĩnh v c CNSH ph c v thi t th c và có hi u qu s phát tri n b n v ng nông- lâm- ngư nghi p, công nghi p ch bi n, b o v s c kh e nhân dân và môi trư ng s ng; - Tăng cư ng xây d ng cơ s v t ch t và ào t o ngu n nhân l c cho CNSH, xây d ng các l trình khuy n khích hình thành các xí nghi p công nghi p thu c lĩnh v c ch bi n nông lâm th y s n i m i công ngh , áp d ng các thành t u c a CNSH vào s n xu t. 2. M c tiêu c th 2.1. Giai o n n 2010
  2. - Ti p nh n và làm ch ư c các công ngh v CNSH ch y u, tri n khai ng d ng công ngh phù h p v i a phương v các lĩnh v c nông nghi p, th y s n, y t , công nghi p ch bi n, b o v môi trư ng. ng d ng CNSH s n xu t các s n phNm m i v gi ng cây tr ng, v t nuôi, ch ng vi sinh v t, ch phNm sinh h c, s n phNm ch bi n công nghi p...có năng su t cao, ch t lư ng t t, có s c c nh tranh và hi u qu kinh t cao. T o ra phong trào ng d ng r ng rãi CNSH trong s n xu t và i s ng nh m a d ng hóa các s n phNm trong các ngành s n xu t c a a phương, c bi t là trong lĩnh v c nông nghi p, th y s n và b o v môi trư ng; - Hoàn ch nh công tác quy ho ch, ào t o cán b CNSH trong ho t ng ng d ng công ngh m i có năng l c làm ch công ngh , tăng cư ng ti m l c cho các Trung tâm Nghiên c u- Phát tri n CNSH, các phòng thí nghi m CNSH v cơ s v t ch t năng l c ti p nh n các k t qu nghiên c u, phát tri n t các cơ quan nghiên c u trung ương, t ó chuy n hóa chúng vào th c ti n c a s n xu t và i s ng ph c v phát tri n kinh t t nh nhà; - M r ng h p tác qu c t trên lĩnh v c CNSH. 2.2. Giai o n 2011- 2015 - Tri n khai ng d ng r ng rãi và có hi u qu CNSH vào lĩnh v c công nghi p ch bi n, nông lâm nghi p, th y s n, y t và b o v môi trư ng, s n xu t ư c m t s s n phNm ch l c và có óng góp quan tr ng cho s phát tri n kinh t - xã h i t nh nhà; - Hình thành m t s cơ s , doanh nghi p CNSH v a và nh nh m s n xu t, kinh doanh và d ch v các s n phNm CNSH ph c v tiêu dùng và xu t khNu. L y công ngh nh p làm chính hình thành và phát tri n ngành công nghi p sinh h c a phương; - ào t o, tuy n d ng ngu n nhân l c có trình cao, làm ch m t s công ngh trong lĩnh v c CNSH ph c v c l c cho phát tri n kinh t - xã h i a phương. Hình thành Trung tâm Nghiên c u và ng d ng CNSH có năng l c tri n khai các d án ng d ng công ngh cao v lĩnh v c CNSH và tăng cư ng h p tác qu c t trên lĩnh v c CNSH. II. N I DUNG C A ÁN 1. T p trung xây d ng và phát tri n nhanh ti m l c KHCN thu c lĩnh v c CNSH 1.1. ào t o ngu n nhân l c cho CNSH Xây d ng hoàn ch nh quy ho ch, k ho ch ào t o ngu n nhân l c cho CNSH có ư c i ngũ cán b k thu t v CNSH m nh v c s lư ng và ch t lư ng. T nay n 2015 c n ào t o, thu hút ư c t 10- 20 cán b k thu t CNSH; c n b sung cơ c u h p lý trong chính sách ào t o, thu hút ngu n nhân l c KHCN v lĩnh v c CNSH, thu hút ư c các nhà khoa h c trong và ngoài nư c h p tác phát tri n CNSH cho t nh. Ny m nh h p tác, liên k t v i các cơ quan nghiên c u, chuy n giao, các doanh nghi p c a trung ương và các a phương khác trong nư c cũng như nư c ngoài (Thái Lan, Trung Qu c) nh m thu hút, tranh th m i ngu n l c phát tri n CNSH.
  3. 1.2. u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t ph c v nghiên c u ng d ng CNSH Tăng cư ng u tư cơ s v t ch t, trang thi t b chuyên ngành cho các phòng thí nghi m CNSH thu c các trung tâm, tr m, tr i c a các S , ngành m b o năng l c nghiên c u và làm ch ư c các công ngh tiên ti n, tri n khai ng d ng các thành t u CNSH vào s n xu t và i s ng. 2. ng d ng r ng rãi và có hi u qu CNSH vào s n xu t và i s ng 2.1. CNSH ph c v phát tri n nông- lâm nghi p - ng d ng r ng rãi CNSH trong vi c c i t o và tuy n ch n gi ng cây tr ng, v t nuôi có năng su t, ch t lư ng và hi u qu kinh t cao, góp ph n thi t th c vào phát tri n kinh t - xã h i a phương; - ng d ng CNSH tuy n ch n, nhân gi ng cây lương th c, rau màu, cây ăn qu , cây công nghi p và cây r ng có năng su t, ch t lư ng t t, có tính thích nghi cao v i i u ki n khí h u và th như ng c a t ng vùng trong t nh. T o và nhân gi ng cây tr ng m i có năng su t ch t lư ng và hi u qu cao cho phát tri n nông, lâm nghi p và cây dư c li u, n m ăn; - Chú tr ng áp d ng CNSH trong vi c lai t o gi ng và ng d ng gi ng lai nh m nâng cao s n lư ng, ch t lư ng, s c kháng c a các gi ng gia súc, gia c m c a t nh. B o t n phát tri n và s d ng ngu n gen quý. ng d ng các lo i vacxin cho v t nuôi. ng d ng các ch phNm chNn oán (KIT) b nh cây tr ng, v t nuôi, ngăn ch n các b nh d ch l n; - ng d ng CNSH trong ch bi n th c ăn cho gia súc t các ph phNm ch bi n s n có t i a phương; - ng d ng r ng rãi các chương trình qu n lý d ch h i t ng h p trong nông nghi p nông thôn; - ng d ng CNSH trong vi c s n xu t các ch phNm b o v cây tr ng và b o qu n nông s n, v t nuôi cũng như trong s n xu t phân bón và các ch phNm sinh h c ph c v cho s n xu t nông nghi p, c i t o t, phát tri n n n nông nghi p s ch; - Nghiên c u ng d ng quy trình s n xu t, ch bi n, b o qu n các s n phNm sinh h c tiên ti n trong nông nghi p nh m t o ra các s n phNm có tính c nh tranh v giá c và tiêu chuNn ch t lư ng qu c t ; - Nghiên c u ng d ng quy trình s n xu t các s n phNm nông nghi p ch l c c a t nh có ch t lư ng phù h p tiêu chuNn tiêu th n i a và xu t khNu như: Cà phê, h tiêu... 2.2. CNSH ph c v ch bi n và nuôi tr ng th y s n - ng d ng CNSH s n xu t gi ng th y s n có giá tr kinh t cao nh m ch ng ngu n gi ng và a d ng hóa các gi ng loài th y s n phù h p. Nghiên c u ng d ng phát tri n công ngh sinh s n nhân t o, s n xu t gi ng s ch b nh. Chuy n giao các
  4. ti n b CNSH cho ngư i dân trong quá trình s n xu t gi ng và nuôi tôm cá có ch t lư ng gi ng t t, s ch b nh, nuôi có hi u qu kinh t cao; - ng d ng ch phNm sinh h c phòng tr b nh và x lý môi trư ng nuôi tr ng th y s n; - Tăng cư ng năng l c thi t b , KIT chNn oán ki m soát d ch b nh và các ch t dư lư ng c h i khác. 2.3. CNSH ph c v Y t và b o v s c kh e nhân dân - CNSH ph i ph c v hi u qu và góp ph n nâng cao ch t lư ng c a công tác khám, ch a b nh và phòng b nh cho nhân dân; - S n xu t kháng sinh, ch phNm y sinh t th o dư c b o v s c kho nhân dân; - ng d ng các lo i vacxin phòng các b nh chính cho ngư i, trong ó có vacxin th h m i; - ng d ng công ngh KIT chNn oán b nh. ng d ng các ch phNm CNSH trong chNn oán và i u tr các lo i b nh nhi m khuNn và không nhi m khuNn. T ng bư c ng d ng li u pháp công ngh gen, công ngh t bào vào i u tr các b nh hi m nghèo; - ng d ng CNSH trong x lý nư c th i t i các b nh vi n. 2.4. CNSH ph c v các ngành công nghi p - C i ti n và nâng cao ch t lư ng các s n phNm c truy n như rư u, nư c m m...; - ng d ng các ch phNm enzym s d ng trong ch bi n th c phNm. ng d ng CNSH trong b o qu n, ch bi n nông s n, th c phNm. 2.5. CNSH ph c v x lý ô nhi m môi trư ng ng d ng các công ngh x lý nư c th i, rác th i, ph th i h u cơ r n, ch t th i chăn nuôi. ng d ng các gi i pháp CNSH và các ch phNm sinh h c trong x lý ô nhi m như ch t th i sinh ho t, công nghi p và nông nghi p kh c ph c suy thoái và ô nhi m môi trư ng. 3. Xây d ng cơ ch , chính sách thúc Ny phát tri n và ng d ng Công ngh sinh h c Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v CNSH, xây d ng và ban hành các cơ ch , chính sách ưu ãi c a a phương trên cơ s các cơ ch , chính sách c a trung ương, nh m h tr , thúc Ny phát tri n và ng d ng CNSH ph c v giai o n CNH, H H t nh nhà, trong ó chú tr ng các chính sách thu hút, tăng cư ng và a d ng hoá các ngu n u tư; chính sách ưu ãi nh m thu hút, s d ng có hi u qu i ngũ cán b khoa h c và công nhân lành ngh ; chính sách khuy n khích và h tr ho t ng chuy n giao và áp d ng công ngh , ti n b k thu t m i vào s n xu t nh m g n k t ch t ch CNSH v i s n xu t, kinh doanh và d ch v ; chính sách h tr các doanh
  5. nghi p t xây d ng cơ s nghiên c u và ng d ng CNSH; chính sách ưu ãi nh m thúc Ny vi c phát tri n nhanh các doanh nghi p CNSH v a và nh . III. KINH PHÍ TH C HI N T ng kinh phí th c hi n án s ư c xác nh trên cơ s kinh phí c a t ng d án, tài, nhi m v KHCN c th ư c UBND t nh phê duy t. T ng v n ngân sách nhà nư c th c hi n các n i dung c a án d ki n kho ng 30 t ng. Ngu n kinh phí: S nghi p Khoa h c, s nghi p Kinh t - Xã h i, kinh phí ào t o c a t nh, các ngu n h tr t TW và các ngu n khác… IV. CÁC GI I PHÁP TH C HI N 1. Ny m nh vi c tri n khai và th c hi n có hi u qu , khuy n khích chuy n giao công ngh v lĩnh v c CNSH vào s n xu t và i s ng Trên cơ s nh hư ng chi n lư c v phát tri n CNSH c a các B liên quan và quy ho ch t ng th phát tri n CNSH c a t nh, k t h p hài hòa gi a phát tri n CNSH v i phát tri n kinh t - xã h i, các ngành và a phương khNn trương xây d ng nh hư ng và k ho ch c th v phát tri n và ng d ng CNSH. Ưu tiên u tư cho các d án, tài v CNSH, n i dung KHCN c a các d án, tài CNSH ph i ư c g n k t, l ng ghép trong các chương trình kinh t - xã h i c a t nh. Các d án, tài c n t p trung vào các lĩnh v c: Nông- lâm nghi p, Th y s n, Y t , B o v môi trư ng, Công nghi p. G n k t ho t ng khoa h c và công ngh v i ho t ng s n xu t kinh doanh c a các thành ph n kinh t ; khuy n khích và h tr các ho t ng ph bi n, chuy n giao, ng d ng các ti n b k thu t v CNSH vào trong s n xu t và i s ng. 2. Tăng cư ng u tư và a d ng hóa các ngu n v n th c hi n có hi u qu các n i dung c a án Hàng năm dành ngu n kinh phí ngân sách và kinh phí s nghi p khoa h c c a t nh u tư cho CNSH- tăng cư ng phân b kinh phí cho ho t ng nghiên c u, tri n khai các tài, d án v CNSH. ng th i huy ng các ngu n kinh phí khác và tranh th các ngu n v n u tư trong nư c và nư c ngoài tăng cư ng u tư cơ s v t ch t k thu t ph c v ng d ng và phát tri n CNSH. Ưu tiên xem xét, b trí ngu n v n xây d ng cơ b n t ngân sách hàng năm u tư cho các d án xây d ng cơ s v t ch t và phát tri n ti m l c KHCN cho CNSH ( ào t o, tăng cư ng cơ s v t ch t k thu t và năng l c nghiên c u tri n khai). a d ng hóa các ngu n u tư (V n ngân sách nhà nư c Trung ương, v n ngân sách nhà nư c a phương, v n tài tr thông qua các t ch c qu c t , v n m i g i u tư qua doanh nghi p, t ch c, cá nhân…) cho nghiên c u, ng d ng CNSH và s n xu t các s n phNm CNSH, các ngành liên quan c n ch ng nhanh chóng xây d ng các chương trình, d án kh thi v CNSH trình UBND t nh có th m i g i u tư thông qua ngu n v n h tr t Trung ương, v n các B , ngành, v n u tư c a doanh
  6. nghi p trong và ngoài nư c, v n tài tr c a các t ch c phi chính ph , ngân hàng th gi i, ngân hàng Châu Á, v n vay ưu ãi t Qu Phát tri n khoa h c và công ngh Trung ương, v n s nghi p Môi trư ng,… Có chính sách ưu ãi cho phát tri n nhanh các doanh nghi p CNSH v a và nh trên a bàn t nh. Ngân sách s nghi p Khoa h c t nh t p trung u tư cho m t s chương trình v quy ho ch phát tri n, ào t o ngu n nhân l c, h p tác qu c t , xây d ng cơ s thí nghi m, nghiên c u ng d ng và phát tri n CNSH cho ơn v s nghi p thu c S Khoa h c và Công ngh . 3. Ny m nh vi c xây d ng ti m l c KHCN CNSH òi h i ti m l c nghiên c u, tri n khai m nh thì m i phát huy ư c hi u qu ng d ng c a nó. Trong ó, có các y u t v i ngũ cán b , h th ng phòng thí nghi m, Trung tâm nghiên c u có cơ s v t ch t, trang thi t b hi n i, chính sách h tr h p lý g n k t vi c tri n khai các k t qu nghiên c u vào s n xu t, t o ra s n phNm. Do v y, nhi m v ào t o, b i dư ng, thu hút và s d ng hi u qu ngu n nhân l c CNSH, nh t là cán b có trình trên i h c c n ư c ưu tiên tri n khai th c hi n. Trong nh ng năm t i, khNn trương xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n CNSH t nh Qu ng Tr n năm 2015, trong ó bao g m c n i dung ào t o ngu n nhân l c và m r ng h p tác qu c t . K ho ch ào t o, c n th c hi n theo hai hư ng: ào t o i ngũ cán b u ngành trong lĩnh v c CNSH nông nghi p, công ngh th c phNm và môi trư ng nh hư ng và d n d t nhi m v nghiên c u tri n khai, có kh năng ti p c n và sáng t o công ngh m i trong lĩnh v c khoa h c, t o ra ư c các s n phNm cho xã h i và ào t o i ngũ nhân l c c n thi t chuyên ngành tri n khai ng d ng các k t qu nghiên c u vào th c ti n s n xu t ho c ng d ng công ngh c a nư c ngoài s n xu t s n phNm CNSH. Song song v i ào t o cán b thì vi c tăng cư ng u tư nâng c p ho c xây d ng m i các phòng thí nghi m CNSH, nh t là các phòng thí nghi m ph c v nghiên c u v gi ng cây tr ng, v t nuôi, th y s n, th c phNm và môi trư ng là r t c n thi t cho vi c nghiên c u, ng d ng các k t qu vào s n xu t. Xây d ng các d án tăng cư ng cơ s v t ch t phòng thí nghi m CNSH áp ng nhu c u tri n khai và ng d ng CNSH trên a bàn t nh Qu ng Tr . 4. Hoàn thi n cơ ch chính sách Trên cơ s nh ng n i dung c a án này, xây d ng chính sách thích h p phát tri n m nh m ngành CNSH a phương, c th : - Xây d ng và áp d ng chính sách thu hút, a d ng hóa các ngu n u tư trong nư c và ngoài nư c cho nghiên c u, s n xu t các s n phNm CNSH; có chính sách ưu ãi cho phát tri n nhanh các doanh nghi p CNSH v a và nh trên a bàn t nh. Rà soát, i u ch nh l i các chính sách thu hút, b i dư ng nhân tài, c bi t là trong lĩnh v c CNSH. 5. Ny m nh công tác tuyên truy n nâng cao nh n th c cho các c p, các ngành và nhân dân v vai trò quan tr ng c a CNSH và tăng cư ng h p tác qu c t trên lĩnh v c CNSH
  7. - Tri n khai quán tri t sâu r ng Ch th 50-CT/TW c a Ban Bí thư Trung ương ng và các ch trương, chính sách c a Chính ph , c a t nh v vi c Ny m nh phát tri n và ng d ng CNSH ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c, t o s chuy n bi n m nh m trong nh n th c c a các c p y ng, các ngành, các c p và trong nhân dân v vai trò, v trí c a CNSH trong công cu c công nghi p hóa, hi n i hóa. Tuyên truy n, ph bi n nh ng thành t u c a CNSH, hư ng d n vi c ng d ng CNSH ph c v cho quá trình phát tri n kinh t - xã h i c a t nh; - M r ng quan h h p tác v i các cơ quan khoa h c, các trư ng i h c, các doanh nghi p CNSH trong và ngoài nư c trong vi c ào t o, nghiên c u và ng d ng các thành t u CNSH. V. T CH C TH C HI N án Ny m nh phát tri n và ng d ng CNSH trên a bàn t nh n 2015 là n n t ng c a m i ho t ng ng d ng và phát tri n CNSH trên a bàn t nh, giai o n 2008- 2015. Do v y, án ư c tri n khai hi u qu , góp ph n thúc Ny tăng trư ng kinh t c a t nh trong th i gian t i, UBND t nh yêu c u: 1. S Khoa h c và Công ngh Là cơ quan u m i có nhi m v giúp UBND t nh t ch c th c hi n án này, thư ng xuyên theo dõi, ôn c vi c tri n khai th c hi n t i các cơ quan, ơn v , a phương, hàng năm t ng h p báo cáo UBND t nh. Ch trì xây d ng d án “Tăng cư ng cơ s v t ch t xây d ng phòng thí nghi m nuôi c y mô t bào, s n xu t gi ng n m áp ng nhu c u tri n khai ng d ng CNSH t i Qu ng Tr ”. Hư ng d n các S , ban, ngành liên quan nghiên c u, xây d ng d án phát tri n và ng d ng CNSH theo ngành và lĩnh v c liên quan. Ph i h p v i S N i v xây d ng và tri n khai d án: “ ào t o ngu n nhân l c CNSH và Ny m nh h p tác qu c t v nghiên c u, ng d ng và phát tri n CNSH n năm 2015”. 2. S K ho ch và u tư, S Tài chính và các ngành liên quan xây d ng cơ ch , chính sách khuy n khích thành l p doanh nghi p, xí nghi p s n xu t và kinh doanh s n phNm CNSH. Cân i, b trí v n ngân sách nhà nư c trong k ho ch hàng năm và dài h n th c hi n các n i dung, chương trình, d án c a án này t hi u qu . 3. Các cơ quan Báo, ài và S Văn hóa- Thông tin xây d ng k ho ch ph bi n, tuyên truy n v CNSH, gi i thi u các ti n b k thu t trong CNSH nông, lâm, ngư nghi p nh t là vi c tuyên truy n i n hình tiên ti n trong phát tri n và ng d ng CNSH c a các a phương. 4. UBMTTQ, các h i, oàn th t c p t nh n cơ s ph i h p ch t ch v i các ngành, ơn v trong công tác v n ng, phát ng tham gia tri n khai th c hi n án này.
  8. 6. Ch t ch UBND các huy n, th xã căn c vào n i dung án, l ng ghép vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm c a a phương. Ph i h p v i các S , Ban, ngành liên quan tri n khai ng d ng hi u qu các chương trình, d án CNSH vào s n xu t, i s ng. Các S , ban, ngành có liên quan và UBND các huy n, th xã căn c vào n i dung án t ch c tri n khai th c hi n, nh kỳ hàng năm báo cáo UBND t nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Khoa h c và Công ngh , Th trư ng các S , ban, ngành c p t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Lê H u Phúc
Đồng bộ tài khoản