Quyết định số 6583/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 6583/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6583/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công thương thực hiện Đề án thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Đông của Chính phủ giai đoạn 2008-2015 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6583/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 6583/Q -BCT Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A B CÔNG THƯƠNG TH C HI N ÁN THÚC Y QUAN H VI T NAM - TRUNG ÔNG C A CHÍNH PH GIAI O N 2008 - 2015 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Quy t nh s 125/2008/Q -TTg ngày 9 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án thúc y quan h Vi t Nam - Trung ông giai o n 2008- 2015; Theo ngh c a V trư ng V Th trư ng Châu Phi, Tây Á, Nam Á, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng c a B Công thương th c hi n án thúc Ny quan h Vi t Nam - Trung ông c a Chính ph giai o n 2008-2015. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T p oàn D u khí và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Các B : Ngo i giao, Tài chính, N i v ; - B trư ng và các Th trư ng; - Các V , C c: XTTM, HTQT, NL, XNK; - Website c a B Công thương; Lê Dương Quang - Lưu: VT, KV4. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG
  2. C A B CÔNG THƯƠNG NH M TH C HI N ÁN THÚC Y QUAN H VI T NAM - TRUNG ÔNG C A CHÍNH PH GIAI O N 2008-2015 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 6583/Q -BCT ngày 15 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Công thương) I. S C N THI T XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG Khu v c Trung ông bao g m các nư c: -r p Xê-út, Ba-ranh, Pa-let-tin, I-ran, I-r c, I-xra-en, Gioóc- a-ni, Cô-oét, Síp (ph n B c), Li-băng, Ô-man, Ca-ta, Xi-ry, Th Nhĩ Kỳ, Các Ti u vương qu c r p th ng nh t (UAE) và Y-ê-men, v i dân s kho ng 250 tri u ngư i, a s là ngư i H i giáo. Khu v c Trung ông có tr lư ng d u khí l n nh t trên th gi i. Kinh t c a các nư c khu v c này ch y u ph thu c vào ngành công nghi p d u khí, các nư c như Th Nhĩ Kỳ và I-xra-en, m c dù không có tài nguyên v d u khí nhưng ã phát tri n n n kinh t tương i a d ng. Các m t hàng nh p khNu ch y u là lương th c, th c phNm và máy móc thi t b . Hi n t i, xu t khNu c a Trung ông t x p x 700 t USD và nh p khNu t g n 400 t USD m i năm. Nh ng năm g n ây, n n kinh t c a các nư c Trung ông có s bùng n . Giá d u l a tăng cao ã em l i ngu n thu ngo i t l n cho các nư c Trung ông ph c v nhu c u nh p khNu phát tri n kinh t t nư c và là nhân t tích c c tác ng t i tăng trư ng kinh t c a các nư c này. Các nư c Trung ông ang tích c c cơ c u l i n n kinh t và gia tăng m c a kinh t th hi n các ng thái như tăng cư ng các ho t ng ngo i thương, t do hóa thương m i, t o ra làn sóng àm phán FTAs trong n i kh i và v i các nư c trên th gi i Ny nhanh ti n trình khu v c hóa và toàn c u hóa v thương m i. c bi t, k t tháng 1/2008, 6 qu c gia thu c H i ng H p tác Vùng V nh-GCC g m: -r p Xê-út, UAE, Cô-oét, Ô-man, Ca-ta, Ba-ranh b t u th c hi n khu v c th trư ng chung trong toàn kh i, theo ó t do di chuy n v ngư i và hàng hóa trong n i b GCC. Ngoài ra, GCC ã xây d ng k ho ch th c hi n n năm 2010 nh m bi n kh i này thành m t liên minh ti n t v i m t ng ti n s d ng chung. Trung ông là th trư ng tài chính, d i dào v i ngu n v n dư th a. Các nư c Trung ông ang tìm ki m các cơ h i và a i m u tư ra bên ngoài. ây cũng là th trư ng xu t khNu lao ng ti m năng i v i các nư c ang phát tri n và có ông dân cư. Do có th m nh v ngành công nghi p d u khí, Trung ông ã, ang và s là khu v c ưu tiên trong chi n lư c phát tri n h p tác d u khí c a nhi u nư c, các công ty xuyên qu c gia và a qu c gia trên th gi i. Năm 2008 ã ư c Chính ph xác nh là năm tr ng i m trong quan h v i Trung ông, c bi t là trong lĩnh v c quan h kinh t , thương m i. Ngày 9 tháng 9 năm 2008, Th tư ng Chính ph ã ban hành Quy t nh s 125/2008/Q -TTg phê duy t án thúc Ny quan h Vi t Nam - Trung ông giai o n 2008-2015. II. TH C TR NG QUAN H KINH T - THƯƠNG M I VI T NAM - TRUNG ÔNG 1. Thu n l i và khó khăn
  3. Vi t Nam có quan h ngo i giao v i t t c các nư c khu v c Trung ông. Nhìn chung, quan h chính tr gi a Vi t Nam v i các nư c c a khu v c này ang phát tri n t t p. Nhi u hi p nh và ngh nh thư song phương ã ư c ký k t v i các nư c thu c khu v c Trung ông nh m t o khuôn kh pháp lý cho các ho t ng h p tác gi a hai bên như: Hi p nh thương m i, Hi p nh h p tác kinh t và khoa h c k thu t, Hi p nh v n t i hàng h i… Quan h kinh t , thương m i gi a Vi t Nam v i các nư c Trung ông trong năm qua không ng ng ư c c ng c và tăng cư ng. Hai bên ã trao i nhi u oàn các c p khác nhau, nhi u văn ki n h p tác song phương ã ư c ký k t nh m t o khuôn kh pháp lý cho các ho t ng h p tác gi a hai bên. Là khu v c có nhi u ti m năng như Trung ông luôn ti m Nn nh ng r i ro, b t n v an ninh và chính tr . Các cu c xung t gi a Pa-let-tin và I-xra-en, b t n t i I-r c, v n ngư i Cu c phía b c I-r c, cu c kh ng ho ng h t nhân I-ran… Do thi u thông tin v th trư ng và năng l c c a các i tác nên vi c h p tác trong lĩnh v c công nghi p gi a Vi t Nam và các nư c Trung ông v n còn nhi u h n ch , chưa ph n nh úng ti m năng và mong mu n c a m i bên. Ngoài ra, do nh hư ng c a l nh c m v n c a Liên H p qu c i v i I-ran và vi c chưa m l i i s quán và Thương v Vi t Nam t i I-r c cũng ã gây khó khăn cho các doanh nghi p Vi t Nam trong ho t ng u tư và kinh doanh t i các th trư ng này, c bi t là i v i vi c tri n khai các ho t ng d u khí c a Petrovietnam. 2. K t qu t ư c Năm 2007, kim ng ch thương m i hai chi u Vi t Nam - Trung ông t 1,19 t USD; trong ó Vi t Nam xu t khNu 700 tri u USD, tăng 17,2% so v i năm 2006 và nh p khNu 490 tri u USD. Các th trư ng tr ng i m có m c tăng trư ng xu t khNu m nh g m UAE (233 tri u USD), Th Nhĩ Kỳ (202 tri u USD), I-xra-en (57 tri u USD) và -r p Xê-út (51 tri u USD). Các m t hàng xu t khNu chính c a Vi t Nam sang Trung ông g m g o, cà phê, s n phNm d t may, máy tính và linh ki n i n t , giày dép các lo i, ch t d o nguyên li u, h i s n, s i các lo i, cao su, than á, chè, g và s n phNm g . M t hàng nh p khNu c a Vi t Nam t khu v c Trung ông ch y u g m xăng d u, các s n phNm hóa d u, phân bón, hóa ch t, s t thép, ch t d o… là nh ng th m nh c a th trư ng khu v c này. Cán cân xu t nh p khNu ã có s thay i l n, Vi t Nam ã chuy n sang v th xu t siêu t ch nh p siêu trong các năm trư c ó. UAE và Th Nhĩ Kỳ ã tr thành hai th trư ng xu t khNu ng u khu v c c a Vi t Nam. Ư c tính, kim ng ch xu t khNu c a Vi t Nam sang Trung ông năm 2008 có th t kho ng 1,4 t USD, tăng 100% so v i năm 2007, ch y u v n t p trung vào Th Nhĩ Kỳ (413 USD), UAE (381 tri u USD), I-r c (157 tri u USD), -r p Xê-út (137 tri u USD), I-xra-en (77 tri u USD) và I-ran (68 tri u USD). Trung ông là khu v c có nhi u ti m năng v d u khí v i tr lư ng l n nh t trên th gi i. Hi n nay, Petrovietnam ã ký k t hai h p ng thăm dò và khai thác t i khu v c này, bao g m D án phát tri n m A-ma-ra t i I-r c ký năm 2002 và D án thăm dò d u khí Lô Da-nan t i I-ran ký u năm 2008. Petrovietnam ã ký các th a thu n v h p tác d u khí v i ba nư c Ô-man, Ca-ta và Ba-ranh. Petrovietnam cũng ã ký h p
  4. ng u tư xây d ng Liên h p l c hóa d u Nghi Sơn v i Công ty D u khí qu c gia Cô-oét tháng 4 năm 2008. Ngoài ra, c n ti p t c thúc Ny h p tác s n xu t trong các lĩnh v c mà Vi t Nam có th m nh và có th t n d ng th trư ng xu t khNu c a các nư c này như d t may, da gi y, thu c lá, ch bi n nông s n th c phNm, cơ khí tiêu dùng, cơ khí nông nghi p… III. M C TIÊU 1. M c tiêu t ng quát Thúc Ny h p tác kinh t , thương m i v i th trư ng Trung ông, Ny m nh xu t khNu nh ng m t hàng Vi t Nam có th m nh vào các nư c trong khu v c có nhu c u cao như hàng nông s n, th c phNm, th công m ngh , hàng công nghi p… T n d ng nh ng ưu ãi mà nhi u qu c gia trong khu v c Trung ông ư c hư ng t M , EU… ho c các nư c trong khu v c t o c u n i m r ng trao i thương m i v i các qu c gia khác. Ph n u nâng t ng giá tr trao i thương m i v i Trung ông lên 3,1 t USD vào năm 2010 và t kho ng 9,6 t USD vào năm 2015. Trong ó, kim ng ch xu t khNu c a Vi t Nam năm 2010 t 2,3 t USD và năm 2015 t 7,5 t USD v i m c tăng trư ng xu t khNu bình quân 27%/năm. Thúc Ny vi c tri n khai các d án d u khí ã ký và m r ng các ho t ng d u khí t i Trung ông b ng cách t n d ng các cơ h i thu n l i ký k t các h p ng thăm dò, khai thác các m d u khí, a d ng hóa ngu n nh p khNu d u thô, khí LNG nh m ph c v chi n lư c an ninh năng lư ng c a Vi t Nam. 2. M c tiêu v i các i tác chính 2.1. UAE Ph n u ưa kim ng ch xu t khNu c a Vi t Nam sang UAE năm 2010 t 650 tri u USD và năm 2015 t 2,4 t USD v i m c tăng trư ng bình quân 30%/năm. Các m t hàng ch y u là: D t may, máy tính và linh ki n i n t , gi y dép, h t tiêu, h i s n, s n phNm g , chè,… Tăng cư ng thúc Ny h p tác trong ho t ng d u khí và d ch v d u khí; thu hút ngu n v n u tư c a các i tác UAE vào các d án s n xu t công nghi p, các d án xây d ng cơ s h t ng, các d án xây d ng nhà máy l c d u…; Ny m nh xu t khNu lao ng sang th trư ng UAE. 2.2. -r p Xê-út Ph n u ưa kim ng ch xu t khNu c a Vi t Nam sang -r p Xê-út năm 2010 t 220 tri u USD và năm 2015 t 660 tri u USD v i m c tăng trư ng bình quân 25%/năm. Các m t hàng ch y u là: D t may, máy tính và linh ki n i n t , h i s n, s n phNm g , h t i u, h t tiêu, s n phNm ch t d o, gi y dép, chè,… Tăng cư ng thúc Ny h p tác trong lĩnh v c d u khí; xúc ti n ngu n nh p khNu d u thô t th trư ng này; thu hút ngu n v n u tư c a các i tác -r p Xê-út vào các
  5. d án s n xu t công nghi p, các d án xây d ng cơ s h t ng, các d án xây d ng nhà máy l c d u,…; Ny m nh xu t khNu lao ng sang th trư ng -r p Xê-út. 2.3. Th Nhĩ Kỳ Ph n u ưa kim ng ch xu t khNu c a Vi t Nam sang Th Nhĩ Kỳ năm 2010 t 700 tri u USD và năm 2015 t 2,6 t USD v i m c tăng trư ng bình quân 30%/năm. Các m t hàng ch y u là: D t may, máy tính và linh ki n i n t , ch t d o nguyên li u, cao su t nhiên, giày dép, s n phNm g , h t tiêu,.. Tăng cư ng thúc Ny h p tác trong lĩnh v c xây d ng cơ s h t ng, óng tàu; xúc ti n h p tác u tư trong các lĩnh v c s n xu t d t may, giày dép, ch bi n th c phNm t i Vi t Nam. 2.4. I-xra-en Ph n u ưa kim ng ch xu t khNu c a Vi t Nam sang I-xra-en năm 2010 t 110 tri u USD và năm 2015 t 275 tri u USD v i m c tăng trư ng bình quân 20%/năm. Các m t hàng ch y u là: H i s n, cà phê, h t i u, g o, d t may, cà phê,… Tăng cư ng thúc Ny h p tác trong lĩnh v c công ngh cao, các ngành công nghi p mũi nh n. 2.5. I-ran Ph n u ưa kim ng ch xu t khNu c a Vi t Nam sang I-ran năm 2010 t 100 tri u USD và năm 2015 t 245 tri u USD v i m c tăng trư ng bình quân 20%/năm. Các m t hàng ch y u là: G o, s a, s n phNm ch t d o, cao su t nhiên, h t tiêu, chè,… V h p tác d u khí, ngày 12 tháng 3 năm 2008, Petrovietnam ã ký h p ng thăm dò và phát tri n d u khí Lô Da-nan v i Công ty D u khí Qu c gia I-ran. Hi n nay, Petrovietnam ang ti n hành các th t c thành l p công ty thành viên th c hi n d án t i I-ran và các th t c tài chính c n thi t th c hi n chương trình công tác theo như quy nh c a h p ng ã ký. Ph n u m c tiêu tìm ki m nh ng bi n pháp phù h p s m tri n khai nh ng tho thu n d u khí ã ký. 2.6. I-r c Ph n u ưa kim ng ch xu t khNu c a Vi t Nam sang I-r c năm 2010 t 200 tri u USD và năm 2015 t 500 tri u USD v i m c tăng trư ng bình quân 20%/năm. Các m t hàng ch y u là: G o, s a, chè, d t may,… Trong lĩnh v c h p tác d u khí, năm 2002 Petrovietnam ã ký H p ng phát tri n m d u A-ma-ra v i B D u I-r c. Tuy nhiên, do x y ra cu c chi n tranh I-r c vào tháng 3 năm 2003 nên Petrovietnam ã bu c ph i t m d ng tri n khai h p ng. Hi n nay, Petrovietnam và B D u I-r c ang àm phán tái kh i ng l i d án phát tri n m A-ma-ra theo nh ng i u ki n kinh t , k thu t và môi trư ng pháp lý m i c a I-r c. Ph n u m c tiêu tìm ki m nh ng bi n pháp phù h p s m tri n khai nh ng tho thu n d u khí ã ký.
  6. 2.7. Cô-oét Ph n u m c tiêu ưa kim ng ch xu t khNu c a Vi t Nam sang Cô-oét năm 2010 t 54 tri u USD và năm 2015 t 200 tri u USD v i m c tăng trư ng bình quân 30%/năm. Các m t hàng ch y u là: S a, h i s n, chè, d t may… Tăng cư ng h p tác trong lĩnh v c d u khí; thúc Ny xu t khNu lao ng; thu hút ngu n v n u tư c a Cô-oét vào các d án xây d ng nhà máy l c d u, các d án cơ s h t ng và công nghi p t i Vi t Nam; xúc ti n ngu n nh p khNu d u thô và xăng d u t th trư ng này nh m ph c v nhu c u trong nư c; tri n khai nhanh chóng th a thu n xây d ng nhà máy l c d u Nghi Sơn. IV. GI I PHÁP TH C HI N - Tăng cư ng quan h gi a B Công thương v i các cơ quan h u quan c a các nư c Trung ông + T ch c các kỳ h p y ban H n h p + T ch c các oàn i thăm và làm vi c t i các nư c - Thi t l p các khuôn kh pháp lý + àm phán, ký k t các hi p nh, th a thu n h p tác + Xem xét kh năng àm phán và ký k t các hi p nh FTA - Ki n toàn và nâng cao hi u qu ho t ng c a các cơ quan Thương v + M l i Thương v t i I-r c khi có i u ki n, m m i Thương v t i -r p Xê-út và I-xra-en, b sung thêm nhân s cho Thương v t i Dubai. + Nâng cao hi u qu ho t ng c a các cơ quan Thương v . - Ny m nh công tác xúc ti n thương m i + T ch c các ho t ng xúc ti n thương m i trong khuôn kh chương trình xúc ti n thương m i qu c gia + H tr các hi p h i, doanh nghi p ti n hành các ho t ng xúc ti n thương m i + Tăng cư ng công tác thông tin th trư ng - Ny m nh vi c h p tác trong lĩnh v c d u khí + M r ng ho t ng h p tác d u khí v i các nư c UAE, -r p Xê-út, I-ran, I-r c và Cô-oét - Tăng cư ng thu hút u tư vào lĩnh v c công nghi p
  7. + Xúc ti n thu hút ngu n v n u tư t các nư c UAE, -r p Xê-út và Cô-oét vào các d án công nghi p thu c B Công thương ph trách. V. T CH C TH C HI N Vi c t ch c tri n khai và th c hi n Chương trình hành ng c a B Công thương ư c phân công như sau: 1. V Th trư ng Châu Phi, Tây Á, Nam Á - Ch trì, ph i h p v i V H p tác qu c t t ch c các oàn công tác c a Lãnh o B i thăm và làm vi c t i m t s nư c tr ng i m t i Trung ông tăng cư ng thúc Ny quan h h p tác v i các B i tác c a các nư c trong khu v c. - Ch trì, ph i h p v i V H p tác qu c t ki n toàn và i m i cách th c ho t ng c a các y ban H n h p do Lãnh o B B Công thương làm ng Ch t ch. - Ph i h p v i V H p tác Qu c t và V Năng lư ng h tr v m i m t cho các ho t ng u tư c a Petrovietnam t i Trung ông, trư c m t là quá trình tái àm phán H p ng A-ma-ra t i I-r c và tri n khai D án Da-nan t i I-ran. - Hoàn thi n án Ny m nh xu t khNu vào th trư ng Trung ông. - Ph i h p v i các cơ quan, ơn v h u quan ôn c, thúc Ny vi c àm phán và ký k t các Hi p nh, tho thu n h p tác trong lĩnh v c u tư, thu , h i quan, ngân hàng, hàng h i, hàng không … v i các nư c Trung ông; xem xét, nghiên c u kh năng ký Hi p nh thương m i t do có th kh i ng àm phán v i m t s nư c tr ng i m trong khu v c Trung ông khi i u ki n cho phép. - Ch trì, ph i h p v i các ơn v trong và ngoài B tăng cư ng ph bi n r ng rãi thông tin, tuyên truy n v th trư ng Trung ông cho các doanh nghi p c bi t là chính sách, tình hình th trư ng và t p quán kinh doanh… trên các phương ti n truy n thông như trang tin i n t , báo chí, xu t b n n phNm gi i thi u th trư ng … - Ph i h p v i V T ch c cán b s m hoàn t t án trình Chính ph cho phép tri n khai m Cơ quan Thương v t i Israel và -r p Xê-út trong năm 2009. - Ph i h p v i C c Xúc ti n thương m i và các Thương v thu c a bàn trong khu v c tích c c t ch c các chương trình xúc ti n thương m i qu c gia, t ch c oàn doanh nghi p i kh o sát th trư ng và tham gia vào các h i ch tri n lãm t i các nư c trong khu v c. - Ph i h p v i Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, C c Xúc ti n thương m i, Thương v Vi t Nam t i Trung ông, i s quán và Thương v m t s nư c Trung ông t i Hà N i… t ch c các h i th o, di n dàn doanh nghi p gi i thi u th trư ng Vi t Nam t i m t s nư c Trung ông ho c t ch c các h i th o gi i thi u th trư ng Trung ông t i Vi t Nam. 2. V H p tác qu c t
  8. - Ch trì, ph i h p v i V Th trư ng Châu Phi, Tây Á, Nam Á và các V , C c, ơn v h u quan khác c a B nghiên c u vi c ký k t các biên b n th a thu n h p tác v i các B i tác c a các nư c Trung ông. - Ch trì và ph i h p v i V Th trư ng Châu Phi, Tây Á, Nam Á và V Năng lư ng h tr v m i m t cho Petrovietnam trong vi c tri n khai và m r ng các ho t ng d u khí t i Trung ông. - Ph i h p v i V Công nghi p N ng, V Năng lư ng nghiên c u kh năng thúc Ny h p tác trong lĩnh v c công nghi p v i các nư c Trung ông và xây d ng k ho ch kêu g i u tư vào lĩnh v c công nghi p t các nư c Trung ông. - Ch trì, ph i h p v i V Th trư ng Châu Phi, Tây Á, Nam Á nghiên c u kh năng kêu g i u tư, liên doanh liên k t trong các lĩnh v c d t may, da gi y, cơ khí, tiêu dùng… t các i tác Trung ông. 3. V Xu t nh p kh u - Ph i h p v i V Th trư ng Châu Phi, Tây Á, Nam Á ph bi n cơ ch , chính sách xu t khNu cho các doanh nghi p có nhu c u xu t khNu vào th trư ng Trung ông, c bi t là i v i các m t hàng ch l c và nh ng m t hàng m i mà ta có th m nh như: nhóm hàng nông s n (g o, h t tiêu, chè, cà phê, h t i u), nhóm hàng th c phNm (h i s n, gà, trái cây, rau qu ), th công m ngh , nhóm hàng công nghi p (d t may, giày dép, i n t , linh ki n, máy vi tính). 4. C c Xúc ti n thương m i - Ch trì, ph i h p v i V Th trư ng Châu Phi, Tây Á, Nam Á, các Thương v t i m t s nư c Trung ông tăng cư ng công tác xúc ti n thương m i i v i th trư ng Trung ông, tăng cư ng công tác tuyên truy n i ngo i t i khu v c nh m nâng cao hình nh v t nư c, con ngư i, n n kinh t , môi trư ng kinh doanh và u tư c a Vi t Nam qu ng bá v i c ng ng doanh nghi p Trung ông, Ny m nh công tác nghiên c u, thu th p và ph bi n thông tin th trư ng cho các doanh nghi p c a ta… thông qua xu t b n các n phNm, catologue, sách báo, ĩa CD gi i thi u th trư ng và ưa tin trên các website c a C c và B . 5. V Năng lư ng - Ch trì, ph i h p v i các b , ngành hoàn thi n Ngh nh v u tư ra nư c ngoài trong lĩnh v c d u khí và các văn b n quy ph m pháp lu t khác t o i u ki n thu n l i cho T p oàn d u khí Vi t Nam và các doanh nghi p Vi t Nam Ny m nh h p tác u tư v d u khí v i các nư c Trung ông. - Ch o T p oàn D u khí tri n khai có hi u qu các d án tìm ki m, thăm dò và khai thác ã ký t i I-ran, I-r c và d án xây d ng khu Liên h p l c, hóa d u Nghi Sơn. - Tìm ki m các cơ h i u tư ch o Ngành d u khí Vi t Nam tri n khai các d án d u khí Trung ông, k c các d án nh p khNu d u thô và khí LNG nh m m b o an ninh năng lư ng c a t nư c.
  9. 6. V T ch c cán b - S m hoàn t t án trình Chính ph m cơ quan Thương v t i I-xra-en và -r p Xê-út. - Ph i h p v i V Th trư ng Châu Phi, Tây Á, Nam Á nghiên c u kh năng m m t s cơ quan Thương v t i các a bàn trong khu v c khi i u ki n cho phép. 7. Các Thương v t i m t s nư c Trung ông - Tích c c i m i, phát huy vai trò ho t ng làm c u n i v h p tác kinh doanh và u tư gi a các doanh nghi p c a ta v i th trư ng s t i. - Ch trì, ph i h p v i V Th trư ng Châu Phi, Tây Á, Nam Á nghiên c u, thu th p thông tin v cơ ch chính sách kinh t , t p quán buôn bán, nhu c u m t hàng mà th trư ng trư ng s t i có nhu c u, các i tác nh p khNu và các quy nh v pháp lu t thương m i c a các nư c Trung ông như: TBT, SPS, chính sách thu , chính sách c nh tranh, ch ng bán phá giá, quy t c xu t x , chính sách nh p khNu và các chính sách khác có liên quan n vi c nh p khNu và tiêu th s n phNm t i th trư ng s t i,… thông tin cho các doanh nghi p. - Cung c p các thông tin v h i ch , tri n lãm thương m i ho c chuyên ngành qu c t t i th trư ng s t i cũng như tư v n cho doanh nghi p cách th c thâm nh p vào các kênh phân ph i ho c cách th c ưa hàng hóa nh p khNu vào th trư ng khu v c m t cách hi u qu nh t. 8. T p oàn D u khí Vi t Nam - Tích c c àm phán tái kh i ng l i D án phát tri n m A-ma-ra t i I-r c và tri n khai D án Da-nan t i I-ran cũng như các th a thu n h p tác khác t i Trung ông. - M r ng các ho t ng d u khí thông qua vi c tăng cư ng các ho t ng ti p xúc, thăm dò v i các i tác t i khu v c Trung ông như UAE, -r p Xê-út,… tìm ki m các cơ h i h p tác m i. - Tích c c tri n khai các tho thu n ã ký k t v i phía I-r c, I-ran, Ô-man, Ba-ranh, Cô-oét. - Ch trì và ph i h p v i V Năng lư ng, V H p tác Qu c t xây d ng các phương án kêu g i u tư t các i tác Trung ông vào lĩnh v c công nghi p d u khí và năng lư ng. Các V , C c, Thương v t i khu v c Trung ông và T p oàn D u khí Vi t Nam ch ng xây d ng k ho ch c th th c hi n Chương trình hành ng này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c n y sinh các v n m i, các ơn v c n ph n nh v V Th trư ng Châu Phi, Tây Á, Nam Á làm u m i t ng h p báo cáo Lãnh o B có hư ng x lý k p th i.
Đồng bộ tài khoản