Quyết định số 65TĐC-QĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
25
lượt xem
1
download

Quyết định số 65TĐC-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65TĐC-QĐ về việc quy định các loại hình lắp ráp và sản xuất xe mô tô 2 bánh do Tổng cục đo lường chất lượng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65TĐC-QĐ

  1. T NG C C TIÊU CHU N - ĐO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM LƯ NG - CH T LƯ NG Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 65TĐC-QĐ Hà N i, ngày 16 tháng 3 năm 1995 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH CÁC L AI HÌNH L P RÁP VÀ S N XU T XE MÔ TÔ, HAI BÁNH T NG C C TRƯ NG T NG C C TIÊU CHU N ĐO LƯ NG CH T LƯ NG căn c pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ngày 27 tháng 12 năm 1990; Căn c Ngh nh s 22/H BT ngày 8 tháng 2 năm 1994 v ch c năng nhi m v c a T ng c c Tiêu chu n o lư ng ch t lư ng; Th c hi n Ch th c a Phó th tư ng Tr n c Lương trong công văn s 327/KTTH ngày 20 tháng 1 năm 1995 c a Văn phòng Chính ph v vi c quy nh lo i hình l p ráp xe mô tô 2 bánh. Th a u quy n c a B trư ng B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; QUY T NNH Đi u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này: "Quy nh các lo i hình l p ráp và s n xu t xe mô tô 2 bánh" thay th Quy t nh 89/T C-Q ngày 12 tháng 6 năm 1992. Đi u 2: Quy nh này áp d ng cho các t ch c ư c phép nh p khNu linh ki n l p ráp và s n xu t xe mô tô hai bánh thu c các thành ph n kinh t . Đi u 3: Quy t nh này có hi u l c t ngày 1 tháng 7 năm 1995. QUY Đ NH CÁC L AI HÌNH L P RÁP VÀ S N XU T XE MÔ TÔ, HAI BÁNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 65/T C-Q ngày 16 tháng 3 năm 1995) 1. Văn b n này Quy nh các lo i hình l p ráp và s n xu t xe mô tô 2 bánh ư c l p ráp t các chi ti t, b ph n m i, nh p khNu và/ho c s n xu t t i Vi t Nam và thay th cho b n "Quy nh các lo i hình l p ráp xe g n máy, mô tô 2 bánh" ban hành theo Quy t nh s 89/T C-Q ngày 12 tháng 6 năm 1992 c a T ng c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng.
  2. 2. "Các chi ti t, b ph n s n xu t trong nư c" trong văn b n này ư c hi u là các chi ti t, b ph n ư c s n xu t trên lãnh th Vi t Nam t các lo i nguyên v t li u trong công nghi p. 3. Quy nh 5 lo i hình l p ráp và s n xu t sau ây: 3.1. CKD1: Toàn b các chi ti t và c m chi ti t nh p khNu. 3.1.1. ng cơ: C m ng cơ, h p s , b phát i n hoàn ch nh, chưa l p ráp vào khung. Ch bào khí, b u l c khí, ng giám âm r i. 3.1.2. Khung xe: Toàn b các chi ti t liên k t b ng bu lông, ai c, vít u r i. Sơn hoàn ch nh 3.1.3. B ph n truy n ng: Vành, bánh, nan hoa, săm l p, h th ng phanh, các bánh xích t i, xích t i r i. 3.1.4. B ph n i u ki n: Toàn b các chi ti t liên k t b ng bu lông, ai c, vít u r i. 3.1.5. H th ng i n: H th ng i n, các èn pha, èn h u, èn tín hi u u r i. 3.1.6. V p và trang b ph tùng: Toàn b ph n v p và trang b ph tùng r i. Ghi chú: Ph c l c 1 và 2 kèm theo văn b n này minh ho m c r i r c các chi ti t, c m chi ti t c a lo i hình CKD1 cho xe n và nam, không mang ý nghĩa k thu t v m t k t c u. N u k t c u c a xe có các chi ti t c thù khác v i ph l c này thì vi c ánh giá lo i hình l p ráp không tính n chi ti t ó. 3.2. CKD2: Khác v i lo i hình CKD1 là toàn b các chi ti t trong ng cơ, h p s , b ph n i n d ng r i. Ghi chú: i v i trư ng h p các doanh nghi p c a Vi t Nam chưa i u ki n l p ráp ng cơ, h p s b phát i n t các chi ti t r i thì ư c phép thay b ng vi c s d ng các chi ti t s n xu t trong nư c có giá tr >= 5% c a t ng giá tr xe nguyên chi c. 3.3. IKD1: Khác v i lo i hình KCD2 là có s d ng m t s chi ti t nh a, cao su, m t s chi ti t c a b ph n truy n ng s n xu t trong nư c. T ng giá tr các chi ti t b ph n s n xu t trong nư c có giá tr l n hơn ho c b ng 10% c a t ng giá tr xe nguyên chi c. 3.4. IKD2: Khác v i lo i hình IKD1 là ph i có thêm ph n khung xe, b ph n i u khi n ho c h th ng i n s n xu t trong nư c. T ng giá tr các chi ti t, b ph n s n xu t trong nư c có giá tr l n hơn ho c b ng 30% c a t ng giá tr xe nguyên chi c. 3.5. IKD3: Khác v i lo i hình IKD2 là t ng giá tr các chi ti t, b ph n s n xu t trong nư c ph i có giá tr l n hơn ho c b ng 60% c a t ng giá tr xe nguyên chi c, trong ó giá tr c a các chi ti t thu c v ng cơ xe máy ph i chi m 30% giá tr c a ng cơ.
  3. 4. Cơ s l p ráp xe mô tô 2 bánh ph i có dây chuy n công ngh l p ráp nêu trên (theo quy nh riêng). 5. Cơ s l p ráp ph i t ch c ki m tra ch t lư ng c a xe và có phi u th nghi m t yêu c u cho xe xu t xư ng. 6. T ng c c TC LCL và các ơn v ư c u quy n ch u trách nhi m thanh tra ki m tra vi c ch p hành quy nh này tài cơ s l p ráp theo Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá và theo quy nh hi n hành.
Đồng bộ tài khoản