Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 66/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 4 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 66/2001/Q -TTG NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2001 V VI C THÀNH L P TRƯ NG I H C GIAO THÔNG V N T I THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i t i t trình s 3637/TTr-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2000 và ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i công văn s 10790/TCCB ngày 28 tháng 11 năm 2000, QUY T NNH : i u 1. Thành l p Trư ng i h c Giao thông v n t i thành ph H Chí Minh trên cơ s Phân hi u i h c Hàng h i c a Trư ng i h c Hàng h i thu c B Giao thông v n t i. i u 2. Trư ng i h c Giao thông v n t i thành ph H Chí Minh có nhi m v ào t o trình i h c, nghiên c u khoa h c ph c v phát tri n kinh t - xã h i. i u 3. Trư ng i h c Giao thông v n t i thành ph H Chí Minh là cơ s ào t o i h c tr c thu c B Giao thông v n t i và ch u s qu n lý nhà nư c v giáo d c ào t o c a B Giáo d c và ào t o. Trư ng có tư cách pháp nhân, con d u riêng, tài kho n riêng. Tr s c a Trư ng t t i thành ph H Chí Minh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 5. B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng B Giáo d c và ào t o, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Hi u trư ng Trư ng i h c Hàng h i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản