Quyết định số 66/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định số 66/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66/2001/QĐ-UB về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho cho Quỹ đầu tư Phát triển ddoo thị thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 66/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO B SUNG CH TIÊU K HO CH NĂM 2001 CHO QU U TƯ PHÁT TRI N Ô THN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Quy t nh s 146/Q -TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2001; Căn c Quy t nh s 168/Q -BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2001; Căn c Quy t nh s 08/2001/Q -UB ngày 19 tháng 01 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch năm 2001; Quy t nh s 52/2001/Q -UB ngày 19 tháng 6 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch b sung năm 2001; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 2077/KK T-TH ngày 16 tháng 7 năm 2001; QUY T NNH i u 1.- Ch p thu n cho Qu u tư Phát tri n ô th cho Công ty Thương m i C Chi vay ch nh 30 (ba mươi) t ng n bù gi i t a giai o n 2 khu Công nghi p Tây B c C Chi v i chính sách ưu ãi như sau: + Lãi su t cho vay: 0,7%/tháng (tr lãi hàng tháng), lãi su t cho vay ch ư c thay i khi có s ch p thu n c a y ban nhân dân thành ph ; + Th i gian cho vay: 5 năm k t ngày gi i ngân u tiên, trong ó th i gian ân h n 1 năm k t ngày gi i ngân u tiên. i u 2.- Qu u tư Phát tri n ô th ch u trách nhi m ki m tra y h sơ xin vay trư c khi cho vay, ki m tra vi c s d ng v n và thu h i v n theo úng quy nh c a y ban nhân dân thành ph . i u 3.- Công ty Thương m i C Chi có trách nhi m ký h p ng vay v n v i Qu u tư Phát tri n ô th , s d ng v n vay úng m c ích, hoàn tr v n và lãi vay cho Qu u tư Phát tri n ô th y , úng h n. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Trư ng Ban Qu n lý
  2. các khu ch xu t và khu công nghi p, T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th và Giám c Công ty Thương m i C Chi ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H ND/TP - Thư ng tr c UBND/TP - H QL Qu TPT T - VPH -UB: các PVP - Các T , T TM (2b) - Lưu (TM) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản