Quyết định số 66/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 66/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66/2004/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 66/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 11 tháng 8 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 66/2004/Q -BTC NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY CH HƯ NG D N V TRÌNH T , TH T C PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH , TRÁI PHI U Ư C CHÍNH PH B O LÃNH VÀ TRÁI PHI U CHÍNH QUY N NA PHƯƠNG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 141/2003/N -CP ngày 20/11/2003 c a Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch hư ng d n v trình t , th t c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng Giám c (Giám c) t ch c phát hành trái phi u và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) QUY CH
 2. HƯ NG D N V TRÌNH T , TH T C PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH , TRÁI PHI U Ư C CHÍNH PH B O LÃNH VÀ TRÁI PHI U CHÍNH QUY N NA PHƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 66/2004/Q -BTC ngày 11/8/2004 c a B trư ng B Tài chính) I. QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này hư ng d n v trình t l p k ho ch, xây d ng phương án phát hành, quy t nh phát hành, i u hành lãi su t và các v n liên quan n t ch c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương (g i chung là trái phi u). i u 2. Trái phi u ư c phát hành theo các phương th c: u th u qua Ngân hàng Nhà nư c và Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán); b o lãnh phát hành; i lý phát hành và phát hành tr c ti p qua h th ng Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a Ngh nh s 141/2003/N -CP ngày 20/11/2003 c a Chính ph và các Thông tư hư ng d n th c hi n c a B Tài chính. i u 3. Vi c phát hành trái phi u b ng ngo i t trong ph m vi lãnh th nư c CHXHCN Vi t Nam ch áp d ng trong các trư ng h p c bi t nh m huy ng v n cho các công trình, d án thu c ph m vi cân i c a ngân sách Trung ương trên cơ s án do B Tài chính xây d ng trình Th tư ng Chính ph quy t nh. B trư ng B Tài chính tr c ti p quy t nh lo i ngo i t , kh i lư ng, m nh giá, kỳ h n, lãi su t và a bàn phát hành cho t ng t phát hành trái phi u b ng ngo i t và giao cho Kho b c Nhà nư c t ch c tri n khai th c hi n. i u 4. B Tài chính th ng nh t qu n lý vi c phát hành trái phi u, giám sát vi c t ch c phát hành, s d ng v n và hoàn tr v n vay c a các t ch c phát hành trái phi u. i u 5. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, T ng giám c (Giám c) t ch c phát hành và Th trư ng các ơn v có liên quan có trách nhi m t ch c tri n khai vi c phát hành trái phi u theo k ho ch và phương án ã ư c thNm nh; s d ng v n vay úng m c ích, ti t ki m, có hi u qu ; b trí ngu n thanh toán g c, lãi y , úng h n cho các ch s h u trái phi u và tuân th các quy nh hi n hành v qu n lý phát hành trái phi u. II. K HO CH PHÁT HÀNH TRÁI PHI U i u 6. Xây d ng k ho ch phát hành trái phi u 1. K ho ch phát hành tín phi u kho b c, trái phi u kho b c, trái phi u công trình Trung ương và trái phi u ngo i t : 1.1. B Tài chính ch trì xây d ng k ho ch phát hành, thanh toán các lo i trái phi u t ng h p chung trong d toán ngân sách nhà nư c báo cáo Chính ph trình Qu c h i phê duy t. 1.2. Căn c vào ch tiêu huy ng v n ã ư c Qu c h i quy t nh, B trư ng B Tài chính giao nhi m v huy ng v n phát hành tín phi u, trái phi u cho Kho b c
 3. Nhà nư c. Kho b c Nhà nư c ch trì ph i h p v i V Ngân sách nhà nư c, V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính xây d ng k ho ch phát hành các lo i trái phi u hàng tháng phân theo t ng lo i trái phi u, kỳ h n trái phi u, ng ti n và phương th c phát hành báo cáo B trư ng B Tài chính phê duy t. 2. K ho ch phát hành trái phi u u tư, trái phi u ư c Chính ph b o lãnh: 2.1. Trư c ngày 31/12 hàng năm, căn c k ho ch v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và nhu c u s d ng v n c a các d án, Qu H tr phát tri n, các t ch c tài chính, tín d ng phát hành trái phi u u tư và doanh nghi p phát hành trái phi u ư c Chính ph b o lãnh xây d ng phương án phát hành trái phi u cho năm sau báo cáo B Tài chính, bao g m: - T ng m c v n huy ng trong năm; - Kh i lư ng d ki n huy ng cho t ng tháng, chi ti t theo t ng lo i kỳ h n và phương th c phát hành. 2.2. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có thay i k ho ch phát hành, t ch c phát hành có trách nhi m báo cáo B Tài chính. 3. K ho ch phát hành trái phi u Chính quy n a phương: Hàng năm, trư c ngày 31/12, U ban nhân dân c p t nh có nhu c u phát hành trái phi u th c hi n xây d ng k ho ch phát hành trái phi u Chính quy n a phương trong năm g i B Tài chính. Trong k ho ch phát hành ph i thuy t minh chi ti t v nhu c u v n phát hành, m c ích s d ng v n huy ng, d ki n th i gian phát hành trong năm k ho ch. i u 7. Công b k ho ch phát hành trái phi u 1. Kho b c Nhà nư c, Qu H tr phát tri n, U ban nhân dân c p t nh, các t ch c tài chính, tín d ng, doanh nghi p th c hi n công b công khai các thông tin v k ho ch phát hành trái phi u ã ư c ch p thu n ho c báo báo trong năm, chi ti t hàng tháng phân theo t ng lo i trái phi u, kỳ h n trái phi u và phương th c phát hành. 2. Phương th c công b thông tin: 2.1. Công b qua các phương ti n thông tin i chúng, các n phNm xu t b n, trang i n t (website) c a t ch c phát hành; 2.2. Công b thông qua các phương ti n công b thông tin c a Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán). T ch c phát hành ư c mi n phí công b thông tin qua Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán). III. TRÌNH T , TH T C PHÁT HÀNH TRÁI PHI U
 4. i u 8. Phát hành tín phi u kho b c, trái phi u kho b c, trái phi u công trình Trung ương và trái phi u ngo i t : 1. Kho b c Nhà nư c t ch c tri n khai th c hi n vi c phát hành tín phi u kho b c, trái phi u kho b c, trái phi u công trình Trung ương và trái phi u b ng ngo i t áp ng nhu c u chi c a ngân sách nhà nư c và các d án, công trình quan tr ng thu c ph m vi cân i c a Ngân sách Trung ương. 2. Căn c t ng m c v n phát hành trái phi u trong năm và k ho ch phát hành ã ư c B trư ng B Tài chính phê duy t, Kho b c Nhà nư c ch ng t ch c tri n khai th c hi n vi c phát hành trái phi u theo nhu c u và ti n chi c a ngân sách nhà nư c. Vi c phát hành trái phi u theo phương th c bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c do B trư ng B Tài chính quy t nh cho t ng t phát hành. i u 9. Phát hành trái phi u u tư 1. Qu H tr phát tri n, các t ch c tài chính, tín d ng ư c ch ng t ch c phát hành trái phi u u tư huy ng v n áp ng nhu c u v v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c theo k ho ch hàng năm và k ho ch phát hành trái phi u ã báo cáo B Tài chính. 2. Vi c huy ng v n ph i phù h p v i ti n gi i ngân v n vay, ngu n thu h i n và m b o nguyên t c ti t ki m n m c th p nh t các chi phí v huy ng v n. Không huy ng v n khi chưa có nhu c u s d ng ho c ngu n v n hi n t i v n áp ng ư c nhu c u vay v n c a các d án. i u 10. Phát hành trái phi u ư c Chính ph b o lãnh 1. i u ki n phát hành trái phi u: 1.1. T ch c phát hành là doanh nghi p ư c Th tư ng Chính ph ch nh làm ch u tư và phát hành trái phi u huy ng v n cho các d án; 1.2. D án u tư ã hoàn thành th t c u tư theo quy nh c a pháp lu t; 1.3. ư c B Tài chính b o lãnh thanh toán ho c u quy n cho các t ch c tài chính nhà nư c, t ch c tín d ng nhà nư c th c hi n. M c phí b o lãnh t i a là 0,05%/năm trên s ti n th c t b o lãnh hàng năm. Phí b o lãnh thanh toán ngoài ph n s d ng tr phí u quy n b o lãnh (n u có), s còn l i ư c n p ngân sách Nhà nư c. 2. Khi có nhu c u phát hành trái phi u, doanh nghi p g i n B Tài chính các tài li u sau: 2.1. ơn ngh phát hành trái phi u kèm theo phương án phát hành thuy t minh rõ v t ng m c v n d ki n huy ng; th i h n, lãi su t; k ho ch tr n v n vay khi n h n; ngu n tr n ; bi n pháp t ch c phát hành, thanh toán trái phi u;
 5. 2.2. Văn b n v vi c cho phép doanh nghi p ư c phép phát hành trái phi u huy ng v n cho d án; 2.3. D án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t; 2.4. Gi y ngh B Tài chính th c hi n b o lãnh thanh toán; 2.5. Các tài li u khác có liên quan. 3. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p pháp, h p l , B Tài chính có ý ki n tho thu n b ng văn b n doanh nghi p th c hi n phát hành trái phi u. i u 11. Phát hành trái phi u Chính quy n a phương 1. i u ki n phát hành trái phi u: 1.1. D án, công trình s d ng ngu n thu t phát hành trái phi u ph i thu c danh m c u tư thu c k ho ch u tư 5 năm ã H i ng nhân dân c p t nh phê duy t. 1.2. Có phương án phát hành trái phi u ư c H i ng nhân dân c p t nh thông qua. Phương án phát hành trái phi u ph i có các n i dung ch y u sau ây: a) Tên d án u tư s d ng ngu n phát hành trái phi u; b) Quy t nh u tư c a c p có thNm quy n; c) Hi u qu kinh t - xã h i c a d án; d) T ng s v n u tư c n huy ng và d ki n ngu n b o m tr n c a ngân sách c p t nh; ) Kh i lư ng huy ng; th i h n, lãi su t huy ng và phương án tr n khi n h n; e) Cân i ngân sách c p t nh năm báo cáo và kh năng tr n c a ngân sách các năm ti p theo. f) Các tài li u khác nh m thuy t minh rõ phương án huy ng. 1.3. Dư n v n huy ng t i th i i m trình phương án và dư n n u ư c ch p thu n phát hành trái phi u b o m không vư t quá 30% v n u tư xây d ng cơ b n trong nư c hàng năm c a ngân sách c p t nh, không k v n u tư b sung theo m c tiêu không có tính ch t n nh thư ng xuyên t ngân sách trung ương cho ngân sách c p t nh. Riêng thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh, gi i h n huy ng v n ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 123/2004/N -CP và Ngh nh s 124/2004/N ngày 18/5/2004 c a Chính ph quy nh v m t s cơ ch tài chính ngân sách c thù i v i Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh.
 6. 2. Khi có nhu c u phát hành trái phi u, U ban nhân dân c p t nh g i B Tài chính các tài li u sau: 2.1. Văn b n ngh phát hành trái phi u, trong ó có nêu rõ v t ng m c v n d ki n huy ng; th i h n, lãi su t; th i gian d ki n phát hành; bi n pháp t ch c phát hành, thanh toán trái phi u. 2.2. Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p t nh thông qua vi c phát hành trái phi u kèm theo phương án phát hành. 2.3. Các tài li u khác có liên quan. 3. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n h sơ h p pháp, h p l , B Tài chính xem xét, có ý ki n tho thu n b ng văn b n U ban nhân dân c p t nh tri n khai th c hi n. 4. Căn c ý ki n tho thu n c a B Tài chính, U ban nhân dân c p t nh có quy t nh u quy n cho Kho b c Nhà nư c ho c t ch c tài chính, tín d ng trên a bàn th c hi n vi c phát hành trái phi u theo các quy nh hi n hành. i u 12. ình ch phát hành trái phi u 1. B Tài chính th c hi n ình ch vi c phát hành trái phi u trong các trư ng h p sau: 1.1. T ch c phát hành không th c hi n phát hành theo úng phương án phát hành trái phi u ã ư c B Tài chính ch p thu n ho c không tuân th các quy nh hi n hành v phát hành trái phi u. 1.2. Lãi su t trái phi u phát hành vư t quá m c lãi su t tr n ho c biên lãi su t do B Tài chính thông báo. 1.3. M c huy ng vư t gi i h n cho phép, vư t t ng m c v n u tư c a d án, công trình s d ng ngu n thu t phát hành trái phi u và ch tiêu phát hành trái phi u ã ư c Chính ph ho c Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Khi nh n ư c thông báo c a B Tài chính, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, T ng Giám c (Giám c) t ch c phát hành ph i th c hi n ngay vi c ình ch phát hành trái phi u. i v i trái phi u Chính quy n a phương, khi ình ch phát hành, B Tài chính ng báo cáo Th tư ng Chính ph và ki n ngh hình th c x lý Th tư ng Chính ph quy t nh. IV. I U HÀNH LÃI SU T VÀ CH NG CH TRÁI PHI U i u 13. i u hành lãi su t trái phi u 1. B Tài chính th ng nh t i u hành m t b ng lãi su t c a t t c các lo i trái phi u phát hành theo quy nh c a Quy ch này.
 7. 2. Cơ ch i u hành lãi su t ư c th c hi n như sau: 2.1. nh kỳ, căn c tình hình th trư ng tài chính, ti n t , B trư ng B Tài chính thông báo m c lãi su t tr n phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh cho T ng giám c (Giám c) t ch c phát hành; thông báo gi i h n biên lãi su t phát hành trái phi u Chính quy n a phương so v i trái phi u Chính ph có cùng kỳ h n cho Ch t ch U ban nhân dân c p t nh làm căn c t ch c phát hành trái phi u. 2.2. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, T ng giám c (Giám c) t ch c phát hành th c hi n i u hành lãi su t t ch c u th u, lãi su t phát hành theo phương th c b o lãnh và i lý phát hành trong ph m vi m c lãi su t tr n và biên cho phép. Lãi su t trái phi u phát hành qua h th ng Kho b c Nhà nư c theo phương th c bán l do B trư ng B Tài chính quy t nh cho t ng t phát hành. 2.3. Lãi su t ư c B Tài chính thông báo theo phương th c tr lãi sau hàng năm. Trư ng h p thay i phương th c tr lãi, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, T ng giám c (Giám c) t ch c phát hành ph i th c hi n xác nh l i m c lãi su t trái phi u cho phù h p, c th : a) i v i trái phi u tr lãi trư c hàng năm: Th c hi n quy i lãi su t tr sau hàng năm v lãi su t tr trư c hàng năm theo công th c: Lt = 1 + Ls Trong ó: Lt: Lãi su t tr trư c hàng năm (%/năm) Ls: Lãi su t tr sau hàng năm (%/năm) b) i v i trái phi u tr lãi sau nh kỳ: - Th c hi n quy i t lãi su t tr sau hàng năm v lãi su t tr sau nh kỳ theo công th c: 1 + Ls = 1 + Lsk Trong ó: Ls: Lãi su t tr sau hàng năm (%/năm) Lsk: Lãi su t tr sau t ng kỳ0 (%/kỳ) k: S kỳ tr lãi trong năm
 8. - M c lãi su t tr n tính theo năm cho vi c phát hành trái phi u ư c xác nh theo công th c: Lsn = Lsk x k Trong ó: Lsn: Lãi su t tr sau năm (%/năm) Lsk: Lãi su t tr sau t ng kỳ (%/kỳ) k: S kỳ tr lãi trong năm c) i v i trái phi u tr lãi trư c nh kỳ: - Th c hi n quy i t lãi su t tr sau hàng năm v lãi su t tr sau nh kỳ như công th c (2). - Quy i lãi su t tr sau t ng kỳ v lãi su t tr trư c t ng kỳ theo công th c: Ltk = (1 + Lsk) Trong ó: Ltk: Lãi su t tr trư c t ng kỳ (%/kỳ) Lsk: Lãi su t tr sau t ng kỳ (%/kỳ) - M c lãi su t tr n tính theo năm cho vi c phát hành trái phi u ư c xác nh theo công th c: Ltn = Ltk x k Trong ó: Ltn: Lãi su t tr trư c năm (%/năm) Ltk: Lãi su t tr trư c t ng kỳ (%/kỳ) k: S kỳ tr lãi trong năm (Có ví d c th v vi c tính toán xác nh m c lãi su t cho vi c phát hành trái phi u ính kèm) 2.4. Thông báo lãi su t c a B Tài chính ư c qu n lý, s d ng theo quy nh v qu n lý tài li u "M t". i u 14. Ch ng ch trái phi u 1. Ch ng ch trái phi u do t ch c phát hành t ch c in, qu n lý và phân ph i cho t ch c, cá nhân mua trái phi u.
 9. 2. Ch ng ch trái phi u có th có ghi tên ho c không ghi tên nhưng ph i có các n i dung ch y u sau ây: 2.1. Tên t ch c phát hành trái phi u, c th : a) Kho b c Nhà nư c i v i các lo i trái phi u do Kho b c Nhà nư c phát hành. Riêng trái phi u công trình Trung ương và trái phi u b ng ngo i t , t ch c phát hành là B Tài chính. b) Qu H tr phát tri n, các t ch c tài chính, tín d ng i v i trái phi u u tư. c) U ban nhân dân c p t nh i v i trái phi u Chính quy n a phương; d) Doanh nghi p i v i trái phi u ư c Chính ph b o lãnh; 2.2. M nh giá, s sê ri. 2.3. Th i h n, lãi su t trái phi u. 2.4. Tên t ch c ho c cá nhân s h u trái phi u (trư ng h p trái phi u có ghi tên). 2.5. Ngày phát hành, ngày n h n thanh toán. 1.6. Ch ký c a ngư i ng u t ch c phát hành. 4. Trư ng h p trái phi u ư c phát hành dư i hình th c ghi s , t ch c phát hành ho c ơn v ư c u nhi m m s theo dõi vi c mua trái phi u c a t ng t ch c, cá nhân. Ngư i mua trái phi u ư c c p gi y ch ng nh n s h u trái phi u trong ó có ghi rõ các thông tin v : Tên t ch c phát hành; m nh giá; th i h n, lãi su t trái phi u; tên t ch c ho c cá nhân s h u trái phi u; ngày phát hành, ngày n h n thanh toán; ch ký c a ngư i ng u t ch c phát hành. V. NGU N TR N VÀ PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHI U i u 15. Ngân sách Trung ương có trách nhi m b trí ngu n thanh toán g c, lãi i v i tín phi u kho b c, trái phi u kho b c, trái phi u công trình Trung ương và trái phi u ngo i t ; ngân sách a phương cân i ngu n hoàn tr trái phi u Chính quy n a phương; Qu H tr phát tri n, các t ch c tài chính, tín d ng b trí ngu n hoàn tr g c, lãi trái phi u u tư; doanh nghi p có trách nhi m b trí ngu n hoàn tr g c, lãi trái phi u ư c Chính ph b o lãnh. Căn c kỳ h n trái phi u và th i i m tr lãi, t ch c phát hành ho c t ch c ư c u quy n ch u trách nhi m thanh toán k p th i g c, lãi cho ch s h u trái phi u khi n h n. i u 16. Phí phát hành, thanh toán g c, lãi trái phi u ư c h ch toán vào chi ngân sách Nhà nư c (ngân sách trung ương, ngân sách a phương), chi phí huy ng v n ho c vào giá tr quy t toán công trình theo ch quy nh.
 10. i u 17. Vi c thanh toán phí u th u, b o lãnh phát hành, i lý phát hành; phí thanh toán g c, lãi trái phi u i v i các lo i trái phi u do Kho b c Nhà nư c phát hành huy ng v n cho ngân sách Trung ương ư c th c hi n theo cơ ch sau: 1. Kho b c Nhà nư c th c hi n t m ng t n ngân qu Kho b c Nhà nư c thanh toán các kho n phí phát sinh. nh kỳ cu i m i quý, Kho b c Nhà nư c t ng h p s phí ã thanh toán g i B Tài chính (V Ngân sách Nhà nư c, V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính) làm th t c hoàn tr s kinh phí ã t m ng cho Kho b c Nhà nư c. 2. Vi c thanh toán phí u th u, thanh toán tín phi u kho b c và trái phi u ngo i t qua Ngân hàng Nhà nư c ư c th c hi n theo cơ ch qu n lý tài chính do B Tài chính quy nh i v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam. VI. H CH TOÁN K TOÁN, BÁO CÁO VÀ QUY T TOÁN i u 18. H ch toán k toán T ch c phát hành và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n công tác h ch toán k toán theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, Lu t K toán và ch k toán hi n hành c a Nhà nư c. i u 19. Báo cáo và quy t toán 1. Trư c ngày 5 hàng tháng, căn c k t qu phát hành, thanh toán trái phi u, t ch c phát hành báo cáo B Tài chính (qua V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính) v tình hình phát hành, thanh toán trái phi u c a tháng trư c và d ki n k ho ch phát hành trái phi u c a tháng sau. 2. K t thúc t ng t phát hành, t ch c phát hành báo cáo B Tài chính k t qu phát hành c a c t. 3. nh kỳ hàng năm, t ch c phát hành ph i th c hi n quy t toán s thu t phát hành trái phi u trong năm, s thanh toán g c, lãi và các chi phí liên quan n vi c phát hành trái phi u. VII. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN i u 20. Trách nhi m c a B Tài chính 1. Xây d ng k ho ch phát hành, thanh toán tín phi u kho b c, trái phi u kho b c, trái phi u công trình Trung ương và trái phi u ngo i t t ng h p chung trong d toán ngân sách nhà nư c Chính ph trình Qu c h i phê duy t. T ch c tri n khai th c hi n vi c phát hành, thanh toán trái phi u theo d toán ã ư c Qu c h i quy t nh. 2. ThNm nh, tho thu n v phương án phát hành, k ho ch tri n khai i v i trái phi u u tư, trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương. Giám sát vi c phát hành, thanh toán g c, lãi trái phi u c a các ch th và t ch c phát hành trái phi u.
 11. 3. i u hành lãi su t phát hành tín phi u kho b c, trái phi u kho b c, trái phi u công trình Trung ương và trái phi u ngo i t . Quy t nh lãi su t tr n c a trái phi u u tư, trái phi u ư c Chính ph b o lãnh; quy t nh gi i h n biên lãi su t trái phi u Chính quy n a phương so v i trái phi u Chính ph . 4. Th ng nh t qu n lý vi c t ch c u th u, niêm y t và giao d ch trái phi u trên th trư ng ch ng khoán t p trung. i u 21. Trách nhi m c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p t nh: 1. H i ng nhân dân c p t nh: 1.1. Xem xét thông qua phương án phát hành trái phi u, k ho ch hoàn tr v n vay do U ban nhân dân c p t nh trình; 1.2. Cân i, b trí ngu n v n hoàn tr g c, lãi trái phi u khi n h n; 1.3. Giám sát vi c t ch c phát hành và s d ng v n thu ư c t phát hành trái phi u và hoàn tr v n vay c a U ban nhân dân c p t nh. 2. U ban nhân dân c p t nh: 2.1. L p phương án phát hành trái phi u, k ho ch hoàn tr v n vay trình H ND c p t nh thông qua; 2.2. T ch c phát hành trái phi u Chính quy n a phương theo phương án ư c B Tài chính thNm nh; 2.3. Ki m tra, giám sát vi c s d ng v n và thu h i v n vay t phát hành trái phi u Chính quy n a phương; 2.4. B o m ngu n thanh toán trái phi u khi n h n. i u 22. Trách nhi m c a Qu H tr phát tri n, các t ch c tài chính, tín d ng, doanh nghi p phát hành trái phi u: 1. L p phương án phát hành, k ho ch tri n khai phù h p v i nhu c u s d ng v n. 2. T ch c phát hành và thanh toán trái phi u khi n h n. 3. Qu n lý, s d ng v n úng m c ích, có hi u q a. 4. Báo cáo B Tài chính v k t qu phát hành và thanh toán trái phi u. VIII. T CH C TH C HI N i u 23. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, các t ch c phát hành và các ơn v có liên quan báo cáo k p th i v B Tài chính xem xét và có hư ng d n c th .
 12. Ví d v phương pháp xác nh lãi su t tr n cho vi c phát hành trái phi u 1. Lãi su t tr n do B Tài chính thông báo cho lo i trái phi u kỳ h n 5 năm theo phương th c "tr lãi sau hàng năm" là 8%/năm. 2. Các trư ng h p th c t phát sinh: 2.1. Trư ng h p 1: - T ch c phát hành xác nh th c hi n tr lãi trái phi u theo phương th c "tr lãi trư c hàng năm". - Th c hi n quy i lãi su t tr sau hàng năm v lãi su t tr trư c hàng năm: + Công th c: Lt = (1 + Ls) Trong ó: Lt: Lãi su t tr trư c hàng năm (%/năm) Ls: Lãi su t tr sau hàng năm (%/năm) + Thay s vào ta có:. Lt = (1 + 8%) = 7,41% + Như v y, m c lãi su t tr n cho vi c phát hành trái phi u theo phương th c tr lãi trư c hàng năm là 7,41%/năm. 2.2. Trư ng h p 2: - T ch c phát hành xác nh th c hi n tr lãi theo phương th c "tr lãi sau 6 tháng 1 l n" (m t năm tr lãi 2 l n). - Th c hi n quy i lãi su t tr sau hàng năm v lãi su t tr sau t ng kỳ: + Công th c: (1+ Ls) = [1+ Lsk] k Trong ó:
 13. Ls: Lãi su t tr sau hàng năm (%/năm) Lsk: Lãi su t tr sau t ng kỳ (%/kỳ) k: S kỳ tr lãi trong năm + Thay s vào ta có: (1+ 8%) = [1+ Lsk] 2 Sau khi tính toán ta có k t qu : Lsk = 3,92%/6 tháng + Như v y, m c lãi su t tr n cho vi c phát hành trái phi u theo phương th c "tr lãi sau 6 tháng 1 l n" là: 3,92% x 2 = 7,84%/năm. 2.3. Trư ng h p 3: - T ch c phát hành xác nh thùc hi n tr lãi theo phương th c "tr lãi trưíc 6 tháng 1 l n" (mét năm tr lãi 2 l n). - Th c hi n quy i lãi su t tr sau hàng năm v lãi su t tr sau t ng kỳ: tính tương th c như trư ng h p 2, xác nh ư c lãi su t tr sau t ng kỳ là 3,92%/6 tháng. - Th c hi n quy i lãi su t tr sau t ng kỳ v lãi su t tr trư c t ng kỳ + Công th c: Ltk= (1 + Lsk) Trong ó: Lt: Lãi su t tr trư c t ng kỳ (%/kỳ) Ls: Lãi su t tr sau t ng kỳ (%/kỳ) + Thay s vào ta có: Ltk = 1 + 3,92% = 3,77%/6tháng + Như v y, m c lãi su t tr n cho vi c phát hành trái phi u theo phương th c "tr lãi trư c 6 tháng 1 l n" là 3,77% x 2 = 7,54%/năm.
Đồng bộ tài khoản