Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 66/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 05 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A T NG C C TH D C TH THAO TR C THU C B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Th d c, th thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. T ng c c Th d c th thao là cơ quan tr c thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch qu n lý nhà nư c và th c hi n nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c v th d c, th thao trong ph m vi c nư c. 2. T ng c c Th d c th thao có tư cách pháp nhân, có con d u hình Qu c huy, là ơn v d toán ngân sách c p II và có tài kho n riêng t i Kho b c nhà nư c. i u 2. Nhi m v và quy n h n T ng c c Th d c th thao th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch trình Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh: a) Các d án lu t, d th o ngh quy t c a Qu c h i, d án pháp l nh, d th o ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i, các d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph v th d c, th thao và các d án, án khác theo phân công c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch; b) Chi n lư c, quy ho ch t ng th , chương trình qu c gia phát tri n th d c, th thao và các d án, chương trình quan tr ng qu c gia v th d c, th thao; các d th o quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph v th d c, th thao; c) Vi c àm phán, ký k t, gia nh p i u ư c qu c t v th d c, th thao. 2. Trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch phê duy t, ban hành: a) K ho ch dài h n, năm năm và hàng năm phát tri n th d c, th thao và các án, d án v th d c, th thao; b) Các d th o quy t nh, ch th , thông tư v th d c, th thao;
  2. c) Các quy nh v qu n lý ho t ng th d c, th thao qu n chúng, th thao cho ngư i khuy t t t và th thao gi i trí; d) Các quy nh v qu n lý ho t ng th thao thành tích cao và th thao chuyên nghi p; ) Quy nh i u ki n, quy chuNn k thu t qu c gia c a các công trình th d c, th thao, trang thi t b t p luy n, thi u c a các cơ s th d c, th thao và c a các môn th thao; e) K ho ch ph i h p ho t ng gi a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i Trung ương trong vi c th c hi n các nhi m v v th d c, th thao; g) Các ch trương, bi n pháp c th và ch o vi c th c hi n cơ ch ho t ng c a các t ch c d ch v công trong lĩnh v c th d c, th thao theo quy nh c a pháp lu t. 3) Ch o và t ch c th c hi n các chi n lư c, quy ho ch, chương trình, k ho ch và các d án, án v th d c, th thao sau khi ư c phê duy t theo phân c p c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 4. V h p tác qu c t : Ch o và t ch c th c hi n các i u ư c qu c t , tham gia các t ch c qu c t v th d c, th thao; các chương trình, k ho ch h p tác qu c t v th d c, th thao; th c hi n h p tác và h i nh p qu c t trong lĩnh v c th d c, th thao theo phân c p c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và du l ch và quy nh c a pháp lu t. 5. V th d c, th thao cho m i ngư i: a) Tuyên truy n, v n ng nhân dân tham gia ho t ng th d c, th thao; hư ng d n các phương pháp t p luy n th d c, th thao cho nhân dân phù h p v i l a tu i, gi i tính, ngh nghi p, s c kh e và tình tr ng khuy t t t; b) Hư ng d n các ngành, các a phương ào t o, xây d ng i ngũ hư ng d n viên, c ng tác viên th d c, th thao; ph i h p t ch c b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho c ng tác viên th d c th thao cơ s ; c) Ch trì, ph i h p v i các ngành, các a phương khai thác, ph bi n các môn th thao dân t c, các phương pháp rèn luy n s c kh e truy n th ng trong và ngoài nư c; d) Ch o, t ch c thi u th thao qu n chúng c p qu c gia; ) Hư ng d n và t ch c ki m tra, ánh giá s phát tri n c a phong trào th d c, th thao qu n chúng theo tiêu chí quy nh. 6. V giáo d c th ch t và th thao trong nhà trư ng: Tham mưu giúp B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ph i h p v i B Giáo d c và ào t o trong vi c th c hi n các nhi m v : a) Xây d ng và t ch c th c hi n chương trình giáo d c th ch t trong trư ng h c; b) Quy nh tiêu chuNn rèn luy n thân th và ánh giá k t qu rèn luy n thân th c a ngư i h c. c) ào t o, b i dư ng và hư ng d n th c hi n ch , chính sách i v i giáo viên, gi ng viên th d c, th thao;
  3. d) Quy nh h th ng thi u th thao trong trư ng h c. 7. V th d c, th thao trong l c lư ng vũ trang: a) Tham mưu giúp B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ph i h p v i B Qu c phòng hư ng d n vi c t ch c ho t ng th thao qu c phòng trong nhân dân; b) Tham mưu giúp B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ph i h p v i B Qu c phòng, B Công an ban hành tiêu chuNn rèn luy n th l c trong Quân i nhân dân và Công an nhân dân; t ch c ào t o; b i dư ng hu n luy n viên, v n ng viên, quy nh các gi i th thao trong l c lư ng vũ trang. 8. V th thao thành tích cao và th thao chuyên nghi p: Tham mưu giúp B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch qu n lý ho t ng th thao thành tích cao và th thao chuyên nghi p: a) Hư ng d n th c hi n ch , chính sách iv iv n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao; b) T ch c ho c ph i h p t ch c i h i th thao, gi i vô ch t ng môn th thao khu v c, châu l c và th gi i t ch c t i Vi t Nam, i h i th d c, th thao toàn qu c, quy nh quy n s h u i v i gi i th thao thành tích cao và th thao chuyên nghi p; c) Trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ban hành quy nh tiêu chuNn, trình t , th t c phong ng c p v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao; d) Trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy nh trình tr , th t c thành l p oàn th thao qu c gia và i th thao qu c gia t ng môn; ) Hư ng d n xây d ng chương trình ào t o, hu n luy n v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao; e) Hư ng d n ăng ký ho t ng c a các cơ s th thao thành tích cao, th thao chuyên nghi p; g) xu t vi c phong t ng danh hi u vinh d iv iv n ng viên, hu n luy n viên th thao có thành tích xu t s c. 9. T ch c, tri n khai nghiên c u, ng d ng khoa h c, công ngh và y h c trong lĩnh v c th d c, th thao theo phân c p c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 10. Th c hi n qu n lý i v i ho t ng c a các h i và t ch c phi chính ph trong lĩnh v c th d c, th thao theo phân c p c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch và quy nh c a pháp lu t. 11. T ch c th c hi n các d án u tư thu c T ng c c Th d c th thao theo phân c p c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch và quy nh c a pháp lu t. 12. Xây d ng và qu n lý cơ s d li u v th d c, th thao; t ch c vi c xây d ng các s n phNm tuyên truy n, qu ng bá ho t ng th d c th thao trong và ngoài nư c theo phân công c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 13. Th c hi n c i cách hành chính theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính ư c B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch phê duy t. 14. T ch c th c hi n công tác ki m tra, ph i h p thanh tra, th c hi n phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, tiêu c c và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong l nh v c th d c, th thao theo phân c p c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch và theo quy nh c a pháp lu t.
  4. 15. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch ti n lương và ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c, lao ng thu c T ng c c Th d c th thao; ph i h p ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v v i cán b , công ch c, viên ch c, và nh ng ngư i làm công tác th d c, th thao theo phân c p c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch và theo quy nh c a pháp lu t. 16. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. 17. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V Th d c th thao qu n chúng. 2. V Th thao thành tích cao. 3. V H p tác qu c t . 4. V Tài chính. 5. V T ch c cán b . 6. Văn phòng. 7. Vi n Khoa h c Th d c th thao. 8. T p chí Th thao. 9. Báo Th thao Vi t Nam. 10. Khu Liên h p Th thao qu c gia. 11. Trung tâm Hu n luy n Th thao qu c gia Hà N i. 12. Trung tâm Hu n luy n Th thao qu c gia thành ph H Chí Minh. 13. Trung tâm Hu n luy n Th thao qu c gia à N ng. 14. Trung tâm Hu n luy n Th thao qu c gia C n Thơ. 15. Trung tâm Thông tin Th d c Th thao. 16. Trung tâm Th thao Ba ình. 17. B nh vi n Th thao Vi t Nam. 18. Trung tâm i n nh Th thao và Du l ch Vi t Nam. V Th d c th thao qu n chúng, V Th thao thành tích cao và Văn phòng ư c t ch c phòng. T i i u này, các t ch c quy nh t kho n 1 n kho n 6 là các t ch c hành chính, giúp T ng c c trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; các t ch c quy nh t kho n 7 n kho n 18 là các ơn v s nghi p tr c thu c T ng c c Th d c th thao ( ã ư c quy nh t i Quy t nh 149/Q -TTg
  5. ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v các ơn v s nghi p thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch). B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch trình Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p, i tên, gi i th , s p x p, t ch c l i các t ch c hành chính c a T ng c c Th d c th thao. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy t nh thành l p, gi i th , s p x p, t ch c l i các ơn v s nghi p khác tr c thu c T ng c c Th d c th thao theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Lãnh o 1. T ng c c Th d c th thao có T ng c c trư ng và không quá 03 Phó T ng c c trư ng. 2. T ng c c trư ng và các Phó T ng c c trư ng do B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy t nh b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n, u ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các t ch c, ơn v thu c T ng c c Th d c th thao. 4. T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao ch u trách nhi m trư c B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a T ng c c Th d c th thao. Phó T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao ch u trách nhi m trư c T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; -H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao;
  6. - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản