Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 4461/QĐ-UB-NC ngày 22 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và làm việc của Ủy ban nhân dân quận – huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế “một cửa, một dấu” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 66/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V BÃI B QUY T NNH S 4461/Q -UB-NC NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 1997 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ LÀM VI C C A Y BAN NHÂN DÂN QU N – HUY N THU C THÀNH PH H CHÍ MINH THEO CƠ CH “M T C A, M T D U” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính nhà nư c a phương; Căn c Quy t nh s 889/Q -TTg ngày 11 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph k t thúc thí i m c i cách hành chính theo cơ ch m t d u i v i các qu n – huy n thu c thành ph H Chí Minh và th xã Trà Vinh, huy n C u Ngang thu c t nh Trà Vinh; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 557/TTr-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay bãi b Quy t nh s 4461/Q -UB-NC ngày 22 tháng 8 năm 1997 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành Quy ch t ch c và làm vi c c a y ban nhân dân qu n – huy n thu c thành ph H Chí Minh theo cơ ch “m t c a, m t d u”. y ban nhân dân qu n – huy n ti p t c th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông theo quy nh t i Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân qu n – huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; -B N iv ; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; Lê Hoàng Quân - TT/TU, TT.H ND/TP, TT/UB; - y ban MTTQ VN TP; Các oàn th TP; - VP/TU và các Ban Thành y; - Các Ban c a H i ng nhân dân TP; - CATP (PC13); S N i v (3b) - VPH -UB: Các PVP; Các Phòng CV; TTCB - Lưu: VT, (VX/Nh) D.
Đồng bộ tài khoản