Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND về việc công bố định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
86
lượt xem
21
download

Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND về việc công bố định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND về việc công bố định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND về việc công bố định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc -------- ------------------ S : 66/2008/QĐ-UBND Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B Đ NH M C D TOÁN DUY TRÌ, S A CH A H TH NG THOÁT NƯ C ĐÔ TH THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 c a Chính ph v s n xu t và cung ng s n ph m d ch v công ích; Căn c Thông tư s 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n qu n lý chi phí d ch v công ích đô th ; Căn c văn b n s 2271/BXD-VP ngày 10/11/2008 c a B Xây d ng v vi c công b Đ nh m c d toán duy trì h th ng thoát nư c đô th ; Căn c Quy t đ nh s 36/2006/QĐ-UB ngày 27/3/2006 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c ban hành quy ch đ u th u, đ t hàng các d ch v đô th trên đ a bàn Thành ph Hà N i; Theo đ ngh c a Liên S : Xây d ng, Tài chính, Lao đ ng - Thương binh và Xã h i t i T trình s 4296/TTr-LS ngày 29/12/2008, QUY T Đ NH Đi u 1. Công b t p Đ nh m c d toán duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th Thành ph Hà N i. Đ nh m c d toán duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th Thành ph Hà N i là cơ s đ các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan tham kh o xác đ nh chi phí duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th trên đ a bàn Thành ph Hà N i. Đi u 2. Trên cơ s đ nh m c d toán công b t i Quy t đ nh này, S Tài chính có trách nhi m ph i h p v i S Xây d ng và các đơn v có liên quan l p đơn giá d toán và thanh, quy t toán kh i lư ng công tác duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th trên đ a bàn Thành ph Hà N i. Trong quá trình tri n khai th c hi n, hàng năm, S Xây d ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i S Tài chính và các đơn v có liên quan thư ng xuyên rà soát, ki m tra Đ nh m c d toán duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th Thành ph Hà N i đ báo cáo y ban nhân dân Thành ph xem xét, đi u ch nh phù h p v i các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và th c ti n công tác duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th trên đ a bàn Thành ph Hà N i. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày 01/01/2009 và thay th Đ nh m c d toán duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th Thành ph Hà N i ban hành kèm theo Quy t đ nh s 33/2007/QĐ-UBND ngày 21/03/2007 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám đ c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các qu n, Huy n, Th xã và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH Nơi nh n: - Như Đi u 3; PHÓ CH T CH - TT TU, TTHĐNDTP; (đ báo cáo) - Đ/c Ch t ch UBND TP; (đ báo cáo) - Đ/c PCT Nguy n Văn Khôi; - Đ/c PCT Hoàng M nh Hi n; - B XD;
 2. - VPUB: GT(6b ), KT, TH; Nguy n Văn Khôi - Lưu: VT.
 3. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I --------------- Đ NH M C D TOÁN DUY TRÌ, S A CH A H TH NG THOÁT NƯ C ĐÔ TH THÀNH PH HÀ N I Công b kèm theo Quy t đ nh s 66/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a UBND Thành ph Hà N i Hà N i, tháng 12 năm 2008
 4. Ph n 1. THUY T MINH VÀ CÁC QUY Đ NH ÁP D NG 1. N i dung đ nh m c: Đ nh m c d toán duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th quy đ nh m c hao phí c n thi t v v t li u, nhân công và máy thi công đ hoàn thành m t đơn v kh i lư ng công tác duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th . Trong đó: a. M c hao phí v t li u: Là s lư ng v t li u chính, v t li u ph các c u ki n ho c các b ph n r i l , v t li u luân chuy n c n cho vi c th c hi n và hoàn thành m t đơn v kh i lư ng công tác duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th . M c hao phí v t li u quy đ nh trong t p đ nh m c này đã bao g m v t li u hao h t trong quá trình th c hi n công vi c. b. M c hao phí nhân công: Là s ngày công lao đ ng c a công nhân c n thi t c a công nhân tr c ti p tương ng v i c p b c công vi c đ hoàn thành m t đơn v kh i lư ng công tác duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th . S lư ng ngày công đã bao g m c lao đ ng chính, lao đ ng ph đ th c hi n và hoàn thành m t đơn v kh i lư ng công tác l p đ t t khâu chu n b đ n khâu k t thúc, thu d n hi n trư ng thi công. C p b c công nhân quy đ nh trong t p đ nh m c là c p b c bình quân c a các công nhân tham gia th c hi n m t đơn v công tác. c. M c hao phí xe máy thi công: Là s lư ng ca xe máy và thi t b thi công chính tr c ti p th c hi n k c máy và thi t b ph đ hoàn thành m t đơn v kh i lư ng công tác l p đ t duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th . 2. Các căn c xác l p đ nh m c: - Ngh đ nh s 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 c a Chính ph v vi c phân lo i đô th và phân c p qu n lý đô th . - Quy trình k thu t duy trì và s a ch a h th ng thoát nư c đô th đang th c hi n Thành ph Hà N i hi n nay. - K t qu theo dõi, t ng k t vi c áp d ng Đ nh m c d toán duy trì h th ng thoát nư c đô th ban hành kèm theo Quy t đ nh s 33/2007/QĐ-UBND ngày 21/3/2007 và đ nh m c s 27/2008/QĐ-UB ngày 30/5/2008 c a UBND Thành ph Hà N i. - Văn b n s 2271/BXD-VP ngày 10/11/2008 c a B Xây d ng v vi c công b đ nh m c d toán duy trì h th ng thoát nư c Đô th . - S li u t ng k t tình hình s d ng lao đ ng, trang thi t b xe máy cũng như k t qu ng d ng ti n b khoa h c k thu t vào th c ti n công tác duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th c a Thành ph Hà N i trong th i gian qua. 3. K t c u c a t p đ nh m c: Đ nh m c đư c trình bày theo nhóm, lo i công tác duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th và đư c mã hoá th ng nh t. M i đ nh m c đư c trình bày g m: thành ph n công vi c, đi u ki n áp d ng các tr s m c và đơn v tính phù h p đ th c hi n công vi c đó. Đ nh m c d toán duy trì h th ng thoát nư c đô th Thành ph Hà N i bao g m 11 chương: Chương I: N o vét b ng th công. Chương II: Duy trì th m c trên mái mương sông thoát nư c Chương III: Công tác ki m tra h th ng thoát nư c
 5. Chương IV: Công tác x lý ph th i t i các bãi ch a bùn Chương V: Công tác s a ch a h ga thăm và thay th ga gang, đan bê tông c t thép. Chương VI: N o vét b ng dây chuy n thi t b cơ gi i; Chương VII: V n chuy n ph th i thoát nư c b ng xe cơ gi i; Chương VIII: Công tác qu n lý v n hành c m công trình đ u m i Yên s Chương IX: Công tác qu n lý v n hành tr m x lý nư c th i thí đi m Kim Liên - Trúc B ch. Chương X: Công tác qu n lý, duy trì h đi u hòa Chương XI: Công tác qu n lý v n hành tr m cân đi n t t i bãi đ 4. Quy đ nh áp d ng: - Đ nh m c d toán công tác duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th do UBND Thành ph Hà N i ban hành hư ng d n áp d ng th ng nh t trên đ a bàn Thành ph Hà N i. - Hao phí c a v t li u, công c lao đ ng (như xe c i ti n ch bùn, thùng ch a bùn, thùng ch a XM, xô, x ng, cu c chim …) s d ng tr c ti p cho quá trình th c hi n công vi c đư c quy đ nh trong chi phí chung c u thành d toán d ch v công ích theo hư ng d n c a B xây d ng t i Thông tư hư ng d n phương pháp l p và qu n lý giá d toán d ch v công ích đô th - Hao phí c a nh ng lo i công vi c như gi i quy t úng ng p c c b ; gi i t a l n chi m hành lang qu n lý mương sông; … đư c xác đ nh b ng d toán phù h p v i yêu c u n i dung th c hi n các lo i công vi c này. - Trư ng h p công tác duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th có quy trình k thu t và đi u ki n th c hi n khác v i quy đ nh trong t p đ nh m c ho c nh ng công tác duy trì, s a ch a h th ng thoát nư c đô th chưa đư c quy đ nh…………… Ph n 2. Đ NH M C D TOÁN Chương 1. N O VÉT B NG TH CÔNG TN1.01.00 N o vét bùn c ng b ng th công TN1.01.10 N o vét bùn h ga b ng th công Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c , phương ti n và m t b ng làm vi c. - M n p ga, c y t m đan, ch khí đ c bay đi. - Xúc bùn vào xô, đưa lên và đ vào phương ti n trung chuy n (xe c i ti n ho c xe đ y tay). - Trung chuy n bùn t i nơi t p k t t m. - Xúc bùn t xe c i ti n ho c xe đ y tay vào phương ti n ch a bùn đ nơi t p k t t m. - V sinh, thu d n m t b ng làm vi c và t p trung d ng c , phương ti n v nơi quy đ nh. Đơn v tính: m3 Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Đ nh m c TN1.01.10 N o vét bùn Nhân công: h ga - C p b c th bình quân 4/7 công 4,25 TN1.01.20 N o vét bùn c ng ng m b ng th công (c ng tròn và các lo i c ng khác có ti t di n tương đương)
 6. Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c , phương ti n và m t b ng làm vi c. - M n p ga, ch khí đ c bay đi. - Dùng qu găng lu n qua c ng, g t bùn v h ga. - Xúc bùn vào xô, đưa lên và đ vào phương ti n trung chuy n (xe c i ti n ho c xe đ y tay). - Trung chuy n bùn t i nơi t p k t t m. - Xúc bùn t xe c i ti n ho c xe đ y tay vào phương ti n đ nơi t p k t t m. - V sinh, thu d n m t b ng làm vi c và t p trung d ng c , phương ti n v nơi quy đ nh. Đơn v tính: m3 Mã hi u Lo i công Thành ph n hao phí Đơn Đư ng kính c ng (mm) tác v 300÷600 700÷1000 >1000 TN1.01.20 N o vét Nhân công: bùn c ng - C p b c th bình quân công 6,65 6,45 6,25 ng m b ng 4/7 th công 01 02 03 Ghi chú: Đ nh m c quy đ nh t i b ng trên tương ng: Lư ng bùn có trong c ng trư c khi n o vét: ≤ 1/3 ti t di n c ng. Trư ng h p lư ng bùn có trong c ng trư c khi n o vét > 1/3 ti t di n c ng thì đ nh m c nhân công c a kh i lư ng bùn xác đ nh t 1/3 ti t di n c ng tr lên đư c đi u ch nh v i h s 0,8. TN1.01.30 N o vét bùn rãnh b ng th công Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c , phương ti n và m t b ng làm vi c. - M n p t m đan, ch khí đ c bay đi. - Xúc bùn vào xô, đưa lên và đ vào phương ti n trung chuy n (xe c i ti n ho c xe đ y tay). - Trung chuy n bùn t i nơi t p k t t m. - Xúc bùn t xe c i ti n ho c xe đ y tay (phương ti n trung chuy n) vào phương ti n đ nơi t p k t t m. - V sinh, thu d n m t b ng làm vi c và t p trung d ng c , phương ti n v nơi quy đ nh. Đơn v tính: m3 Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Đ nh m c TN1.01.30 N o vét bùn Nhân công: c ng h p n i - C p b c th bình quân 4/7 công 5,3 Ghi chú: Đ nh m c quy đ nh t i b ng trên tương ng: Lư ng bùn có trong c ng trư c khi n o vét: ≤ 1/3 ti t di n c ng. Trư ng h p lư ng bùn có trong c ng trư c khi n o vét > 1/3 ti t di n c ng thì đ nh m c nhân công c a kh i lư ng bùn xác đ nh t 1/3 ti t di n c ng tr lên đư c đi u ch nh v i h s 0,8. TN1.01.40 N o vét bùn c ng ngang b ng th công
 7. Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c , phương ti n và m t b ng làm vi c. - M n p ga, ch khí đ c bay đi. - Dùng qu găng lu n qua c ng, g t bùn v h ga. - Xúc bùn t h ga vào xô, đưa lên và đ vào xe c i ti n ch bùn. - V n chuy n bùn đ n đ a đi m t p k t. - Xúc bùn t xe c i ti n vào phương ti n đ nơi t p k t. - V sinh, thu d n m t b ng làm vi c và t p k t d ng c , phương ti n v nơi quy đ nh. - ng tr c đ gi i quy t thoát nư c t i các tr n mưa - Đ m b o các ga, c ng ngang không t c t t c các ngày trong năm Đơn v tính: 1 ga thu nư c/1 l n/1 tháng Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Đ nh m c TN1.01.40 N o vét bùn Nhân công: c ng ngang B c th bình quân 3,5/7 công 2,56 b ng th công TN1.02.00 N o vét mương b ng th công TN1.02.10 N o vét bùn mương b ng th công, mương có chi u r ng ≤ 6m TN1.02.11 N o vét bùn mương b ng th công, mương có chi u r ng ≤ 6m và không có hành lang, không có l i vào Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c , phương ti n. - N o vét bùn dư i lòng mương, xúc vào xô, chuy n bùn lên thuy n. - Kéo thuy n bùn d c mương (c ly ≤ 300m) chuy n bùn lên b đ lên phương ti n trung chuy n (xe c i ti n ho c xe đ y tay). - Trung chuy n bùn t i nơi t p k t t m. - Xúc bùn t xe c i ti n ho c xe đ y tay (phương ti n trung chuy n) vào phương ti n đ nơi t p k t t m. - V sinh, thu d n m t b ng làm vi c và t p trung d ng c , phương ti n v nơi quy đ nh. Đơn v tính: m3 Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Mương có chi u r ng ≤ 6m (không có hành lang không có l i vào) TN1.02.11 N o vét bùn Nhân công: mương b ng - C p b c th bình quân 4/7 công 4,70 th công Ghi chú: Trư ng h p không ph i trung chuy n bùn thì đ nh m c nhân công đư c đi u ch nh h s K = 0,85 TN1.02.12 N o vét bùn mương b ng th công, mương có chi u r ng ≤ 6m và có hành lang, có l i vào
 8. Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c , phương ti n. - D n d p m t b ng hai bên b mương. - N o vét bùn dư i lòng mương, xúc vào xô, chuy n bùn lên b và đ lên phương ti n trung chuy n (b ng xe c i ti n ho c xe đ y tay). - Trung chuy n bùn t i nơi t p k t t m. - Xúc bùn t xe c i ti n ho c xe đ y tay (phương ti n trung chuy n) vào phương ti n đ nơi t p k t t m. - V sinh, thu d n m t b ng làm vi c và t p trung d ng c , phương ti n v nơi quy đ nh. Đơn v tính: m3 Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Mương có chi u r ng ≤ 6m (có hành lang l i vào) TN1.02.12 N o vét bùn Nhân công: mương b ng - C p b c th bình quân 4/7 công 4,10 th công Ghi chú: Trư ng h p không ph i trung chuy n bùn thì đ nh m c nhân công đư c đi u ch nh h s K = 0,85 TN1.02.20 N o vét bùn mương b ng th công, mương có chi u r ng > 6m TN1.02.21 N o vét bùn mương b ng th công, mương có chi u r ng > 6m và không có hành lang, không có l i vào Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c , phương ti n. - B c c u công tác. - N o vét bùn dư i lòng mương, xúc vào xô, chuy n bùn lên thuy n. - Kéo thuy n bùn d c mương (c ly ≤ 300m) chuy n bùn lên b đ lên phương ti n trung chuy n (b ng xe c i ti n ho c xe đ y tay). - Trung chuy n bùn t i nơi t p k t t m. - Xúc bùn t xe c i ti n ho c xe đ y tay (phương ti n trung chuy n) vào phương ti n đ nơi t p k t t m. - V sinh, thu d n m t b ng làm vi c và t p trung d ng c , phương ti n v nơi quy đ nh. Đơn v tính: m3 Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Mương có chi u r ng > 6m (không có hành lang không có l i vào) TN1.02.21 N o vét bùn Nhân công: mương b ng - C p b c th bình quân 4/7 công 4,60 th công Ghi chú: Trư ng h p không ph i trung chuy n bùn thì đ nh m c nhân công đư c đi u ch nh h s K = 0,85
 9. TN1.02.22 N o vét bùn mương b ng th công, mương có chi u r ng > 6m và có hành lang, có l i vào Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c , phương ti n. - D n d p m t b ng hai bên b mương. B c c u công tác - N o vét bùn dư i lòng mương, xúc vào xô, chuy n bùn lên b và đ lên phương ti n trung chuy n (b ng xe c i ti n ho c xe đ y tay). - Trung chuy n bùn t i nơi t p k t t m. - Xúc bùn t xe c i ti n ho c xe đ y tay (phương ti n trung chuy n) vào phương ti n đ nơi t p k t t m. - V sinh, thu d n m t b ng làm vi c và t p trung d ng c , phương ti n v nơi quy đ nh. Đơn v tính: m3 Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Mương có chi u r ng > 6m (có hành lang l i vào) TN1.02.22 N o vét bùn Nhân công: mương b ng - C p b c th bình quân 4/7 công 3,90 th công Ghi chú: Trư ng h p không ph i trung chuy n bùn thì đ nh m c nhân công đư c đi u ch nh h s K = 0,85. TN1.03.00 Nh t, thu gom ph th i và r t rau bèo trên mương, sông thoát nư c Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c , phương ti n. - Đi tua d c hai bên b mương, sông đ phát hi n ph th i. - Nh t h t rác, các lo i ph th i trên b , mái c a mương, sông thu c hành lang qu n lý và vun thành đ ng nh xúc đưa lên phương ti n trung chuy n (xe c i ti n, xe th , xe đ y tay). - Nh t, gom rác, ph th i và rau bèo trên m t nư c c a mương, sông. - Dùng thuy n đưa vào b và xúc lên phương ti n trung chuy n (xe c i ti n ch bùn, xe th , xe đ y tay). - V n chuy n ph th i v đ a đi m t p k t t m. - Xúc rác, ph th i và rau bèo t phương ti n trung chuy n vào phương ti n đ nơi t p k t. - V sinh thu d n m t b ng làm vi c và t p k t d ng c , phương ti n v nơi quy đ nh. Đơn v tính: 1km Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn Chi u r ng c a mương, sông v ≤ 6m ≤ 15m > 15m TN1.03.10 Công tác nh t, Nhân công: thu gom ph th i - C p b c th bình công 4,00 4,40 5,70 và v t rau bèo quân 4/7 trên mương, sông thoát nư c
 10. 01 02 03 Ghi chú: 1. Đ nh m c t i b ng trên quy đ nh đ i v i các mương, sông chưa đư c c i t o. 2. Trư ng h p mương sông đã đư c c i t o, kè lát mái mương, có đư ng v n chuy n và có hành lang qu n lý B ≥ 3m thì đ nh m c nhân công đư c đi u ch nh v i h s K = 0,8. 3. Trư ng h p không thu c trư ng h p quy đ nh t i đi m 2 nhưng không ph i trung chuy n thì đ nh m c nhân công đư c đi u ch nh h s K = 0,85. Chương 2. DUY TRÌ TH M C TRÊN B MÁI MƯƠNG SÔNG TN2.01.10 Duy trì th m c trên b mái mương sông Thành ph n công vi c: - Chu n b , v n chuy n v t tư, d ng c đ n nơi làm vi c - Đào ch t cây c d i trong khu v c tr ng c k thu t - C t xén c tr ng trên mái đê - Tr ng d m nh ng ô c b ch t - Nư c tư i đ u, th m ư t đ m cây c - Gom cây c d i đ n nơi quy đ nh (c ly gom bình quân 50m). 2 Đơn v tính: 100m /tháng Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Đ nh m c Mùa khô Mùa mưa TN2.01.10 Duy trì th m c V t li u: trên mái sông 3 - Nư c tư i m 9 4,8 Nhân công: - C p b c th bình quân 4/7 công 1,48 2,66 Máy thi công 3 - Xe b n 5m tư i nư c ca 0,54 0,288 Chương 3. CÔNG TÁC KI M TRA H TH NG THOÁT NƯ C TN3.01.00 Công tác ki m tra lòng c ng TN3.01.10 Công tác ki m tra phát hi n nh ng hư h ng trong lòng c ng b ng phương pháp chui lòng c ng. Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c làm vi c, đ t bi n báo hi u công trư ng, c nh gi i giao thông t i hai đ u ga đo n c ng ki m tra. - M n p ga hai đ u đo n c ng, ch khí đ c bay đi. - Chui xu ng c ng ng m, soi đèn ki m tra, tìm đi m hư h ng. - Ch t r cây ho c dùng x ng b i bùn đ t đ xác đ nh đi m hư h ng (n u c n). - Đo kích thư c đo n hư h ng, đ nh v đo n hư h ng.
 11. - Ch p nh đo n hư h ng, r n n t. - V sinh thu d n hi n trư ng, đ y ga, đem d ng c v v trí qui đ nh. - Th ng kê đánh giá m c đ hư h ng, đ xu t k ho ch s a ch a. Đơn v tính: 1km Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Đ nh m c TN3.01.10 Ki m tra, phát hi n hư Nhân công: h ng trong lòng c ng - B c th 4/7 công 15,00 b ng phương pháp chui lòng c ng TN3.01.20 Công tác ki m tra lòng c ng b ng phương pháp gương soi. Thành ph n công vi c: - Chu n b d ng c làm vi c, đ t bi n báo hi u công trư ng, c nh gi i giao thông t i hai đ u ga đo n c ng ki m tra. - M n p ga ch khí đ c bay đi. - Dùng gương, đèn chi u soi trong lòng c ng t hai đ u ga xác đ nh đi m hư h ng, v trí, kích thư c các v t n t, đánh giá m c đ hư h ng. - V sinh thu d n hi n trư ng, đ y n p h ga. - L p b n v sơ h a c a tuy n c ng. Th ng kê đánh giá t ng h p s li u đ báo cáo cơ quan có th m quy n. - D ki n k ho ch c n s a ch a. Đơn v tính: 1km Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Đ nh m c TN3.01.20 Ki m tra lòng c ng Nhân công: b ng phương pháp - C p b c th bình công 11,00 gương soi quân 4/7 TN3.01.30. Công tác qu n lý thư ng xuyên trên m t c ng. Thành ph n công vi c: - Đi d c tuy n c ng phát hi n các trư ng h p s t l , hư h ng ga, n p c ng, các đi m ng p úng. - Phát hi n các trư ng h p trái phép, không đ m b o k thu t thoát nư c. - L p biên b n các trư ng h p vi ph m, đ ngh cơ quan ch c năng x lý. - Kh c ph c ngay trong ngày các trư ng h p s c sau khi phát hi n như: T m đan, n p ga c p kênh c n kê kích l i, các trư ng h p t c rác ho c v t c n trư c c a ga thu nư c, đ t cho c t i các v trí ga, t m đan b m t ho c gãy không an toàn giao thông. - ng tr c 24/24 nh n thông tin và gi i quy t s c thoát nư c. - Giám sát các đơn v thi công v bi n pháp d n dòng đ u n i ho c x nư c khi thi công vào h th ng thoát nư c. - Kh o sát hi n trư ng, nh n bàn giao các công trình thoát nư c đưa vào qu n lý Đơn v tính: 1km Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Đ nh m c TN3.01.30 Qu n lý thư ng Nhân công:
 12. xuyên trên m t c ng B c th bình quân 4/7 công 0,355 TN3.01.40. Công tác duy trì, ki m tra, qu n lý mương, sông. Thành ph n công vi c: - Đi tua d c hai b mương, sông đ phát hi n, th ng kê các trư ng h p vi ph m l n chi m b mương, sông; các công trình trái phép trên mương, sông (c u, c ng, th bèo, rau ...) - L p biên b n các trư ng h p vi ph m, đ ngh cơ quan ch c năng x lý. - Ph i h p ch t ch v i chính quy n đ a phương và thanh tra trong vi c gi i t a các đi m nh l b l n chi m, các đi m đ ph th i; phát hi n và khôi ph c l i v trí m c gi i b m t, b l n chi m. Th c hi n các công tác gi i t a phát sinh. - Giám sát các đơn v thi công v bi n pháp d n dòng ho c các công trình x nư c ra mương - Phát hi n các đi m kè sông b s t l , r n n t, các v trí c a x b đ p ch n, đ xu t bi n pháp kh c ph c. Đơn v tính: 1km Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao Đơn v Đ nh m c phí Không b l n B l n chi m chi m hành hành lang qu n lang qu n lý B lý ≥ 1m TN3.01.40 Duy trì ki m tra, Nhân công: qu n lý mương B c th bình công 0,2 0,3 sông quân 4/7 Chương 4. CÔNG TÁC X LÝ PH TH I THOÁT NƯ C T I CÁC BÃI CH A BÙN TN4.01.10 Công tác x lý ph th i thoát nư c t i bãi ch a bùn Thành ph n công vi c: - Nh n công vi c t i v trí và chu n b phương ti n làm vi c (công c lao đ ng và các trang b phòng h lao đ ng). - Ki m tra an toàn đư ng vào bãi đ , ch d n các xe đ bùn t ngoài đư ng chính vào trong bãi. - Khi xe đ bùn đ m b o an toàn, xi nhan cho xe ra kh i bãi không b ùn t c và không còn ph th i trên xe. - Xe i san i bùn vào h và đ m nén đ ôtô có th liên ti p vào đ không gây ùn t c. - Phun nư c r a đư ng. - Phun thu c EM và thu c di t ru i. - Nh t rác, chôn l p rác, làm v sinh đo n đư ng t trong bãi ra đ n đư ng chính. - San ph đ t đ n cao đ yêu c u c a bãi. - Hư ng d n xe vào v trí r a. - Phun nư c r a s ch đuôi, g m và toàn b bánh xe, xúc bùn đ t đ ra ngoài bãi. - Hư ng d n xe ra kh i bãi, thu ng vòi phun nư c. - Cu i ca v sinh phương ti n, d ng c t p k t đ n đ a đi m qui đ nh. Đơn v tính: t n
 13. Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Đ nh m c TN4.01.10 Công tác x lý V t li u: ph th i thoát + EM th c p lít 0,265 nư c t i bãi ch a bùn + Di t ru i lít 0,00045 + Tư i nư c ch ng b i m3 0,03 Nhân công: + Công nhân b c 4,5/7 công 0,096 Máy thi công + Máy i công su t 130CV ca 0,0025 + Ôtô tư i nư c 6m3 ca 0,001 + Bơm nư c duy trì h đ khô ca 0,0014 135 m3/h công su t 12CV + Máy bơm ch y xăng 3CV ca 0,001 phun thu c di t ru i + Máy bơm ch y đi n 5KW tư i ca 0,00022 EM + Máy bơm đi n 1,5 kw ph c v ca 0,0018 r a l p xe + Máy bơm đi n 5,5 kw ph c v ca 0,00357 r a l p xe Chương 5. CÔNG TÁC S A CH A, THAY TH H GA C NG THOÁT NƯ C TN5.01.10 Công tác s a ch a h ga thăm và thay th b ga gang ho c đan bê tông c t thép (Áp d ng trong trư ng h p hư h ng n ng, s t c ga, v n p ga) Thành ph n công vi c: - Chu n b phương ti n và m t b ng làm vi c - V n chuy n t m đan, n p ga đ n v trí c n thay th . - Đ t bi n báo công trư ng. - D b t m đan, n p ga h ng. - Ti n hành s a ch a. - L p đ t t m đan - V sinh d n d p m t b ng - Thu bi n báo công trư ng - V n chuy n t m đan, n p ga h ng v v trí t p k t - C ly v n chuy n trung bình (v n chuy n phương ti n v t tư) = 10km. Đơn v tính: ga Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn Lo i ga v 0,5 x 0,5m 0,7 x 0,7m
 14. TN5.01.10 Công tác s a V t li u: ch a h ga thăm + N p ga b ng gang (ho c t m 1 1 và thay th ga Bê tông c t thép) gang ho c đan bê tông c t thép + Xi măng PC30 kg 30,1 34,2 + Cát vàng m3 0,1 0,05 + Đá 1x2 m3 - 0,09 + Thép kg - 2,92 + G ch viên 50 - + V t li u ph (tính trên v t 1% 1% 1% li u chính) Nhân công: + Công nhân b c 4,5/7 công 0,94 0,94 Máy thi công + Xe t i t đ 2,5 t n ca 0,24 0,24 Ghi chú: các lo i h ga khác có kích thư c l n hơn 07 x 07 m thì áp d ng đ nh m c nhân công và máy thi công như đ i v i ga có kích thư c 0,7 x 0,7 m nhưng không áp d ng đ nh m c v t li u mà l p trong d toán d ch v công ích TN5.01.20 Công tác thay th n p ga ho c khung ga b ng gang ho c n p ga b ng bê tông c t thép. (Áp d ng h ga b h ng nh , ch v n p ho c khung không b s t c ga) Thành ph n công vi c: - B c, nâng t m đan lên xe ôtô - Chu n b phương ti n và m t b ng làm vi c - V n chuy n t m đan, n p ga đ n v trí c n thay th . - Đ t bi n báo công trư ng. - D b t m đan, n p ga h ng, s a ch a trát l i hèm ga. - L p đ t t m đan, n p ga m i - V sinh d n d p m t b ng - Thu bi n báo công trư ng - V n chuy n t m đan, n p ga h ng v v trí t p k t - C ly v n chuy n trung bình (v n chuy n phương ti n v t tư) = 10km. Đơn v tính: ga Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Lo i tr ng lư ng ≤ 100kg > 100kg Thay n p Thay c ga, ho c b n p ga khung ga và khung gang ga TN5.01.20 Công tác thay V t li u: th đan ga b ng T m đan bê tông c t thép cái 1 1 bê tông c t thép, ho c n p ga b ng gang n p ga b ng
 15. gang V t li u ph (khung ga và b % 1 ga) Nhân công: + Công nhân b c 4,5/7 công 0,19 0,38 Máy thi công + Xe t i t đ 2,5 t n ca 0,15 0,15 TN5.01.30 Công tác thay th , s a ch a ga thu hàm ch Thành ph n công vi c: - Chu n b phương ti n và m t b ng làm vi c - V n chuy n t m đan, mi ng ga đ n v trí c n thay th . - Đ t bi n báo công trư ng. - D b t m đan, n p ga h ng. - Xây, trát l i thành ga, c ga cao 0,1 m - Đ bê tông gi ng c ga. - L p đ t t m đan, ga thu m i - V sinh d n d p m t b ng - Thu bi n báo công trư ng - V n chuy n t m đan, ga thu h ng v v trí t p k t - C ly v n chuy n trung bình (v n chuy n phương ti n v t tư) = 10km. Đơn v tính: ga Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Lo i ga thu hàm ch 1m 1,5m TN5.01.30 Công tác thay V t li u: th , s a ch a ga + Mi ng ga thu HE + đan Bê b 1 1 thu hàm ch tông c t thép + Xi măng PC30 kg 68,27 73,33 + Cát vàng m3 0,2 0,21 + Đá 1x2 m3 0,06 0,08 + G ch viên 50 70 + V t li u ph (tính trên v t 1% 1% 1% li u chính) Nhân công: + Công nhân b c 4,5/7 công 1,2 1,3 Máy thi công + Xe t i t đ 2,5 t n ca 0,24 0,24 TN5.01.40 Công tác s a ch a rãnh đ y b ng t m đan bê tông c t thép và thay th n p đan BTCT trên rãnh Thành ph n công vi c:
 16. - Chu n b d ng c , phương ti n và m t b ng làm vi c. - V n chuy n t m đan đ n v trí c n thay th . - Đ t bi n báo công trư ng. - D b t m đan b h ng. - Xây, trát l i thành rãnh. - Đ bê tông c rãnh - L p đ t t m đan m i - V sinh d n d p m t b ng. - Thu bi n báo công trư ng. - V n chuy n t m đan h ng v v trí t p k t - C ly v n chuy n trung bình 10km. Đơn v tính: 1 m rãnh Mã hi u Thành ph n hao phí Đơn v Lo i rãnh RIB RIIB RIIIB RIC RIIC RIIIC TN5.01.40 V t li u: + T m đan BTCT t m 1 1 1 1 1 1 + Xi măng PC30 kg 38,41 57 57 43,67 63,02 63,02 + Cát vàng m3 0,11 0,15 0,15 0,11 0,16 0,16 + Đá 1x2 m3 0,04 0,07 0,07 0,06 0,08 0,08 + G ch viên 45 45 45 45 45 45 + V t li u ph (tính % 1 1 1 1 1 1 trên v t li u chính) Nhân công: B c th bình quân công 0,94 1,12 1,12 1,12 1,31 1,31 4,5/7 Máy thi công - Xe t i t đ 2,5 t n ca 0,15 - Xe c n tr c ô tô s c ca 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 nâng 3 t n Chương 6. N O VÉT B NG DÂY CHUY N THI T B CƠ GI I TN6.01.00 N o vét bùn c ng b ng dây chuy n cơ gi i TN6.01.10 N o vét c ng ng m b ng xe phun nư c ph n l c k t h p v i các thi t b khác (S1) + Thành ph n công vi c: - Chu n b xe và các thi t b di chuy n xe máy t nơi t p k t đ n đ a đi m thi công - Đưa xe máy thi t b vào v trí thi công; Đ t bi n báo hi u, c c phân cách ranh gi i khu v c thi công.
 17. - M n p h ga trong đo n c ng c n làm. - Bơm nư c t xe téc ch nư c vào xe phun nư c ph n l c và bình ch a c a xe hút chân không. - L p ng cho xe hút, l p vòi phun. - Hút bùn t i h ga; l p đ t b gá đ đ nh hư ng đ u phun nư c. - Ti n hành phun nư c đ d n bùn ra h ga; hút bùn t i h ga; ti p t c các thao tác phun nư c, d n bùn ra h ga, hút bùn cho đ n khi đ y téc ch bùn sau khi đã tách nu c trên xe téc ch bùn. - V n chuy n bùn v bãi đ qui đ nh - Thay th xe téc ch bùn th 2 và l p l i thao tác trên cho đ n khi đ t yêu c u v n o vét đo n c ng c n thi công. - Ki m tra k t qu n o vét; nghi m thu sơ b kh i lư ng hoàn thành - Tháo g vòi, đư ng ng, b gá l p và thu d n d ng c - V sinh hi n trư ng và đóng các n p h ga - Di chuy n xe máy thi t b v đ a đi m t p k t - R a xe và t p k t vào v trí đ + Đi u ki n áp d ng - Dây chuy n n o vét đư c áp d ng cho các c ng h p mà công nhân không th chui vào thi công đư c. C th : + C ng tròn có đư ng kính t 0,3 đ n 0,8 m + C ng b n, c ng h p có chi u r ng đáy t 0,3 đ n 0,8 m + Các c ng khác có kích thư c tương đương. - Lư ng bùn trong c ng ≥ 1/4 ti t di n c ng Đơn v tính: 100m Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Đ nh m c TN6.01.10 N o vét c ng ng m V t li u b ng xe phun nư c 3 - Nư c s ch m 43,8 ph n l c k t h p v i các thi t b khác (dây - V t li u khác (tính trên v t li u % 5 chuy n S1) chính) Nhân công - Công nhân b c th bình quân công 12,15 4,5/7 Máy thi công: - Xe phun nư c ph n l c ca 1,35 - Xe hút chân không 4T ca 1,35 - Xe téc ch bùn 4T ca 3,48 3 - Xe téc ch nư c 4m ca 2,7 - Máy khác (tính trên máy % 1 chính)
 18. TN6.01.20 N o vét c ng ng m b ng xe hút chân không có đ chân không cao (8 T n) k t h p v i các thi t b khác (dây chuy n S2) + Thành ph n công vi c: - Chu n b và di chuy n xe máy thi t b t nơi t p k t đ n đ a đi m thi công. - Đưa xe máy thi t b vào v trí thi công: Đ t bi n báo hi u, c c phân cách ranh gi i khu v c thi công. - M n p h ga; đo n ng đ khí; l p đ t các vòi hút, ng hút; chu n b vòi bơm, máy bơm. - Hút bùn t i h ga. - Ch n hai đ u đo n c ng c n thi công t i 2 h ga b ng các túi đ ng cát. - Bơm nư c cho đ n khi công nhân có th thi công đư c trong lòng c ng. - Hút bùn trong c ng cho đ n khi đ y xe téc ch bùn sau khi đã tách nu c. - V n chuy n bùn đ n bãi đ qui đ nh - Thay th xe téc ch bùn và l p l i các thao tác như trên. - Ki m tra k t qu n o vét, nghi m thu sơ b k t qu đã hoàn thành - Tháo g vòi, đư ng ng và thu d n, v sinh d ng c lao đ ng. - V sinh hi n trư ng và đóng n p các h ga. - Di chuy n xe máy thi t b v đi m t p k t. - R a xe và t p k t vào v trí đ . + Đi u ki n áp d ng: - Dây chuy n n o vét này đư c áp d ng cho các lo i c ng có kích thư c như sau: + C ng tròn có đư ng kính 0,8 m < Φ ≤ 1,2m + C ng h p, b n có chi u r ng đáy 0,8 m < B ≤ 1,2 m + Các lo i c ng khác có kích thư c tương đương. Các c ng trên có m c nư c cho phép ngư i công nhân có th chui vào c ng đ thi công đư c. - Lư ng bùn trong c ng ≥ 1/4 ti t di n c ng Đơn v tính: 100 m Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Đ nh m c TN6.01.20 N o vét c ng ng m V t li u b ng xe hút chân 3 - Nư c s ch m 6 không có đ chân 3 không cao (8 t n) k t - Bao t i cát (cát 0,04m /bao) bao 80 h p v i các thi t b - V t li u khác (tính trên v t li u % 5 khác (dây chuy n S2) chính) Nhân công - Công nhân b c th bình quân công 20,02 4,5/7 Máy thi công: - Xe hút chân không 8T ca 2,86 - Xe téc ch bùn 4T n ca 7,28
 19. 3 - Xe téc nư c 4m ca 0,5 - Xe t i c u 4T n ca 1,43 - Máy phát đi n 30KVA ca 2,86 - Bơm chìm 30KVA ca 2,49 - Máy khác (tính trên máy % 1,5 chính) TN6.01.30 N o vét c ng ng m b ng máy t i k p h p v i các thi t b khác (dây chuy n S3) + Thành ph n công vi c: - Chu n b và di chuy n xe máy thi t b t nơi t p k t đ n đ a đi m thi công. - Đưa xe máy thi t b vào v trí thi công: Đ t bi n báo hi u, c c phân cách ranh gi i khu v c thi công. - M n p h ga; đo n ng đ khí; l p đ t các vòi hút, ng hút - Hút bùn t i h ga. - Lu n dây cáp và các ho c g u múc t h ga này đ n h ga k ti p. - V n hành t i chính và t i ph d n bùn t trong c ng v h ga công tác b ng đĩa di chuy n trong lòng c ng. Hút bùn t i h ga thi công cho đ n khi đ y xe téc ch bùn sau khi đã tách nu c. - V n chuy n bùn đ n bãi đ qui đ nh - Thay th xe téc ch bùn th 2 và l p l i các thao tác như trên cho đ n khi đ t yêu c u v n o vét đo n c ng c n thi công. - Ki m tra k t qu n o vét, nghi m thu sơ b k t qu đã hoàn thành - Tháo g vòi, đư ng ng, các ph ki n c a máy t i, máy t i và thu d n, v sinh d ng c lao đ ng. - V sinh hi n trư ng và đóng n p các h ga. - Di chuy n xe máy thi t b v đi m t p k t. - R a xe và t p k t vào v trí đ . + Đi u ki n áp d ng: - Dây chuy n n o vét này đư c áp d ng cho các lo i c ng có kích thư c như sau: + C ng tròn có đư ng kính Φ > 1,2m + C ng h p, b n có chi u r ng đáy B > 1,2 m + Các lo i c ng khác có kích thư c tương đương. - Lư ng bùn trong c ng ≥ 1/4 ti t di n c ng Đơn v tính: 100 m Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí Đơn v Đ nh m c TN6.01.30 N o vét c ng ng m V t li u b ng máy t i k t h p 3 - Nư c s ch m 12 v i các thi t b khác (dây chuy n S3) - M bôi trơn cáp t i kg 5 - Dây thép bu c kg 0,08 - V t li u khác (tính trên VL % 5
 20. chính) Nhân công - Công nhân b c th bình quân công 30,75 4,5/7 Máy thi công: - Máy t i 3,7 kw ca 6,15 - Xe hút chân không 4T ca 6,15 - Xe téc ch bùn 4T ca 12,3 3 - Xe téc ch nư c 4m ca 1 - Xe t i có c n c u 3T ca 3,57 - Máy khác (tính trên máy % 1,5 chính) TN6.02.00 N o vét bùn mương, sông b ng dây chuy n cơ gi i TN6.02.10 Công tác n o vét mương, sông thoát nư c b ng máy xúc đ t trên xà lan k t h p v i lao đ ng th công và các thi t b khác (dây chuy n C2) + Thành ph n công vi c: - Nh n đ a đi m thi công, xác đ nh đ a đi m t p k t và các tài li u khác có liên quan. - Công nhân đóng c c tre sơn 2 m u đ , tr ng t i v trí ranh gi i gi a khu v c máy xúc làm vi c và công nhân n o vét b ng th công đ đ m b o an toàn cho kè đá. Sau khi đóng c c chăng dây th ng làm đư ng ranh gi i. - Chu n b và x lý m t b ng đ đưa thi t b vào thi công: Khi đi giao nh n tuy n đ ng th i s d ng thuy n ki m tra trên toàn tuy n có c c, v t n i ... n u có thì dùng c c tre đánh d u đ tránh làm hư h ng xà lan khi di chuy n trên m t nư c. - B trí xe chuyên d ng v n chuy n xà lan và máy xúc đ n đ a đi m thi công (đ t v trí đ c u xu ng sông, mương d dàng) - C u 4 phao con xu ng nư c và l p đ t thành xà lan trên sông, mương - C u máy xúc đ t trên xà lan theo s ch d n và giám sát c a cán b k thu t - Neo, ch ng xà lan n đ nh - Gá k p máy xúc ch c ch n trên xà lan. Lưu ý: B trí ngư i b o v các thi t b trên ngoài gi làm vi c - Nh n đi u đ ng thi t b , nhân l c - Ki m tra thi t b , phương ti n d ng c và nh n đ y đ nhiên li u - Chu n b đ y đ các phương ti n c m tay như cu c, x ng, xô bùn... - Chu n b đ y đ d ng c an toàn giao thông và b o h lao đ ng. T p k t thi t b và ti n hành thi công: - Máy xúc đ t trên xà lan, sau khi công nhân đi u khi n đã ki m tra b o đ m ch c ch n, an toàn b t đ u thao tác xúc bùn và đ vào thuy n ch bùn Lưu ý: - Khi xúc bùn dư i mương sông lên kh i m t nư c mà trong g u còn nhi u nư c ph i g n nư c trư c khi đ vào thuy n ch a bùn - Máy xúc có th l p đư c g u xúc ho c g u ngo m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản