Quyết định số 664-KHKT/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 664-KHKT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 664-KHKT/QĐ về việc ban hành 40 tiêu chuẩn Nhà nước về phụ tùng ôtô, máy kéo, máy điêzen do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 664-KHKT/QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K VI T NAM DÂN CH C NG HÒA THU T NHÀ NƯ C c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 664-KHKT/Q Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 1975 QUY T NNH C A CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 664- KHKT/Q NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 1975 BAN HÀNH 40 TIÊU CHU N NHÀ NƯ C V PH TÙNG Ô TÔ, MÁY KÉO, MÁY IÊZEN CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 123-CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 c a H i ng Chính ph v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành 40 (b n mươi) tiêu chuNn Nhà nư c v ph tùng ô tô, máy kéo, máy iêzen (danh m c kèm theo). i u 2: Các tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 1977 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong các ngành, các a phương có liên quan. i u 3: Ba b n quy nh t m th i v yêu c u ch t lư ng c a ng lót xi - lanh, pít tông nhôm và vòng găng hơi và d u c a ng cơ ô tô, máy kéo trong quy t nh s 10- KHKT/Q ngày 13 tháng 1 năm 1975 c a Ch nhi m U ban Khoa h c và K thu t Nhà nư c m t hi u l c k t ngày 1 tháng 1 năm 1977. Tr n i Nghĩa ( ã ký) DANH M C TIÊU CHU N NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 664-KHKT/Q ngày 28-11-1975) S hi u tiêu Tên g i Hình Ngày có Ph m vi chuNn th c ban hi u l c áp d ng hành
  2. TCVN 1702- ng cơ ô-tô. Vòng găng hơi và Chính 1-1-1977 75 vòng găng d u. Yêu c u k thu t th c áp d ng TCVN 1703- ng cơ ô-tô. Pít tông nhôm. Yêu -nt- -nt- 75 c u k thu t TCVN 1704- ng cơ ô-tô. ng lót xi lanh. -nt- -nt- 75 Yêu c u k thu t TCVN 1705- ng cơ ô-tô. Tr c khu . Yêu c u -nt- -nt- 75 k thu t TCVN 1706- ng cơ ô-tô. Thanh truy n. Yêu -nt- -nt- 75 c u k thu t TCVN 1707- ng cơ ô-tô. Bulông thanh -nt- -nt- 75 truy n. Yêu c u k thu t TCVN 1708- ng cơ ô-tô. ai c bulông -nt- -nt- 75 thanh truy n. Yêu c u k thu t TCVN 1709- ng cơ ô-tô. Lò xo xupáp. Yêu -nt- -nt- 75 c u k thu t TCVN 1710- ng cơ ô-tô. Tr c cam. Yêu c u -nt- -nt- 75 k thu t TCVN 1711- ng cơ ô-tô. ng lót h p kim -nt- -nt- 75 tr ng c a tr c cam. Yêu c u k thu t TCVN 1712- ng cơ ô-tô. Xupáp n p và -nt- -nt- 75 xupáp x . Yêu c u k thu t TCVN 1713- ng cơ ô-tô. Con i. Yêu c u -nt- -nt- 75 k thu t TCVN 1714- ng cơ ô-tô. Ch t pít tông. Yêu -nt- -nt- 75 c u k thu t TCVN 1715- Ph tùng ô-tô. Chén ch t c u. -nt- -nt- 75 Yêu c u k thu t. TCVN 1716- Ph tùng ô-tô. Ch t quay lái. Yêu -nt- -nt- 75 c u k thu t TCVN 1717- Ph tùng ô-tô. Ch t c u tay lái. -nt- -nt- 75 Yêu c u k thu t TCVN 1718- Ph tùng ô-tô. N a tr c. Yêu c u -nt- -nt- 75 k thu t TCVN 1719- ng cơ ô-tô. Mang m h p kim -nt- -nt- 75 ng, chì c a c tr c khu u và c thanh truy n. Yêu c u k thu t.
  3. TCVN 1720- ng cơ ô-tô xăng. Mang m c Chính -nt- 75 tr c khu u và c thanh truy n. th c áp Yêu c u k thu t. d ng TCVN 1721- ng cơ t trong. Vòng găng. -nt- -nt- 75 Phương pháp th . TCVN 1722- ng cơ iêzen và ng cơ ga. -nt- -nt- 75 ng lót xi lanh. Yêu c u k thu t. TCVN 1723- ng cơ iêzen và ng cơ ga.Pít -nt- -nt- 75 tông nhôm. Yêu c u k thu t. TCVN 1724- ng cơ iêzen và ng cơ ga. -nt- -nt- 75 Ch t pít tông. Yêu c u k thu t. TCVN 1725- ng cơ iêzen và ng cơ ga. -nt- -nt- 75 Vòng găng. Yêu c u k thu t. TCVN 1726- ng cơ iêzen và ng cơ ga. -nt- -nt- 75 Xupáp n p và xupáp x TCVN 1727- ng cơ iêzen và ng cơ ga. -nt- -nt- 75 Tr c cam. Yêu c u k thu t. TCVN 1728- ng cơ iêzen và ng cơ ga. -nt- -nt- 75 Thanh truy n. Yêu c u k thu t. TCVN 1729- ng cơ iêzen tĩnh t i t u thu , -nt- -nt- 75 u máy và ng cơ ga. ai c c a bulông thanh truy n.Yêu c u k thu t TCVN 1730- ng cơ iêzen và ng cơ ga. -nt- -nt- 75 Bulông thanh truy n. Yêu c u k thu t. TCVN 1731- ng cơ iêzen và ng cơ ga. -nt- -nt- 75 Tr c khu u. Yêu c u k thu t. TCVN 1732- ng cơ máy kéo và máy liên -nt- -nt- 75 h p. ng lót xi lanh. Yêu c u k thu t. TCVN 1733- ng cơ máy kéo và máy liên -nt- -nt- 75 h p. Pít tông nhôm. Yêu c u k thu t. TCVN 1734- ng cơ máy kéo và máy liên -nt- -nt- 75 h p. Ch t pít tông. Yêu c u k thu t. TCVN 1735- ng cơ máy kéo và máy liên -nt- -nt- 75 h p. Vòng găng. Yêu c u k thu t.
  4. TCVN 1736- ng cơ máy kéo và máy liên -nt- -nt- 75 h p. Xupáp n p và xupáp x . TCVN 1737- ng cơ máy kéo và máy liên -nt- -nt- 75 h p. Thanh truy n. Yêu c u k thu t. TCVN 1738- ng cơ máy kéo và máy liên -nt- -nt- 75 h p. Bulông thanh truy n. Yêu c u k thu t. TCVN 1739- ng cơ máy kéo và máy liên -nt- -nt- 75 h p. ai c bulông thanh truy n. Yêu c u k thu t. TCVN 1740- ng cơ máy kéo và máy liên -nt- -nt- 75 h p. Con i. Yêu c u k thu t. TCVN 1741- ng cơ máy kéo và máy liên -nt- -nt- 75 h p. Tr c c m. Yêu c u k thu t.
Đồng bộ tài khoản