Quyết định số 67/2000/QĐ-UB-VX

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
5
download

Quyết định số 67/2000/QĐ-UB-VX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2000/QĐ-UB-VX về việc điều chỉnh một số nội dung có liên quan đến đổi tên và đặt tên đường mới do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2000/QĐ-UB-VX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 67/2000/Q -UB-VX TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C I U CH NH M T S N I DUNG CÓ LIÊN QUAN N VI C I TÊN VÀ T TÊN Ư NG M I. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c quy t nh s 4010/1999/Q -UB-VX ngày 13/7/1999, quy t nh s 4016/1999/Q -UB-VX ngày 14/7/1999 và quy t nh s 14/2000/Q -UB-VX ngày 07/4/2000 c a y ban nhân dân thành ph v vi c i và t tên ư ng m i ; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Tân Bình t i công văn s 516/CV-UB ngày 10/9/1999 và công văn s 357/CV-UB ngày 18/5/2000 v vi c i u ch nh m t s n i dung liên quan quy t nh i và t tên ư ng m i trên a bàn qu n Tân Bình ; Xét ngh c a H i ng t tên m i, s a i tên ư ng thành ph ; QUY T NNH i u 1.- Nay i u ch nh m t s n i dung v v trí, chi u dài, l gi i có liên quan n vi c i và t tên ư ng m i i v i 67 (sáu mươi b y) tên ư ng trên a bàn qu n Gò V p và qu n Tân Bình ( ư c quy nh t i các quy t nh s 4010/1999/Q -UB- VX ngày 13/7/1999, quy t nh s 4016/1999/Q -UB-VX ngày 14/7/1999, quy t nh s 14/2000/Q -UB-VX ngày 07/4/2000 c a y ban nhân dân thành ph ) theo danh m c chi ti t ính kèm. i u 2.- Giao cho S Văn hóa và Thông tin thành ph , Ki n trúc sư Trư ng thành ph , S a chính-Nhà t thành ph , S Giao thông công chánh thành ph , Công an thành ph , Bưu i n thành ph , y ban nhân dân qu n Gò V p, y ban nhân dân qu n Tân Bình và các cơ quan có liên quan có k ho ch t ch c th c hi n nh ng n i dung i u ch nh nêu i u 1. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Bình, Ch t ch y ban nhân dân qu n Gò V p và Th trư ng các ơn v nêu i u 2 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - TT/TU và các Ban ng PH - TT. H ND/TP và các Ban KT. CH TNCH - Thư ng tr c UBND/TP - UBMTTQ/TP và các oàn th PHÓ CH TNCH
  2. - Các S , Ban, Ngành TP - UBND các qu n-huy n -H i, t m i tên ư ng TP - Báo, ài thành ph - VPUB : Các PVP, Các T NCTH - Lưu Ph m Phương Th o
Đồng bộ tài khoản