Quyết định số 67/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 67/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2001/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu di dân Đồng Tàu, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2001/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 67/2001/Q -UB Hà N i, ngày 30 tháng 08 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU DI DÂN NG TÀU, T L 1/500. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân. Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 66/2001/Q -UB ngày 30 tháng 8 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t khu di dân ng Tàu, t l 1/500; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph ; QUY T NNH i u1: - Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t khu di dân ng Tàu, t l 1/500. i u 2 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch - u tư, a chính Nhà t, Xây d ng, Giao thông Công chính; Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì, Ch t ch U ban nhân dân xã Th nh Li t, Giám c Ban qu n lý D án công trình giao thông công chính; Giám c, Th trư ng các S , ngành và các t ch c, cá nhân có liên uan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
 2. I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU DI DÂN NG TÀU, T L 1/500. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 67/2001/Q -UB, ngày 30 tháng 8 năm 2001 c a U ban Nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án quy ho ch chi ti t khu di dân ng Tàu, t l 1/500 ã ư c phê duy t. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng t i khu di dân ng Tàu c n ph i tuân theo các quy nh pháp lu t khác có liên quan c a Nhà nư c. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: U ban nhân dân Thành ph giao cho U ban nhân dân huy n Thanh Trì, S Xây d ng và Văn phòng Ki n trúc sư trư ng Thành ph qu n lý, ki m tra, giám sát xây d ng t i khu di dân ng Tàu theo úng quy ho ch và các quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Ph m vi và quy mô nghiên c u: - Thu c a gi i hành chính xã Th nh Li t, huy n Thanh Trì, Hà N i + Phía ông giáp ư ng quy ho ch r ng 30m. + Phía B c giáp dân cư thôn Giáp Nh . + Phía Tây giáp dân cư thông Giáp Nh . + Phía Nam là ư ng quy ho ch 30m. - Quy mô: T ng di n tích khu t: 100384m2. i u 6: Khu di dân ư c thi t k , phân chia thành các khu ch c năng như sau:
 3. - Các khu công trình công c ng c a Thành ph và khu v c (ký hi u: CC...). - Trư ng h c (ký hi u: TH...). - Nhà tr (ký hi u: NT...). - Các khu nhà cao t ng theo quy ho ch (ký hi u: CT ...). - Các khu nhà th p t ng theo quy ho ch (ký hi u: CX-DX...). Ngoài ra còn có các lo i t s d ng cho giao thông. Các ch tiêu quy ho ch t ư c: * T ng di n tích trong ph m vi quy ho ch: 100384m2. Bao g m: - t ư ng thành ph : 18066m2 18% - t ư ng ti u khu : 15747m2 15,68% - t công c ng ơn v : 7269m2 7,24% - t nhà tr : 3069m2 3,06% - t trư ng ti u h c : 7475m2 7,45% - t cao t ng k t h p d ch v : 26210m2 26,11% - t th p t ng : 16202m2 6,32% - t xây xanh k t h p bãi xe : 6346m2 6,32% T ng c ng :100384m2 100% i u 7: Các khu công trình công c ng ư c b trí theo m t ư ng 30m phía Nam, t i i m giao nhau c a ư ng giao thông chính s xây d ng các công trình công c ng, văn phòng cho thuê k t h p d ch v ... ngoài ra phía Tây B c khu di dân còn có khu ch t m trư c m t ph c v cho nhu c u thi t y u c a nhân dân trong khu v c (Bao g m các khu ch c năng có ký hi u CC1; CC2) có t ng di n tích t kho ng: 7269m2. + Ch t m: T ng di n tích t kho ng : 3.206m2 T ng di n tích sàn : 320m2 M t xây d ng : 10%
 4. H s s d ng t : 0.1 T ng cao trung bình : 1 t ng + Công trình thương m i t ng h p d ki n xây d ng CC2: T ng di n tích t kho ng : 4.063m2 T ng di n tích sàn : 9.903m2 M t xây d ng : 32,5% H s s d ng t : 2.44 T ng cao trung bình : 7,5 t ng * Thi t k các công trình ph i m b o hình th c ki n trúc hài hoà v i c nh quan xung quanh, óng góp vào b m t ki n trúc c a ư ng ph và khai thác các lô t m t ư ng có hi u qu . Cây xanh, sân vư n, ư ng n i b và bãi xe ư c t ch c phù h p v i các công trình và phù h p v i quy chuNn xây d ng Vi t Nam. * Ph i m b o ch gi i xây d ng công trình là 6m i v i ư ng giao thông l n, 3m i v i ư ng nhánh. * i v i khu ch t m là t t m giao cho Ban qu n lý công trình Giao thông công trình qu n lý, trư c m t cho phép xây d ng ch t m ph c v cho nhân dân trong khu v c, không ư c xây d ng kiên c . V lâu dài, khi ti n hành xây d ng các khu lân c n, Thành ph s thu h i xây d ng công trình theo úng quy ho ch. i u 8: Khu trư ng ti u h c (ký hi u TH) Có di n tích kho ng: 7475m2. T ng di n tích t kho ng : 7.475m2 T ng di n tích sàn : 3.223m2 M t xây d ng : 24% H s s d ng t : 0.41 T ng cao trung bình : 1,7 t ng * Hình th c ki n trúc c a các khu trư ng ph i p, ng nh t, m u s c hài hoà, phù h p v i các công trình xung quanh. Cây xanh, sân vư n ư c b trí k t h p ư c các khu cây xanh khác t o s thông thoáng. Ch gi i xây d ng là 6m m b o yên tĩnh cho l p h c môi trư ng sư ph m. i u 9: Khu nhà tr (ký hi u NT) Có di n tích kho ng: 3.069m2. T ng di n tích t kho ng : 3.609m2
 5. T ng di n tích sàn : 854m2 M t xây d ng : 28% H s s d ng t : 0.28 T ng cao trung bình : 1 t ng * Hình th c ki n trúc ph i p, màu s c hài hoà, phù h p v i các công trình xung quanh. Cây xanh, sân vư n ư c b trí k t h p ư c các khu cây xanh khác t o s thông thoáng. Ch gi i xây d ng là 6m i v i ư ng l n, 3m i v i ư ng n i b . i u 10: Các khu nhà cao t ng theo quy ho ch ch y u n m d c theo tuy n ư ng 30m, xây d ng kh i nhà cao t ng k t h p d ch v t ng 1 ph c v nhu c u dân sinh, lùi vào phía trong chi u cao gi m d n t o s thông thoáng cho khu v c. Có t ng di n tích kho ng: 26.210m2. + Khu nhà cao t ng (CT1): T ng di n tích t kho ng : 17.762m2 T ng di n tích sàn : 47.188m2 T ng di n tích sàn d ch v : 3.778m2 M t xây d ng : 36,1% H s s d ng t : 2,87 T ng cao trung bình : 7,96 t ng + Khu nhà cao t ng (CT2): T ng di n tích t kho ng : 2.172m2 T ng di n tích sàn : 5.528m2 T ng di n tích sàn d ch v : 691m2 M t xây d ng : 31,8% H s s d ng t : 2,86 T ng cao trung bình : 9 t ng + Khu nhà cao t ng (CT3): T ng di n tích t kho ng : 6.276m2 T ng di n tích sàn : 12.384m2
 6. T ng di n tích sàn d ch v : 2.404m2 M t xây d ng : 38,3% H s s d ng t : 2,36 T ng cao trung bình : 6,15 t ng * Khu nhà cao t ng ph i có ki n trúc p hài hoà v i c nh quan và ki n trúc m t ư ng t o ư c môi trư ng s ng t t cho dân cư, chú ý các nhu c u v bãi xe, cũng như xe cho nhà cao t ng. * Ph i m b o ch gi i xây d ng công trình là 6m tính t ch gi i ư ng iv i ư ng giao thông l n, 3m i v i ư ng nhánh. i u 11: Các khu nhà th p t ng ch y u n m d c theo tuy n ư ng 13,5m, k t h p v i các khu nhà cây xanh t o s thông thoáng cho khu v c, (ký hi u NO). Có t ng di n tích kho ng: 16202m2. + Khu nhà th p t ng (NO): T ng di n tích t kho ng : 16.202m2 T ng di n tích sàn : 21.504m2 M t xây d ng : 44,2% H s s d ng t : 1,33 T ng cao trung bình : 3 t ng * Khu nhà th p t ng có ki n trúc p hài hoà v i c nh quan và ki n trúc m t ư ng phù h p v i khí h u nhi t i t o ra môi trư ng s ng t t cho dân cư, chú ý t i các nhu c u xe. * Ph i m b o ch gi i xây d ng công trình là 3m tính t ch gi i ư ng iv i ư ng nhánh và ư ng vào nhà. i u 12: Khu cây xanh k t h p bãi xe. T ch c cây xanh k t h p bãi xe c a khu v c t o thành m t không gian xanh, d c theo tuy n ư ng chính và n i t phía Nam lên phía B c (Ký hi u CX-DX1, CX-DX2). T ng di n tích kho ng 6.346m2. + Cây xanh k t h p bãi xe (CX-DX1): T ng di n tích t kho ng : 2.240m2 T ng di n tích sàn : 45m2 M t xây d ng : 2%
 7. H s s d ng t : 0,02 T ng cao trung bình : 1 t ng + Cây xanh k t h p bãi xe (CX-DX2): T ng di n tích t kho ng : 4.106m2 T ng di n tích sàn : 82m2 M t xây d ng : 2% H s s d ng t : 0,02 T ng cao trung bình : 1 t ng * Các công trình trong khu cây xanh ph i phù h p v i không gian và c nh quan c a công viên, ch y u là ph c v cho nhu c u vui chơi gi i trí c a nhân dân. Cây xanh, sân vư n, ư ng n i b và bãi xe ư c t ch c phù h p v i các công trình và phù h p v i các quy chuNn xây d ng Vi t Nam. * Ngoài ra còn có cây xanh, ư ng d o t i t ng khu ch c năng khác (không tính trong ph n này) như cây xanh trong các nhóm th p t ng, các kho ng t lưu không c a nhà cao t ng ... * D c theo các tuy n ư ng tr ng các cây có tán r ng, nhi u bóng mát, k t h p tr ng th m c , cây c nh, cây b i t o ra c nh quan p cũng như c i t o vi khí h u toàn khu v c. i u 13: H th ng giao thông. a. M ng lư i ư ng quy ho ch: - Phía ông và Nam khu di dân có tuy n ư ng phân khu v c có m t c t ngang r ng 30m, bao g m lòng ư ng r ng 15m, hè m i bên r ng 7,5m. C t qua khu di dân theo hư ng B c - Nam có tuy n ư ng m t c t ngang r ng 21,5m, bao g m lòng ư ng r ng 11,5m, hè m i bên r ng 5m. - Các m ng ư ng nhánh bên trong khu di dân ư c b trí d a trên cơ s quy mô các nhóm nhà và các khu trư ng h c, nhà tr , các công trình công c ng v.v.. ph c v giao thông thu n ti n trong khu v c cũng như n i v i m ng ư ng phân khu v c. Ph i m b o b r ng hè t i thi u ³ 3m b trí các công trình h t ng k thu t chính như c p i n, c p nư c... ư ng nhánh chính có m t c t ngang r ng 13,5m: (Lòng ư ng r ng 7,5m, hè r ng m i bên 3m)
 8. Các ư ng n i b , ư ng vào nhà trong các nhóm nhà có m t c t ngang r ng 11,5m, lòng ư ng r ng 5,5m, hè r ng m i bên 3m. b. Bãi xe t p trung: - Bãi xe k t h p cây xanh có di n tích kho ng 0,63ha. Các bãi xe ph i ư c xây d ng có m t ph và ranh gi i rõ ràng, thu n ti n cho xe ra vào và m b o phòng ch ng cháy, n theo quy ho ch. c. Cây xanh d c ư ng: - i v i hè có b r ng 5m tr lên tr ng cây bóng mát c hai bên hè. - ư ng 13,5m có 2 bên hè r ng 3m tr ng cây 1 bên hè. - Cây tr ng cách mép bó v a 1,2 - 1,5m. Kho ng cách trung bình gi a 2 cây kho ng t 5m n 7m. i u 14: San n n và thoát nư c mưa: a. San n n: - Cao thi t k c a n n ph i m b o yêu c u thoát nư c c a công trình, phù h p v i a hình, nh m t o v p c a khu v c. - Trư c khu san p n n ph i i u tra các công trình ng m và n i trong ph m vi thi công có k ho ch d ch chuy n ho c b o v . Trong quá trình thi công c n có bi n pháp gi i quy t thoát nư c t t tránh gây úng ng p cho khu v c, c bi t là i v i các khu dân cư hi n có xung quanh khu di dân ng T u. Cao san n n th p nh t : +5,80 Cao san n n cao nh t : +6,40 Cao san n n trung bình : +6,10 b-Thoát nư c mưa: - H th ng thoát nư c mưa khu di dân ng Tàu là h th ng c ng riêng, trư c m t khi chưa xây d ng ư c tr m bơm và tr m x lý nư c th i c a thành ph , nư c th i sinh ho t sau khi ư c x lý qua b bán t ho i r i thoát vào các tuy n c ng riêng và ch ư c u n i vào các tuy n c ng thoát nư c mưa c a khu v c t i m t s v trí. - Các tr thoát nư c chính như sau: Tr c thoát nư c D=1000mm ¸ S1250mm n m gi a khu t. Tuy n c ng D=1000mm ¸ 1500mm n m tr c ư ng quy ho ch phía Nam ô t. Tuy n c ng D=600mm ¸ D8000mm n m trên ư ng quy ho ch phía ông ô t.
 9. Các tuy n c ng nói trên ư c thoát vào tuy n c ng D=1750mm phía Nam ô tr i ch y vào mương thoát nư c Linh àm cách ô t kho ng 150m. i u 15: H th ng c p nư c. a. Ngu n nư c: Ngu n nư c phân ph i chính có ư ng kính D160mm, ư c u n i 1 i m v i tuy n ng truy n d n D600mm, hi n có trên qu c l 1A. T tuy n ng D160mm này hình thành các tuy n ng phân ph i có ư ng kính ng nh hơn t o thành m ng lư i phân ph i chính ư c khép kín trong toàn b khu di dân và cung c p nư c n chân các công trình. + i v i nhà cao t ng, nư c ư c c p thông qua tr m bơm, b ch a t trong khu v c t cây xanh và t b trí h t ng k thu t. + i v i nhà th p t ng (3 t ng tr xu ng), nư c ư c c p tr c ti p t tuy n ng phân ph i trong khu v c. c. C p nư c phòng cháy, ch a cháy: m b o theo tiêu chuNn, quy chuNn xây d ng Vi t Nam, phù h p v i h th ng c p nư c phòng cháy, ch a cháy chung c a Thành ph . i u 16: H th ng c p i n và thông tin bưu i n a. H th ng c p i n: Ngu n cao th c p i n cho khu v c di dân ư c l y t tr m bi n th 110/35/6KV Văn i n hi n có phía Tây Nam, cách khu v c di dân kho ng 3km. V trí các tr m bi n th ư c b trí g n trung tâm ph t i dùng i n, v i bán kính ph c v kho ng 300m và g n ư ng giao thông. Xây d ng 3 tr m bi n th c p i n cho khu v c (Tr m N1, N2, N3), m b o an toàn và m quan, các tr m bi n th ư c xây kín. TT Tên tr m bi n th i n áp (KV) Công su t t (KVA) 1 Tr m N-1 6-(22)/0,4 1000+750 2 Tr m N-2 6-(22)/0,4 2x630 3 Tr m N-3 6-(22)/0,4 560 Hư ng tuy n dây cao th d n vào tr m: Tuy n i n cao th d n vào các tr m bi n th i b ng cáp ng m có i n áp chuNn 22KV (trư c m t có th v n hành 6KV ph thu c vào c p i n áp trung th hi n có c a tr m 110/35/6KV Văn i n).
 10. Lư i h th có c p i n áp 380/220V. T các tr m bi n th có các l h th 0,4KV n các ph t i c p i n cho công trình (Các l cáp tr c có ti t di n t XLPE-95 tr lên). M ng lư i ư ng c a khu v c ư c chi u sáng b ng èn thu ngân cao áp. b. Thông tin bưu i n: Ph c v các thuê bao c a khu di dân s là t ng ài v tinh Giáp Bát hi n có phía Tây B c, cách khu di dân kho ng 3KM (t ng ài này s ư c c i t o thành t ng ài i u khi n v i công su t 62.000 s ), thông qua 3 t cáp; M ng lư i bưu i n trong khu v c ư c thi t k b ng cáp ng m. i u 17: Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng a. Thoát nư c bNn: - V lâu dài ư c th c hi n theo i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c phê duy t. H th ng thoát nư c bNn khu v c này là h th ng c ng riêng sau ó ư c ưa v tr m bơm khu v c r i ưa v tr m x lý t p trung. - Trư c m t h th ng thoát nư c bNn khu v c này là h th ng c ng n a chung n a riêng như sau: Nư c bNn ư c x lý qua b bán t ho i xây d ng bên trong công trình, ho c bên trong ô t, r i ư c u n i ra rãnh y n p an thoát nư c bNn ư c xây d ng d c theo tr c ư ng, các ư ng c ng nư c bNn này trư c m t n i t m vào ư ng c ng thoát nư c mưa t i m t s i m. Sau này khi có h th ng thoát nư c bNn riêng c a Thành ph s xây d ng ti p o n c ng n i ra c ng nư c bNn. b. V sinh môi trư ng: - i v i khu v c nhà cao t ng xây d ng h th ng rác t trên t ng cao xu ng b rác b trí trong t ng ơn nguyên, xe ch rác s thu rác tr c ti p t b rác này, kinh phí tính trong kinh phí xây d ng công trình. - i v i khu v c trư ng h c và các công trình công c ng có b rác ho c container có n p y kín và h p ng thu gom, v n chuy n rác v i ơn v làm công tác v sinh môi trư ng. - i v i khu nhà th p t ng hàng ngày rác ư c thu gom, v n chuy n theo gi c nh. - i v i các tr c ư ng chính t thùng rác nh công c ng, kho ng cách gi a các thùng là 60m-80m. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH
 11. i u 18: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, m i quy nh trư c ây trái v i i u l này u bãi b . i u 19: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 20: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này, tuỳ theo hình th c và m c vi ph m, s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 21: án quy ho ch chi ti t khu di dân ng Tàu, t l 1/500 và b n i u l này ư c côn b công khai cho m i cơ quan, ơn v và cá nhân ư c bi t và th c hi n. B n i u l này ư c lưu gi t i: - UBND Thành ph Hà N i - S Xây d ng -S a chính Nhà t - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng Thành ph - Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i - UBND huy n Thanh Trì - UBND xã Th nh Li t
Đồng bộ tài khoản