Quyết định số 67/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
153
lượt xem
14
download

Quyết định số 67/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2002/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định tạm thời các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2002/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 67/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 16 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH T M TH I CÁC CH TIÊU KINH T , K THU T I V I GI NG V T NUÔI B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Ngh nh s 86-CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hóa; Căn c Ngh nh 14/CP ngày 19 tháng 03 năm 1996 c a Chính ph v vi c Qu n lý gi ng v t nuôi; Theo ngh c a ông C c trư ng C c Khuy n nông và Khuy n lâm, ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh t m th i các ch tiêu kinh t k thu t i v i gi ng v t nuôi ( có b n quy nh kèm theo ) i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Khuy n nông và Khuy n lâm, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n phNm, Giám c S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh gi ng v t nuôi và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 2. QUY NNH T M TH I CÁC CH TIÊU KINH T , K THU T I V I GI NG V T NUÔI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 67 /2002/Q -BNN ngày 16 tháng 7 năm 2002 c a B Nông nghi p và PTNT) 1/ Quy nh t m th i i v i gi ng l n S Ch tiêu ơn v iv i iv i iv i TT tính l nn i l n l n lai ngo i (n i x ngo i) 1/ L n c h u b (t 25-90 kg i v i l n ngo i ho c 15-50 kg i v i l n n i) 1 - Kh năng tăng tr ng/ngày g/ngày 350 600 500 2 - Tiêu t n th c ăn/kg tăng tr ng kg 4,0 3,0 3,2 3 - dày m lưng ( o t i v trí P2) mm 20-30 10-15 15-18 2/ L n nái sinh s n 1 - S con ra còn s ng/l a con 10,0 9,5 10,0 2 - S con cai s a/l a con 9,3 8,5 9,4 3 - S ngày cai s a ngày 40-50 21-28 28-35 4 - Kh i lư ng toàn lúc sơ sinh kg 5,5- 6,0 11-13 8-10 5 - Kh i lư ng toàn lúc cai s a kg 45- 50 55 - 65 45- 60 6 - Tu i l a u ngày 315-365 330-385 320-375 7 -S l a /nái/năm l a 2,0 2,0 2,0 3/ L n c gi ng ph i tr c ti p 1 - T l th thai % 85 80 - 2 - Bình quân s con ra còn s ng/l a con 10,0 9,6 -
 3. 3 - Bình quân kh i lư ng l n con lúc kg 0,6 1,3 - sơ sinh 4/ L n c khai thác tinh (TTNT) 1 ml 100-150 150-250 - - Lư ng xu t tinh (V) 2 % 70 80 - - Ho t l c tinh trùng (A) 3 tri u/ml 150- 200- - -M t tinh trùng (C) 200 270 4 (%) - - T l tinh trùng kỳ hình 15 15 5 t - - VAC(t ng s tinh trùng ti n th ng 22 30 trong tinh d ch) 5/ L n thương ph m nuôi th t 1 - S ngày tu i t 90 kg i v i l n ngày 180 ngo i và 70 kg i v i l n lai (ngo i - 180 x n i) g/ngày 400-500 - 500- 2 - Kh năng tăng tr ng/ngày tu i kg 600 3,5 - 3 - Tiêu t n th c ăn/kg tăng tr ng mm 2,9 20-25 - 4 - dày m lưng ( o t i v trí P2) 15-20 2/ Quy nh t m th i i v i các gi ng gà S Ch tiêu ơn v Gà n i Gà th Gà công Gà công TT tính vư n nghi p nghi p nh p n i hư ng hư ng tr ng th t
 4. 1/ Gia c m h u b 1 - Th i gian nuôi h u b tu n 18- 20 19-21 18- 20 20-22 2 - T l nuôi s ng % 85 95 95 95 3 - Kh i lư ng s ng khi k t thúc HB: + i v i tr ng kg 1,4-1,7 2,0- 2,5 1,9- 2,2 2,4- 2,8 + i v i mái kg 1,1- 1,3 1,5- 1,8 1,3- 1,6 1,8- 2,2 2/ Gia c m gi ng (mái sinh s n) - Tu i qu tr ng u tiên 1 - S n lư ng tr ng/mái/s tu n tu n 19- 23 20- 24 20-22 23- 24 2 - Kh i lư ng tr ng gi ng qu 70-120 150- 180 240- 260 150-180 3 - T l tr ng tiêu chuNn gi ng g/qu 45- 50 50-55 52- 65 54-67 4 -T l p n bình quân/tr ng p % 85-90 90-92 90-92 90-92 5 - T l ch t, lo i /tháng % 70-75 80-85 80-85 80-85 6 - Tiêu t n TA/10 qu tr ng % 2,0 2,0 2,0 2,0 7 - S lư ng gà con/mái/năm kg 3,0- 3,5 2,5-3,0 1,6-1,8 2,8-3,2 8 con 45- 70 90-120 75-80 110-120 mái 3/ Gia c m thương ph m a/ Gia c m hư ng th t - Th i gian nuôi - 1 - T l nuôi s ng ngày 100-120 63 - 70 42- 49 - 2 - Kh i lư ng TB lúc xu t bán % 95- 96 96- 97 96- 97 - 3 - Tiêu t n TĂ/kg tăng tr ng kg 1,1- 1,5 1,5- 2,4 2,2-2,4 - 4 kg 3,0-3,5 2,3- 3,1 2,0-2,2 b/ Gia c m hư ng tr ng - S tu n 44- 52 1 - S n lư ng tr ng/mái/s tu n tu n 44-52
 5. 3/ Quy nh t m th i i v i các gi ng th y c m S Ch tiêu ơn v Vt Vt Ngan Ng ng TT tính hư ng hư ng tr ng th t ngo i ngo i
 6. 1/ Gia c m h u b 1 - Th i gian nuôi h u b tu n 19 - 21 22-25 25-28 25-28 2 - T l nuôi s ng % 95 95 95 90 3 - Kh i lư ng cơ th khi k t thúc HB: + i v i tr ng kg 1,8-2,0 2,8-3,0 3,5-4,0 4,0-4,5 + i v i mái kg 1,4-1,7 2,4-2,6 2,5-2,8 3,0-4,2 2/ Gia c m gi ng (mái sinh s n) 1 - Tu i qu tr ng u tiên tu n 20- 22 23-26 26-29 31-32 2 - SL tr ng/mái/s tu n qu 230-250 160-180 130-150 50- 55 3 - Kh i lư ng TB tr ng gi ng g/qu 65- 75 70-85 80-100 150-200 4 - T l tr ng tiêu chuNn gi ng % 90-92 90-92 90-92 75-80 5 -T l p n trung bình/tr ng p % 75-80 70-75 75-80 60-65 6 - T l ch t, lo i/tháng % 2,0 2,0 2,0 2,0 7 - Tiêu t n TA/10 qu tr ng kg 2,2- 2,5 4,0-4,4 3,5-4,0 5-6,5 8 - S lư ng gia c m con/mái/năm con 75 mái 120 90-100 30-35 3/ Gia c m thương ph m a/ Gia c m hư ng th t 1 - Th i gian nuôi ngày - 49-56 70- 80 70- 80 2 - T l nuôi s ng % - 95- 96 95- 96 95- 96 3 - Kh i lư ng bình quân lúc xu t bán kg - 2,5- 2,8 2,7- 4,0 4,0- 4,5 - Tiêu t n TĂ/kg tăng tr ng 4 kg - 2,6- 2,8 3,0- 3,2 3,3-3,5 b/ Gia c m hư ng tr ng - S tu n 1 tu n - S n lư ng tr ng/mái/s tu n 2 qu 44-52 - - - Kh i lư ng tr ng bình quân 3 g/qu 250- 280 - - -
 7. 4/ Quy nh t m th i i v i các gi ng chim b câu S ơn v TT tính Ch tiêu VN1 Mimas Titan
 8. 1/ B câu h u b 1 - Th i gian nuôi h u b tu n 22 - 23 22-25 25-28 2 - T l nuôi s ng % 92-93 92-93 92-93 3 - Kh i lư ng cơ th khi k t thúc HB: g 600-620 650-680 700-750 + i v i tr ng g 580-600 640-670 690-690 + i v i mái 2/ B câu gi ng (mái sinh s n) 1 tu n 24 25 26-29 - Tu i qu tr ng u tiên 2 qu 17-18 16-17 16-17 - S n lư ng tr ng/mái/s tu n 3 21- 22 24-25 25-26 - Kh i lư ng TB tr ng gi ng g/qu 4 75-80 70-75 69-70 - T l tr ng tiêu chuNn gi ng % 5 68-70 67-68 65-66 -T l pn % 6 0,1 0,1 0,1 - T l ch t, lo i/tháng % 7 2,4- 2,5 2,5-2,6 2,5-2,6 - Tiêu t n TA/1 qu tr ng kg 8 11-12 11-12 10-11 - S lư ng b câu con/mái/năm con 3/ B câu thương ph m th t 1 28 28 28 - Th i gian nuôi ngày 2 98 97 97 - T l nuôi s ng % 3 560-570 580- 590 660- 670 - Kh i lư ng TB lúc xu t bán g 4 6 5,2 5,4 - Tiêu t n TĂ/kg tăng tr ng kg
 9. 5/ Quy inh t m th i i v i các gi ng bò s a và bò th t S TT Ch tiêu ơn Bò HF Bò lai Bò Bò lai v tính hư ng Jersey hư ng s a th t I. iv i c, cái sinh s n 1 - Kh i lư ng sơ sinh kg 34 - 40 22 - 28 18 - 24 22 - 26 2 - Kh i lư ng 12 tháng kg 200 - 250 160 - 200 150 - 170 - tu i 190 210 3 - Kh i lư ng 24 tháng kg 350 - 410 280 - 320 260 - 290 - tu i 310 330 II. i v i cái sinh s n 1 - Tu i ph i gi ng l n u tháng 15 - 22 16 - 24 15 - 22 18 - 24 2 - Kh i lư ng ph i gi ng kg 340 - 390 250 - 300 240-290 260 - l n u 300 3 - Tu i l a u tháng 25 - 32 26 - 34 25 - 32 28 - 34 4 - Kho ng cách gi a 2 l a tháng 12-15 13-18 12-15 14 - 18 5 - S n lư ng s a BQ l a 1 kg 3800 - 4500 2800 - 3500 - - và 2 3200 4100 6 -T l m s a % 3,0-3,3 4,0- 4,2 3,3-3,7 - III. i v i c gi ng khai thác tinh 1 - Tu i b t u s n xu t tháng 15 15 15 18 tinh 2 - Lư ng xu t tinh (V) ml 3 3 3 2,5 3 - Ho t l c tinh trùng (A) % 70 70 70 70 4 -M t tinh trùng (C) t /ml 0,7 0,7 0,7 0,7 5 - T l tinh trùng kỳ hình % 20 20 20 20 6 - T l th thai l n ph i % 55 55 55 55 u IV. i v i tinh bò ông l nh 1 - Th tích viên (V) ml 0,1 0,1 0,1 0,1 2 - S lư ng tinh trùng tr/viên s ng/viên
 10. trư c khi ông l nh 40 40 40 40 3 - Ho t l c sau khi gi i % 35 35 35 35 ông 4 - T l th thai l n ph i % 55 55 55 55 u V. i v i tinh bò c ng r ông l nh 1 - Th tích c ng r ( V) ml 0,25 0,25 0,25 0,25 2 - S lư ng tinh trùng tr/c ng 25 25 25 25 s ng trong 1 c ng r trư c khi ông l nh 3 - Ho t l c sau khi gi i % 40 40 40 40 ông A 4 - T l th thai l n ph i % 55 55 55 55 u VI. i v i phôi bò ông l nh 1 - Phân lo i ch t lư ng ABC ABC ABC ABC - phôi trư c khi ông l nh 3 - Ch t lư ng phôi sau khi ABCD ABC ABC ABC - gi i ông 3 - T l th thai do c y % 45 45 45 - phôi ông l nh 6/ Quy nh t m th i i v i các gi ng trâu, ng a S TT Ch tiêu ơn v Trâu Trâu Ng a Ng a tính n i Murrah Cabadin n i I. iv i c, cái sinh s n 1 - Kh i lư ng sơ sinh kg 23 26 16 20 2 - Kh i lư ng 12 tháng kg 100 125 90 130 tu i 3 - Kh i lư ng 24 tháng kg 190 220 130 180 tu i II. i v i cái sinh s n 1 - Tu i ph i gi ng l n tháng 30-36 24-30 30-35 30-36 u
 11. 2 - Kh i lư ng ph i kg 280 250 160 200 gi ng l n u 3 - Tu i l a u tháng 40-46 34-40 40-45 40-46 4 - Kho ng cách gi a 2 tháng 18,5 16 18 20,5 l a 5 - S n lư ng s a BQ kg 850 1500- - - l a 1 và 2 1800 6 -T l m s a % 6,8-7,0 6,0-6,5 - - III. i v i c gi ng khai thác tinh 1 - Tu i b t u s n xu t tháng 20 50 tinh 2 - Lư ng xu t tinh (V) ml 4,5 80 3 - Ho t l c tinh trùng % 70 65 (A) 4 -M t tinh trùng (C) t /ml 1,1 0,6 5 - T l tinh trùng kỳ % 15 12 hình 6 - T l th thai l n % 55 55 ph i u IV. i v i tinh ông l nh 1 - Th tích viên (V) ml - 0,1 - 2 - S lư ng tinh trùng tr/viên - 40 - s ng/viên trư c khi ông l nh - - 3 - Ho t l c sau khi gi i % - 35 - ông 4 - T l th thai l n % - 55 - ph i u V. i v i tinh c ng r ông l nh 1 - Th tích c ng r ( V) ml - 0,25 - 2 - S lư ng tinh trùng tr/c ng - 25 - s ng trong 1 c ng r trư c khi ông l nh 3 - Ho t l c sau khi gi i % - 40 - ông A 4 - T l th thai l n % - 55 -
 12. ph i u 7/ Quy nh t m th i i v i các gi ng dê S Ch tiêu ơn v Dê s a Dê lai tính TT I. iv i c, cái h u b 1 - Kh i lư ng sơ sinh kg 1,9-2,8 2,2-2,5 2 - Kh i lư ng 12 tháng tu i kg 18-29 20-24 3 - Kh i lư ng 24 tháng tu i kg 25-32 26-30 II. i v i cái sinh s n 1 - Tu i ph i gi ng l n u tháng 9-12 9-10 2 - Kh i lư ng ph i gi ng l n u kg 18-29 18-22 3 - Tu i l a u tháng 14-17 14 4 - Kho ng cách gi a 2 l a tháng 8,5 8 5 - S n lư ng s a BQ l a 1 và 2 kg 150 120 6 -T l m s a % 3,5-4,8 3,6-5,0 III. iv i c gi ng khai thác tinh 1 - Tu i b t u s n xu t tinh tháng 12-15 12-15 2 - Lư ng xu t tinh BQ (V) ml 0,8 0,8 3 - Ho t l c tinh trùng (A) % 65 65 4 -M t tinh trùng (C) t /ml 0,7 0,7 5 - T l tinh trùng kỳ hình (K) % 20 20 6 - T l th thai l n ph i 1 % 65 65 8/ Quy nh t m th i i v i các gi ng th S Ch tiêu ơn v Th n i Th ngo i tính TT I. iv i c, cái h u b 1 - Kh năng tăng tr ng g/ng 28-30 35 - 40 2 - Tiêu t n th c ăn/kg tăng tr ng kg 5,8-7,2 5,0 - 6,5 II. i v i cái sinh s n 1 - Kh i lư ng ph i gi ng l n u kg/con 1,8 2,5 2 - S con ra còn s ng con/ 6,0 6,5
 13. 3 - S con cai s a /l a con 5,2 5,5 4 - Kh i lư ng lúc sơ sinh g/con 45 55 5 - Kh i lư ng lúc cai s a g/con 450 600 6 - Tu i l a u ngày 150 165 7 -S l a /cái/năm l a 6 6 8 - Kh i lư ng lúc 21 ngày tu i g/con 250 300 III. iv i c ph i gi ng tr c ti p 1 - Kh năng tăng tr ng g/ng 30 38 2 - Bình quân s con ra còn con 6,0 6,5 s ng/l a 3 - Bình kh i lư ng s ng lúc sơ sinh g/con 48 58 9/ Quy nh t m th i i v i các gi ng ong S TT Ch tiêu ơn v Gi ng n i Gi ng tính ngo i I/ i v i gi ng ong 1/ Ong chúa: 1 - Kh i lư ng chúa tơ mg 150 200 2 - Kh i lư ng chúa mg 190 250 3 - S c tr ng trung bình qu 400 850 /ngày êm 2/ àn ong - T l c n huy t 1 % 10 10 - Năng su t m t/năm 2 kg 15 30 - B nh th i u trùng châu M 3 % 0 0 10/ Quy nh t m th i i v i các gi ng t m
 14. S TT Ch tiêu ơn Gi ng Gi ng Gi ng Gi ng v t m n i t mn i t m ngo i t m tính lư ng h ah nh p th u d u, lá s n - S tr ng trên 1 - T l n h u hi u qu 450-500 350-400 500-550 320- 330 2 - T l t m s ng % 85 85 80 - T l nh ng s ng 90 3 % 80 90 80 - Năng su t kén / 85 4 - Kh i lư ng toàn % 90 95 80 kén 98 5 - Kh i lư ng v g 500 250 550 kén 750 6 g 1,50 0,90 1,70 - T l v kén 3,0 7 - Chi u dài tơ ơn % 0,30 0,13 0,31 0,45 8 - T l lên tơ % 20 14 20,5 - T l b nh gai 15 9 m 700 300 850 300 10 % 80 80 85 80 11 % 0 0 0 0 B Nông nghi p và PTNT
Đồng bộ tài khoản